×

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ

SKARAMENTI YA NDOA TAKATIFUΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ

IBAADA YA PETE

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ahimidiwe Mungu wetu, daima, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa amani tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya amani kutoka juu na ya wokovu wa roho zetu, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya amani ya dunia yote na kusimama imara kwa Ekklesia takatifu ya Mungu na kwa umoja wa wote, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya nyumba hii takatifu na waingiamo kwa imani, heshima na kumcha Mungu, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (τοῦδε), καὶ τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ (τῆσδε) τῶν νῦν μνηστευομένων ἀλλήλοις, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya watumishi wa Mungu (Bwana Harusi) na (Bibi Harusi), ambao wanaunganishwa kwa Ndoa na kwa ajili ya wokovu wao, tumombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτοῖς ἀγάπην τελείαν, εἰρηνικήν, καὶ βοήθειαν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili washukiwe na upendo wa amani timilifu, na msaada wa Mungu, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁμονοίᾳ καὶ βεβαίᾳ πίστει, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili watunzwe na wabarikiwe na umoja wa fikira na imani timilifu, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν ἀμέμπτῳ βιοτῇ καὶ πολιτείᾳ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili wadumishwe kwa mwenendo bora na maisha yasiyo na lawama, tumuombe Bwana.

Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν χαρίσηται αὐτοῖς τίμιον τὸν γάμον, καὶ τὴν κοίτην ἀμίαντον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili Bwana Mungu wetu awape ndoa yenye heshima isiyo na lawama, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya kuokolewa kwa kila sikitiko, ghadhabu, hatari na uhitaji, tumwombe Bwana.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Utulinde, utuokoe, utuhurumie, utuhifadhi Ee Mungu kwa neema yako.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Tumkumbuke Maria mtakatifu kamili, asiye na doa, mbarikiwa zaidi kushinda wote, Bibi wetu mtukufu, Mzazi-Mungu na Bikira daima, pamoja na watakatifu wote, sisi wenyewe na wenzetu wote, hata maisha yetu, tujiweke mikononi mwa Kristo Mungu.

(Σοί, Κύριε.)

(Kwako, Ee Bwana.)

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa utukufu wote, heshima na usujudu ni haki yako, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ τὰ διῃρημένα συναγαγὼν εἰς ἑνότητα καὶ σύνδεσμον διαθέσεως τιθεὶς ἄῤῥηκτον· ὁ εὐλογήσας Ἰσαὰκ καὶ Ῥεβέκκαν, καὶ κληρονόμους αὐτοὺς τῆς σῆς ἐπαγγελίας ἀναδείξας· αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοὺς δούλους σου τούτους, ὁδηγῶν αὐτοὺς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ.

Ee Mungu wa milele, uliyefanya watu waliotengana kuwa na umoja, na ukaanzisha uelewano usiovunjika kwao; na ukawabariki Isaka na Rebeka na kuwafanya warithi wa hadi, yako: Wabariki hawa watumishi wako (jina) na (jina) na uwaongoze kwa kila kazi njema.

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa u Mungu mrahimu na mpenda-wanadamu na kwako tunatoa utukufu, kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele. Amina.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

Εἰρήνη πᾶσι.

Amani kwa wote.

(Καὶ τῷ πνεύματί σου.)

(Na iwe kwa roho yako.)

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

Tuinamishe vichwa vyetu mbele ya Bwana.

(Σοί, Κύριε.)

(Kwako, Ee Bwana.)

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν ἐξ ἐθνῶν προμνηστευσάμενος Ἐκκλησίαν παρθένον ἁγνήν, εὐλόγησον τὰ μνῆστρα ταῦτα, καὶ ἕνωσον, καὶ διαφύλαξον τοὺς δούλους σου τούτους ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ.

Ee Bwana Mungu wetu, unayelifanya Kanisa kuwa bikira asiye na ndoa toka kwa mataifa yote; ubariki pete hizi na uwaunganishe na uwahifadhi watumish (majina) wako, kwa amani na mapatano.

Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa utukufu, heshima na usujudu ni haki yako Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

Ἀῤῥαβωνίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα) τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ (τὴν δεῖνα), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Ἀμήν.) (ἐκ γʹ)

Mtumishi wa Mungu (Jina) anatoa ahadi kumuoa mtumishi wa Mungu (Jina), kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. (Amina.) (x 3)

Ἀῤῥαβωνίζεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ (ἡ δεῖνα) τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ (τὸν δεῖνα), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Ἀμήν.) (ἐκ γʹ)

Mtumishi wa Mungu (jina) anaahidi kuolewa na mtumishi wa Mungu (Jina), kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. (Amina.) (x 3)

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῷ παιδὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραὰμ συμπορευθεὶς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, στελλομένῳ νυμφεύσασθαι τῷ κυρίῳ αὐτοῦ Ἰσαὰκ γυναῖκα, καὶ διὰ μεσιτείας ὑδρεύσεως ἀῤῥαβωνίσασθαι τὴν Ῥεβέκκαν ἀποκαλύψας· Αὐτός, εὐλόγησον τὸν ἀῤῥαβῶνα τῶν δούλων σου (τοῦδε) καὶ (τῆσδε) καὶ στήριξον τὸν παρʼ αὐτοῖς λαληθέντα λόγον. Βεβαίωσον αὐτοὺς τῇ παρὰ σοῦ ἁγίᾳ ἑνότητι· σὺ γὰρ ἀπʼ ἀρχῆς ἐδημιούργησας ἄρσεν καὶ θῆλυ, καὶ παρὰ σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνὴ εἰς βοήθειαν καὶ διαδοχὴν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς οὖν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐξαποστείλας τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν σου ἐπὶ τοὺς δούλους σου, τοὺς πατέρας ἡμῶν, εἰς καθʼ ἑκάστην γενεὰν καὶ γενεὰν τοὺς ἐκλεκτούς σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε), καὶ τὴν δούλην σου (τήνδε), καὶ στήριξον τὸν ἀῤῥαβῶνα αὐτῶν ἐν πίστει καὶ ὁμονοίᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ· σὺ γάρ, Κύριε, ὑπέδειξας δίδοσθαι τὸν ἀῤῥαβῶνα καὶ στηρίζεσθαι ἐν παντί. Διὰ δακτυλιδίου ἐδόθη ἡ ἐξουσία τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ· διὰ δακτυλιδίου ἐδοξάσθη Δανιὴλ ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος· διὰ δακτυλιδίου ἐφανερώθη ἡ ἀλήθεια τῆς Θάμαρ· διὰ δακτυλιδίου ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων γέγονεν ἐπὶ τὸν ἄσωτον υἱόν· "Δότε γάρ, φησι, δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν". Αὕτη ἡ δεξιά σου, Κύριε, τὸν Μωϋσῆν ἐστρατοπέδευσεν ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ· διὰ γὰρ τοῦ λόγου σου τοῦ ἀληθινοῦ οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ ἡ γῆ ἐθεμελιώθη· καὶ ἡ δεξιὰ τῶν δούλων σου εὐλογηθήσεται τῷ λόγῳ σου τῷ κραταιῷ καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ. Αὐτὸς οὖν καὶ νῦν, Δέσποτα, εὐλόγησον τὸ δακτυλοθέσιον τοῦτο εὐλογίαν οὐράνιον· καὶ Ἄγγελος Κυρίου προπορευέσθω ἔμπροσθεν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν.

Ee Bwana Mungu wetu, uliyeambatana na mtumishi wa Ibrahimu kwenda Mesopotamia, ambapo alikuwa ametumwa kumtafuta mchumba wa Isaka, kwenye kisima alichoonyeshwa kwamba ni sharti kumposa Rebeka kama mchumba. Bariki uchumba wa hawa watumishi wako (Majina), na imarisha ahadi ambazo wameahidiana kwa umoja wa utakatifu, kwa kuwa tangu mwanzo uliwaumba Mme na Mke, na kwa mapenzi yako Mke anaungana na Mme kusaidiana na kuendeleza ubinadamu. Ndiwe uliyetuma ukweli wako na urithi wako na ahadi yako kwa watumishi wa Baba zetu, na wateule wako kutoka kizazi hata kiazi, watunze hawa watumishi wako jina (majina) na uimarishe ndoa yao kwa imani, mapatano, ukweli na upendo; kwa kuwa wee Bwana ndiwe ulitufunza kufunga harusi kwa ahadi ya pete na kuaminiana kwa kila jambo. Kutokana na pete, Yusufu alipewa madaraka katika nchi ya Misiri. Kwa kutumia pete, Danieli alitukuzwa katika Babiloni; Damari alitambuliwa kuwa na haki, kutokana na pete. Baba yetu wa Mbinguni alionyesha huruma kwa Mwana mpotevu; akisema "Weka Pete kwenye kidole chake na umlete Dume aliyenona achinjwe ili tule na kushangilia. Ee Bwana mkono wa kuume ulimwenzesha Musa kuvuka bahari ya Sham, kwa maneno yako ya ukweli, mbingu zilimarishwa na nchi kubwa; uwambariki hawa waumishi wako kwa mkono wako wa kuume. Sasa Ee, Bwana kwa baraka za mbinguni, bariki kuvalishana huku na Pete. Malaika wa Bwana awe nao katika maisha yao yote.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ σύμπαντα, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa wewe ndiwe unayebariki na kutakasa vitu vyote ; na kwako tunatoa utukufu kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΟΣ

IBAADA YA TAJI

Ψαλμὸς ΡΚΖʹ (127).

Zaburi ya 127 (128).

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ἰερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Mhimidiwa ni ufalme wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa amani tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya amani kutoka juu na ya wokovu wa roho zetu, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya amani ya dunia yote na kusimama imara kwa Ekklesia takatifu ya Mungu na kwa umoja wa wote, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya nyumba hii takatifu na waingiamo kwa imani, heshima na kumcha Mungu, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya Papa na Patriarka wetu ..., Askofu wetu mkuu ..., [swh_ke_oak] [swh_ke_oak] makasisi waaminifu, mashemasi katika Kristo, wateule na watu wote, tumwombe Bwana.

Ὑπὲρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (τοῦ δε) καὶ (τῆς δε), τῶν νῦν συναπτομένων ἀλλήλοις εἰς γάμου κοινωνίαν, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Kwa ajili ya watumishi wa Mungu (majina) ambao wanaunganishwa kwa ndoa na kwa ajili ya wokovu wao, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν γάμον τοῦτον, ὡς τὸν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili hii ndoa ibarikiwe kama iliyokuwepo Kana ya Galilaya, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ παρασχεθῆναι αὐτοῖς σωφροσύνην, καὶ καρπὸν κοιλίας πρὸς τὸ συμφέρον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili wapewe hukumu ya utu na watoto kwa manufaa yao, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ εὐφρανθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁράσει υἱῶν καὶ θυγατέρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili wajazwe kwa furaha wakiwaona wavulana na wasichana, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν, καὶ ἀκατάγνωστον διαγωγήν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili wambarikiwe na watoto wema na maisha ya haki, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς τε καὶ ἡμῖν πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili Mungu apokee maombi ya wokovu wetu, tumuombe Bwana.

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ili sisi tukombolewe toka katika sikitiko, ghadhabu, hatari na uhitaji, tumuombe Bwana.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Utulinde, utuokoe, utuhurumie, utuhifadhi Ee Mungu kwa neema yako.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Tumkumbuke Maria mtakatifu kamili, asiye na doa, mbarikiwa zaidi kushinda wote, Bibi wetu mtukufu, Mzazi-Mungu na Bikira daima, pamoja na watakatifu wote, sisi wenyewe na wenzetu wote, hata maisha yetu, tujiweke mikononi mwa Kristo Mungu.

(Σοί, Κύριε.)

(Kwako, Ee Bwana.)

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa utukufu wote, heshima na usujudu ni haki yako, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὁ Θεὸς ὁ ἄχραντος, καὶ πάσης κτίσεως δημιουργός, ὁ τὴν πλευρὰν τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ διὰ τὴν σὴν φιλανθρωπίαν εἰς γυναῖκα μεταμορφώσας, καὶ εὐλογήσας αὐτούς, καὶ εἰπών· "Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε, καὶ κατακυριεύσατε τῆς γῆς", καὶ ἀμφοτέρους αὐτοὺς ἓν μέλος ἀναδείξας διὰ τῆς συζυγίας· ἕνεκεν γὰρ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ ἰδίᾳ γυναικί, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· καί, οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω· ὁ τὸν θεράποντά σου Ἀβραὰμ εὐλογήσας, καὶ διανοίξας τὴν μήτραν Σάῤῥας, καὶ πατέρα πλήθους ἐθνῶν ποιήσας· ὁ τὸν Ἰσαὰκ τῇ Ῥεβέκκᾳ χαρισάμενος, καὶ τὸν τόκον αὐτῆς εὐλογήσας· ὁ τὸν Ἰακὼβ τῇ Ῥαχὴλ συνάψας, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοὺς δώδεκα Πατριάρχας, ἀναδείξας· ὁ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσυνὲθ συζεύξας, καρπὸν παιδοποιΐας αὐτοῖς τὸν Ἐφραίμ, καὶ τὸν Μανασσῆν χαρισάμενος· ὁ τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὴν Ἐλισάβετ προσδεξάμενος, καὶ Πρόδρομον τὸν τόκον αὐτῶν ἀναδείξας· ὁ ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ τὸ κατὰ σάρκα βλαστήσας τὴν ἀειπάρθενον, καὶ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς καὶ τεχθεὶς εἰς σωτηρίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων· ὁ διὰ τὴν ἄφραστόν σου δωρεὰν καὶ πολλὴν ἀγαθότητα παραγενόμενος ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν ἐκεῖσε γάμον εὐλογήσας, ἵνα φανερώσῃς ὅτι σὸν θέλημά ἐστιν ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα. Αὐτός, Δέσποτα Πανάγιε, πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἱκετῶν σου, ὡς ἐκεῖσε καὶ ἐνταῦθα παραγενόμενος τῇ ἀοράτῳ σου ἐπιστασίᾳ· εὐλόγησον τὸν γάμον τοῦτον, καὶ παράσχου τοῖς δούλοις σου τούτοις (τῷ δεῖνι) καὶ (τῇ δεῖνι) ζωὴν εἰρηνικήν, μακροημέρευσιν, σωφροσύνην, τὴν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, σπέρμα μακρόβιον, τὴν ἐπὶ τέκνοις χάριν, τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Ἀξίωσον αὐτοὺς ἰδεῖν τέκνα τέκνων· τὴν κοίτην αὐτῶν ἀνεπιβούλευτον διατήρησον· καὶ δὸς αὐτοῖς ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ ἄνωθεν, καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς· ἔμπλησον τοὺς οἴκους αὐτῶν σίτου, οἴνου καὶ ἐλέου καὶ πάσης ἀγαθωσύνης, ἵνα μεταδιδῶσι καὶ τοῖς χρείαν ἔχουσι, δωρούμενος ἅμα καὶ τοῖς συμπαροῦσι πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα.

Ee Mungu usiye na doa, muumba wa vitu vyote kwa upendo wako kwa mwanadamu ulimuumba Eva kwa Ubavu wa babu yetu Adamu na ukawabariki ukisema " Zaeni makaongezeke mkaijze nchi na mkaitawale." nawe ukawafanya wote kuwa kitu kimoja kwa kuwaunganisha kwa hivyo Mme atawaacha Baba na mama na kuambatana na mke nao watakuwa mwili mmoja na yale ambayo umeunganisha, mwanadamu asiwatenganishe. Ulimpatia Sara kwa Ibrahimu na ukawabariki kuwapa mtoto na kumafanya Baba wa mataifa. Uliunganisha Isaka na Rebeka na ukawabariki kwa kuwapa mtoto, pia ulinganisha Yakobo na Recho na kwao mababu kumi na wawili wakazaliwa; uliwaunganisha Yosifu na Asenati na ukawapa Ephraim na Manasseh kama watoto wao, uliitikia Zacharia na Elizabeth na ukamfanya Mwana wao kuwa mtangulizi, na kwa uzao wa Jesee ilimteua Bikira Maria ambapo ulizawa ukiwa mtu asilikwa wokovu wa mwandamu, kwa neema yako isiyoelezeka na wema wako ulisafiri huko Kana ya Galilaya ukabariki harusi huko; kwa uzao wa watoto ni kwa mapenzi yako. Kwako Ee Bwana Mtakatifu wa wote; uyakubali maombi yetu na jinsi ulivyokuwa huko na pia uwe nasi hapa kwa kutoonekaana kwako.Ibariki ndoa hii na uwape watumishilifu wako (majina) maisha ya furaha miaka ming, hukumu timilifu mapenzi kati yao na umoja wa amani, maisha marefu, neema kwa watoto wao na taji ya utukufu wa milele - uwawezeshe kuwaona wajukuu wao. Dumisha ndoa yao isiabke na uwape baraka toka mbinguni na utajiri wa ulimwengu. Ijaze nyumba yao kwa ngano, divai na chote kilichochema, ili waweze kuwasaidia wale wanaohitaji. Na utustahilishe sisi tulioko hapa kwa maombi yanayotuongoza kwa wokovu.

Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye huruma na upendo na kwako tunatoa utukufu pamoja na Baba yako asiye na mwanzo pamoja na watakatifu wote, na Roho mwema mpaji wa uhai sasa na siku zote hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ μυστικοῦ καὶ ἀχράντου γάμου ἱερουργὸς καὶ τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης, ὁ τῆς ἀφθαρσίας φύλαξ, καὶ τῶν βιοτικῶν ἀγαθὸς οἰκονόμος· αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ὁ ἐν ἀρχῇ πλάσας τὸν ἄνθρωπον, καὶ θέμενος αὐτὸν ὡς βασιλέα τῆς κτίσεως, καὶ εἰπών· "Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ἐπὶ τῆς γῆς· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ''· αὐτόν"· καὶ λαβὼν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, ἔπλασας γυναῖκα, ἣν ἰδὼν Ἀδὰμ εἶπε· "Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν"· καὶ "οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω"· Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, κατάπεμψον τὴν χάριν σου τὴν ἐπουράνιον ἐπί τοὺς δούλους σου τούτους (τὸν δεῖνα) καὶ (τὴν δεῖνα)· καὶ δὸς τῇ παιδίσκῃ ταύτῃ ἐν πᾶσιν ὑποταγῆναι τῷ ἀνδρί, καὶ τὸν δοῦλόν σου τοῦτον εἶναι εἰς κεφαλὴν τῆς γυναικός, ὅπως βιώσωσι κατὰ τὸ θέλημά σου. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὴν Σάῤῥαν. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν Ῥεβέκκαν. Εὐλόγησον αὐτοὺς Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς πατριάρχας. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσυνέθ. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Μωσέα καὶ Σεπφόραν. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄνναν. Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Ζαχαρίαν καὶ τὴν Ἐλισάβετ. Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τὸν Νῶε ἐν τῇ Κιβωτῷ. Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τὸν Ἰωνᾶν ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους. Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τοὺς ἁγίους τρεῖς Παῖδας ἐκ τοῦ πυρός, καταπέμψας αὐτοῖς δρόσον οὐρανόθεν· καὶ ἔλθοι ἐπʼ αὐτοὺς ἡ χαρὰ ἐκείνη, ἣν ἔσχεν ἡ μακαρία Ἑλένη, ὅτε εὗρε τὸν τίμιον Σταυρόν. Μνημόνευσον αὐτῶν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἐμνημόνευσας τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Σήμ, τοῦ Ἠλία. Μνημόνευσον αὐτῶν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἐμνημόνευσας τῶν ἁγίων σου Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καταπέμψας αὐτοῖς οὐρανόθεν τοὺς στεφάνους. Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ τῶν ἀναθρεψάντων αὐτοὺς γονέων· ὅτι εὐχαὶ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων. Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῶν δούλων σου τῶν Παρανύμφων, τῶν συνελθόντων εἰς τὴν χαρὰν ταύτην. Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τοῦ δούλου σου (τοῦ δε) καὶ τῆς δούλης σου (τῆς δε), καὶ εὐλόγησον αὐτούς. Δὸς αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ὁμόνοιαν ψυχῶν καὶ σωμάτων, Ὕψωσον αὐτοὺς ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου, ὡς ἄμπελον εὐκληματοῦσαν. Δώρησαι αὐτοῖς σπέρμα στάχυος, ἵνα, πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύσωσιν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ σοὶ εὐάρεστον, καὶ ἴδωσιν υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτῶν, ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης αὐτῶν· καὶ, εὐαρεστήσαντες ἐνώπιόν σου, λάμψωσιν ὡς φωστῆρες ἐν οὐρανῷ, ἐν σοὶ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, κράτος, τιμή, καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Uhimidiwe Ee Bwana Mungu wetu uliye mwidhinishaji wa ibada hii ya Ndoa (Sakramenti) takatifu, uliye mchungaji mwema wa zawadi ya maisha haya. Mwanzoni Ee Bwana uliumba mtu, ukamfanya kuwa kiongozi katika ulimwengu ukisema "Si vyema Mme kuwa peke yake, nitamfanya mzaidizi wa kufanana naye". Kwa kutoa ubavu wake mmoja ulimuumba Eva hapo Adamu alipomuona alisema,"Sasa huyu ni mfupa wangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametawaliwa na mwnaume ataawacha Baba na Mama na kuambatana na mkewe, nao watakuwa mwile mmoja na wale ambao wameunganishwa na Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ee Bwana Mungu wetu, shukisha neema yako toka Mbinguni kwa hawa watumishi wako (majina). Fanya bibi harusi kuwa mtiifu kwa Mmewe, na huyu mtumishi ako awe kiongozi wa Mke, ili waishi kwa mapenzi yako. Wambariki Bwana Mungu wetu jinsi ulivyowabariki Abraham na Sara, Isaka na Rebeka, Yakobo na Recho nao wengine kama Yosefu na Asenati, Musa na Zipora, Yoakim na Anna, Zakaria na Elizabeth. Walinde kama vile ulivylimlinda Nuhu kwenya Safina, Yona tumboni mwa Nyangumi nao vijana watatu watakatifu toka motoni. Wabariki kwa baraka za mbinguni na uwajaze kwa furaha kuu kama ile iliyo mjaa Helena alipoupata Msalaba wenye dhamana. Wakumbuke kama ulivyowakumbuka Enoka Shem Eliya na pia mashahidi Arobaini waliyotunukia taji la mbinguni, uwakumbuke Ee Bwana Mungu, wazazi walio walea, kwa baraka zao wazazi imarisha msingi wa nyumba yao. Bwana Mungu watumishi wako wote walioko hapa wanao hudhuria ndoa hii. Wakumbuke Bwana ba Bibi arusi (majina) na uwabariki kwa uzao wa watoto wema, na miili na mioyo yao iwe kitu kimoja. Watukuze kama miche ya Lebanoni iliyo mizabibu ya kupendeza, waweze kuaona wajukuu wao miti mipya ya mizeituni iliyopandwa kuzingira meza yao. Waing''aishe kama nyota za mbinguni; kwako tunatoa utukufu, utawala, heshima na usujudu; ni haki yako sasa na siku zote hata milele na milele

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ πλάσας ἐκ χοὸς τὸν ἀνθρωπον, καὶ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοικοδομήσας γυναῖκα, καὶ συζεύξας αὐτῷ βοηθὸν κατʼ αὐτόν, διὰ τὸ οὕτως ἀρέσαι τῇ σῇ μεγαλειότητι, μὴ μόνον εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς· αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ ἅρμοσον τὸν δοῦλον σου (τόν δε) καὶ τὴν δούλην σου (τήν δε), ὅτι παρὰ σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνή. Σύζευξον αὐτοὺς ἐν ὁμοφροσύνῃ· στεφάνωσον αὐτοὺς εἰς σάρκα μίαν· χάρισαι αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν.

Mungu Mtakatifu uliye muumba mtu kwa udongo na Mwanamke kwa ubavu wake na kuwaunganisha kwake awe msaidizi wake. Kwa vile kulionekana kwamba Mme asiwe peke yake ulimwenguni, Nyoosha mkono wako toka kwenye makao yako matakatifu na uwaunganishe hawa watumishi wako (Majina) pamoja kwa ajili hiyo Mke ataungana na Mme. Waunganishe katika fikira moja, wavike taji ya pingu za maisha katika mwili mmoja; wajalie uzao wa tumbo, na kuwepo kwa watoto wsenye baraka.

Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa ufalme na uwezo na utukufu ni wako, wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα), τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ (τήν δε), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Ἀμήν.) (ἐκ γʹ)

Mtumishi wa Mungu (jina) anvikwa Taji na mtumishi wa Mungu (Jina), kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, (Amina.) (x 3)

Στέφεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ (ἡ δεῖνα), τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ (τόν δε), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Ἀμήν.) (ἐκ γʹ)

Kwa kuwa utawala ni wako na ufalme na uweza na utukufu, ni wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele. (Amina.) (x 3)

ΧΟΡΟΣ

WATU

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξῃ καὶ τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς.

Wavike taji Ee Bwana Mungu wetu, kwa heshima na utukufu wako. x 3.

Τὰ Ἀναγνώσματα

MASOMO

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

MSOMAJI

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δʹ. Ψαλμὸς 20.

Zaburi

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Πρόσχωμεν.

Tusikilize.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

MSOMAJI

Ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν στεφάνους ἐκ λίθων τιμίων.

Στίχ. Ζωὴν ᾐτήσαντό σε, καὶ ἔδωκας αὐτοῖς μακρότητα ἡμερῶν.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Σοφία.

Hekima.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

MSOMAJI

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.

Somo katika

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Πρόσχωμεν.

Tusikilize.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

MSOMAJI

5:20-33

(5: 20-33)

Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. Ἀλλ᾿ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν Ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνᾳ ᾗ ἁγία καὶ ἄμωμος. Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾿ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν Ἐκκλησίαν· ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ· ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δὺο εἰς σάρκα μίαν. Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾿ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

Ndugu zangu, mshukuruni Mungu Baba daima kwa ajili ya yote, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mmoja amstahili mwenzake kwa sabau ya kumcha Kristo. Wake watii waume wao kama kumtii Bwana. Maana Mme anayo mamlaka juu ya mkewe, kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya Kanisa; naye Kristo mwenyewe hulikomboa Kanisa, mwili wake kama vile kanisa linavyomtii Kristo vivyo hivyo, wake wawatii waume zao katika mambo yote nanyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyo penda Kanisa, akajitoa mwenyewe Sadaka kwa ajili yake. Alifanya hivyo, ili kwa neno lake, aliweke wafu kwa Mungu, baada ya kulifanya safi kwa kuliosha kaika maji, kusudi aliache lililo takatifu na safi kabisa, Kanisa lisilo na doa, kasoro au chochote cha namna hiyo. Basi, waume wanapaswa kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. (Hakuna mtu yeyote auchukiaye mwili wake. Badala ya kuuchukia, huulisha na kuuvika. Ndivyo na ye Kristo anavyolitunza Kanisa, maana sisi ni viungo vya mwili wake) kama yasemavyo maandiko matakatifu: "Kwa hiyo mwanaumme atamuacha Baba na Mama yake, ataungana na mkewe nao wawili watakua mwili mmoja" Kwa ukweli uliyofichika katika maneno haya, nami naona kwamba yamhusu Kristo na Kanisa lake. Lakini yanawahusu ninyi pia. Kila Mme lazima ampende Mkewe kama nafsi yake mwenyewe, naye Mke anapashwa kumheshimu Mmewe.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγνόντι.

Amani kwako Ee Msomaji.

ΧΟΡΟΣ

WATU

Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. δʹ. Ψαλμὸς 11.

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Στίχ. αʹ. Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.

Mstari 1:

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Στίχ. αʹ. Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.

Mstari 1:

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

Alleluya, Alleluya, Alleluya.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Σοφία. Ὀρθοί. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.

Hekima. Simameni wima. Tusikilize Injili takatifu. Amani kwa wote.

(Καὶ τῷ πνεύματί σου.)

(Na iwe kwa roho yako.)

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

Injili Takatifu kama ilivyoandikwa na Sura... mstari... Tusikilize.

(Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.)

(Utukufu kwako, Ee Bwana, Utukufu kwako.)

βʹ 1-11

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. Καί ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν· Οἶνον οὐκ ἔχουσι. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὕπω ἥκει ἡ ὥρα μου. Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· Ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. Καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. Καί ἤνεγκαν. Ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον (καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν· οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ) φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ δὲ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ.

Siku ya tatu kulikuwa na harusi mjini Kana, mkoani Galilaya. Mama yake Yesu alikuwapo, naye Yesu alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, "Hawana divai!" Yesu akamjibu, "Mama, usiniambie la kufanya. Saa yangu bado." Hapo mama yake akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambieni, fanyeni." Hapo palikuwa na mitungi sita ya mawe, ambayo kila mmoja uliweza kuchukua kiasi cha madebe mawili au matatu. Ilikuwa imewekwa hapo kufuatana na desturi ya Kiyahudi ya kutawadha. Yesu akawaambia, "Ijazeni mitungi hiyo maji." Nao wakaijaza mpaka juu. Kisha akawaambia, "Sasa choteni mkampelekee mkuu wa karamu." Mkuu wa karamu alipoonja hayo maji, kumbe yalikuwa yamegeuka kuwa divai. Yeye hakujua ilikotoka, (lakini wale watumishi waliochota maji walijua). Mkuu wa karamu akamwita bwana arusi, akamwambia, "Kila mtu huandaa divai nzuri kwanza hata wakisha tosheka huandaa ile hafifu. Lakini wewe umeiweka divai nzuri mpaka sasa!" Yesu alifanya ishara hill ya kwanza huko Kana, Galilaya, akaonesha utukufu wake; nao wanafunzi wake wakamwamini.

(Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.)

(Utukufu kwako, Ee Bwana, Utukufu kwako.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Utuhurumie Ee Mungu kadiri ya huruma yako kubwa, tunakuomba utusikilize na kutuhurumia.

(Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.)

Bwana hurumia, Bwana hurumia, Bwana hurumia.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγίειας καὶ σωτηρίας τῶν δούλων σου (τοῦ δεῖνος) καὶ (τῆς δεῖνος) καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τῶν ἀπεκδεχομένων τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος.

Tena tunakuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu (Jina) na (Jina)- Ili wapate huruma, uzima, afya, amani, ulinzi, wokovu, maisha na maondoleo ya dhambi.

(Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.)

Bwana hurumia, Bwana hurumia, Bwana hurumia.

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa u Mungu mrahimu na mpenda-wanadamu na kwako tunatoa utukufu, kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele. Amina.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τῇ σωτηριώδει σου οἰκονομίᾳ καταξιώσας ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας τίμιον ἀναδεῖξαι τὸν γάμον, διὰ τῆς σῆς παρουσίας, αὐτὸς καὶ νῦν τοὺς δούλους σου (τὸν δεῖνα) καὶ (τὴν δεῖνα), οὕς ηὐδόκησας συναφθῆναι ἀλλήλοις, ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ διαφύλαξον. Τίμιον αὐτοῖς τὸν γάμον ἀνάδειξον· ἀμίαντον αὐτῶν τὴν κοίτην διατήρησον· ἀκηλίδωτον αὐτῶν τὴν συμβίωσιν διαμεῖναι εὐδόκησον· καὶ καταξίωσον αὐτοὺς ἐν γήρει πίονι καταντῆσαι, ἐν καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ ἐργαζομένους τὰς ἐντολάς σου.

Ee Bwana Mungu wetu ulitoa wokovu na kuamuru ndoa ya heshima kwa kushiriki kwako Kana ya Galilaya; Waweke kwenye amani na mapatano hawa watumishi wako (Majina) ambao wamefurahia kuunganishwa kwa kwao pamoja. Ifanye ndoa yao kuwa yenye heshima, na uhifadhi, ili waweze kuishi pamoja bila hatia. Wape maisha marefu kwa kutimiza amri na moya mwema.

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, Θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa Wewe ni Mungu Mwenya huruma na Mwokozi wetu, na kwako tunatoa utukufu pamoja na Baba wako asiye na mwanzo, na Roho wako mtakatifu na mpaji wa uhai, Sasa na siku zote hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παῤῥησίας, ἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν.

Na utustahilishe, Ee Bwana wa mabwana tukiwa na uthabiti bila hukumu tuwe na ujasiri kukuita Baba uliye Mbinguni na kusema.

ΛΑΟΣ

WATU

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Na utusamehe deni zetu, kama sisi tuwasamehevyo wadeni wetu. Tena usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa ufalme na uweza na utukufu, ni wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

KUBARIKI KUPOKEA KIKOMBE CHA USHIRIKA.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὁ Θεός, ὁ πάντα ποιήσας τῇ ἰσχύϊ σου, καὶ στερεώσας τὴν οἰκουμένην, καὶ κοσμήσας τὸν στέφανον πάντων τῶν πεποιημένων ὑπὸ σοῦ, καὶ τὸ ποτήριον τὸ κοινὸν τοῦτο παρεχόμενος τοῖς συναφθεῖσι πρὸς γάμου κοινωνίαν, εὐλόγησον εὐλογίᾳ πνευματικῇ.

Ee Mungu uliye umba vitu vyote kwa uwezo wako, ulimwengu tena ukarembesha vyote ulivyoumba. Bariki kikombe hiki cha ushirika kwa baraka zako takaktifu na kuwapatia wanaoungana katika ndoa.

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kwa kuwa jina lako limehimidiwa na ufalme wako unatukuzwa, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΧΟΡΟΣ

WATU

Κοινωνικόν. Ψαλμὸς 115.

Wimbo wa Ushirika

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Ἀλληλούϊα.

Ἦχος πλ. αʹ.

Ἠσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμανουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον· Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ· ὂν μεγαλύνοντες, τὴν Παρθένον μακαρίζομεν.

Ἦχος βαρύς.

Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες, καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Enyi mashahidi watakatifu wapiganaji wema ambao wamevikwa taji, mtuombee ili azihurumie roho zetu

Ἦχος βαρύς.

Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, Ἀποστόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλλίαμα, ὧν τὸ κήρυγμα, Τριὰς ἡ ὁμοούσιος.

Utukufu Kwako Ee Kristo Mungu wetu, Mitume Kristo wetu, mitume wasifiwa na wenye fahari na mashahidi wapendwa walio na ujumbe wa utatu mtakatifu.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Μεγαλύνθητι, Νυμφίε, ὡς ὁ Ἀβραάμ, καὶ εὐλογήθητι ὡς ὁ Ἰσαάκ, καὶ πληθύνθητι ὡς ὁ Ἰακώβ, πορευόμενος ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐργαζόμενος ἐν δικαιοσύνῃ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ.

Ewe Bwana harusi utukuzwe kama Ibrahimu na ubarikiwe kama Isaka na uwe na uzao kama vile Yakobo: utembee kwa haki na utimize amri zake Mungu.

Καὶ σύ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ὡς ἡ Σάῤῥα, καὶ εὐφράνθητι ὡς ἡ Ῥεβέκκα, καὶ πληθύνθητι ὡς ἡ Ῥαχήλ, εὐφραινομένη τῷ ἰδίῳ ἀνδρί, φυλάττουσα τοὺς ὅρους τοῦ νόμου, ὅτι οὕτως ηὐδόκησεν ὁ Θεός.

Nawa Bibi harusi , utukuzwe kama vile Sara na uwe na furaha kama Rebeka, uwe na uzao kama Recho ukishangilia katika Bwana wako, na kuzingatia wajibu wa sheria kwa kuwa Mungu amefurahia.

KUONDOLEWA TAJI VICHWANI:

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tumwombe Bwana.

(Κύριε, ἐλέησον.)

(Bwana, hurumia)

Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ παραγενόμενος ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ τὸν ἐκεῖσε γάμον εὐλογήσας, εὐλόγησον καὶ τοὺς δούλους σου τούτους, τοὺς τῇ σῇ προνοίᾳ πρὸς γάμου κοινωνίαν συναφθέντας. Εὐλόγησον αὐτῶν εἰσόδους καὶ ἐξόδους· πλήθυνον ἐν ἀγαθοῖς τὴν ζωὴν αὐτῶν· ἀνάλαβε τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, ἀσπίλους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεπιβουλεύτους διατηρῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ee Mungu, Mungu wetu aliye kwenda mjini Kana ya Galilaya na ukambariki ndoa huko, ubariki hawa watumishi wako, ambao kwa uwezo wako wameungana pamoja na jamii kwa ndoa, Bariki kwenda na kurejea kwao. Wafariji na maisha ya ut, vitu vyema chukua taji zao (* Anatoa taji vichwani mwao). Katika ufalme wako zikihifadhiwa bila kuharibika, kulaumiwa na kuambika hadi milele na milele.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Εἰρήνη πᾶσι.

Amani kwa wote.

(Καὶ τῷ πνεύματί σου.)

(Na iwe kwa roho yako.)

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

Tuinamishe vichwa vyetu mbele ya Bwana.

(Σοί, Κύριε.)

(Kwako, Ee Bwana.)

MAOMBI KWA BWANA HARUSI NA BIBI HARUSI.

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ παναγία καὶ ὁμοούσιος καὶ ζωαρχικὴ Τριάς, ἡ μία Θεότης καὶ Βασιλεία, εὐλογήσαι ὑμᾶς, καὶ παράσχοι ὑμῖν μακροζωΐαν, εὐτεκνίαν, προκοπὴν βίου καὶ πίστεως, καὶ ἐμπλήσαι ὑμᾶς πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ἀγαθῶν, ἀξιώσαι δὲ ὑμᾶς καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τῆς ἀπολαύσεως, πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Kwa uweza wa Mungu Baba, Mungu Mwana Roho Matakatifu, utatu mtakatifu usiotengana na ufalme wako, uwape watoto wazuri, maisha ya ufanisi, kukua katika imani na uwajaze na vitu vyote vyema vya ulimwenguni; Wafurhishe na wema wa baraka zilizoahidiwa kwetu. Kwa maombezi ya Maria Mtakatifu na watakatifu wote.

(Ἀμήν.)

(Amina.)

ΑΠΟΛΥΣΙΣ

TAMATI

ΙΕΡΕΥΣ

KASISI

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Utukufu kwako, Ee Mungu wetu, utukufu kwako.

Ὁ διὰ τῆς ἐν Κανᾷ ἐπιδημίας τίμιον ἀναδείξας τὸν γάμον, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου αὐτοῦ Μητρός, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.

Kristo Mungu wa ukweli ambaye kuja kwake Kana ya Gallaya na kufanya ndoa kuwa yenye heshima. Kwa maombi ya Maria Mzazi Mungu asiye na ndoa lo lote, mitume watukufu na wasifiwa na kwa wafalme watukufu na wasifiwa na Mungu sawa na mitume. Constantino na Hellen shahidi mtakatifu Prokopius na watakatifu wote utuhurumie na kutuokoa kwa kuwa yu Mungu mwema na mpenda wanadamu.

Διʼ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Kwa maombi ya mababa wetu watakatifu, Ee Bwana Yesu Kristo Mungu wetu, utuhurumie na utuokoe. Amina.

(Ἀμήν.)

(Amina.)