×

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ

ON MONDAY EVENING

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, Προσόμοια.

At, Lord, I have cried, Prosomoia.

Στιχηρὰ Δεσποτικά.

Stichera for the Master.

Ἦχος γʹ. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου.

Mode 3. The power of Your holy Cross.

Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς Σωτήρ μου καὶ τοῦ σώματος, δεινῶς ἐπαναστάντα, βυθίζουσί με ἄμφω, καὶ πρὸς βάθος ἀπογνώσεώς με ἕλκουσιν, ἀλλʼ ὡς ποτὲ θάλασσαν, ταῦτα κατεύνασον, καὶ γαλήνην μοι δίδου.

The passions of my soul and body that are savagely * rebelling are submerging * me dually, O Savior. * They are drawing me into the depths of desperation. * But as of old with the sea, * so also quiet them, * and grant me serenity.

Οὐκ ἔχω παῤῥησίαν ὅλως ὁ κατάκριτος, εἰς ὕψος ἀτενίσαι, τοῦ οὐρανοῦ καὶ βλέψαι, ἀπὸ πλήθους καθελκόμενος πταισμάτων μου, λοιπὸν ὡς ὁ Τελώνης, βοῶ· Ἱλάσθητι, τῷ ἀθλίῳ μοι Σῶτερ.

Μεγάλη καὶ φρικτή σου Δέσποτα ἡ ἔλευσις, ἐν ᾗ καθίσῃς κρίσιν, δικαίαν ἐκτελέσαι· μὴ οὖν κρίνῃς με τὸν κατακεκριμένον, ἀλλʼ ὡς Θεὸς φεῖσαί μου, καὶ ἐλευθέρωσον, τῆς μελλούσης ἀνάγκης.

O Lord, Your Second Coming will be great and terrible * when You will sit in judgment * and execute it justly. * Thus I pray You, judge me not who am condemned already. * But rather spare me, O God, * and deliver me * from the impending crisis.

Ἕτερα Στιχηρά. Τοῦ Προδρόμου. Ὅμοια.

Additional Stichera. For the Forerunner. Same Melody.

Ὡς ὄρθρος ἐξανέτειλας πᾶσι τοῖς πέρασι, φωτίζων τὰς καρδίας, τῶν σὲ ὑμνούντων ἔνδοξε˙ διὸ φώτισον ἡμῶν τὰς διανοίας, καὶ τὰς ψυχὰς Προφῆτα, τοῦ γεραίρειν σε, Βαπτιστὰ τοῦ Σωτῆρος.

Μὴ παύσῃ ἱκετεύειν Πρόδρομε μακάριε, ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου, δεόμεθά σου πάντες, ὅπως λάβωμεν ἐξ ὕψους θείαν χάριν, καταπατεῖν τὴν κάραν, τοῦ κακογνώμονος, οἱ πλουτοῦντές σε πρέσβυν.

Cease not from supplicating on behalf of all the world, * we fervently beseech you, * O Forerunner thrice-blessed, * that we may receive divine grace from heaven * to trample on the head * of the malignant one, * with you as intercessor.

Ἡνίκα τοῦ φθαρτοῦ με μέλλει Κύριος, χωρίζειν τότε σκήνους, προστάτην εὕροιμί σε, καὶ ἀντίληψιν καὶ σκέπην, Ἰωάννη Πρόδρομε καὶ Προφῆτα, καθοδηγοῦντά με, πρὸς ἀνέσπερον φέγγος.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Theotokion. Same Melody.

Μὴ παύσῃ ἱκετεύουσα ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου, ἀλλὰ ταῖς σαῖς πρεσβείαις, μελλούσης ἡμᾶς λύτρωσαι, ἀπειλῆς καὶ ἑνεστώσης, πάσης βλάβης, καὶ τῆς ὀργῆς Κυρίου, πάντας ἐξάρπασον, Θεοτόκε σοὺς δούλους.

Εἰς τὸν Στίχον.

At the Aposticha.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος γʹ. Κατανυκτικά.

Aposticha. Mode 3. For compunction.

Ἑσπερινὸν ὕμνον προσφερομέν σοι Χριστέ, μετὰ θυμιάματος καὶ ᾠδῶν πνευματικῶν. Ἐλέησον Σωτὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

We offer You, O Christ, an evening hymn with incense and spiritual songs. O Savior, have mercy on our souls.

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν Κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς Κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Verse: I lift my eyes to You, who dwell in heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hands of their masters, as the eyes of the maidservant look to the hands of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until He shall have compassion on us. [SAAS]

Σῶσόν με Κύριε ὁ Θεός μου· σὺ γὰρ πάντων ἡ σωτηρία, ὁ κλύδων με τῶν παθῶν ἐκταράττει, καὶ τὸ βάρος τῶν ἀνομιῶν με βυθίζει, δός μοι χεῖρα βοηθείας, καὶ πρὸς φῶς ἀνάγαγε με κατανύξεως, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος.

Save me, O Lord my God, save me; * for You are every man''s salvation. * The storm of my passions has unsettled me, * and from the weight of my transgressions I am sinking. * Extend to me a helping hand, * O Benevolent, and lead me to compunction''s light, * only Compassionate and Lover of man.

Στίχ. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.

Verse: Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are greatly filled with contempt; our soul is greatly filled with it. We are a disgrace to those who prosper, and a contempt to the arrogant. [SAAS]

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Μεγάλη τῶν μαρτύρων σου Χριστὲ ἡ δύναμις ἐν μνήματι γὰρ κεῖνται καὶ πνεύματα διώκουσι, τῇ πίστει τῆς Τριάδος ἀγωνισάμενοι ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας.

The power of Your martyr Saints is truly great, O Christ. * They drive out evil spirits * while lying in their monuments. * They contended for the sake of true religion, * and therefore, by their faith in the Holy Trinity, * destroyed the foe''s dominion.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Θεοτόκε, ἡ προστασία πάντων τῶν δεομένων, εἰς σὲ θαῤῥοῦμεν, εἰς σὲ καυχώμεθα, ἐν σοὶ πᾶσα ἡ ἐλπὶς ἡμῶν ἐστι, πρέσβευε τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι, ὑπὲρ ἀχρείων δούλων σου.

O Theotokos, the protection of all who pray to you, in you we trust, in you we boast, in you is our every hope. Intercede with Him who was born of you, on behalf of us your worthless servants.

__________

__________

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΠΡΩΪ

ON TUESDAY MORNING

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

MATINS

Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Καθίσματα. Κατανυκτικά.

After the first Psalter reading, Kathismata. For compunction.

Ἦχος γʹ.

Mode 3.

Παροικοῦσα ἐν τῇ γῇ, ψυχή μου μετανόησον, χοῦς ἐν τάφῳ οὐχ ὑμνεῖ, πταισμάτων οὐ λυτροῦται, βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ. Καρδιογνῶστα ἥμαρτον, πρίν με καταδικάσῃς, φεῖσαί μου ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

O my soul, repent while you still sojourn on earth, for dust in the grave does not sing praise, nor is it released from transgressions. Cry out now to Christ God, "Knower of the heart, I have sinned. Before You condemn me, spare me, O God, and have mercy on me."

Ἕως πότε ψυχή μου, ἐπιμένεις τοῖς πταίσμασιν, ἕως τίνος λαμβάνεις, μετανοίας ὑπέρθεσιν, λάβε κατὰ νοῦν τὴν κρίσιν τὴν μέλλουσαν, καὶ βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ, Καρδιογνῶστα ἥμαρτον, ἀναμάρτητε Κύριε, ἐλέησόν με.

How long will you persist in your offences, O my soul? Till when will you put off repenting? Call to mind the judgment that is coming, and cry aloud to Christ God: "O sinless Lord, who know the hearts of all, I have sinned. Have mercy on me."

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν Θεοτόκε, ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ κόσμου, ταῖς πρεσβείαις σου σκέπε τοὺς δούλους σου, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, μόνη εὐλογημένη.

You are our refuge and strength, O Theotokos, and for the world you are a mighty assistance. With your intercessions shelter your servants, from any hard necessity, O only blessed Lady.

Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα. Κατανυκτικά.

After the second Psalter reading, Kathismata. For compunction.

Τὸν βυθὸν τῶν πταισμάτων μου, σὺ γινώσκεις Κύριε, δός μοι χεῖρα ὡς τῷ Πέτρῳ, καὶ σῶσόν με.

Lord, You know the depth of my offenses. Give me Your hand, as You did to Peter, and save me.

Δικαίας κρίσεως ἐπερχομένης, καὶ τοῦ Κριτοῦ τῶν ὅλων δικάζοντος, ποίαν ἀπολογίαν δώσεις ψυχή μου; εἰμὴ πρὸ τοῦ τέλους βοήσῃς· Ἥμαρτον ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

When the time comes for the just judgment, and the Judge of all will pass judgment, what defense will you present, O my soul, unless before the end you cry to Him, "I have sinned, O God; have mercy on me."

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Τὴν ὡραιότητα.

Glory. Both now. Theotokion. Seeing how beautiful.

Θεομακάριστε, Μήτηρ ἀνύμφευτε, τὴν ἀσθενοῦσαν μου, ψυχὴν θεράπευσον, ὅτι συνέχομαι δεινῶς, τοῖς πταίσμασιν ὁ ἄθλιος· ὅθεν καὶ κραυγάζω σοι, στεναγμῷ τῆς καρδίας μου· Δέξαι με Πανάμωμε, τὸν πολλὰ πλημμελήσαντα, ἵνα ἐν παῤῥησίᾳ βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.

O Maiden blest of God, unwedded Mother, come * and cure my ailing soul, I pray you earnestly, * for I the am dreadfully held fast by my offenses, wretch that I am. * Therefore I cry out to you * with profound sighing of my heart, * O all-blameless Bride of God, * accept me who have greatly sinned, * that I may cry aloud to you with confidence: * Rejoice, O Maiden full of grace.

Μετὰ τὴν γʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα.

After the third Psalter reading, Kathismata.

Τοῦ Προδρόμου. Θείας πίστεως.

For the Forerunner. N/M (Your confession.)

Ἐν τῇ σκέπῃ σου, προσπεφευγότες, πίστει κράζομεν, ψυχῆς ἐκ βάθους, θεομακάριστε Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῶν πειρασμῶν καὶ κινδύνων τὸν τάραχον, καὶ νοσημάτων τὸν σάλον κατεύνασον, καὶ ματαίωσον ἐχθρῶν δυσμενῶν βουλεύματα, αἰτούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

O Prophet and Forerunner: ⁄ we run beneath your protection ⁄ and cry in faith from the depths of our souls: ⁄ Put to sleep the turmoil of temptations and danger ⁄ and the turbulence of sickness; ⁄ destroy the intentions of the evil enemy ⁄⁄ and ask for us great mercy.

Μαρτυρικόν. Τὴν ὡραιότητα.

For the Martyrs. Seeing how beautiful.

Τῶν ἀθλοφόρων σου, τὴν μνήμην Κύριε, ὑπερεφαίδρυνας, ὡς παντοδύναμος, ὅτι ἐνίσχυσας αὐτούς, τὰ πάθη σου μιμήσασθαι, ἐνίκησαν ἀνδρείως δέ, τοῦ Βελίαρ τὴν δύναμιν· ὅθεν καὶ ἀπέλαβον, ἰαμάτων χαρίσματα. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις οἰκτίρμον, εἰρήνην παράσχου τῷ λαῷ σου.

Almighty God and Lord, You made the memory * of Your victorious Martyrs so radiant; * for You equipped them with the strength to imitate Your Passion and death. * They also bravely overcame * all the forces of Belial. * Therefore they received the grace * to perform cures and miracles. * We pray You, by their earnest entreaties, * to grant Your people peace, O Compassionate One.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Ἕκαστος ὅπου σῴζεται, ἐκεῖ δικαίως καὶ προστρέχει, καὶ ποία ἄλλη τοιαύτη καταφυγή, ὡς σὺ Θεοτόκε, σκέπουσα τὰς ψυχὰς ἡμῶν;

Everyone, wherever he is saved, rightly runs to you for refuge. Who else can protect us like you, O Theotokos? You are the shelter for our souls.

Κανὼν Κατανυκτικός.

Canon of Compunction.

Ἦχος γʹ. ᾨδὴ αʹ. Ὁ Εἱρμός.

Mode 3. Ode i. Heirmos.

Θαυμαστὸς ἐνδόξως ποιῶν τέρατα, σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ἄβυσσον γεώσας, καὶ ἅρματα καλύψας, καὶ λαὸν διασώσας, ᾄδοντά σοι ὡς λυτρωτῇ ἡμῶν Θεῷ.

You are God, wonderful in working marvels, who turned the deep into land, drowned chariots and saved a people who sang to you as God our Redeemer. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἑαυτοὺς θερμῶς ἀδελφοὶ κλαύσωμεν, ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἐγγίζει ὁ Νυμφίος, ἀνάψωμεν τὰς πράξεις, ὥσπερ φαιδρὰς λαμπάδας, ὅπως θείου νυμφῶνος τύχωμεν ἐκεῖ.

Let us ever weep for ourselves, brothers, from our whole soul; the Bridegroom is at hand, let us light up our actions like shining lamps, that we may gain here the divine bridal chamber.

Μεταγνοὺς ἐξ ὅλης ψυχῆς, σέσωσται, πάλαι Μανασσῆς· ἐβόησε γὰρ μέσον, δεσμῶν κατειλημμένος, πρὸς μόνον τὸν Δεσπότην, τοῦτον ζήλου ψυχή, καὶ σώζῃ εὐχερῶς.

Of old, when he repented from his whole soul, Manasses was saved; for he cried out, held in the midst of bonds, to the only Master; rival him, O soul, and you will easily be saved.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὀφθαλμῶν πηρώσεις, χειρῶν στέρησιν, γλώσσης ἐκκοπήν, ποδῶν τε ἀφαιρέσεις, μηρῶν καὶ βραχιόνων, ὑπήνεγκαν οἱ θεῖοι Ἀθλοφόροι, εὐχαριστοῦντες Ἰησοῦ Χριστῷ.

Gouging out of eyes, loss of hands, cutting out of tongues, removal of feet, thighs and arms, the godlike Champions endured and gave thanks to Jesus Christ.

Ἰατρεῖον ὤφθη ἡμῖν Μάρτυρες, πᾶσι τοῖς πιστοῖς, ἡ θήκη τῶν λειψάνων, ἐξ ἧς ἀντλοῦμεν ῥῶσιν, ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, κατὰ χρέος ὑμᾶς γεραίροντες ἀεί.

The casket of your relics, Martyrs, has appeared to us as a place of healing for all the faithful, from which we draw strength of souls and bodies, for as is right we ever honour you.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἀθανασίας μάννα Χριστὸν φέρουσα, στάμνε λογική, πικρίας ψυχοφθόρων, παθῶν ἐκλύτρωσαί με, Παρθένε Παναγία, ὅπως πίστει δοξολογῶ σε εὐσεβῶς.

Spiritual Jar, who carried Christ the manna of immortality, deliver me from the bitterness of soul-destroying passions, All-holy Virgin, that with faith I may devoutly glorify you.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὁ τὰ ὕδατα.

Canon for the Forerunner. He who of old assembled. (NM)

Στειρευούσης νηδύος βλάστημα θεῖον, καρπούς με τῶν ἀρετῶν ἐκβλαστάνειν, τῷ Θεῷ πρέσβευε, τῆς ἀκαρπίας μου, λύων τὴν κατήφειαν, καὶ ἀπελαύνων τὸν ζόφον, ἐκ τῆς διανοίας μου, Κυρίου Πρόδρομε.

Godly shoot of a barren womb intercede with God to make me bring forth shoots of virtues, destroying the gloom of my fruitlessness and driving away the darkness from my mind, O Forerunner of the Lord.

Τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης μέγιστος, ὥσπερ προτρέχων ἀστὴρ ἐν γῇ σὺ ἐφάνης, τοῦ τὴν γῆν ἅπασαν, καταφαιδρύνοντος· τοῦτον οὖν ἱκέτευε, τὴν σκοτισθεῖσαν ψυχήν μου, φαύλαις ἐνθυμήσεσι, φωτίσαι Πρόδρομε.

Like a great star running before the Sun of justice, who gives radiance to the whole earth, you appeared on earth; implore him then, O Forerunner, to enlighten my soul darkened by paltry pleasures.

Τὴν ζωὴν τοῖς ἐν ᾅδῃ, Πνεύματι θείῳ ἐγγίζουσαν, προμηνύσας Προφῆτα, τὴν ἐμὴν ζώωσον νενεκρωμένην ψυχήν, σοῦ ταῖς παρακλήσεσι, καὶ ὡς ἐκ τάφου πταισμάτων, ἀνάστησον δέομαι, ἔνδοξε Πρόδρομε.

To those in hell you foretold by the divine Spirit the life that was near at hand, by your entreaties, O Prophet, give life to my deadened soul and raise it I beg as from a tomb of faults, glorious Forerunner.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Μετὰ τῶν Ἀρχαγγέλων, μετὰ τῶν Ἀγγέλων Παρθένε, μετὰ Ἁγίων ἁπάντων, τὸν ἐκ σοῦ Κύριον ἐπιφανέντα ἡμῖν, αἴτησαι δεόμεθα, τοὺς ἀληθῆ Θεοτόκον, καθομολογοῦντάς σε, κινδύνων ῥύσασθαι.

With the Archangels, with the Angels and with all the Saints, O Virgin, ask the Lord who appeared from you, we beg, to deliver from dangers those who confess you as true Mother of God.

ᾨδὴ γʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iii. Heirmos.

Στεῖρα ψυχὴ καὶ ἄγονε, κτῆσαι καρπὸν εὐκλεῆ, εὐτεκνουμένη βόησον· Ἐστερεώθην διὰ σοῦ ὁ Θεός, οὔκ ἐστιν ἅγιος, οὔκ ἐστι δίκαιος, πλὴν σοῦ Κύριε.

Sterile and barren soul, procure fair fruit and blessed with children cry out: I have been established through you, O God; none is holy, none is just but you, O Lord. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Νόμον Θεοῦ ἠθέτησα, ὁ ἀσυνείδητος, καὶ μέλλω κατακρίνεσθαι, καὶ τί ποιήσω οὐκ ἐπίσταμαι· Κριτὰ δικαιότατε, οἴκτειρον σῶσόν με, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου.

Without conscience I have set aside God''s law and am about to be condemned, and I know not what to do; Most just Judge, take pity, save me in your compassion.

Ἀνατολὴ φιλάνθρωπε, ὑπάρχων ἀνατολῶν, ἀνάτειλόν μοι δέομαι, δικαιοσύνης φῶς, ἐξαίρων με παθῶν ἀμαυρώσεως, καὶ σκότους κολάσεως, Πολυέλεε.

Lover of mankind, you are the Dayspring from the East, dawn for me, I pray, with the light of justice, rescuing me from the blackness of the passions and the darkness of punishments, O you of many mercies.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Τῆς νοητῆς οἰκήτορες, ξύλα κατάκαρπα, τοῦ Παραδείσου Μάρτυρες, πηγαὶ τὸ θεῖον ὕδωρ ἔχουσαι, κρατῆρες προχέοντες, τὸ πόμα τὸ ἅγιον, ἀνεδείχθητε.

You have been revealed, O Martyrs, as inhabitants, fruitful trees of the spiritual Paradise, springs of divine water, mixing bowls who pour out holy drink.

Μίαν ἐν πλείστοις σώμασι, γνώμην περιφέροντες, οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, τὰς μυριάδας ἐτροπώσαντο, ἐχθροῦ κοσμοκράτορος, Τριάδα ἀμέριστον, καταγγέλλοντες.

The triumphant Martyrs with but a single thought in many bodies, wounded the myriad hosts of the hostile ruler of the world as they proclaimed the undivided Trinity.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Παρθενομῆτορ ἄχραντε, μετανοοῦσιν ἡμῖν, καὶ τῷ Χριστῷ προστρέχουσι, καὶ τῶν πταισμάτων λύσιν θέλουσι λαβεῖν, τοῦτον ἵλεων, τοῖς πᾶσιν ἀπέργασαι, πάντων Δέσποινα.

Immaculate Virgin Mother, grant that we who repent and have recourse to Christ and wish to find release from faults may find him merciful, O sovereign Lady.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὁ ἐκ μὴ ὄντων.

Canon for the Forerunner. Almighty and Most High. (NM)

Φωνὴ τοῦ Λόγου γενόμενος, Βαπτιστά, φωνὰς τῶν τιμώντων σε, πρὸς αὐτὸν νῦν κατεύθυνον, καὶ πταισμάτων ἄφεσιν, τῇ μεσιτείᾳ ἡμῖν τῇ σῇ παράσχου.

You became the voice of the Word, O Baptist; now direct the voices of those who honour you, and grant us forgiveness of faults by your mediation.

Ἡμάρτηκά σοι, ἠνόμησα, καὶ δεινῶς Σωτὴρ ἐπλημμέλησα, καὶ ψυχὴν κατεῤῥύπωσα· διὰ τοῦτο δέομαι, διὰ τοῦ σοῦ Βαπτιστοῦ οἰκτείρησόν με.

I have sinned against you, I have broken your law, I have dreadfully offended, O Saviour, and I have befouled my soul; and so I beg, through your Baptist, take pity on me.

Ἐν ἐρημίᾳ πλανώμενον ἡδονῶν, ἐρήμου τὸ θρέμμα σε, ὁδηγόν τε τοῦ νέου λαοῦ, ἱκετεύω Πρόδρομε, πρὸς μετανοίας ὁδὸν ὁδήγησόν με.

As I wander in the desert of pleasures I beseech you, O Forerunner, offspring of the desert and guide of the new people, guide me to the way of repentance.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σὺν Ἀποστόλοις, Προφήταις, Ἱερουργοῖς, σὺν Μάρτυσιν Ἄχραντε, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, τῷ Υἱῷ σου πρέσβευε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς τοὺς σὲ ὑμνοῦντας.

With Apostles, Prophets, Priests and Martyrs, O Immaculate, with the Powers above intercede with your Son to take pity on those who sing your praise.

ᾨδὴ δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iv. Heirmos.

Τὸ κατάσκιον ὄρος, ὁ Ἀββακοὺμ προεώρα, τὴν ἄχραντόν σου μήτραν Ἁγνή· διὸ καὶ ἀνεκραύγαζεν· Ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει ὁ Θεὸς ὁ Ἅγιος, καὶ ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος.

The shaded mountain Avvakoum foresaw as your immaculate womb, O Pure one; and so too he cried out: God will come from Theman, and the Holy One from a shaded, wooded mountain. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὁ πηγάσας ἐκ πέτρας ὕδωρ, πάλαι λαῷ ἀπειθοῦντι Χριστέ, καὶ ἀντιλέγοντι, ὕδωρ τῆς δίψης ἴαμα, ἐκ τῆς ἀνίκμου ψυχῆς μου ὁ Θεός, κατανύξεως σταγόνας, ἐκπλυνούσας με βλῦσον.

Christ, who of old made water spring from a rock for disobedient and disputatious people, make water, cure for thirst, gush from my parched soul, O God, washing me with drops of compunction.

Ἰατρὲ τῶν νοσούντων, τὰ τῆς καρδίας μου πάθη, ἰάτρευσον εὐσπλάγχνῳ ῥοπῇ, τῆς μετανοίας φάρμακα, προσεπιπλάττων ὡς ἀγαθός, δωρούμενός μοι ῥῶσιν, τὴν ψυχικήν ὡς οἰκτίρμων.

Physician of the sick, heal the passions of my heart with the compassionate weight of repentance, fashioning a healing plaster, O Good One, and giving me strength of soul in your pity.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Συμπαθοῦς ἀθλοφόροι, τῆς πρὸς τὸ σῶμα φιλίας, ἀποζευγνύντες τὸν λογισμόν, τοῖς τιμωρεῖν ἐθέλουσι, παραδεδώκατε ἑαυτούς, ὅπως γνήσιοι τοῦ Κτίστου, χρηματίζητε φίλοι.

Freed from the yoke of the thought of sympathetic friendship for the body, O Champions, you handed yourselves over to those who wished to punish you, that you might be declared true friends of the Creator.

Πολυώδυνα ἄλγη, πολυειδῶν ἐκ βασάνων ὑπέστητε, ὁπλῖται τοῦ Χριστοῦ, καὶ χάριν ἐκομίσασθε, ἐκ τῶν τοῦ Πνεύματος δωρεῶν, τῶν παθῶν ἡμῶν διώκειν, τὰς χρονίους ὀδύνας.

Foot soldiers of Christ, you endured many painful hurts from many forms of torture, and you received the grace from the gifts of the Spirit to drive from us the enduring pains of the passions.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Πολυώνυμε Κόρη, χαῖρε ἐξ ἧς ὁ Λόγος ἐτέχθη, ἀλογίας ἡμᾶς, λύων ἀτόπων πράξεων. Χαῖρε νεφέλη φωτεινή, ἡ σκεδάζουσα τὰ νέφη, τῆς ἡμῶν ἀθυμίας.

Maiden of many titles, hail, from whom the Word was born, abolished the absurdities of our foul actions; hail Cloud of light who scatters the clouds of our despair.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ἔθου πρὸς ἡμᾶς.

Canon for the Forerunner. You displayed. (NM)

Λόγου σε φωνήν, τοῦ σαρκὶ φανέντος ὑπάρχουσαν, Πρόδρομε Κυρίου δυσωπῶ, ἀλογωτάτων ῥῦσαί με πράξεων, τῶν λόγοις τιμῶντά σε, καὶ κατὰ χρέος πίστει μακαρίζοντα.

Forerunner of the Lord, I beseech you, voice of the Word who appeared in the flesh, deliver from irrational deeds one who honours you with words and with faith fittingly calls you blessed.

Στέναξον ψυχή, καὶ Θεῷ τῷ κτίστῃ σου βόησον· Ἥμαρτον, ἱλάσθητι Χριστέ, καὶ φοβερᾶς με ῥῦσαι κολάσεως, κινδύνων καὶ θλίψεων, ταῖς τοῦ Προδρόμου θείαις παρακλήσεσιν.

Groan my soul, and cry to God your Creator: I have sinned, be merciful, O Christ, and deliver me from fearful punishment, from dangers and troubles at the godly prayers of the Forerunner.

Κύμασι πολλοῖς, χαλεπῶν παθῶν βυθιζόμενον, καὶ κλυδωνιζόμενον δεινῶς, καὶ συνεχῶς ἀεὶ βυθιζόμενον, Βαπτιστὰ ἐξάρπασον, καὶ σωτηρίας ὅρμῳ καθοδήγησον.

As I drown in the many waves of fierce passions, and am storm-tossed and ever continually drowning, snatch me out, O Baptist, and guide me to the roadstead of salvation.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, Σεραφεὶμ ὑπέρτερον ὄχημα, μετὰ τῶν ἀΰλων Λειτουργῶν, μετὰ ἁγίων ἁπάντων, ἱκέτευε Χριστόν, ὃν ἐκύησας, ἀπεγνωσμένον σῶσαί με Πανάμωμε.

Mother of God, chariot higher than the Seraphim, with the immaterial Ministers, with all the saints implore Christ, whom you bore, to save me who am in despair, O all-blameless.

ᾨδὴ εʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode v. Heirmos.

Ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν σε Λόγε, Υἱὲ Θεοῦ Μονογενές, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, καὶ πιστῶς προσκυνοῦντας.

Rising before dawn we sing your praise, O Word, only-begotten Son of God; give us your peace and have mercy on us, who praise and worship you. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ῥαντίσας με μετανοίας ὑσσώπῳ, κάθαρον ῥύπου τῶν παθῶν, ἵνα ὀφθῶ σοι καθαρός, ὅταν μέλλῃς Ἰησοῦ κρῖναι τὰ σύμπαντα, τῇ δικαίᾳ σου κρίσει.

Sprinkle me with the hyssop of repentance, purify me from the stain of the passions, that I may appear pure before you when you are about to judge the universe, O Jesus, with your just judgement.

Οἱ μώλωπες συνεσάπησαν Λόγε, τῆς παναθλίας μου ψυχῆς, ἰατρὲ τῶν ἀσθενῶν, καὶ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν, ἴασαι σῶσόν με, διὰ πλῆθος ἐλέους.

The bruises of my wretched soul have festered, O Word; Physician of the weak, Giver of good things, heal, save me through your great mercy.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Συντέτριπται τὰ ὀστράκινα σκεύη, τῶν Ἀθλοφόρων ἐπὶ γῆς, ἀλλʼ ὁ τόνος τῆς ψυχῆς ἐκρατύνετο πλέον, καὶ ἐλαμπρύνετο, τοῦ Χριστοῦ τῇ δυνάμει.

On earth the Champions'' vessels of clay were crushed, but their force of soul was most mighty and radiant by the power of Christ.

Χεόμενον τῶν Ἁγίων τὸ αἷμα, πᾶσαν ἡγίασε τὴν γῆν, καὶ κατήρδευσε ψυχάς, καὶ ἐξήρανε σαφῶς τῆς ματαιότητος, θολεροὺς τοὺς χειμάῤῥους.

The blood of the saints, poured out, has sanctified the whole earth, watered souls and clearly dried up the muddy streams of vain idolatry.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Τῷ τόκῳ σου ἀπεστείρωσας Κόρη, τὴν τοῦ προπάτορος ἀράν, καὶ ἐπήγασας ἡμῖν, εὐλογίας ποταμούς, τοῖς εὐλογοῦσί σε, καὶ δοξάζουσι πίστει.

By your child-bearing, O Maiden, you scattered the curse of the Forefather like seed, and you became a source of rivers of blessing for us who bless you and glorify you with faith.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ἐπὶ τῆς γῆς.

Canon for the Forerunner. The invisible. (NM)

Ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ Ἄγγελος μάκαρ, ἐπολιτεύσω σαφῶς μετὰ σαρκός· διό σου δέομαι, σαρκικοῦ φρονήματος, τὴν ψυχήν μου ἐλευθέρωσον.

On earth, blest Saint, you lived clearly like an Angel in the flesh; and so I beg you, free from soul from fleshly thoughts.

Τὸν εἰς βυθὸν ἁμαρτίας πεσόντα, καὶ ἡδοναῖς τὴν ψυχὴν μολυνθέντα, καὶ κινδυνεύοντα, τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, προσφυγόντα σοι διάσωσον.

Forerunner of the Lord, save me from falling into the depth of sin, from being fouled in soul by pleasures and from being endangered, as I have recourse to you.

Σὺ Προφητῶν περισσότερος ὤφθης· καὶ γὰρ αὐτὸν ἐθεάσω, Προφῆτα τὸν κηρυττόμενον, ὃν ἀπαύστως αἴτησαι, τοῦ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

You were shown to be greater than the Prophets, for you actually saw the One of whom you prophesied. Unceasingly entreat Him to illumine our souls.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα, σὺ ὤφθης ὡς ἀληθῶς, Θεοτόκε Παρθένε θεοχαρίτωτε, τῆς στενοχωρούσης με, ἁμαρτίας ἐλευθέρωσον.

You appeared wider than the heavens as truly Mother of God, Virgin full of God''s grace; free me from sin that hems me round.

ᾨδὴ Ϛʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vi. Heirmos.

Βυθός μοι τῶν παθῶν…

The deep of the passions has risen up against me, and a tempest of contrary winds; but come quickly, my Saviour, save me and deliver me from corruption, as you saved the Prophet from the beast. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἐπλήγην ἁμαρτιῶν τῇ ῥομφαίᾳ, καὶ κεῖμαι ἀνενέργητος ὅλος, ὁ πληγωθεὶς διʼ ἐμὲ λόγχῃ ποτέ, Χριστὲ ὁ Θεός, οἰκτείρησόν με τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ.

I have become dulled by the gloom of sin and I lie wholly inactive; Christ God, who were once pierced by a lance for my sake, take pity on me in your compassion.

Στενάζω καὶ κακοῖς ἐπιμένω, δακρύω, καὶ τὴν κρίσιν οὐ φρίττω, ἀναισθησίαν νοσῶν. Λόγε Θεοῦ, οἰκτείρησόν με, καὶ σῶσον τοῖς ἀγαθοῖς κρίμασί σου.

Sick with insensibility I groan, yet remain in wickedness; I weep yet do not tremble at the judgement; take pity on me, Word of God, and save me by your good judgements.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὡς ἄρνες οὐκ ἐρίζοντες ὅλως, οὐ λόγον, οὐ φωνὴν ἀφιέντες, πανευκλεεῖς ἀθληταί, πρὸς τὴν σφαγήν, καὶ τοὺς αἰκισμούς, προσήγεσθε, τὸν Χριστὸν ἀνυμνοῦντες.

Like lambs without striving, uttering neither word nor sound, all-famed Athletes, you were led to the slaughter as you hymned Christ.

Θηρίοις παρεδίδοσθε βρῶμα, θαλάσσης τοῖς βυθοῖς ὡμιλεῖτε, ἀγαλλομένῃ ψυχῇ· ὅθεν ὑμᾶς Χριστός, Ἀθληταί, νίκης στεφάνοις, τοῖς ἀφθάρτοις ἐκόσμει.

With joyful soul you were given over as fodder to wild beasts, you were acquainted with the depths of the sea; and so Christ adorned you, O Athletes, with incorruptible crowns of victory.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἡ θύρα τῶν πιστῶς σῳζομένων, ἡ πύλη ἣν διώδευσε μόνος, ὁ σαρκωθεὶς διʼ ἡμᾶς, πύλας ἡμῖν δικαιοσύνης, ὑπάνοιξον, τοῖς πιστῶς σε ὑμνοῦσι.

O you the door of those who are saved by faith, the gate through which alone has passed he was incarnate for us, open the gates of justice to us who sing your praise with faith.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ἄβυσσος ἐσχάτη.

Canon for the Forerunner. An abyss of mercy. (NM)

Ὕδατι χειμάῤῥουν τὸν τῆς τρυφῆς, ὑποκλιθέντα, τῇ χειρί σου ἐβάπτισας, ἀλλʼ αὐτὸν ἱκέτευε, καταπέμψαι μοι ὕδωρ, σοφὲ κατανύξεως, τῷ πολλὰ πλημμελήσαντι.

With water you baptised the stream of delight as he bent beneath your hand; but implore him to send down to me, who have much offended, water of compunction, Wise Baptist.

Ἄβυσσον ἐλέους ἐν ποταμῷ, Προφῆτα λούεις, ὑπερῷα τοῖς ὕδασιν, οὐρανοὺς στεγάζοντα, Ἰησοῦν τὸν φιλάνθρωπον, ὃν δυσώπησον, ἑπομβρῆσαί μοι ἄφεσιν.

In a river, O Prophet, you wash the abyss of mercy who roofs the heavens, his upper chambers, with waters, Jesus the lover of mankind; beseech him to rain forgiveness on me.

Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, μετανοεῖτε, ἀνεκραύγαζες Πρόδρομε, ἧς τυχεῖν ἀξίωσον, τοὺς πόθῳ σε γεραίροντας, καὶ τῇ σκέπῃ σου, τῇ σεπτῇ καταφεύγοντας.

The Kingdom of heaven has drawn near, repent, you cried, O Forerunner; make those worthy to reach it who honour you with love and who take refuge under your revered protection.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἄχραντε ἡ σάρκα τῷ πλαστουργῷ, δανεισαμένη, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, σὺν Προφήταις ἅπασιν, Ἀποστόλοις καὶ Μάρτυσι, τοῦτον πρέσβευε, οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαί με.

Immaculate, who lent your flesh to the Creator, with the Powers above, with all the Prophets, Apostles and Martyrs, intercede with him to take pity and save me.

ᾨδὴ ζʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vii. Heirmos.

Ὁ τὴν φλόγα δροσίσας τῆς καμίνου, καὶ τοὺς Παῖδας ἀφλέκτους διασώσας, εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

You turned the flame of the furnace to dew and saved the Youths unburned; blessed are you to the ages O Lord, the God of our Fathers. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἐγυμνώθην χιτῶνα ἀφθαρσίας, ἐνεδύθην δὲ ἔργα ἀτιμίας· διὸ βοῶ σοι οἰκτίρμον Θεέ· Ἀρετῶν στολαῖς με καταφαίδρυνον.

I was stripped of the tunic of incorruption, but put on deeds of dishonour; and so I cry out to you, O merciful God: Make me bright with robes of virtues.

Ὀφθαλμοῖς ἀκολάστοις ἐσπιλώθην, ἐπαφῇ ἀκρασίας ἐῤῥυπώθην, καὶ ἐβδελύχθην ἐνώπιόν σου Ἰησοῦ, ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με.

I have been defiled by intemperate eyes, I have been fouled the touch of incontinence, and I have become abominable before you, O Jesus: Accept me as the Prodigal.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὑπερτέραν ζωὴν ἠγαπηκότες, ὑπερτέρους ἠνέγκατε τοὺς πόνους, Χριστοῦ ὁπλῖται, φωστῆρες θεῖοι· διὰ τοῦτο πιστῶς μακαρίζεσθε.

Loving a greater life, you bore greater toils, O Foot Soldiers of Christ, godlike beacons; and so with faith we call you blessed.

Λαμπρυνθέντες τῇ αἴγλῃ τῶν βασάνων, ἀπηστράψατε πλέον τοῦ ἡλίου, καὶ πάντα ζόφον τῆς ἀθεΐας ἐδιώξατε, ἅγιοι Μάρτυρες.

Radiant with the beam of tortures, you blazed more brightly than the sun and you dispelled all the fog of godlessness, holy Martyrs.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὡς τὸν πάντων τεκοῦσα συνοχέα, τοῦ συνέχοντος ζόφου τῆς ἀγνοίας, καὶ ἁμαρτίας ἀπάλλαξόν με, Δέσποινα, Θεοτόκε Ἀειπάρθενε.

As she who bore him who holds all things fast, release me from the fog of ignorance and sin which holds me fast, pure ever Virgin.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ.

Canon for the Forerunner. Three Youths in a furnace. (NM)

Ὁ λύχνος τοῦ Ἡλίου, τὴν ψυχήν μου καταύγασον, ἐσβεσμένην ῥαθυμίᾳ καὶ τυφλώττουσαν, μετανοίας πρὸς τρίβους καθοδηγῶν με, Βαπτιστὰ Κυρίου Πρόδρομε.

Lamp of the Sun shine on my soul, quenched and blinded by sloth, and guide me towards paths of repentance, O Baptist and Forerunner of the Lord.

Τῆς κρίσεως τὴν ὥραν ἐννοῶν, ὅλος δέδοικα, περικείμενος πληθὺν ἀτόπων πράξεων. Βαπτιστὰ τοῦ Σωτῆρος, πρόστηθι ῥῦσαί με, πυρὸς ἀποκειμένου μοι.

As I think on the hour of the judgement I am wholly filled with fear, enveloped in a multitude of shameful deeds; Baptist of the Saviour, stand by me to deliver me from the fire that awaits me.

Προστάτα τῆς ζωῆς μου, ἀντιλῆπτόρ μου Πρόδρομε, ἐξ ἐχθρῶν μου ἀοράτων ὀρωμένων τε, περιφύλαττε σκέπε, καὶ Βασιλείας οὐρανῶν, μέτοχον ποίησον.

O Forerunner, defender of my life, my helper, guard and protect me from my enemies both visible and invisible, and make me a partaker in the Kingdom of heaven.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Παρθένε Θεοτόκε, τὸν Υἱόν σου ἱκέτευε, σὺν Προφήταις, Ἀποστόλοις τε καὶ Μάρτυσι, τῆς μελλούσης ἀνάγκης, ἀπολυτρώσασθαι ἡμᾶς, τοὺς σὲ τιμῶντας ἀεί.

Virgin Mother of God, implore your Son, with Prophets, Apostles and Martyrs, to rescue us who ever honour you, from the duress to come.

ᾨδὴ ηʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode viii. Heirmos.

Τὸν ὑπʼ Ἀγγέλων ἀσιγήτως, ἐν ὑψίστοις δοξαζόμενον Θεόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, γῆ καὶ ὄρη καὶ βουνοί, καὶ βυθὸς καὶ πᾶν γένος ἀνθρώπων, ὕμνοις αὐτὸν ὡς Κτίστην, καὶ Λυτρωτὴν εὐλογεῖτε.

The God who is glorified unceasingly by Angels in the highest, you heaven of heavens, earth and mountains, hills and deep, and all the human race bless him with hymns as Creator and Redeemer. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὅτι τὸν φόβον σου οὐκ ἔχω, ἐνοικοῦντα τῇ καρδίᾳ τῇ ἐμῇ, πᾶσαν ἐτέλεσα σαρκός, ἁμαρτίαν ὁ ἀσυνείδητος, καὶ τρέμω σου τὴν δίκην, παμβασιλεῦ, μή με βδελύξῃ, νυνὶ μεταγνόντα.

Because I do not have the fear of you dwelling in my heart, I have without conscience committed every sin of the flesh, and I tremble at your sentence, Universal King; do not despise me as I now repent.

Γῆς τῆς ἁγίας ἐπιβῆναι, Πολυέλεε ἀξίωσον κἀμέ, ἣν κατοικοῦσιν οἱ πραεῖς, μετανοίᾳ ἀποπλύνας με, γηΐνης ἁμαρτίας, ὁ ἐπὶ γῆς ἀναμαρτήτως, γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου.

Grant that I may tread the holy earth, which the meek inhabit, washing me clean by repentance of earthly sin, O Most Merciful, who were born without sin upon earth of a Virgin.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ἐν τῷ οἰκείῳ ὑμῶν αἵματι, κατεβάφησαν οἱ πόδες ὑμῶν, ὑποσκελίζοντες ἐχθρούς, καὶ πορείαν τὴν οὐράνιον, ποιούμενοι ὁσίως, πανευκλεεῖς Χριστοῦ, τοῦ πάντων Θεοῦ Ἀθλοφόροι.

You bathed your feet in your own blood, tripping foes by the heel and in holiness making a pathway to heaven, O all-famed Champions of Christ the God of all.

Ἐναπεδύσασθε προθύμως, πρὸς τὰ μέγιστα παλαίσματα ὑμεῖς, ἀπογυμνώσαντες ἐχθρόν, καὶ αἰσχύνην ἐπενδύσαντες· διὸ στεφανηφόροι ἐν οὐρανοῖς χορεύετε, εὐκλεεῖς Χριστοῦ Ἀθλοφόροι.

Keenly you undressed for the greatest contests and you stripped the foe naked and dressed him in shame; and so wearing crowns you dance in the heavens, famed Champions of Christ.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Τοῦ Ἰακὼβ τὴν καλλονήν σε, ὁ ὡραῖος κάλλει Κύριος ἁγνή, ἠγαπηκὼς τὴν σὴν νηδύν, Παναμώμητε κατῴκησεν, ἀνθρώπων τὴν οὐσίαν ταῖς καλλοναῖς, φαιδρύνων τῶν ὑπὲρ νοῦν δωρημάτων.

The Lord, fair in beauty, loved you the beauty of Jacob and dwelt in your womb, O All-blameless, making the nature of humanity radiant with the beauties of gifts beyond understanding.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ἀστέκτῳ πυρί.

Canon for the Forerunner. In the unbearable fire. (NM)

Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ ὁ κηρύξας, τὸν τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων ἀφαιροῦντα, Ἰωάννη θεῖε Προφῆτα, τοῦτον ἐκδυσώπησον, τὸ φορτίον λῦσαι τῶν ἁμαρτημάτων μου, καὶ τῶν σῳζομένων μερίδος ἀξιῶσαι.

You proclaimed the Lamb of God who takes away the sins of mankind, godlike Prophet John, beseech him to loose the burden of my sins and make me worthy of the portion of the saved.

Καμίνου φλογὸς καιομένης, σκότους ἀφεγγοῦς τε ἐξωτέρου λύτρωσαί με, τὸν ἐν σκότει πονηρῶν ἔργων, ὅλον συνεχόμενον, δυσωπῶ σε Λόγε τοῦ Θεοῦ προάναρχε, διὰ τοῦ ἐνδόξου καὶ θείου Βαπτιστοῦ σου.

Rescue me, who am wholly gripped by the darkness of evil deeds, from the burning furnace of flame and from the lightless exterior darkness, I beseech you, O Word of God without beginning, through your glorious and godlike Baptist.

Ἐρήμοις ψυχαῖς χερσωθείσαις, διὰ μετανοίας εὐκαρπίαν ὁ κηρύξας, τοῦ Κυρίου θεῖε Προφῆτα, ἀκανθηφορήσασαν τὴν ψυχήν μου, πάσαις ἡδοναῖς καθάρισον, ὅπως ἐκβλαστήσω ἀγαθῶν ἔργων στάχυν.

Godlike Prophet of the Lord, who proclaimed fruitfulness through repentance to dried up desert souls, purify my soul, by every pleasure bearing thorns, that I may sprout a full ear of good works.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὡς Μήτηρ Θεοῦ ἐκδυσώπει, μετὰ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, Προφητῶν τε, Ἀποστόλων καὶ τῶν Μαρτύρων, κινδύνων καὶ θλίψεων, καὶ μελλούσης πάντας κολάσεως ῥύσασθαι, τοὺς σὲ Θεοτόκον ἀεὶ ὁμολογοῦντας.

As Mother of God, with the holy Angels, with Prophets, Apostles and the Martyrs, implore him to deliver from dangers, tribulations and the punishment to come all those who ever confess you as Mother of God.

ᾨδὴ θʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode ix. Heirmos.

Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἐγείρας κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυΐδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, καὶ κατηύθυνεν ἡμᾶς, εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

Blessed is the Lord, the God of Israel, who has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, through the compassion of his mercy, by which he, the Dayspring from on high has visited us, and guided us into the way of peace. [EL]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, καὶ ἡμέρα ἱλασμοῦ, ἐπιστρέψαι θέλησον λοιπόν, ὦ ψυχή, ποιοῦσα καρπὸν μετανοίας, μὴ ἄκαρπόν σε εὕρῃ, θανάτου ἀξίνη φοβερά, καὶ ὡς συκῆν τὴν πάλαι ἐκτεμοῦσα, τῷ πυρὶ τῷ ἐκεῖθεν πέμψῃ.

See, an acceptable time and a day of mercy; be willing to turn back then, O soul, producing the fruit of repentance, lest the fearful axe of death find you fruitless, and like the fig tree of old cut you down and cast you into fire in the other world.

Ὡς ὁ ποτὲ πλούσιος, ἐπαγάλλομαι τρυφαῖς, ἀσπλαγχνίαν ἔχων πρὸς τὸν πέλας πολλήν, καὶ πῦρ δειλιῶ τὸ ἀκοίμητον· διό μου τὴν λιθώδη, ἀπόπλυνον Δέσποτα ψυχήν, ὅπως κἂν ἐπὶ τέλους, εὐσπλαγχνίᾳ λαμπρυνθῶ ὁ ἐσκοτισμένος.

As once the Rich Man I delight myself with pleasures and have no compassion at all for my neighbour; and so, Master, wash my stony soul that even at the end I who am darkened may shine with compassion.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Σημειωθέντες αἵματι, θεῖοι Μάρτυρες Χριστοῦ, ἐν σημείοις πίστει ἐναθλοῦντες στεῤῥῶς, ἀπίστους ἐχθροὺς ἐτροπώσασθε, καὶ πλάνης ἀνιέρου πολλούς, ἀφηρπάσατε λαούς, μεταβολαῖς ἐνθέοις, λαμπρυθέντας τῷ φωτὶ τῆς θεογνωσίας.

Godly Martyrs of Christ, signed in blood, you steadfastly by signs wounded unbelieving foes and snatched many peoples from impious error with godly conversions, made radiant with the light of the knowledge of God.

Ἠκονημένα ὤφθητε, ξίφη τέμνοντα ἐχθροῦ, παρατάξεις θεῖοι Ἀθλοφόροι Χριστοῦ, καὶ σκεύη τὴν αἴγλην χωρήσαντα, τῆς ἁγίας Τριάδος, καὶ λύχνοι πυρσεύοντες τὸ φῶς, τῆς εὐσεβείας πίστει, καὶ δόξης τῆς νοητῆς, ἀληθεῖς ὁπλῖται.

You appeared as sharpened swords cutting down the ranks of the foe, godly Athletes of Christ, and as vessels containing the gleam of the Holy Trinity, and as torches afire with the light of true religion by faith, and as true foot soldiers of the spiritual glory.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Φωτοειδῆ νεφέλην σε, ὁ Προφήτης προορᾷ, ἐξ ἧς μέγας Ἥλιος ἐπέφανεν ἡμῖν, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ ἐφώτισε τὰ πρὶν ἐσκοτισμένα· αὐτὸν οὖν δυσώπει ἀγαθή, τὰ τῶν παθῶν μου νέφη ἐκδιῶξαι, καὶ φωτὶ θείῳ φαιδρυνθῆναι.

The prophet foresaw you as the cloud of light from which appeared the great Sun, Christ God, and enlightened things which before were darkened; implore him then, good Lady, to dispel the clouds of my passions and to make me bright with divine light.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ἐν νόμῳ σκιᾷ.

Canon for the Forerunner. In the shadow. (NM)

Ἐκ νόμου σκιᾶς προκύψας, τὴν αἴγλην τῆς θείας χάριτος, πλουσίως ἐθεάσω, τὰ τῆς γῆς πληρώματα σοφὲ φωταγωγοῦσαν, καὶ σκότος ἀποδιώκουσαν, τῆς ἀγνωσίας Προφῆτα· διὰ τοῦτό σε γεραίρομεν.

Emerging from the shadow of the law, you richly contemplated the radiance of divine grace, which leads all the fullness of the to the light, wise Prophet, and dispels the darkness of ignorance; therefore we honour you.

Ὡς μάρτυς Χριστοῦ, ὡς θεῖος Βαπτιστής, ὡς μετανοίας λαμπτήρ, ὡς ὄρθρος εὐσεβείας, παλαιὰς μεσίτης καὶ καινῆς, παλαιωθεῖσαν κακίᾳ, τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, διʼ ἐπιγνώσεως θείας, καινουργήσας φωταγώγησον.

As Martyr of Christ, Baptist of God, lamp of repentance, dawn of true religion, mediator of the old and new testaments, through divine knowledge make new my lowly soul, made old by wickedness, and lead it to the light.

Ἐν ὥρᾳ φρικτῇ, ἐν ὥρᾳ φοβερᾷ, ἐν ὥρᾳ δίκης σοφέ, κρινόμενόν με ῥῦσαι, ἀπειλῆς μενούσης με ἐκεῖ, καθυπακούοντα ἔχων, τῶν σῶν δεήσεων, οἷά περ φίλος νυμφίον, τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

At the dread hour, at the fearful hour, at the hour of sentence deliver me, wise Forerunner, as I am being judged, from the threat that awaits me there, for you have, as his friend, one who answers your requests, the Bridegroom, the Saviour of our souls.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὡς Μήτηρ Θεοῦ, ὡς Μήτηρ τοῦ ἐκ σοῦ τεχθέντος Λόγου Θεοῦ, μετὰ τῶν Ἀσωμάτων Ἀποστόλων τε καὶ Προφητῶν, Ἱεραρχῶν καὶ Μαρτύρων, τοῦτον δυσώπει ἀεί, τοῦ εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον, Παναγία Μητροπάρθενε.

As Mother of God, as Mother of the Word of God who was born from you, with the Bodiless Powers, Apostles, Prophets, High Priests and Martyrs, beseech him ever to give peace to the world, All-holy Virgin Mother.

Εἰς τὸν Στίχον τῶν Αἴνων.

At the Aposticha of Lauds.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος γʹ. Κατανυκτικά.

Aposticha. Mode 3. For compunction.

Τὸν διεσπαρμένον μου νοῦν συνάγαγε Κύριε, καὶ τὴν χερσωθεῖσάν μου καρδίαν καθάρισον, ὡς τῷ Πέτρῳ διδούς μοι μετάνοιαν, ὡς τῷ Τελώνῃ στεναγμόν, καὶ ὡς τῇ πόρνῃ δάκρυα, ἵνα μεγάλῃ τῇ φωνῇ κραυγάζω σοι· ὁ Θεὸς σῶσόν με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος.

Gather my scattered mind, O Lord, and purify my heart which has dried up. Grant me repentance as You did to Peter, groans as You did to the Publican, tears as You did to the Harlot, so that with a loud voice I may cry to You: Save me, O God, as the only One who is compassionate and loves humanity.

Στίχ. Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν· εὐφρανθείημεν ἀνθʼ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά. Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.

Verse: We were filled with Your mercy in the morning, and in all our days we greatly rejoiced and were glad; gladden us in return for the days You humbled us, for the years we saw evil things. And behold Your servants and Your works, and guide their sons. [SAAS]

Πολλάκις τὴν ὑμνῳδίαν ἐκτελῶν, εὑρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν, τῇ μὲν γλώττῃ ᾄσματα φθεγγόμενος, τῇ δὲ ψυχῇ ἄτοπα λογιζόμενος, ἀλλʼ ἑκάτερα διόρθωσον, Χριστὲ ὁ Θεός, διὰ τῆς μετανοίας καὶ σῶσόν με.

Many times as I am singing hymns, I find that I am committing sin; for though I utter songs with my tongue, I am thinking wicked things with my soul. I pray You, O Christ God, to correct this through repentance and have mercy on me.

Στίχ. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

Verse: And let the brightness of the Lord our God be upon us, and prosper for us the works of our hands. [SAAS]

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Βασιλέων καὶ τυράννων τὸν φόβον, ἀπώσαντο οἱ Χριστοῦ Στρατιῶται, καὶ εὐθαρσῶς καὶ ἀνδρείως αὐτὸν ὡμολόγησαν, τῶν ἁπάντων Κύριον, Θεὸν καὶ Βασιλέα, καὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

The soldiers of Christ cast aside any fear of rulers and tyrants, and they boldly and courageously confessed Him, who is Lord of all, our God and King. Now they intercede on behalf of our souls.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Ἀσπόρως συνέλαβες ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ δοξολογοῦντες ἐκβοῶμεν σοι· Χαῖρε Παναγία Παρθένε.

Without seed you conceived by the Holy Spirit. As we sing and glorify you, we cry out to you: Rejoice, O all-holy Virgin!

__________

__________

ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ

LITURGY

Οἱ Μακαρισμοί. Ἦχος γʹ.

The Beatitudes. Mode 3.

Ἀθετήσαντα Χριστέ, τὴν ἐντολήν σου, τὸν προπάτορα Ἀδάμ, τοῦ Παραδείσου ἐξώρισας, τὸν δὲ Λῃστὴν Οἰκτίρμον, ὁμολογήσαντά σε ἐν Σταυρῷ, ἐν αὐτῷ εἰσῴκισας κράζοντα· Μνήσθητί μου Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.

When our primal father Adam disobeyed Your divine command, O Christ, You expelled him from Paradise. But when the faithful Robber while on the cross confessed You to be Lord, You restored him there, as he cried to You: "O Savior, when You come in Your kingdom, remember me."

Ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἐσπιλωμένην, κεκτημένος τὴν ψυχήν, τοῖς οἰκτιρμοῖς σου προσέρχομαι, κατεγνωσμένος ὅλος, καὶ ἡττημένος κράζω σοι Σωτήρ, τῷ εἰδότι μόνῳ τὰ κρύφια· Κάθαρόν με τῇ σῇ, εὐσπλαγχνίᾳ Χριστέ.

By the pleasures of this life I have rendered * my soul unclean and stained; wholly defeated and desperate * I come to You, O Savior, * seeking Your tender-mercies, and to You * who alone known my secrets, I cry aloud: * Purify me, I pray, in Your compassion, O Christ.

Ὡς μεσίτης παλαιᾶς, καὶ τῆς καινῆς γινόμενος, θεῖε Βαπτιστά, παλαιωθέντα με πταίσμασιν, ἀνακαινίσας δίδου, σαῖς ἱκεσίαις βαίνειν ἀσφαλῶς, πρός, μετανοίας τρίβους Πανεύφημε, εἰσαγούσας, καλῶς, πρὸς Βασιλείαν Χριστοῦ.

O all-lauded holy Baptist, as the Prophet * in the middle of the two God-given Testaments, Old and New, * renew me who became old * because of sins, and pray that I may walk * on the paths of repentance unerringly, * which by your prayers will indeed lead me to the Kingdom of Christ.

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ἀγωνισάμενοι, γενναῖοι Ἀθληταί, μυρίους πόνους ἠνέγκατε, καὶ διὰ τοῦτο πάντα πόνον κουφίζετε διηνεκῶς, καὶ πνευμάτων λώβην διώκετε· ὅθεν πίστει ὑμᾶς Ἅγιοι δοξάζομεν.

Brave and holy Athletes, as you fought the good fight * you were tortured and endured myriad pains and suffering, * and now to us who praise you * you ever give relief from every pain, * and the unclean spirits you drive away. * And therefore, O Saints, we glorify you faithfully.

Δόξα.

Glory.

Φῶς καὶ ζωὴ καὶ παντουργός, ἡ τρισυπόστατος, Μονὰς ὡς ἀληθῶς ὑπάρχει, ἥν περ δοξάζομεν. Πατὴρ γάρ, Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, ὁ ἑνιαῖος καὶ συνεκτικός, τῶν ἁπάντων Δεσπότης καὶ Κύριος, εἷς Θεὸς ἐν τρισί, Προσώποις γνωρίζεται.

The single God in three hypostases is truly * light and life and omnific Monad, which we glorify. * For Father Son and Spirit * the single and cohesive Lord of all * and Creator and Master of the universe * is known to be one God in persons three.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἁμαρτάνοντα ἀεί, καὶ παροργίζοντα Θεὸν τὸν ἀγαθόν, Παρθενομῆτορ οἰκτείρησον, καὶ μετανοίας τρόποις, ὡς ἀγαθὴ βελτίωσον Ἁγνή, ὅπως τὰς μελλούσας κολάσεις φύγω, ὑμνῶν ἐκτενῶς, Κόρη τὴν πρεσβείαν σου.

Virgin Mother, I entreat you to take pity * on me who continually sin and thus anger God. * O pure one, make me better, * since you are good, and guide me to repent, * so that I may escape future punishments * and may ever extol the power of your intercession.