×

Holy Matrimony

SKARAMENTI YA NDOA TAKATIFU

Prayers by Holy Cross Press.

Hymns by Seraphim Dedes.The Service of Betrothal

IBAADA YA PETE

PRIEST

KASISI

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages.

Ahimidiwe Mungu wetu, daima, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

In peace, let us pray to the Lord.

Kwa amani tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya amani kutoka juu na ya wokovu wa roho zetu, tumwombe Bwana.

For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya amani ya dunia yote na kusimama imara kwa Ekklesia takatifu ya Mungu na kwa umoja wa wote, tumwombe Bwana.

For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya nyumba hii takatifu na waingiamo kwa imani, heshima na kumcha Mungu, tumwombe Bwana.

For our Archbishop (Name), for the honorable presbyterate, for the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord.

For the servant of God (Name) and the servant of God (Name) who now pledge themselves to one another, and for their salvation; let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya watumishi wa Mungu (Bwana Harusi) na (Bibi Harusi), ambao wanaunganishwa kwa Ndoa na kwa ajili ya wokovu wao, tumombe Bwana.

That He send down upon them love perfect and peaceful, and give them His protection; let us pray to the Lord.

Ili washukiwe na upendo wa amani timilifu, na msaada wa Mungu, tumuombe Bwana.

That He may keep them in oneness of mind, and in steadfastness of the Faith; let us pray to the Lord.

Ili watunzwe na wabarikiwe na umoja wa fikira na imani timilifu, tumwombe Bwana.

That He may keep the course and manner of their life blameless; let us pray to the Lord..

Ili wadumishwe kwa mwenendo bora na maisha yasiyo na lawama, tumuombe Bwana.

That the Lord God may grant unto them an honorable marriage and a bed undefiled; let us pray to the Lord.

Ili Bwana Mungu wetu awape ndoa yenye heshima isiyo na lawama, tumuombe Bwana.

For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya kuokolewa kwa kila sikitiko, ghadhabu, hatari na uhitaji, tumwombe Bwana.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Utulinde, utuokoe, utuhurumie, utuhifadhi Ee Mungu kwa neema yako.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Tumkumbuke Maria mtakatifu kamili, asiye na doa, mbarikiwa zaidi kushinda wote, Bibi wetu mtukufu, Mzazi-Mungu na Bikira daima, pamoja na watakatifu wote, sisi wenyewe na wenzetu wote, hata maisha yetu, tujiweke mikononi mwa Kristo Mungu.

(To You, O Lord.)

(Kwako, Ee Bwana.)

For to You belong all glory, honor, and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Kwa kuwa utukufu wote, heshima na usujudu ni haki yako, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

O God eternal, Who has brought together into unity the things which before had been separate, and in so doing impose on them an indissoluble bond of love, Who did bless Isaac and Rebecca, declaring them to be the inheritors of Your promise: do You Yourself (+) bless these Your servants (Name) and (Name), directing them into every good work.

Ee Mungu wa milele, uliyefanya watu waliotengana kuwa na umoja, na ukaanzisha uelewano usiovunjika kwao; na ukawabariki Isaka na Rebeka na kuwafanya warithi wa hadi, yako: Wabariki hawa watumishi wako (jina) na (jina) na uwaongoze kwa kila kazi njema.

For You are a merciful and loving God, and to You do we send up all Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa u Mungu mrahimu na mpenda-wanadamu na kwako tunatoa utukufu, kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele. Amina.

(Amen.)

(Amina.)

Peace be with all.

Amani kwa wote.

(And with your spirit.)

(Na iwe kwa roho yako.)

Let us bow our heads to the Lord.

Tuinamishe vichwa vyetu mbele ya Bwana.

(To You, O Lord.)

(Kwako, Ee Bwana.)

O Lord our God, Who espoused the Church as a pure virgin called from out of the Gentiles, bless this Betrothal (+), uniting these Your servants, keeping them in peace and oneness of mind.

Ee Bwana Mungu wetu, unayelifanya Kanisa kuwa bikira asiye na ndoa toka kwa mataifa yote; ubariki pete hizi na uwaunganishe na uwahifadhi watumish (majina) wako, kwa amani na mapatano.

For to You are due all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa utukufu, heshima na usujudu ni haki yako Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

The servant of God (Name) is betrothed to the servant of God (Name), in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. (Amen.) (3)

Mtumishi wa Mungu (Jina) anatoa ahadi kumuoa mtumishi wa Mungu (Jina), kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. (Amina.) (x 3)

The servant of God (Name) is betrothed to the servant of God (Name), in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. (Amen.) (3)

Mtumishi wa Mungu (jina) anaahidi kuolewa na mtumishi wa Mungu (Jina), kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. (Amina.) (x 3)

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

O Lord our God, Who accompanied the servant of the patriarch Abraham to Mesopotamia, when he was sent to espouse a wife for his lord Isaac, and did reveal to him a sign by the drawing of water to betroth Rebecca; do You Yourself bless the betrothal of these Your servants (Name) and (Name) and confirm the word that has been spoken by them; for You, O Lord, from the beginning have created male and female, and by You is a woman joined to a man for assistance and for the continuation of the human race. Therefore, O Lord God, Who have sent forth Your truth to Your inheritance and Your promise to Your servants, our fathers, who were Your elect, do You give regard unto this Your servant (Name) and Your servant (Name), and seal their betrothal in faith, in oneness of mind, in truth and in love. For You, O Lord, have declared that a pledge is to be given and held inviolate in all things. By a ring Joseph was given might in Egypt; by a ring Daniel was exalted in Babylon; by a ring the truth of Thamar was made manifest; by a ring our heavenly Father showed compassion upon His prodigal son, for He said, "Put a ring upon his right hand, kill the fatted calf, and let us eat and rejoice." Your own right hand, O Lord, armed Moses in the Red Sea. Yea, by the word of Your truth were the Heavens established and the earth set upon her sure foundations; and the right hands of Your servants shall be blessed by Your mighty word, and by Your uplifted arm. Wherefore, O Sovereign Lord, do You Yourself bless this putting on of rings with Your heavenly benediction; and may Your Angel go before them all the days of their life.

Ee Bwana Mungu wetu, uliyeambatana na mtumishi wa Ibrahimu kwenda Mesopotamia, ambapo alikuwa ametumwa kumtafuta mchumba wa Isaka, kwenye kisima alichoonyeshwa kwamba ni sharti kumposa Rebeka kama mchumba. Bariki uchumba wa hawa watumishi wako (Majina), na imarisha ahadi ambazo wameahidiana kwa umoja wa utakatifu, kwa kuwa tangu mwanzo uliwaumba Mme na Mke, na kwa mapenzi yako Mke anaungana na Mme kusaidiana na kuendeleza ubinadamu. Ndiwe uliyetuma ukweli wako na urithi wako na ahadi yako kwa watumishi wa Baba zetu, na wateule wako kutoka kizazi hata kiazi, watunze hawa watumishi wako jina (majina) na uimarishe ndoa yao kwa imani, mapatano, ukweli na upendo; kwa kuwa wee Bwana ndiwe ulitufunza kufunga harusi kwa ahadi ya pete na kuaminiana kwa kila jambo. Kutokana na pete, Yusufu alipewa madaraka katika nchi ya Misiri. Kwa kutumia pete, Danieli alitukuzwa katika Babiloni; Damari alitambuliwa kuwa na haki, kutokana na pete. Baba yetu wa Mbinguni alionyesha huruma kwa Mwana mpotevu; akisema "Weka Pete kwenye kidole chake na umlete Dume aliyenona achinjwe ili tule na kushangilia. Ee Bwana mkono wa kuume ulimwenzesha Musa kuvuka bahari ya Sham, kwa maneno yako ya ukweli, mbingu zilimarishwa na nchi kubwa; uwambariki hawa waumishi wako kwa mkono wako wa kuume. Sasa Ee, Bwana kwa baraka za mbinguni, bariki kuvalishana huku na Pete. Malaika wa Bwana awe nao katika maisha yao yote.

For You are He that blesses and sanctifies all things, and to You do we send up Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa wewe ndiwe unayebariki na kutakasa vitu vyote ; na kwako tunatoa utukufu kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)The Service of the Crowning - The Service of Marriage

IBAADA YA TAJI

Psalm 127 (128).

Zaburi ya 127 (128).

PRIEST

KASISI

Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways.

CHOIR

WATU

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

PRIEST

KASISI

You shall eat the fruits of your labor; you are blessed, and it shall be well with you.

CHOIR

WATU

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

PRIEST

KASISI

Your wife shall be like a vine, prospering on the sides of your house; your children like newly planted olive trees around your table.

CHOIR

WATU

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

PRIEST

KASISI

Behold, so shall the man be blessed who fears the Lord.

CHOIR

WATU

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

PRIEST

KASISI

May the Lord bless you from Zion, and may you see the good things of Jerusalem all the days of your life.

CHOIR

WATU

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

PRIEST

KASISI

May you see your children''s children. Peace be upon Israel.

CHOIR

WATU

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

PRIEST

KASISI

Blessed is the Kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Mhimidiwa ni ufalme wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

In peace, let us pray to the Lord.

Kwa amani tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya amani kutoka juu na ya wokovu wa roho zetu, tumwombe Bwana.

For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya amani ya dunia yote na kusimama imara kwa Ekklesia takatifu ya Mungu na kwa umoja wa wote, tumwombe Bwana.

For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya nyumba hii takatifu na waingiamo kwa imani, heshima na kumcha Mungu, tumwombe Bwana.

For our Archbishop (name), for the honorable presbyterate, for the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya Papa na Patriarka wetu ..., Askofu wetu mkuu ..., [swh_ke_oak] [swh_ke_oak] makasisi waaminifu, mashemasi katika Kristo, wateule na watu wote, tumwombe Bwana.

For the servants of God (Name) and (Name), who are now being joined to one another in the community of Marriage, and for their salvation; let us pray to the Lord.

Kwa ajili ya watumishi wa Mungu (majina) ambao wanaunganishwa kwa ndoa na kwa ajili ya wokovu wao, tumuombe Bwana.

That this marriage may be blessed as was that of Cana of Galilee; let us pray to the Lord.

Ili hii ndoa ibarikiwe kama iliyokuwepo Kana ya Galilaya, tumuombe Bwana.

That there may be given unto them soberness of life, and fruit of the womb as may be most expedient for them; let us pray to the Lord.

Ili wapewe hukumu ya utu na watoto kwa manufaa yao, tumuombe Bwana.

That they may rejoice in the beholding of sons and daughters; let us pray to the Lord.

Ili wajazwe kwa furaha wakiwaona wavulana na wasichana, tumuombe Bwana.

That there may be granted unto them the happiness of abundant fertility, and a course of life blameless and unashamed; let us pray to the Lord.

Ili wambarikiwe na watoto wema na maisha ya haki, tumuombe Bwana.

That there may be granted unto them and unto us all prayers that tend unto salvation; let us pray to the Lord

Ili Mungu apokee maombi ya wokovu wetu, tumuombe Bwana.

That both they and we may be delivered from tribulation, wrath, danger, and necessity; let us pray to the Lord.

Ili sisi tukombolewe toka katika sikitiko, ghadhabu, hatari na uhitaji, tumuombe Bwana.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Utulinde, utuokoe, utuhurumie, utuhifadhi Ee Mungu kwa neema yako.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Tumkumbuke Maria mtakatifu kamili, asiye na doa, mbarikiwa zaidi kushinda wote, Bibi wetu mtukufu, Mzazi-Mungu na Bikira daima, pamoja na watakatifu wote, sisi wenyewe na wenzetu wote, hata maisha yetu, tujiweke mikononi mwa Kristo Mungu.

(To You, O Lord.)

(Kwako, Ee Bwana.)

For to You belong all glory, honor, and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Kwa kuwa utukufu wote, heshima na usujudu ni haki yako, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

O God most pure, Author of all creation, Who through Your manbefriending love transformed a rib of Adam the forefather into a woman, and blessed them and said, "Increase and multiply, and have dominion over the earth," and, by the conjoining, declared them both to be one member, for because of this a man shall forsake his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and the two shall be one flesh-and whom God has joined together let not man put asunder; Who did also bless Your servant Abraham, and opened the womb of Sara, and made him the father of many nations; Who bestowed Isaac upon Rebecca, and blessed her offspring; Who joined Jacob and Rachel, and from them made manifest the twelve patriarchs; Who yoked Joseph and Asenath together, and as the fruit of generation did bestow upon them Ephrem and Manasse; Who accepted Zacharias and Elizabeth, and declared their offspring the Forerunner; Who out of the root of Jesse, according to the flesh, produced the Ever-Virgin Mary, and from her were Incarnate-born for the salvation of the human race; Who through Your unspeakable Grace and plentiful goodness were present in Cana of Galilee, and blessed the marriage there, that You might show a lawful union, and a generation there from, is according to Your Will; do You Yourself, O Most Holy Master, accept the prayer of us, Your servants; and as You were present there, be present also here with Your invisible protection. Bless (+) this marriage and grant unto these Your servants (Name) and (Name) a peaceful life, length of days, chastity, love for one another in a bond of peace, offspring long-lived, fair fame by reason of their children, and a crown of glory that does not fade away. Account them worthy to see their children''s children. Keep their wedlock safe against every hostile scheme; give them of the dew from the Heavens above, and of the fatness of the earth. Fill their houses with bountiful food, and with every good thing, that they may have to give to them that are in need, bestowing also on them that are here assembled with us all their supplications that are unto salvation.

Ee Mungu usiye na doa, muumba wa vitu vyote kwa upendo wako kwa mwanadamu ulimuumba Eva kwa Ubavu wa babu yetu Adamu na ukawabariki ukisema " Zaeni makaongezeke mkaijze nchi na mkaitawale." nawe ukawafanya wote kuwa kitu kimoja kwa kuwaunganisha kwa hivyo Mme atawaacha Baba na mama na kuambatana na mke nao watakuwa mwili mmoja na yale ambayo umeunganisha, mwanadamu asiwatenganishe. Ulimpatia Sara kwa Ibrahimu na ukawabariki kuwapa mtoto na kumafanya Baba wa mataifa. Uliunganisha Isaka na Rebeka na ukawabariki kwa kuwapa mtoto, pia ulinganisha Yakobo na Recho na kwao mababu kumi na wawili wakazaliwa; uliwaunganisha Yosifu na Asenati na ukawapa Ephraim na Manasseh kama watoto wao, uliitikia Zacharia na Elizabeth na ukamfanya Mwana wao kuwa mtangulizi, na kwa uzao wa Jesee ilimteua Bikira Maria ambapo ulizawa ukiwa mtu asilikwa wokovu wa mwandamu, kwa neema yako isiyoelezeka na wema wako ulisafiri huko Kana ya Galilaya ukabariki harusi huko; kwa uzao wa watoto ni kwa mapenzi yako. Kwako Ee Bwana Mtakatifu wa wote; uyakubali maombi yetu na jinsi ulivyokuwa huko na pia uwe nasi hapa kwa kutoonekaana kwako.Ibariki ndoa hii na uwape watumishilifu wako (majina) maisha ya furaha miaka ming, hukumu timilifu mapenzi kati yao na umoja wa amani, maisha marefu, neema kwa watoto wao na taji ya utukufu wa milele - uwawezeshe kuwaona wajukuu wao. Dumisha ndoa yao isiabke na uwape baraka toka mbinguni na utajiri wa ulimwengu. Ijaze nyumba yao kwa ngano, divai na chote kilichochema, ili waweze kuwasaidia wale wanaohitaji. Na utustahilishe sisi tulioko hapa kwa maombi yanayotuongoza kwa wokovu.

For a God of mercy and of compassion, and of manbefriending love are You, and to You do we send up Glory: as to Your eternal Father and Your All-Holy, Good, and Life-creating Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye huruma na upendo na kwako tunatoa utukufu pamoja na Baba yako asiye na mwanzo pamoja na watakatifu wote, na Roho mwema mpaji wa uhai sasa na siku zote hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

Blessed are You, O Lord our God, Holy Celebrant of mystical and pure marriage, Maker of the laws that govern earthly bodies, Guardian of incorruption, Kindly protector of the means of life: do You Yourself now, O Master, Who in the beginning created man, and appointed him as the king of creation, and said, "It is not good for man to be alone upon the earth; let us make a helpmate for him"; then, taking one of his ribs, made woman, whom when Adam saw, he said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh, for she was taken out of her man. For this cause shall a man forsake his father and his mother, and cleave unto his wife, and two shall be one flesh," and "whom God has joined together, let no man put asunder." And now, O Master, Lord our God, send down Your heavenly Grace upon these Your servants, (Name) and (Name), and grant unto this woman to be in all things subject unto the man, and to this Your servant to be at the head of the woman that they live according to Your Will. (+) Bless them. O Lord our God, as you blessed Abraham and Sarah. (+) Bless them, O Lord our God, as You blessed Isaac and Rebecca. (+) Bless them, O Lord our God, as you blessed Jacob and all the Prophets. (+) Bless them, O Lord our God, as You blessed Joseph and Asenath. (+) Bless them O Lord our God, as You blessed Moses and Zipporah. (+) Bless them, O Lord our God, as You blessed Joakim and Anna. (+) Bless them, O Lord our God, as You blessed Zacharias and Elizabeth. Preserve them, O Lord our God, as You preserved Noah in the Ark. Preserve them, O Lord our God, as You preserved Jonah in the jaw of the sea beast. Preserve them, O Lord our God, as You preserved the holy Three Children from the fire, when You sent down upon them the dew of the Heavens. And may that joy come upon them which the blessed Helen had when she found the Precious Cross. Remember them, O Lord our God, as You remembered Enoch, Shem, and Elias. Remember them, O Lord our God, as You remembered Your holy Forty Martyrs, sending down upon them the crowns from the Heavens. Remember them, O Lord our God, and the parents who have reared them, for the prayers of parents confirm the foundation of houses. Remember, O Lord our God, the wedding company that here have come together, to be present at this rejoicing. Remember, O Lord our God, Your servant (Name) and Your servant (Name), and bless them. Give to them fruit of the womb, fair children, concord of soul and body. Exalt them as the cedars of Lebanon, and as well-cultured vine; bestow on them a rich store of sustenance, so that having a sufficiency of all things for themselves, they may abound in every good work that is good and acceptable before You. Let them behold their children''s children as newly planted olive trees round about their table; and, being accepted before You, let them shine as stars in the Heavens, in You, our Lord, to Whom are due all Glory, honor, and worship as to Your eternal Father, and Your All-Holy, Good, and Life-creating Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Uhimidiwe Ee Bwana Mungu wetu uliye mwidhinishaji wa ibada hii ya Ndoa (Sakramenti) takatifu, uliye mchungaji mwema wa zawadi ya maisha haya. Mwanzoni Ee Bwana uliumba mtu, ukamfanya kuwa kiongozi katika ulimwengu ukisema "Si vyema Mme kuwa peke yake, nitamfanya mzaidizi wa kufanana naye". Kwa kutoa ubavu wake mmoja ulimuumba Eva hapo Adamu alipomuona alisema,"Sasa huyu ni mfupa wangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametawaliwa na mwnaume ataawacha Baba na Mama na kuambatana na mkewe, nao watakuwa mwile mmoja na wale ambao wameunganishwa na Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ee Bwana Mungu wetu, shukisha neema yako toka Mbinguni kwa hawa watumishi wako (majina). Fanya bibi harusi kuwa mtiifu kwa Mmewe, na huyu mtumishi ako awe kiongozi wa Mke, ili waishi kwa mapenzi yako. Wambariki Bwana Mungu wetu jinsi ulivyowabariki Abraham na Sara, Isaka na Rebeka, Yakobo na Recho nao wengine kama Yosefu na Asenati, Musa na Zipora, Yoakim na Anna, Zakaria na Elizabeth. Walinde kama vile ulivylimlinda Nuhu kwenya Safina, Yona tumboni mwa Nyangumi nao vijana watatu watakatifu toka motoni. Wabariki kwa baraka za mbinguni na uwajaze kwa furaha kuu kama ile iliyo mjaa Helena alipoupata Msalaba wenye dhamana. Wakumbuke kama ulivyowakumbuka Enoka Shem Eliya na pia mashahidi Arobaini waliyotunukia taji la mbinguni, uwakumbuke Ee Bwana Mungu, wazazi walio walea, kwa baraka zao wazazi imarisha msingi wa nyumba yao. Bwana Mungu watumishi wako wote walioko hapa wanao hudhuria ndoa hii. Wakumbuke Bwana ba Bibi arusi (majina) na uwabariki kwa uzao wa watoto wema, na miili na mioyo yao iwe kitu kimoja. Watukuze kama miche ya Lebanoni iliyo mizabibu ya kupendeza, waweze kuaona wajukuu wao miti mipya ya mizeituni iliyopandwa kuzingira meza yao. Waing''aishe kama nyota za mbinguni; kwako tunatoa utukufu, utawala, heshima na usujudu; ni haki yako sasa na siku zote hata milele na milele

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

Holy God, Who fashioned man from the dust, and from his rib fashioned woman, and joined her to him as a helpmate for him, for it was seemly unto Your Majesty for man not to be alone upon the earth, do You Yourself, O Sovereign Lord, stretch forth Your hand from Your holy dwelling place, and join together this Your servant (Name) and Your servant (Name), for by You is a wife joined to her husband. Join them together in oneness of mind; crown them with wedlock into one flesh; grant to them the fruit of the womb, and the gain of well favored children.

Mungu Mtakatifu uliye muumba mtu kwa udongo na Mwanamke kwa ubavu wake na kuwaunganisha kwake awe msaidizi wake. Kwa vile kulionekana kwamba Mme asiwe peke yake ulimwenguni, Nyoosha mkono wako toka kwenye makao yako matakatifu na uwaunganishe hawa watumishi wako (Majina) pamoja kwa ajili hiyo Mke ataungana na Mme. Waunganishe katika fikira moja, wavike taji ya pingu za maisha katika mwili mmoja; wajalie uzao wa tumbo, na kuwepo kwa watoto wsenye baraka.

For Yours is the dominion, and Yours is the Kingdom, and the Power, and the Glory: of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa ufalme na uwezo na utukufu ni wako, wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

The servant of God (Name) is crowned for the servant of God, (Name), in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. (Amen.) (3)

Mtumishi wa Mungu (jina) anvikwa Taji na mtumishi wa Mungu (Jina), kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, (Amina.) (x 3)

The servant of God (Name) is crowned for the servant of God (Name), in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. (Amen.) (3)

Kwa kuwa utawala ni wako na ufalme na uweza na utukufu, ni wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele. (Amina.) (x 3)

CHOIR

WATU

Lord our God, crown them glory and honor. [SD]

Wavike taji Ee Bwana Mungu wetu, kwa heshima na utukufu wako. x 3.

The Readings

MASOMO

READER

MSOMAJI

Prokeimenon. Mode pl. 4. Psalm 20.

Zaburi

PRIEST

KASISI

Let us be attentive.

Tusikilize.

READER

MSOMAJI

You placed a crown of precious stones on their heads.

Verse: They asked You for life, and You gave it to them, length of days.

PRIEST

KASISI

Wisdom.

Hekima.

READER

MSOMAJI

The reading is from Paul''s Letter to the Ephesians.

Somo katika

PRIEST

KASISI

Let us be attentive.

Tusikilize.

READER

MSOMAJI

5:20-33

(5: 20-33)

Brethren, always for everything give thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Be subject to one another out of reverence for Christ. Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. As the church is subject to Christ, so let wives be also subject in everything to their husbands. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Even so husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself For no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it, as Christ does the church, because we are members of his body. "For this reason a man shall leave his father and his mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one." This is a great mystery, and I take it to mean Christ and the church; however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. [RSV]

Ndugu zangu, mshukuruni Mungu Baba daima kwa ajili ya yote, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mmoja amstahili mwenzake kwa sabau ya kumcha Kristo. Wake watii waume wao kama kumtii Bwana. Maana Mme anayo mamlaka juu ya mkewe, kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya Kanisa; naye Kristo mwenyewe hulikomboa Kanisa, mwili wake kama vile kanisa linavyomtii Kristo vivyo hivyo, wake wawatii waume zao katika mambo yote nanyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyo penda Kanisa, akajitoa mwenyewe Sadaka kwa ajili yake. Alifanya hivyo, ili kwa neno lake, aliweke wafu kwa Mungu, baada ya kulifanya safi kwa kuliosha kaika maji, kusudi aliache lililo takatifu na safi kabisa, Kanisa lisilo na doa, kasoro au chochote cha namna hiyo. Basi, waume wanapaswa kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. (Hakuna mtu yeyote auchukiaye mwili wake. Badala ya kuuchukia, huulisha na kuuvika. Ndivyo na ye Kristo anavyolitunza Kanisa, maana sisi ni viungo vya mwili wake) kama yasemavyo maandiko matakatifu: "Kwa hiyo mwanaumme atamuacha Baba na Mama yake, ataungana na mkewe nao wawili watakua mwili mmoja" Kwa ukweli uliyofichika katika maneno haya, nami naona kwamba yamhusu Kristo na Kanisa lake. Lakini yanawahusu ninyi pia. Kila Mme lazima ampende Mkewe kama nafsi yake mwenyewe, naye Mke anapashwa kumheshimu Mmewe.

PRIEST

KASISI

Peace be with you the reader.

Amani kwako Ee Msomaji.

CHOIR

WATU

Alleluia. Mode pl. 4. Psalm 11.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. [HC]

Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Verse 1: You shall guard us, O Lord; You shall preserve us from this generation forever.

Mstari 1:

Alleluia. Alleluia. Alleluia. [HC]

Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Verse 1: You shall guard us, O Lord; You shall preserve us from this generation forever.

Mstari 1:

Alleluia. Alleluia. Alleluia. [HC]

Alleluya, Alleluya, Alleluya.

PRIEST

KASISI

Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be with all.

Hekima. Simameni wima. Tusikilize Injili takatifu. Amani kwa wote.

(And with your spirit.)

(Na iwe kwa roho yako.)

The reading is from the holy Gospel according to John. Let us be attentive.

Injili Takatifu kama ilivyoandikwa na Sura... mstari... Tusikilize.

(Glory to You, O Lord, glory to You.)

(Utukufu kwako, Ee Bwana, Utukufu kwako.)

2:1-11

At that time there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there; Jesus also was invited to the marriage, with his disciples. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now six stone jars were standing there, for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons. Jesus said to them, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. He said to them, "Now draw some out, and take it to the steward of the feast." So they took it. When the steward of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward of the feast called the bridegroom and said to him, "Every man serves the good wine first; and when men have drunk freely, then the poor wine; but you have kept the good wine until now." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory; and his disciples believed in him.

Siku ya tatu kulikuwa na harusi mjini Kana, mkoani Galilaya. Mama yake Yesu alikuwapo, naye Yesu alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, "Hawana divai!" Yesu akamjibu, "Mama, usiniambie la kufanya. Saa yangu bado." Hapo mama yake akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambieni, fanyeni." Hapo palikuwa na mitungi sita ya mawe, ambayo kila mmoja uliweza kuchukua kiasi cha madebe mawili au matatu. Ilikuwa imewekwa hapo kufuatana na desturi ya Kiyahudi ya kutawadha. Yesu akawaambia, "Ijazeni mitungi hiyo maji." Nao wakaijaza mpaka juu. Kisha akawaambia, "Sasa choteni mkampelekee mkuu wa karamu." Mkuu wa karamu alipoonja hayo maji, kumbe yalikuwa yamegeuka kuwa divai. Yeye hakujua ilikotoka, (lakini wale watumishi waliochota maji walijua). Mkuu wa karamu akamwita bwana arusi, akamwambia, "Kila mtu huandaa divai nzuri kwanza hata wakisha tosheka huandaa ile hafifu. Lakini wewe umeiweka divai nzuri mpaka sasa!" Yesu alifanya ishara hill ya kwanza huko Kana, Galilaya, akaonesha utukufu wake; nao wanafunzi wake wakamwamini.

(Glory to You, O Lord, glory to You.)

(Utukufu kwako, Ee Bwana, Utukufu kwako.)

PRIEST

KASISI

Have mercy on us, O God, according to Your great mercy, we pray You, hear us and have mercy.

Utuhurumie Ee Mungu kadiri ya huruma yako kubwa, tunakuomba utusikilize na kutuhurumia.

(Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.)

Bwana hurumia, Bwana hurumia, Bwana hurumia.

Again let us pray for the servants of God, (Name) and (Name), that they may have mercy, life, health, peace, safety, salvation, pardon and remission of their sins.

Tena tunakuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu (Jina) na (Jina)- Ili wapate huruma, uzima, afya, amani, ulinzi, wokovu, maisha na maondoleo ya dhambi.

(Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.)

Bwana hurumia, Bwana hurumia, Bwana hurumia.

For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we offer up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Kwa kuwa u Mungu mrahimu na mpenda-wanadamu na kwako tunatoa utukufu, kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele. Amina.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

O Lord our God, Who in Your saving Providence did promise in Cana of Galilee to declare marriage honorable by Your presence, do You Yourself preserve in peace and oneness of mind these Your servants (Name) and (Name), whom You are well pleased should be joined to one another. Declare their marriage honorable. Preserve their bed undefiled. Grant that their life together be with be without spot of sin. And assure that they may be worthy to attain unto a ripe old age, keeping Your commandments in a pure heart.

Ee Bwana Mungu wetu ulitoa wokovu na kuamuru ndoa ya heshima kwa kushiriki kwako Kana ya Galilaya; Waweke kwenye amani na mapatano hawa watumishi wako (Majina) ambao wamefurahia kuunganishwa kwa kwao pamoja. Ifanye ndoa yao kuwa yenye heshima, na uhifadhi, ili waweze kuishi pamoja bila hatia. Wape maisha marefu kwa kutimiza amri na moya mwema.

For You are our God, the God to have mercy and save, and to You do we send up all Glory, as to Your Eternal Father, and Your All-Holy, Good, and Life-creating Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa Wewe ni Mungu Mwenya huruma na Mwokozi wetu, na kwako tunatoa utukufu pamoja na Baba wako asiye na mwanzo, na Roho wako mtakatifu na mpaji wa uhai, Sasa na siku zote hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

And grant us, Master, with boldness and without condemnation, to dare call You, the heavenly God, Father, and to say:

Na utustahilishe, Ee Bwana wa mabwana tukiwa na uthabiti bila hukumu tuwe na ujasiri kukuita Baba uliye Mbinguni na kusema.

PEOPLE

WATU

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Na utusamehe deni zetu, kama sisi tuwasamehevyo wadeni wetu. Tena usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu.

PRIEST

KASISI

For Yours is the kingdom and the power and the glory, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to ages of ages.

Kwa kuwa ufalme na uweza na utukufu, ni wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

KUBARIKI KUPOKEA KIKOMBE CHA USHIRIKA.

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

O God, Who by Your might create all things, and confirm the universe, and adorn the crown of all things created by You, do You, with Your spiritual blessing (+), bless also this common cup given to them that are joined in the community of marriage.

Ee Mungu uliye umba vitu vyote kwa uwezo wako, ulimwengu tena ukarembesha vyote ulivyoumba. Bariki kikombe hiki cha ushirika kwa baraka zako takaktifu na kuwapatia wanaoungana katika ndoa.

For blessed is Your Holy Name, and glorified is the Kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Kwa kuwa jina lako limehimidiwa na ufalme wako unatukuzwa, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

CHOIR

WATU

Communion Hymn. Psalm 115.

Wimbo wa Ushirika

I will take up the cup of salvation, and call upon the name of the Lord. [SAAS] Alleluia.

Mode pl. 1.

O Isaiah, dance with joy, * for the Virgin conceived in the womb; * and she brought forth a son, who is God and man. * His name is Emmanuel, Dayspring and dawn, Orient, The Branch. * We magnify the Lord, and we also call the Virgin blest. [SD]

Grave Mode.

O holy Martyr Saints, who competed well and received the crowns of laurel, intercede with the Lord for us, that His mercy come upon our souls. [SD]

Enyi mashahidi watakatifu wapiganaji wema ambao wamevikwa taji, mtuombee ili azihurumie roho zetu

Grave Mode.

Glory be to You, Christ our God, the Apostles'' pride and joy, exultation of the Martyr Saints, whose proclamation was the consubstantial Trinity. [SD]

Utukufu Kwako Ee Kristo Mungu wetu, Mitume Kristo wetu, mitume wasifiwa na wenye fahari na mashahidi wapendwa walio na ujumbe wa utatu mtakatifu.

PRIEST

KASISI

Be magnified, O Bridegroom, as Abraham, and blessed as Isaac, and increased as was Jacob. Go your way in peace, performing in righteousness the commandments of God.

Ewe Bwana harusi utukuzwe kama Ibrahimu na ubarikiwe kama Isaka na uwe na uzao kama vile Yakobo: utembee kwa haki na utimize amri zake Mungu.

And you, O Bride, be magnified as was Sarah, and rejoiced as was Rebecca, and increased as Rachel, being glad in your husband, keeping the paths of the Law, for so God is well pleased.

Nawa Bibi harusi , utukuzwe kama vile Sara na uwe na furaha kama Rebeka, uwe na uzao kama Recho ukishangilia katika Bwana wako, na kuzingatia wajibu wa sheria kwa kuwa Mungu amefurahia.

KUONDOLEWA TAJI VICHWANI:

PRIEST

KASISI

Let us pray to the Lord.

Tumwombe Bwana.

(Lord, have mercy.)

(Bwana, hurumia)

O God our God, Who was present in Cana of Galilee and blessed the marriage there, do You (+) also bless these'' Your servants, who, by Your Providence, are joined in the community of marriage. Bless their comings-in and their goings-out. Replenish their life with all good things. (Here the priest lifts the crowns from the heads of the bride and groom and places them on the table.) Accept their crowns in Your Kingdom unsoiled and undefiled; and preserve them without offense to the ages of ages.

Ee Mungu, Mungu wetu aliye kwenda mjini Kana ya Galilaya na ukambariki ndoa huko, ubariki hawa watumishi wako, ambao kwa uwezo wako wameungana pamoja na jamii kwa ndoa, Bariki kwenda na kurejea kwao. Wafariji na maisha ya ut, vitu vyema chukua taji zao (* Anatoa taji vichwani mwao). Katika ufalme wako zikihifadhiwa bila kuharibika, kulaumiwa na kuambika hadi milele na milele.

(Amen.)

(Amina.)

PRIEST

KASISI

Peace be with all.

Amani kwa wote.

(And with your spirit.)

(Na iwe kwa roho yako.)

Let us bow our heads to the Lord.

Tuinamishe vichwa vyetu mbele ya Bwana.

(To You, O Lord.)

(Kwako, Ee Bwana.)

MAOMBI KWA BWANA HARUSI NA BIBI HARUSI.

PRIEST

KASISI

The Father, the Son, and the Holy Spirit; the All-Holy, Consubstantial and Life-creating Trinity; One Godhead and Kingdom; bless (+) you; grant to you long life, well-favored children, progress in life and in Faith; replenish you with all the good things of the earth, and count you worthy of the promised blessings, through the intercessions of the holy Theotokos, and of all the Saints.

Kwa uweza wa Mungu Baba, Mungu Mwana Roho Matakatifu, utatu mtakatifu usiotengana na ufalme wako, uwape watoto wazuri, maisha ya ufanisi, kukua katika imani na uwajaze na vitu vyote vyema vya ulimwenguni; Wafurhishe na wema wa baraka zilizoahidiwa kwetu. Kwa maombezi ya Maria Mtakatifu na watakatifu wote.

(Amen.)

(Amina.)

DISMISSAL

TAMATI

PRIEST

KASISI

Glory to You, our God. Glory to You.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

May He, who by His presence in Cana of Galilee declared marriage to be honorable, Christ our true God, through the intercessions of His all-pure Mother, of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles, of the holy, God-crowned and Equal-to-the-Apostles Constantine and Helen, of the Holy, great Martyr Procopios, and of all the holy Saints, have mercy on us and save us, as our good and loving Lord.

Kristo Mungu wa ukweli ambaye kuja kwake Kana ya Gallaya na kufanya ndoa kuwa yenye heshima. Kwa maombi ya Maria Mzazi Mungu asiye na ndoa lo lote, mitume watukufu na wasifiwa na kwa wafalme watukufu na wasifiwa na Mungu sawa na mitume. Constantino na Hellen shahidi mtakatifu Prokopius na watakatifu wote utuhurumie na kutuokoa kwa kuwa yu Mungu mwema na mpenda wanadamu.

Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

Kwa maombi ya mababa wetu watakatifu, Ee Bwana Yesu Kristo Mungu wetu, utuhurumie na utuokoe. Amina.

(Amen.)

(Amina.)