×

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛ. Βʹ ΗΧΟΥ

PERIOD OF MODE PL. 2Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ

ON SATURDAY EVENING

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

SMALL VESPERS

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δʹ, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου γʹ, δευτεροῦντες τὸ αʹ.

At, Lord, I have cried, we use 4 verses, and we sing the 3 Resurrectional Stichera of the Octoechos, the first one twice.

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, τὸ Δογματικόν.

Glory. Both now. Theotokion, so-called the Dogmatic.

Ἦχος πλ. βʹ.

Mode pl. 2.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον· τὴν σὴν γὰρ ἄχραντον ὑποδὺς γαστέρα, ὁ πάντων Δημιουργός, ἐγένετο σάρξ, οὐ τραπεὶς τὴν φύσιν, οὐδὲ φαντάσας τὴν οἰκονομίαν, ἀλλὰ τῇ ἐκ σοῦ ληφθείσῃ λογικῶς ἐμψυχωμένῃ σαρκί, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ εἶναι λαβούσῃ, ἑνωθεὶς καθʼ ὑπόστασιν· ὅθεν εὐσεβῶς ἐν δύο φύσεσιν ἐπιδηλουμέναις, τὴν διαφορὰν ποιούμεθα. Αὐτὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παναγία, καταπέμψαι ἡμῖν εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

Μετὰ τό, Καταξίωσον κ.λ.π., ψάλλομεν τὸ Ἀναστάσιμον Στιχηρόν, Τὴν ἀνάστασίν σου Χριστὲ… καὶ εἶτα τὰ παρόντα Προσόμοια.

After, "O Lord, keep us this evening…" we sing the Resurrectional Sticheron, Angels in heaven… and then the following Prosomoia:

Στιχηρὰ τῆς Θεοτόκου.

Stichera for the Theotokos.

Ἦχος πλ. βʹ. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Mode pl. 2. When the saints deposited.

Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.

Verse: I will remember your name from generation to generation. [SAAS]

Ὅρκῳ ὡς ὑπέσχετο, τῷ σῷ προπάτορι πάλαι, Θεὸς ὑπερχρόνιος, ἐπʼ ἐσχάτων τῶν χρόνων τετελείωκε, προελθὼν Ἄχραντε, ἐκ γαστρός σου θείας· καὶ γὰρ ὄντως ἐξανέτειλεν, ἐκ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ δρακὶ συνέχων τὰ πέρατα, ὄνπερ κᾀμοὶ εὐΐλατον, ποίησον ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως, Παρθένε Μαρία, αὐτοῦ τῆς Βασιλείας με τυχεῖν, διʼ ἀρετῶν ἀνυψώσεως, καὶ παθῶν νεκρώσεως.

Στίχ. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

Verse: Listen, O daughter, behold and incline your ear, and forget your people and your father''s house. For the King desired your beauty. [SAAS]

Νοὸς καθαρότητι, ὁ Ἠσαΐας Παρθένε, πόῤῥωθεν προέφησε, ποιητὴν τῆς κτίσεως τεξομένην σε, ὦ σεμνὴ Πάναγνε· σὺ γὰρ ὤφθης μόνη, ἐξ αἰῶνος παναμώμητος· διό σου δέομαι, τὴν μεμολυσμένην καρδίαν μου, καθάρισον καὶ λάμψεως, θείας κοινωνόν με ἀνάδειξον, Κόρη τοῦ Υἱοῦ σου, καὶ στάσεως αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς, ὅταν καθίσῃ ὡς γέγραπται, κρῖναι κόσμον ἅπαντα.

Virgin, noble and all-pure, * Isaiah saw it beforehand, * for his mind was purified; * and he prophesied that you * would conceive and bear * the Creator of the world. * Only you are blameless * of all women from eternity. * Therefore I pray to you: * Purify my heart, which has been defiled. * And grant that I may once again * enjoy the divine and celestial light * of your Son, O Maiden, * and grant to me a place at His right hand * when, as is written, He sits to judge * all the world on Judgment Day.

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.

Verse: The rich among the people shall entreat your favor. [SAAS]

Θανάτου κατάλυσις, διὰ τοῦ τόκου σου ὤφθη· σὺ γὰρ Κόρη πέφηκας, τῆς ζωῆς ἀφθάρτου ἐνδιαίτημα· διό σου δέομαι, ἐν πυθμένι τοῦ ᾍδου, τῶν παθῶν μου κατακείμενον, σὺ ἐξανάστησον, καὶ πρὸς εὐφροσύνην καὶ ζώωσιν, Παρθένε χειραγώγησον, πρὸς τὴν μακαρίαν ἀντίδοσιν, καὶ τῆς ἀνωλέθρου, καὶ θείας καταξίωσον χαρᾶς, ἔνθα τρυφὴ ἡ ἀΐδιος, ἔνθα φῶς ἀνέσπερον.

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον Δογματικόν.

Glory. Both now. Dogmatic Theotokion.

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως, τὴν Παναγίαν Παρθένον, καὶ Θεοτόκον ἀνευφημήσωμεν, τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας τὸ χωνευτήριον, τῶν ἀποῤῥήτων θαυμάτων τὸ ἐργαστήριον· ἐν αὐτῇ γὰρ γέγονε καινά, ὁ Ἄναρχος ἄρχεται, ὁ Λόγος παχύνεται, ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται, ἵνα Θεὸν τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάσηται, οὐ τροπῇ τῶν φύσεων, ἀλλʼ ἑνώσει τῇ καθʼ ὑπόστασιν· προέρχεται γὰρ εἷς ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, ἐν δυσὶ τελείαις ταῖς φύσεσιν, ἀδιαιρέτως γνωριζόμενος, θεληματικῶς τε καὶ ἐνεργητικῶς, καθʼ ἑκατέραν οὐσίαν, ὁ αὐτὸς τὸ ἀληθὲς πιστούμενος, τῆς σωτηρίου οἰκονομίας, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ ἱλασμόν, εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

__________

__________

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

GREAT VESPERS

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καἰ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ιʹ, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα ζʹ ἢ Ϛʹ ἢ δʹ, καὶ τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας γʹ ἢ δʹ καὶ Ϛʹ, εἴπερ ἑορτάζεται ὁ Ἅγιος.

After the introductory Psalm and the first Kathisma of the Psalter, at Lord, I have cried, we use 10 verses, and we sing 7 or 6 or 4 Resurrectional Stichera, and for the Saint of the day 3 or 4 or 6 if the it is a celebrated Saint.

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Ἦχος πλ. βʹ.

Resurrectional Stichera from the Octoechos. Mode pl. 2.

Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν κατὰ τοῦ ᾍδου, ἐν τῷ Σταυρῷ ἀνῆλθες, ἵνα τοὺς ἐν σκοτει θανάτου καθημένους, συναναστήσῃς σεαυτῷ, ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ οἰκείου φωτός, Παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

Triumphant over Hades, O Christ, you ascended upon the cross to raise up with yourself those dwelling in the darkness of death. Free from among the dead, you pour forth life from your own light. Almighty Savior, have mercy on us.

Σήμερον ὁ Χριστός, θάνατον πατήσας, καθὼς εἶπεν ἀνέστη, καὶ τὴν ἀγαλλίασιν τῷ κόσμῳ ἐδωρήσατο, ἵνα πάντες κραυγάζοντες τὸν ὕμνον οὕτως εἴπωμεν· Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ ἀπρόσιτον φῶς, παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

Today, Christ, having trampled upon death, according to his word, rose up bestowing joy upon the world, so that all of us shouting this hymn might say: O Fount of life, light that no person may approach, O almighty Savior, have mercy on us.

Σὲ Κύριε τὸν ὄντα ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, ἁμαρτωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν τῷ οὐρανῶ; αὐτὸς κατοικεῖς, ἐν τῷ ᾍδῃ; ἐπάτησας θάνατον, εἰς τὰ βάθη τὰ τῆς θαλάσσης; ἐκεῖ ἡ χείρ σου Δέσποτα. Πρὸς σὲ καταφεύγομεν, σοὶ προσπίπτοντες ἱκετεύομεν· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Where shall we sinners fly from you, O Lord, who are everywhere in creation? Into heaven? Your abode is there. Into hell? You have trampled upon death. Into the uttermost parts of the sea? Your hand reaches there, O Master. We run to you and falling before you we pray: You, who rose from the dead, have mercy on us.

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά.

Additional Stichera by Anatolios.

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστὲ καυχώμεθα, καὶ τὴν Ἀνάστασίν σου, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν.

We exult in your cross, O Christ, and we praise and glorify your resurrection. You are indeed our God; we know no other Lord but you.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας, θανάτῳ θάνατον ὤλεσε.

Ever blessing the Lord, we praise his resurrection. For by enduring the cross, he destroyed death by death.

Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε, ὅτι κατήργησας τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θάνατου, ἀνεκαίνισας ἡμᾶς διὰ τοῦ Σταυροῦ σου, δωρούμενος ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν.

Glory be to your might, O Lord, for you have destroyed the power of death, and you have renewed us through your cross, bestowing on us life and incorruption.

Ἡ ταφή σου Κύριε, τὰ δεσμὰ τοῦ ᾍδου συντρίψασα διέῤῥηξεν, ἡ ἐκ νεκρῶν ἀνάστασις τὸν κόσμον ἐφώτισε. Κύριε δόξα σοι.

Your burial, O Christ, burst asunder the bonds of Hades; your resurrection from the dead gave light to the world. To you, O Lord, be glory.

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μὴ ἀνυμνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος διʼ ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλʼ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Who will not call you blessed, most holy Virgin? Who will not sing praises of your wondrous birth giving? For the only-begotten Son, timelessly having shone forth from the Father, came forth from you who are pure. And having been ineffably made flesh, he, who by nature is God, for our sake became also by nature man: not in two divided persons, but in two natures without confusion. O honored and all blessed one, beseech him to have mercy on our souls.

Εἰς τὸν Στίχον.

At the Aposticha.

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.

Verse: The Lord reigns; He clothed Himself with majesty; the Lord clothed and girded Himself with power. [SAAS]

Πύλας συντρίψας χαλκᾶς, καὶ μοχλοὺς τοῦ ᾍδου συνθλάσας, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, γένος ἀνθρώπων πεπτωκὸς ἀνέστησας. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς συμφώνως βοῶμεν· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

After smashing the gates of brass and breaking the bolts and bars of Hades, you, almighty God, raised up fallen mankind. Therefore, with one accord, we cry: O Lord, risen from the dead, Glory to you.

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.

Verse: And He established the world, which shall not be moved. [SAAS]

Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι Χριστὸς ἐπανορθῶσαι θέλων, Σταυρῷ προσπήγνυται καὶ τάφῳ τέθειται, ὃν Μυροφόροι Γυναῖκες, μετὰ δακρύων ζητοῦσαι, θρηνοῦσαι ἔλεγον· Οἴμοι Σωτὴρ τῶν ἁπάντων, πῶς κατεδέξω τάφῳ οἰκῆσαι; οἰκήσας δὲ θέλων, πῶς ἐκλάπης; πῶς μετετέθης; ποῖος δὲ τόπος τὸ σὸν ζωηφόρον κατέκρυψε σῶμα; Ἀλλὰ Δέσποτα, ὡς ὑπέσχου, ἡμῖν ἐμφάνηθι, καὶ παῦσον ἀφʼ ἡμῶν, τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων, θρηνούσαις δὲ αὐταῖς, Ἄγγελος πρὸς αὐτὰς ἀπεβόησε. Τὸν θρῆνον παυσάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις εἴπατε· Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, τῷ κόσμῳ δωρούμενος ἱλασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Wishing to lift us out of the ancient corruption, Christ was nailed upon the cross and laid in the tomb. In tears the women bearing myrrh searched for him and said lamenting: Woe to us! O Savior of all, how did you consent to stay in a tomb? And as you stayed there willingly, how were you stolen? How were you moved? What place now hides your life giving body? O Master, appear to us as you have promised, and dry up the fountain of our tears. Thereupon as they wept, an angel came to them and cried: Cease your weeping and tell the apostles that the Lord is risen, granting the world forgiveness and great mercy.

Στίχ. Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Verse: Holiness is proper to Your house, O Lord, unto length of days. [SAAS]

Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ, καὶ τὸν θάνατον τῇ ταφῇ σου σκυλεύσας, τριήμερος ἀνέστης, ὡς Θεὸς μετὰ δόξης, τῷ κόσμῳ δωρούμενος ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Crucified according to your will and despoiling death by your entombment, O Christ, you rose in glory on the third day as God, granting the world life everlasting and great mercy.

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος, τῆς πρῴην κατάρας, τὸν Ἀδὰμ ἠλευθέρωσε· διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί τε καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, βοῶμεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Most holy Virgin, Christ the Lord, Creator and Redeemer, proceeded from your womb, and clothing himself in me, set me free from the ancient curse on Adam. Therefore, most pure Virgin, we praise you without ceasing as Mother of God and true Virgin with the greeting of the angel: Rejoice! Lady, advocate, defender, and salvation of our souls.

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον.

Resurrectional Apolytikion.

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπʼ αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

When the angelic powers appeared at Your grave, the soldiers guarding it feared and became as dead. And standing by the sepulcher was Mary who was seeking Your immaculate body. You devastated Hades, not afflicted by it. You went to meet the virgin, and granted eternal life. You resurrected from the dead. O Lord, glory to You.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι.

O Lord, who called the blessed Maid Your Mother, You came to the Passion of Your own will and intent. Adam You wished to seek; You therefore shone upon the Cross, saying to the Angels, "Rejoice with me together, for I have found the coin that was lost." O Lord, You have disposed all things wisely. Glory to You.

__________

__________

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΝ Τῼ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚῼ

ON SUNDAY MIDNIGHT OFFICE

Κανὼν Τριαδικός, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·

Canon for the Trinity

Τὸν ἕκτον ὕμνον προσφέρω σοι, Θειότης.

Ἦχος πλ. βʹ. ᾨδὴ αʹ. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.

Mode pl. 2. Ode i. N/M (When they had walked.)

Τρεῖς ὑποστάσεις ὑμνοῦμεν θεαρχικάς, ἑνιαίας φύσεως, ἀπαράλλακτον μορφήν, ἀγαθὸν φιλανθρωπον Θεόν, τῶν πταισμάτων ἱλασμὸν ἡμῖν δωρούμενον.

We extol three divine hypostases of single nature, identical essence, our good and humane God, who grants us forgiveness of offenses.

Ὁ ὑπερούσιος μόνος καὶ τριλαμπής, χαρακτῆρσι Κύριος, ἐν Θεότητι μιᾷ, πεφυκὼς συνέτισον ἡμᾶς, καὶ ἀξίωσον τῆς σῆς θείας ἐλλάμψεως.

Only Lord, superessential, thrice-radiant in persons and one Godhead, give us understanding, and count us worthy of Your divine illumination.

Νυμφοστολήσας ὁ Παῦλος τὴν ἐξ ἐθνῶν, Ἐκκλησίαν ἕνα σε, τρισυπόστατον Θεόν, προσκυνεῖν ἐδίδαξεν, ἐξ οὗ καὶ διʼ οὗ περ, καὶ ἐν ᾧ τὰ πάντα γέγονεν.

Paul, who was like the bridal escort of the Church of the Gentiles, taught her to worship You, one God in three hypostases, from whom and through whom and in whom all things came to be.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἐκ τῆς γαστρός σου προῆλθεν ὁ νοητός, Θεοτόκε Ἥλιος, καὶ κατηύγασεν ἡμᾶς, τριφαοῦς Θεότητος αὐγαῖς, ὃν ὑμνοῦντες εὐσεβῶς, σὲ μακαρίζομεν.

O Theotokos, the spiritual Sun came forth from your womb, and He shined on us with rays of the thrice-radiant Godhead. We devoutly extol Him, and we call you blessed.

ᾨδὴ γʹ. Οὔκ ἐστιν ἅγιος.

Ode iii. N/M (No one is holy.)

Κοσμήσας τρίφωτε Θεέ, Τάξεις τὰς οὐρανίους, κατεσκεύασας μέλπειν, τρισαγίαις σε φωναῖς, δέξαι μεθʼ ὧν καὶ ἡμᾶς, ἀνυμνοῦντας σοῦ τὴν ἀγαθότητα.

O thrice-radiant God, You ordered the heavenly Ranks, and You equipped them to sing thrice-holy hymns. We pray You accept us when we sing with them the praises of Your goodness.

Τὴν μόνην ἄτρεπτον τριττήν, σύμμορφον ἑνιαίαν, θεαρχίαν ὑμνοῦντες, λιτάζομέν σε θερμῶς, ἁμαρτημάτων πολλῶν, καταπέμψαι νῦν ἡμῖν συγχώρησιν.

As we extol the only immutable, triple, consubstantial, single Godhead, we earnestly entreat You to send down to us forgiveness of our many sins.

Ὁ Νοῦς ὁ ἄναρχος Πατήρ, σύμμορφε Θεοῦ Λόγε, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ θεῖον, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐθές, τοὺς ἀνυμνοῦντας πιστῶς, τὸ σὸν κράτος φρούρησον ὡς εὔσπλαγχνος.

O Father, the unoriginate Nous, O consubstantial Logos of God, O good and right Holy Spirit, guard all who faithfully extol Your dominion, O compassionate Lord.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Νομὴν ἀνέστειλε φθορᾶς, ἄνθρωπος κατʼ οὐσίαν, γεγονὼς ὁ Θεός μου, ἐν τῇ μήτρᾳ σου Ἁγνή, καὶ τοὺς γενάρχας τῆς πρίν, καταδίκης μόνος ἠλευθέρωσε.

O pure Virgin, my God became man by nature in your womb. He arrested the spread of corruption, and He alone freed our first ancestors from the ancient guilty verdict.

Κάθισμα. Ἦχος πλ. βʹ. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν.

Kathisma. Mode pl. 2. When You had fulfilled.

Δέσποτα Θεέ, ἐπίβλεψον οὐρανόθεν, ἴδε τὴν ἡμῶν ταπείνωσιν ὡς οἰκτίρμων, καὶ σπλαγχνίσθητι φιλάνθρωπε πανάγαθε· οὐδαμόθεν γὰρ ἐλπίζομεν, συγχωρήσεως τεύξασθαι, τῶν κακῶν ὧν ἡμάρτομεν· διὸ γενοῦ μεθʼ ἡμῶν, καὶ οὐδεὶς καθʼ ἡμῶν.

Master, Lord and God, we entreat, look down from heaven, * and behold our lowliness, in Your great compassion; * and have mercy, O all-good One, in Your love for man. * There is no one else from whom we hope * to obtain the forgiveness of * all the sins we are guilty of. * So please be with us, O God, and against us is none.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Δέσποινα ἁγνή, ἐπίβλεψον οὐρανόθεν, ἴδε τῶν ἡμῶν τραυμάτων τὰς ἀλγηδόνας, καὶ σπλαγχνίσθητι πανάχραντε, καὶ ἴασαι τοῦ συνειδότος τὸν καύσωνα, τῷ σῷ ἐλέει δροσίζουσα, καὶ βοῶσα τοῖς δούλοις σου. Ἐγώ εἰμι μεθʼ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθʼ ὑμῶν.

Lady, good and pure, we entreat, look down from heaven, * and behold our many wounds and the pain we suffer; * and have mercy, holy Virgin all-immaculate. * Cure the searing of our consciences * with your mercy like refreshing dew. * We your servants long to hear you say * that you are with us, and thus against us there is none.

ᾨδὴ δʹ. Χριστός μου δύναμις.

Ode iv. N/M (The holy Church of God.)

Ὑψοῦ διάνοιαν, Μονὰς ἡ τρίφωτος, καὶ ψυχὴν καὶ καρδίαν σῶν ὑμνητῶν, θᾶττον ἀναβίβασον, καὶ τῆς ἐλλάμψεως τῆς σῆς, καὶ λαμπρότητος ἀξίωσον.

O thrice-radiant Unity, we implore You exalt our minds, and uplift the souls and hearts of those who extol You, and count us worthy of Your illumination and splendor.

Μετασχημάτισον, καὶ μεταμόρφωσον, ἐκ κακίας με πάσης πρὸς ἀρετήν, μόνη ἀσχημάτιστε, καὶ ἀναλλοίωτε Τριάς, ταῖς σαῖς αἴγλαις καταλάμπρυνον.

O only undepictable and unchanging Trinity, transform me and transfigure me from every vice to virtue, and make me resplendent with Your radiance.

Νοήσας πρότερον, σοφῶς ὑπέστησας, τῶν Ἀγγέλων τὰς τάξεις λειτουργικάς, σοῦ τῆς ἀγαθότητος, ἡ τρισυπόστατος Μονάς, μεθʼ ὧν δέξαι μου τὴν αἴνεσιν.

O Unity in three hypostases, You first conceived of them and then with wisdom gave existence to the ministering ranks of the Angels. Accept me as I join them praising of Your benevolence.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ φύσει ἄκτιστος, Θεὸς ἀΐδιος, τὴν κτιστὴν τῶν ἀνθρώπων προσειληφώς, φύσιν ἀνεμόρφωσεν, ἐν τῇ ἁγίᾳ σου γαστρί, Θεοτόκε ἀειπάρθενε.

O ever-virgin Theotokos, it was in your womb that the connaturally uncreated and eternal God assumed created human nature and refashioned it.

ᾨδὴ εʹ. Τῷ θείῳ φέγγει σου.

Ode v. N/M (With Your divine light.)

Νοοῦντες φύσιν θεαρχικήν, προνοητικὴν καὶ σωστικήν, πάντων ὑπάρχουσαν Δέσποτα, τρίφωτόν τε μίαν πρὸς σὲ ὀρθρίζομεν, συγχώρησιν αἰτοῦντες τῶν παραπτώσεων.

O Master, as we consider the divine nature, that it is providential and able to preserve and save all things, and thrice-radiant and one, we rise early in the morning to You, praying that You forgive our sins.

Πατὴρ ὁ ἄναρχος καὶ Θεός, καὶ ὁ συναΐδιος Υἱός, Πνεῦμα τὸ ἅγιον στήριξον, μοναρχικωτάτη Τριάς, τοὺς σοὺς ὑμνητάς, καὶ πάσης ἐπηρείας ῥῦσαι καὶ θλίψεως.

O unoriginate Father and God, and co-eternal Son, and Holy Spirit, the monarchical Trinity, we pray You strengthen us who sing Your praise, and deliver us from all abuse and affliction.

Ῥυθμίζων λάμψεσι θεουργοῖς, καὶ πρὸς εὐαρέστησιν τῆς σῆς, τρισυποστάτου Θεότητος, Ἥλιε τῆς δόξης καθοδηγῶν με ἀεί, τῆς ἄνω Βασιλείας μέτοχον ποίησον.

O Sun of glory, train me with Your theurgic radiance, and ever guide me to be well-pleasing to Your Godhead in three hypostases, and make me a partaker of Your Kingdom on high.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ πάντα φέρων καὶ συντηρῶν, τῇ παντοδυνάμῳ σου χειρί, Λόγε Θεοῦ ἀναλλοίωτε, φρούρει, καὶ συντήρει, τοὺς σὲ δοξάζοντας, πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε Θεομήτορος.

O immutable Logos of God, You hold and preserve all things with your almighty hand. Guard and preserve us who are glorifying You, at the intercession of the Mother of God who gave birth to You.

ᾨδὴ Ϛʹ. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν.

Ode vi. N/M (I see when my life.)

Σοφίαν καὶ σύνεσιν, θεαρχία τριφαής, τοῖς ὑμνηταῖς σου δώρησαι, καὶ τοῦ κάλλους ἀκτῖσι τοῦ φωτουργοῦ, τῆς σῆς ἀγαθότητος, καταλάμπεσθαι πάντας καταξίωσον. (δίς)

O thrice-radiant Godhead, grant wisdom and understanding to those who sing Your praise, and count them all worthy to be enlightened with the rays of the illuminating beauty of Your benevolence. [GOASD] (2)

Φῶς τὸ ἀδιαίρετον, κατʼ οὐσίαν τριλαμπές, παντοκρατὲς ἀπρόσιτον, τὰς καρδίας καταύγασον τῶν πιστῶς, αἰνούντων τὸ κράτος σου, καὶ πρὸς θείαν ἀγάπην ἀναπτέρωσον.

O undivided Light, in essence thrice-radiant, almighty, and unapproachable: shine in the hearts of those who faithfully praise Your dominion, and launch them towards Your divine love.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἐν σοὶ κατεσκήνωσεν, Ἀειπάρθενε σαφῶς, ὁ συνοχεὺς καὶ Κύριος, τῶν ἁπάντων, καὶ μίαν τρισσολαμπῆ, μορφὴν τῆς Θεότητος, προσκυνεῖν τοὺς ἀνθρώπους εἰσηγήσατο.

O Ever-Virgin, the Lord who upholds all things clearly dwelt in you, and He taught humanity to worship one thrice-radiant essence of the Godhead.

Κάθισμα. Ἦχος πλ. βʹ. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν.

Kathisma. Mode pl. 2. When You had fulfilled.

Πάτερ καὶ Υἱέ, σὺν Πνεύματι τῷ ἁγίῳ, βλέψον εἰς ἡμᾶς, τοὺς πίστει σε προσκυνοῦντας, καὶ δοξάζοντας τὸ κράτος σου Εὔσπλαγχνε, σὺν τοῖς πυρίνοις οἱ πήλινοι· ἄλλον γὰρ πλήν σου οὐκ οἴδαμεν, καὶ βόησον τοῖς ὑμνοῦσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθʼ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθʼ ὑμῶν.

We entreat You, Father and Son and Holy Spirit, * look upon us who, though clay, join the fiery angels, * as we worship You with faith and as we glorify * Your dominion, O merciful Lord. * e know no other God but You. * We extol You, and we long to hear * You tell us, "I am with you, and against you is none."

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Βλέψον εἰς ἡμᾶς, πανύμνητε Θεοτόκε, λάμψον φωτισμόν, καρδίαις ἐσκοτισμέναις, καὶ καταύγασον τὴν ποίμνην σου Πανάχραντε· ὅσα γὰρ θέλεις καὶ δύνασαι, ὡς Μήτηρ οὖσα τοῦ κτίστου σου, καὶ βόησον τοῖς αἰτοῦσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθʼ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθʼ ὑμῶν.

Look at us, we pray you, all-lauded Theotokos. * Shine into our darkened hearts God''s illumination, * and enlighten us, your flock, O all-immaculate. * We know that you can do anything * you will, as the Mother of your own * Creator. And we long to hear * you tell us, "I am with you, and against you is none."

ᾨδὴ ζʹ. Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον.

Ode vii. N/M (In the furnace the Lord''s Angel.)

Ῥωμαλέαν μοι διάνοιαν πρυτάνευσον, τρίφωτε χαρακτῆρσι Μονάς, τοῦ φυλάττειν σου, καὶ τηρεῖν τὰς θείας ἐντολάς, καὶ πάντοτε ψάλλειν σοι πιστῶς· Εὐλογητός εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

O Unity thrice-radiant in hypostases, grant me a strong mind, that I may keep and obey Your divine commandments, and that I may always sing to You with faith: Blessed are You, the God of our fathers.

Ὡς ταυτότητι τῆς φύσεως ὑμνούμενος, ἀφράστως ἑνιαῖος Θεός, τοῖς προσώποις δέ, τῆς Τριάδος φέρων ἀριθμόν, συντήρησον ἅπαντας ἡμᾶς, ἀπὸ ποικίλων πειρασμῶν, καὶ περιστάσεων.

You are extolled as identical in nature, God ineffably single, and in persons having the number of the Trinity. Preserve us, one and all, from various temptations and calamities.

Συμφυῆ καὶ συναΐδιον δοξάζομεν, ἕνα σε κατʼ οὐσίαν Θεόν, ἰδιότησιν ἀσυγχύτως ὑποστατικαῖς, Τριὰς τὸ διάφορον ἁπλῶς, προβαλλομένη ἐν μορφῇ, ἀπαραλλάκτῳ σαφῶς.

O Trinity, You present the difference in hypostatic properties simply and without confusion, clearly unchanging in nature. We glorify You, one God in essence, consubstantial, and co-eternal.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ Θεὸς ὁ ὑπερούσιος προσείληφεν, Ἄχραντε, ἐκ γαστρός σου ἁγνῆς, τὸ ἡμέτερον φιλανθρώπως, φύραμα σαφῶς, καὶ πάντας ἐδίδαξε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

O immaculate Virgin, our superessential God truly assumed our nature from your pure womb; and He taught all to sing: "Blessed are You, the God of our fathers."

ᾨδὴ ηʹ. Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις.

Ode viii. N/M (From the flame.)

Ἱλασμὸν τῶν πταισμάτων θᾶττον παράσχου μοι, καὶ παθῶν πολυτρόπων τὴν ἀπολύτρωσιν, σύμμορφε Τριάς, καὶ Μονὰς τρισυπόστατε, ἵνα σε δοξάζω, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

I implore You grant me forgiveness of offenses, and free me from the various passions, O consubstantial Trinity and Unity in three hypostases, that I may glorify You unto all the ages.

Θελητὴς τοῦ ἐλέους καταγγελλόμενος, ὡς Θεὸς ἐλεήμων πάντας ἐλέησον, τρίφωτε Μονάς, καὶ Τριὰς ὁμοούσιε, τοὺς δοξολογοῦντας, τὴν σὴν μεγαλωσύνην.

It is said You delight in mercy, O merciful God. O thrice-radiant Unity and consubstantial Trinity, have mercy on all who glorify your majesty.

Ἐκ φωτὸς ἀϊδίου, φῶς συναΐδιον, τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα Λόγον σὺν Πνεύματι, τῷ ἐκπορευτῷ φωτὶ πίστει δοξάζομεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Co-eternal light of eternal light, the Logos was begotten of the Father, from whom the light, the Spirit, proceeds. In faith we glorify the Trinity, exalting beyond measure, unto all the ages.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἰατρὸν τοῖς ἀνθρώποις Ἄχραντε τέτοκας, παντοδύναμον Λόγον Χριστὸν τὸν Κύριον, τῆς προγονικῆς πληγῆς, πάντας ἰώμενον, τοὺς ὑπερυψοῦντας, αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

O immaculate Virgin, you gave birth to the Physician of humanity, the almighty Logos, Christ the Lord, who heals the ancestral wound of all who exalt Him beyond measure, unto all the ages.

ᾨδὴ θʹ. Θεὸν ἀνθρώποις.

Ode ix. N/M (It is impossible.)

Ὁρᾷν αἱ τάξεις Χερουβεὶμ Δέσποτα, κάλλους τοῦ σοῦ τὴν δόξαν οὐ δυνάμεναι πτέρυξι, κατακαλυπτόμεναι, ἀπαύστως τριττόν, ὕμνον ἀναβοῶσι, τὸ τρισυπόστατον, τῆς σῆς θεαρχίας ἑνικῆς κράτος δοξάζουσι.

O Master, the ranks of Cherubim, are unable to gaze at the glory of Your beauty. So they cover themselves with their wings and unceasingly sing the thrice-holy hymn, and they glorify Your single Godhead''s dominion in three hypostases.

Τὰς σὰς ἐλλάμψεις ἄδυτε Ἥλιε, σῶν οἰκετῶν παράσχου ταῖς καρδίαις, καὶ φώτισον τὰς ψυχάς, καὶ λύτρωσαι πταισμάτων πολλῶν, μόνε παντελεῆμον, καὶ τρισυπόστατε, καὶ τῆς ἀκηράτου σου ζωῆς, ἡμᾶς ἀξίωσον.

O never-setting Sun, only all-merciful God in three hypostases, grant Your radiance to the hearts of Your servants. Illumine our souls, and free us from many offenses, and count us worthy of Your immortal life.

Ἡ φῶς ὁμότιμον καὶ τρισήλιον, καὶ φωτουργὸν Θεότης πεφυκυῖα καταύγασον, τοὺς πιστῶς σε μέλποντας, καὶ τῆς ζοφερᾶς, ῥῦσαι κακοπραγίας, καταξίωσον, τῶν φωτεινοτάτων σου σκηνῶν, ὡς ὑπεράγαθος.

O Godhead, coequal, tri-solar, and light-giving light, illumine those who sing of You with faith, and deliver them from dark misdeeds. Count them worthy of Your luminous mansions, O God supremely good.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σοφῶς τὸν ἄνθρωπον πρὶν διέπλασεν, ὁ σὸς Υἱὸς Παρθένε, καὶ φθαρέντα ἀνέπλασε, διὰ σοῦ Πανύμνητε, καὶ θείου φωτός, αἴγλης τῆς ἀνεσπέρου, πάντας ἐπλήρωσε, τοὺς σὲ Θεοτόκον ἀληθῆ, ἀεὶ δοξάζοντας.

O all-lauded Virgin, your Son fashioned humanity of old with wisdom, and when it was corrupted He refashioned it through you. And with the never-setting brightness of the divine light, He filled all who glorify you evermore as the true Theotokos.

__________

__________

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

MATINS

Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Καθίσματα. Καθίσματα Ἀναστάσιμα.

After the first Psalter reading, Kathismata. Resurrectional Kathismata.

Ἦχος πλ. βʹ.

Mode pl. 2.

Τοῦ τάφου ἀνεῳγμένου, τοῦ ᾍδου ὀδυρομένου, ἡ Μαρία ἐβόα πρὸς τοὺς κεκρυμμένους Ἀποστόλους· Ἐξέλθετε οἱ τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάται, κηρύξατε τὸν τῆς Ἀναστάσεως λόγον. Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

The sepulcher had been opened, and Hades was lamenting, and Mary cried out to the Apostles in hiding, "Come out, O laborers of the vineyard, and preach the message of the resurrection. The Lord has arisen and granted the world His great mercy."

Δόξα.

Glory.

Κύριε, παρίστατο τῷ τάφῳ σου Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἔκλαιε βοῶσα· καὶ κηπουρόν σε νομίζουσα ἔλεγε· Ποῦ ἔκρυψας τὴν αἰώνιον Ζωήν; ποῦ ἔθηκας τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ; οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες, ἀπὸ τοῦ φόβου ἀπενεκρώθησαν, ἢ τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἢ σὺν ἐμοὶ κραυγάσατε· ὁ ἐν νεκροῖς καὶ τοὺς νεκροὺς ἀναστήσας δόξα σοι.

Standing by Your sepulcher was Mary Magdalene, O Lord, and she was weeping loudly, and mistaking You for the gardener said to You, "Where have you hidden everlasting life? Where have you laid Him who sits on a throne of Cherubim? Out of fear, those who guarded Him became like dead men. Either give my Lord to me or cry aloud along with me. You were among the dead and raised the dead. Glory to You."

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Προϊστορεῖ ὁ Γεδεὼν τὴν σύλληψιν, καὶ ἑρμηνεύει ὁ Δαυῒδ τὸν τόκον σου Θεοτόκε· κατέβη γὰρ ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον, ὁ Λόγος ἐν τῇ γαστρί σου, καὶ ἐβλάστησας ἄνευ σπορᾶς Γῆ ἁγία, τοῦ κόσμου τὴν σωτηρίαν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἡ Κεχαριτωμένη.

Gideon foretokens your conceiving, and David elucidates your childbirth, O Theotokos. The Logos came down into your womb as did the dew upon the fleece; and without seed you, the holy earth, brought forth the world''s salvation, who is Christ our God, O Lady full of grace.

Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα. Καθίσματα Ἀναστάσιμα.

After the second Psalter reading, Kathismata. Resurrectional Kathismata.

Ἡ Ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ σφραγὶς ἐν τῷ λίθῳ ἐπέκειτο, ὡς Βασιλέα ὑπνοῦντα, στρατιῶται ἐφύλαττον Χριστόν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀορασίᾳ πατάξας, ἀνέστη ὁ Κύριος.

Life was laid in a tomb, and a seal was laid on the stone. Soldiers were guarding Christ like a king in his sleep. And stunning His enemies, the Lord arose.

Δόξα.

Glory.

Προϊστορεῖ ὁ Ἰωνᾶς τὸν τάφον σου, καὶ ἑρμηνεύει Συμεὼν τὴν Ἔγερσιν τὴν ἔνθεον, ἀθάνατε Κύριε· κατέβης γὰρ ὡσεὶ νεκρὸς ἐν τῷ τάφῳ, ὁ λύσας ᾍδου τὰς πύλας, ἀνέστης δὲ ἄνευ φθορᾶς ὡς Δεσπότης, τοῦ κόσμου εἰς σωτηρίαν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίσας τοὺς ἐν σκότει.

Jonah foretokens Your sepulcher, and Symeon elucidates Your divine resurrection, immortal Lord. You went down into the tomb as a dead man, destroying the gates of Hades. And You rose without corruption, as Master, for the salvation of the world, O Christ our God, giving light to those in darkness.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου, τὸν ἑκουσίως προσπαγέντα ἐν σταυρῷ, καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

O Virgin Theotokos, beseech Your Son, Christ our God, who voluntarily was nailed to the Cross and resurrected from the dead, entreating Him to save our souls.

Μετὰ τὸν Ἄμωμον καὶ τὰ Εὐλογητάρια, ἡ

After Psalm 118 and the Evlogetaria:

Ὑπακοή.

Hypakoe.

Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτῳ Χριστέ, πύλας τοῦ ᾍδου συντρίψας ὡς Θεός, ἤνοιξας ἡμῖν τὸν πάλαι Παράδεισον, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐῤῥύσω ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡμῶν.

By your voluntary, life-giving death, O Christ, You smashed the gates of Hades as God, and opened to us the ancient Garden of Paradise. And rising from the dead, You delivered our life from corruption.

Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἀντίφωνον Αʹ.

Anavathmoi. Antiphon I.

Ἐν τῷ οὐρανῷ τοὺς ὀφθαλμούς μου αἴρω, πρὸς σὲ Λόγε, οἴκτειρόν με, ἵνα ζῶ σοι.

I direct my eyes to You in heaven, O Logos. Show me mercy, so that I may live in You.

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἐξουθενουμένους, καταρτίζων εὔχρηστα, σκεύη σου Λόγε.

Have mercy on us who sustain derision; and make us Your useful vessels, O Logos.

Δόξα. Καὶ νῦν.

Glory. Both now.

Ἁγίῳ Πνεύματι, πανσωστικὴ αἰτία, εἴ τινι τούτων κατʼ ἀξίαν πνεύσει, τάχει ἐξαίρει τῶν τῆς γῆς, πτεροῖ, αὔξει, τάττει ἄνω.

In the Holy Spirit is the cause of universal salvation. When He blows on someone as befits His nature, He quickly uplifts him from the mundane, gives him wings, augments him, ranges him on high.

Ἀντίφωνον Βʹ.

Antiphon II.

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, οὐδεὶς ἡμῶν ἀντισχεῖν ἠδύνατο, ἐχθροῦ πάλαισμα· οἱ νικῶντες γὰρ ἔνθεν ὑψοῦνται.

If the Lord were not among us, none of us could have withstood a single battle with the foe. They who are victorious are herefrom exalted.

Τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφθήτω ἡ ψυχή, ὡς στρουθίον Λόγε, οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐχθρῶν ῥυσθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων.

Let not my soul be caught like a sparrow in their teeth, O Logos. Woe is me! How shall I be delivered from the enemy, enamored with sin as I am?

Δόξα. Καὶ νῦν.

Glory. Both now.

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθέωσις τοῖς πᾶσιν, εὐδοκία, σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία· ἰσουργὸν γὰρ τῷ Πατρί ἐστι καὶ Λόγῳ.

In the Holy Spirit is theosis, good pleasure, understanding, peace and blessing for all men. He has the same energies as the Father and the Logos.

Ἀντίφωνον Γʹ.

Antiphon III.

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ἐχθροῖς φοβεροί, καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω γὰρ ὁρῶσιν.

They whose confidence is in the Lord are fearsome to foes and marveled by all, for they look up to heaven.

Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν δικαίων κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, Σῶτερ οὐκ ἐκτείνει.

Having You as helper, the portion of the righteous does not stretch forth its hands in unlawful acts, O Savior.

Δόξα. Καὶ νῦν.

Glory. Both now.

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων, ὅπερ αἱ ἄνω στρατηγίαι προσκυνοῦσι, σὺν πάσῃ πνοῇ τῶν κάτω.

In the Holy Spirit is universal dominion, which the armies above worship, as does everything that has breath below.

Προκείμενον.

Prokeimenon.

Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς.

O Lord, raise up Your power, and come for our salvation.

Στίχ. Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραήλ, πρόσχες.

Verse: Give heed, O You who shepherd Israel.

Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν, τὸ ἐνδιάτακτον. Εἶτα· Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι· τὸν Νʹ Ψαλμόν, καὶ τὰ λοιπὰ (ὅρα ὄπισθεν). Μετὰ ταῦτα ψάλλονται οἱ Κανόνες.

"Let everything that breathes…" The appointed Sunday Matins Gospel. Then, "Having beheld the Resurrection of Christ…" Psalm 50, and the rest (as laid out before). Then we sing the Canons.

Κανὼν ὁ Ἀναστάσιμος.

Canon for the Resurrection.

Ἦχος πλ. βʹ. ᾨδὴ αʹ. Ὁ Εἱρμός.

Mode pl. 2. Ode i. Heirmos.

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντούμενον Θεῷ, ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα ᾄσωμεν.

When they had walked through the Red Sea as over land, * the people of Israel watched as Pharaoh and his host * in pursuit were drowned. Then Moses said, * "Let us sing a song of victory to God our Lord." [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἐκτεταμέναις παλάμαις ἐπὶ Σταυροῦ, πατρικῆς ἐπλήρωσας, εὐδόκίας ἀγαθέ, Ἰησοῦ τὰ σύμπαντα· διό, ἐπινίκιον ᾠδήν, σοὶ πάντες ᾄσωμεν.

By stretching out Your divine hands upon the Cross, * O good Savior Jesus Christ, You have filled the whole wide world * with Your Father''s good pleasure; and so * we all sing a song of victory to You, O Lord.

Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτή, προσταχθεῖσα πρόσεισι, τῷ Δεσπότῃ τῆς ζωῆς, διʼ αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὴν ἀνάστασιν.

With abject fear, as a slave under Your command, * death approached You, Master Christ who are also Lord of life. * And through death You have awarded us * resurrection and the gift of never-ending life.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη δημιουργόν, ὡς αὐτὸς ἠθέλησεν, ἐξ ἀσπόρου σου γαστρός, ὑπὲρ νοῦν σαρκούμενον Ἁγνή, τῶν κτισμάτων ἀληθῶς, ἐδείχθης Δέσποινα.

Virgin, accepting your Maker into yourself, * when incomprehensibly He so willed and took on flesh * from your womb without the seed of man, * you indeed became the Lady of creation all.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

ᾨδὴ αʹ. Κύματι θαλάσσης.

Ode i. The One, who of old hid. (NM)

Βήματι Πιλάτου, παρίσταται θέλων ἀνόμῳ κρίματι, ὥσπερ κριτὸς ὁ κριτής, καὶ ἐκ χειρὸς ἀδικίας, εἰς τὸ πρόσωπον ῥαπίζεται, ὁ Θεὸς ὃν φρίττουσιν, ἡ γῆ καὶ τὰ οὐράνια.

The God at whom earth and heaven tremble willingly stands at Pilate''s judgement seat on a lawless charge, and is struck in the face by an unjust hand.

Ἥπλωσας τὰς θείας, παλάμας σου Σῶτερ, ἐν τῷ ἀχράντῳ σου, καὶ ζωηφόρῳ Σταυρῷ, καὶ συνηγάγου τὰ ἔθνη, εἰς ἐπὶ γνῶσίν σου Δέσποτα, προσκυνοῦντα Κύριε, τὴν ἔνδοξον σου Σταύρωσιν.

You opened wide your divine hands, O Saviour, on your immaculate and life-bringing Cross, and you gathered to knowledge of you, Master, the nations who worship your glorious Crucifixion.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Ἵστατο δακρύων, πηγὰς ἀφιεῖσα ἡ Ὑπεράμωμος, ἐν τῷ Σταυρῷ σου Σωτήρ, τὰς ἐκ πλευρᾶς σου ῥανίδας, τῶν αἱμάτων καθορῶσα Χριστέ, καὶ τὴν σὴν ἀνείκαστον, συμπάθειαν δοξάζουσα.

The All-blameless stood by your Cross, O Saviour, weeping floods of tears, as she watched the drops of blood from your side, O Christ, and glorified your immense compassion.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.

Crossing the sea. (NM)

Μεταλαβοῦσα ἡ Εὔα τῆς τοῦ φυτοῦ, παρηκόου βρώσεως, ἐπεισάγει τὴν ἀράν, ἀλλʼ αὐτὴν διέλυσας Ἁγνή, εὐλογίας ἀπαρχὴν Χριστὸν κυήσασα.

When Eve partook of the food of disobedience of the tree she introduced the curse; but the Pure Virgin abolished it when she bore Christ, the first fruit of blessing.

Ἡ μαργαρίτην τῆς θείας ἐξαστραπῆς, τὸν Χριστὸν κυήσασα, τῶν παθῶν μου τὴν ἀχλύν, καὶ πταισμάτων τάραχον, Ἁγνή, διασκέδασον φωτὶ τῆς σῆς λαμπρότητος.

You bore Christ, the Pearl of the divine lightning. Scatter the fog of my passions and the disorder of my faults, Pure Virgin, by the light of your radiance.

Τὴν τῶν ἐθνῶν προσδοκίαν ὁ Ἰακώβ, τὸν ἐκ σοῦ σαρκούμενον, προεώρα μυστικῶς, νοεροῖς τοῖς ὄμμασι Θεόν, τὸν ῥυσάμενον ἡμᾶς τῇ μεσιτείᾳ σου.

With spiritual eyes Jacob mystically foresaw the expectation of the nations, the God who was incarnate from you, and who delivered us at your mediation.

Ἐκλελοιπότων ἀρχόντων ἐκ τῆς φυλῆς, τοῦ Ἰούδα Πάναγνε, ὁ Υἱός σου καὶ Θεός, προελθὼν ἡγούμενος τῆς γῆς, τῶν περάτων ἀληθῶς νῦν ἐβασίλευσεν.

When rulers had failed from the tribe of Juda, O All-pure, your Son and God came forth from you as leader and now truly reigns over the ends of the earth.

ᾨδὴ γʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iii. Heirmos.

Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου ἀγαθέ, καὶ στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ, τῆς ὁμολογίας σου.

No one is holy like the Lord, * no one righteous like our God. * Being good, You exalted Your believers'' horn of strength, * firmly establishing us * on the rock of confession of faith in You. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Θεὸν σταυρούμενον σαρκί, καθορῶσα ἡ κτίσις, διελύετο φόβῳ· ἀλλὰ τῇ συνεκτικῇ, παλάμῃ τοῦ διʼ ἡμᾶς, σταυρωθέντος, κραταιῶς συνείχετο.

Creation saw as God was hung * on a cross in the body, * and in fear it began to fall apart; but it was held * firmly in the mighty hand * of the Savior, who for us was crucified.

Θανάτῳ θάνατος λυθείς, κεῖται δείλαιος ἄπνους· τῆς ζωῆς γὰρ μὴ φέρων, τὴν ἔνθεον προσβολήν, νεκροῦται ὁ ἰσχυρός, καὶ δωρεῖται, πᾶσιν ἡ ἀνάστασις.

By death is wretched death undone, * like a corpse lying lifeless; * for unable to endure the divine attack of Life, * the strong man was put to death. * And the gift of resurrection goes to all.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Τοῦ θείου τόκου σου Ἁγνή, πᾶσαν φύσεως τάξιν, ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα· Θεὸν γὰρ ὑπερφυῶς, συνέλαβες ἐν γαστρί, καὶ τεκοῦσα, μένεις ἀειπάρθενος.

You supernaturally conceived * in your womb and gave birth to * God, O pure one, preserving your virginity throughout. * The wonder of your divine * childbirth transcends nature''s conventions all.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων.

When creation saw you. (NM)

Τάφῳ τριημερεύσας, ἀνέστησας ζωοποιῷ ἐγέρσει, τοὺς πρὶν θανατωθέντας, οἳ καταδίκης λυόμενοι, χαρμονικῶς ἠγάλλοντο. Ἰδοὺ ἡ λύτρωσις, ἦλθες, Κύριε, κραυγάζοντες.

Having spent three days in a tomb, by your life-giving Rising you raised those who had earlier been condemned to death, and, freed from their sentence, they gladly rejoiced, crying out, ''See, you have come, Lord, our redemption.''

Δόξα τῇ σῇ ἐγέρσει, Σωτὴρ ἡμῶν, ὅτι ἡμᾶς ἐξ ᾍδου, φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ἐῤῥύσω ὡς παντοδύναμος, καὶ μελῳδοῦντες λέγομεν· οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου Κύριε φιλάνθρωπε.

Glory to your Rising, our Saviour, for as all-powerful you have delivered us from Hades, corruption and death, singing we say, ''None is holy, but you, Lord, lover of humankind''.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σὺ τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα, ὡς ἔβλεψας τιτρωσκόμενον λόγχῃ, ἐτρώθης τὴν καρδίαν Ὑπεραγία πανάμωμε, καὶ θαμβουμένη ἔλεγες· Τί σοι ἀπέδωκε, τέκνον, δῆμος ὁ παράνομος;

When you saw the one born from you pierced by lance, you were pierced through the heart, All-holy and unblemished, in consternation you said, ''How has the lawless people repaid you?''

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Οὔκ ἐστιν ἅγιος.

No one is holy.

Ῥευστήν μου σάρκα καὶ θνητήν, πάναγνε Θεομῆτορ, ἐκ γαστρός σου ἀφράστως, προσλαβὼν ὁ ἀγαθός, καὶ ἀφθαρτίσας αὐτήν, αἰωνίως ἑαυτῷ συνέδησε.

Taking my changing and mortal flesh ineffably from your womb, God''s all-pure Mother, the Good One bound it to himself eternally and made it incorruptible.

Θεὸν σαρκούμενον ἐκ σοῦ, καθορῶντες Παρθένε, ἐξεπλήττοντο φόβῳ, τῶν Ἀγγέλων οἱ χοροί, καὶ ὡς Μητέρα Θεοῦ, ἀσιγήτοις ὕμνοις σε γεραίρουσιν.

When they saw God incarnate from you, O Virgin, the choirs of Angels, were smitten with fear, and in never silent hymns they honour you as Mother of God.

Ἐξέστη ὄρος νοητόν, βλέπων σε ὁ Προφήτης, Δανιὴλ ἐξ οὗ λίθος, ἐτμήθη ἄνευ χειρῶν, καὶ τῶν δαιμόνων βωμούς, Θεομῆτορ κραταιῶς συνέτριψεν.

The Prophet Daniel was amazed, seeing you, a spiritual mountain from which a stone was hewn without hands, and smashed with might, Mother of God, the altars of the demons.

Οὐ σθένει λόγος σε βροτῶν, οὔτε γλῶσσα Παρθένε, εὐφημῆσαι ἀξίως· ἐκ σοῦ γὰρ ἄνευ σπορᾶς, ὁ ζωοδότης Χριστός, σαρκωθῆναι Πάναγνε ηὐδόκησε.

No mortal word or tongue has strength to praise you fittingly, O Virgin, for from you, without seed, Christ the giver of life was well-pleased to be incarnate.

ᾨδὴ δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iv. Heirmos.

Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία, θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακράζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἐορτάζουσα.

The holy Church of God exclaims befittingly, * "Christ is God and my Lord, and He is my strength." * She is celebrating in the Lord and sings to Him * from a mind that has been purified. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Τὸ ξύλον ἤνθησε, Χριστὲ τῆς ὄντως ζωῆς· ὁ Σταυρὸς γὰρ ἐπάγη, καὶ ἀρδευθείς, αἵματι καὶ ὕδατι, ἐξ ἀκηράτου σου πλευρᾶς, τὴν ζωὴν ἡμῖν ἐβλάστησεν.

The tree of true eternal life has blossomed, O Christ. * For on Calvary planted, Your precious Cross * was watered by blood and water spilling from Your holy side; * it produced the fruit of life for us.

Οὐκ ἔτι ὄφις μοι, ψευδῶς τὴν θέωσιν, ὑποβάλλει· Χριστὸς γὰρ ὁ θεουργός, τῆς ἀνθρώπων φύσεως, νῦν ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς ζωῆς μοι ἀνεπέτασεν.

Since Christ, who fashioned human nature, being God, * has removed all obstructions and opened wide * the path to life for me, the serpent whispers no more to me * false suggestions of becoming a god.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὡς ὄντως ἄφθεγκτα, καὶ ἀκατάληπτα, τὰ τῆς σῆς Θεοτόκε, θεοπρεποῦς, πέφυκε κυήσεως, τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, Ἀειπάρθενε μυστήρια.

Incomprehensible, indeed ineffable, * for all people on earth and the hosts on high, * are the divine mysteries, O Virgin Mother of God, * of your marvelous conception of God.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Τὴν ἐν Σταυρῷ σου.

Foreseeing your divine. (NM)

Τὸν τίμιον Σταυρόν σου σέβομεν, καὶ τοὺς ἥλους Χριστέ, καὶ τὴν ἁγίαν λόγχην, σὺν τῷ καλάμῳ, στέφανον τὸν ἐξ ἀκανθῶν· δι''ὧν ἐκ τῆς τοῦ ᾍδου φθορᾶς ἐῤῥύσθημεν.

We honour your precious Cross, O Christ, the nails and the holy lance, with the reed and the crown of thorns. Through them we have been delivered from the corruption of Hades.

Τάφος Σωτὴρ σε ὑπεδέξατο, ἑκουσίως νεκρόν, ὑπὲρ ἡμῶν ὀφθέντα, ἀλλʼ οὐδαμῶς δεδύνηται Λόγε κατασχεῖν· ὡς Θεὸς γὰρ ἀνέστης, σῴζων τὸ γένος ἡμῶν.

A tomb received you, seen willingly a corpse for us, but in no way could it hold you fast, for as God you arose and saved our race.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Θεοκυῆτορ ἀειπάρθενε, ἡ Σωτῆρα Χριστόν, βροτοῖς ἀποτεκοῦσα, κινδύνων, καὶ κολάσεων, λύτρωσαι ἡμᾶς, τοὺς προσφεύγοντας πίστει, τῇ θείᾳ σκέπῃ σου.

Ever-virgin God''s conceiver, who for mortals gave birth to Christ the Saviour, deliver from dangers and punishments those who with divine faith take refuge in your protection.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Χριστός μου δύναμις.

Christ is my power. (NM)

Ὑμνοῦμεν Ἄχραντε, σὲ τὴν πανάμωμον· διὰ σοῦ οἱ σωθέντες καὶ εὐσεβῶς, μέλποντες κραυγάζομεν· Εὐλογημένη ἡ Θεόν, Ἀειπάρθενε κυήσασα.

All-pure, we who have been saved through you, the All-unblemished, and who devoutly sing your praise, cry out, ''Blessed are you, Ever-Virgin, who bore God!''

Τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, Παρθένε τέτοκας, τοῖς ἐν σκότει τοῦ βίου διὰ σαρκός, φαῖνον Παμμακάριστε, καὶ τοῖς ὑμνοῦσί σε χαράν, Ἀειπάρθενε ἐπήγασας.

All-blessed Virgin, you gave birth to the inaccessible light that, appearing through flesh, shines for those in the darkness of life, and for those who sing your praise, Ever-Virgin, you are a source of joy.

Ἡ χάρις ἤνθησεν, ὁ νόμος πέπαυται, διὰ σοῦ Παναγία· σὺ γὰρ Ἁγνή, τέτοκας τὸν Κύριον, τὸν παρεχόμενον ἡμῖν, Ἀειπάρθενε τὴν ἄφεσιν.

Grace has flowered, the law has ceased, through you, All-holy, for you gave birth, pure Ever-Virgin, to the Lord, who grants us forgiveness.

Νεκρόν με ἔδειξε, φυτοῦ ἀπόγευσις, τῆς ζωῆς δὲ τὸ ξύλον ἐκ σοῦ φανέν, Πάναγνε ἀνέστησε, καὶ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, κληρονόμον με κατέστησε.

Tasting of a plant declared me to be a corpse, but the tree of life which appeared from you, All-pure, raised me up and established me as heir to the delight of Paradise.

ᾨδὴ εʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode v. Heirmos.

Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγαυσον δέομαι, σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζόφου τῶν πταισμάτων, ἀνακαλούμενον.

With Your divine light illumine souls, * who with yearning early in the morning rise to You, O good Lord, I pray, * so that they may know You, Word of God, as truly God, * who calls them back from darkness and from the night of sin. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Χερουβείμ, νῦν καὶ ἡ φλογίνη ῥομφαία, Δέσποτα νῶτά μοι δίδωσι, σὲ ἰδόντα Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, λῃστῇ ὁδοποιήσαντα, τὸν Παράδεισον.

The cherubim now stand down for me, * and the fiery sword that guards the tree of life turns away from me, O Lord; * for they saw that You, the Word of God and truly God, * had led the way for the Robber into Paradise.

Οὐκ ἔτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, Δέσποτα Χριστὲ ἐπιστροφήν· σὺ γὰρ ἐκ γῆς με ἀνήγαγες, ἐπιλελησμένον, διʼ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, πρὸς ὕψος ἀφθαρσίας, τῇ ἀναστάσει σου.

I am no longer afraid of death * nor of my return to earth, O Master Christ, for You raised me up from earth, * where I was forgotten, in Your great mercy, to heights * of incorruption, by Your resurrection, O Lord.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Τοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς, Δέσποινα τοῦ κόσμου ἀγαθή, ὁμολογοῦντας διάσωσον· σὲ γὰρ προστασίαν, ἀκαταμάχητον, κεκτήμεθα τὴν ὄντως, θεογεννήτριαν.

O gracious Lady of all the world, * save us who wholeheartedly confess you Theotokos, Mother of God. * We are blest to have you as unassailable * protection, for you truly have given birth to God.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Θεοφανείας σου Χριστέ.

Isaias, as he watched. (NM)

Βρώσει τοῦ ξύλου ἐν Ἐδέμ, ἀπατηθεὶς εἰς φθορὰν κατώλισθεν, ὁ γενάρχης παρακούσας Κύριε, ἐντολῆς τῆς σῆς Ὑπεράγαθε, ἀλλὰ τοῦτον διὰ Σταυροῦ, πάλιν ἀνήγαγες εἰς τὸ πρῶτον κάλλος, ὑπήκοος τῷ Πατρὶ Σῶτερ γενόμενος.

Deceived by the food from the tree, disobeying your command, O Lord, supremely good, our Ancestor sank down into corruption; but through the Cross you brought him up again to his former beauty, O Saviour, when you were obedient to the Father.

Τῷ σῷ θανάτῳ ἀγαθέ, τὸ τοῦ θανάτου ἠφάνισται κράτος, καὶ πηγὴ ζωῆς ἡμῖν ἀνέβλυσε, καὶ ἀθανασία δεδώρηται· διὰ τοῦτό σου τὴν Ταφήν, καὶ τὴν Ἀνάστασιν πίστει προσκυνοῦμεν, διʼ ἧς ὡς Θεός, κόσμον πάντα κατεφώτισας.

By your death, O Good One, death''s might disappeared, a source of life gushed up for us and we were given immortality. And so with faith we worship your Burial and your Resurrection, through which, as God, you enlightened all things.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ποιητὴς τῶν ἁπάντων Κύριος, ἐν τῇ σῇ Πανάμωμε, κατῴκησεν, ἀποῤῥήτως μήτρᾳ δοξάσας σε, ὑπερτέραν τῶν οὐρανῶν, ἁγιωτέραν τε ταγμάτων ἀΰλων· διὸ νῦν οἱ ἐπὶ γῆς, σὲ μακαρίζομεν.

The Lord who dwells in heaven and the maker of all things dwelt ineffably in your womb, O All-unblemished, glorifying you as higher than the heavens and holier than the Ranks of immaterial powers. Therefore we on earth now call you blessed.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Τῷ θείῳ φέγγει σου.

With your divine radiance. (NM)

Ἁγνείᾳ λάμψασα τηλαυγῶς, θεῖον ἐνδιαίτημα τοῦ Δεσπότου Πανύμνητε γέγονας· σὺ γὰρ μόνη μήτηρ ὄντως ἐδείχθης Θεοῦ, ἀγκάλαις ὥσπερ βρέφος, τοῦτον βαστάσασα.

Shining radiantly with purity you became a divine dwelling for the Master, for you alone were declared to be truly Mother of God, as you carried him as an infant in your arms.

Φοροῦσα κάλλος τὸ νοητόν, τῆς ὡραιοτάτης σου ψυχῆς, Νύμφη Θεοῦ ἐχρημάτισας, κατεσφραγισμένη τῇ παρθενίᾳ σεμνή, καὶ φέγγει τῆς ἁγνείας, κόσμον φαιδρύνουσα.

Wearing the spiritual beauty of the loveliness your soul, you bore the title Bride of God, sealed by virginity as holy, and flooding the world with the light of your purity.

Θρηνείτω σύστημα δυσσεβῶν, τῶν μὴ κηρυττόντων σε, διαῤῥήδην ἁγνὴν Θεομήτορα· σὺ γὰρ πύλη θείου φωτὸς ἐδείχθης ἡμῖν, τὸν ζόφον τῶν πταισμάτων διασκεδάζουσα.

Let the community of the impious who do not expressly proclaim you to be God''s pure Mother lament, for you were revealed to us as Gate of divine light that scatters the gloom of offences.

ᾨδὴ Ϛʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vi. Heirmos.

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθορῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, ἐν εὐδίῳ λιμένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε, ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε.

I see when my life becomes rough and stormy like the sea; * temptations feel like turbulence. * So I turn to the safe harbor of Your Church, * and calmly I pray to You: * Raise my life from corruption, very merciful Lord. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Σταυρούμενος Δέσποτα, τοῖς μὲν ἥλοις τὴν ἀράν, τὴν καθʼ ἡμῶν ἐξήλειψας, τῇ δὲ λόγχῃ νυττόμενος τὴν πλευράν, Ἀδὰμ τὸ χειρόγραφον, διαῤῥήξας τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας.

O Master, You freed the world, being crucified for us; * for by the nails, the curse on us * has been canceled, and also the bond that stood * against Adam and us all * was shredded by the spear that pierced Your side, O Lord.

Ἀδὰμ κατενήνεκται, διʼ ἀπάτης πτερνισθείς, πρὸς τὸ τοῦ ᾅδου βάραθρον· ἀλλʼ ὁ φύσει Θεός τε καὶ συμπαθής, κατῆλθες πρὸς ἔρευναν, καὶ ἐπʼ ὤμων βαστάσας συνανέστησας.

Enticed by deceptive means, Adam slipped and tumbled down * to Hades'' pit of punishment. * O compassionate Christ, and by nature God, * You went down to look for him. * On Your shoulders You put him, and You raised him with You.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἡ πάναγνος Δέσποινα, ἡ τεκοῦσα τοῖς βροτοῖς, τὸν κυβερνήτην Κύριον, τῶν παθῶν μου τὸν ἄστατον καὶ δεινόν, κατεύνασον τάραχον, καὶ γαλήνην παράσχου τῇ καρδίᾳ μου.

All-pure and immaculate Lady, you for us gave birth * to Him who governs all as Lord. * As my passions relentlessly and with force * disturb me, I pray to you, * that you grant to my heart a sense of peace and calm.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Συνεσχέθη ἀλλʼ οὐ κατεσχέθη.

You were confined. (NM)

Χριστοκτόνος, καὶ προφητοκτόνος, ἔφυ Ἑβραίων ἡ πληθύς· ὡς γὰρ προφήτας πάλαι, ἀληθείας ὄντας μυστικὰς ἀκτῖνας, κτεῖναι οὐκ ἐδεδοίκει, οὕτω καὶ νῦν τὸν Κύριον, ὃν ἐκήρυττον ἐκεῖνοι τότε, φθόνῳ βαλλόμενοι ἔκτειναν, ἀλλʼ ἡμῖν, γέγονε ζωή, αὐτοῦ ἡ νέκρωσις.

The multitude of Hebrews killed Christ and the Prophets, for as it was not afraid of old to kill Prophets, rays of truth, so now, like those of old, overcome by envy they killed the Lord, whom the Prophets once proclaimed; but for us his death has become our life.

Συνεσχέθης, ἀλλʼ οὐ κατεσχέθης, Σῶτερ, ἐν τῷ μνήματι· εἰ γὰρ καὶ ἑκουσίως, ἀπεγεύσω τοῦ θανάτου Λόγε, ἀλλʼ ἀνέστης ὡς Θεὸς ἀθάνατος, συνεγείρας τοὺς δεσμίους τοὺς ἐν ᾍδῃ, καὶ χαρὰν γυναιξὶν ἀντὶ τῆς λύπης, τῆς πρὶν ἀνταλλαξάμενος.

You were confined but not held fast by a grave, O Saviour, for though you willingly tasted death, O Word, but as immortal God you arose, raising the prisoners in Hades with you and giving the women joy in place of their former grief.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἄτιμόν σου, καὶ ἐκλεῖπον ὤφθη, εἶδος σαρκὸς παρὰ βροτούς, ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους, τῆς Θεότητος καὶ γὰρ οὐσίᾳ, ὡραῖος κάλλει, τῷ Δαυΐδ ἐδείκνυσο· ἀλλὰ ῥάβδῳ σου τῆς Βασιλείας, ἐχθρῶν συντρίψας ἰσχύν, ἔλεγεν ἡ Ἁγνή· ὦ Υἱέ μου, καὶ Θεέ, τάφου ἀνάστηθι.

''The form of your flesh appeared dishonoured and deceased to mortals at the time of your Passion, although by the nature of your Godhead you revealed to David that you are fair in your beauty; but with the rod of your Kingship you smash the strength of your enemies'', said the Pure Virgin, ''my Son and my God, and arise''.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν.

Watching life''s sea. (NM)

Ὁ μέγας προέγραψεν, ἐν Προφήταις Μωϋσῆς, σὲ κιβωτὸν καὶ τράπεζαν, καὶ λυχνίαν καὶ στάμνον συμβολικῶς, σημαίνων τὴν σάρκωσιν, τὴν ἐκ σοῦ τοῦ ὑψίστου Μητροπάρθενε.

Moses, great among the Prophets, described you as Ark, Table, Lampstand and Jar, symbolically depicting the incarnation from you of the Most High, O Virgin Mother.

Νεκροῦται ὁ θάνατος, καταργεῖται καὶ φθορά, τὸ τοῦ Ἀδὰμ κατάκριμα, τῷ καρπῷ σου, ὦ Δέσποινα προσβαλών· ζωὴν γὰρ ἐγέννησας, ἐκ φθορᾶς λυτρουμένην τοὺς ὑμνοῦντάς σε.

Death, Adam''s condemnation, becomes a corpse, corruption too is abolished, when it attacks your fruit, Sovereign Lady, for you gave to birth to Life that ransoms from corruption those who sing your praise.

Ὀ νόμος ἠσθένησε, καὶ παρῆλθεν ἡ σκιά, τῆς ὑπὲρ νοῦν καὶ ἔννοιαν, ἐκφανθείσης μοι χάριτος τῆς ἐκ σοῦ Παρθένε κυήσεως, τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος πολυΰμνητε.

The law grew weak and the shadow passed away when grace that surpasses mind and understanding shone out for me, the birth of our God and Saviour from you, Virgin highly praised.

Κοντάκιον. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν.

Kontakion.

Τῇ ζωαρχικῇ παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν κευθμώνων ὁ Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι· ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός.

When the Life-bestower Christ God had resurrected with His vivifying hand, from the dismal caverns, all the dead from eternity, He freely bestowed resurrection on the substance of our mortal humanity. For He is the Savior of all, resurrection and life, and the God of all things.

Ὁ Οἶκος.

Oikos.

Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου Ζωοδότα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμεν, ὅτι τὸν ᾍδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ πύλας τοῦ ᾍδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ θανάτου καθεῖλες ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς δοξολογοῦμέν σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ καθελόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ πανώλους, καὶ πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας, καὶ κόσμον λυτρωσάμενον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ ὄφεως, καὶ ὡς μόνον δυνατόν, ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ λυτρωσάμενον ἡμᾶς· ὅθεν ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς τὴν Ἀνάστασίν σου, διʼ ἧς ἔσωσας ἡμᾶς, ὡς Θεὸς τοῦ παντός.

Your cross and tomb, O Life-giver, we believers worship and sing praise, for Hell, O You who live forever, as almighty God You have belayed. The gates of Hell You tore to shreds, and as God, the might of death have razed. So, avidly we earthborn praise in doxology the One now raised, who destroyed the deadly power of our foe. You have resurrected everyone -- all those who believe in You; You have rescued the world from the serpent''s fangs, and have snatched us from allure to the hostile one -- as alone You had ability to do. Hence we piously sing the praises of Your rising, by which You saved us, as the God of all things.

ᾨδὴ ζʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vii. Heirmos.

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγγελος τοῖς ὁσίοις παισί· τοὺς Χαλδαίους δὲ καταφλέγον, πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν τύραννον ἔπεισε βοᾷν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

In the furnace the Lord''s Angel saved the pious men, * blowing through it a dew-laden breeze, * while Chaldean men were completely burned, at God''s command, * persuading the tyrant to confess * and cry aloud, "O God of our fathers, blessed are You." [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὀδυρόμενος τῷ πάθει σου ὁ ἥλιος, ζόφον περιεβάλετο, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἐπὶ πᾶσαν, Δέσποτα τὴν γῆν, τὸ φῶς συνεσκότασε βοῶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

As the sun beheld Your Passion, Lord, it mournfully * covered itself in a robe of gloom, * and it made its light go dark in the middle of the day. * As darkness was over all the earth, * it cried aloud, "O God of our fathers, blessed are You."

Ἠμφιάσαντο Χριστὲ τῇ καταβάσει σου, φέγγος τὰ καταχθόνια· ὁ προπάτωρ δὲ θυμηδίας, ἔμπλεως ὀφθείς, χορεύων ἐσκίρτησε βοῶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

Now the netherworld is decked with splendid light, O Christ, * as a result of Your descent. * And our progenitor was filled with gladness in his heart; * exulting he leaped in utter joy * and cry aloud, "O God of our fathers, blessed are You."

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Διὰ σοῦ Μήτηρ Παρθένε φῶς ἀνέτειλε, πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ φαιδρόν· τὸν γὰρ κτίστην σὺ τῶν ἁπάντων, τέτοκας Θεόν· ὃν αἴτησαι Πάναγνε ἡμῖν, καταπεμφθῆναι τοῖς πιστοῖς, τὸ μέγα ἔλεος.

Virgin Mother, through you splendid light has risen up * for the entire universe. * You have given birth to God who is the Maker of all. * All-pure Lady, earnestly entreat * that He send down the great mercy to us who believe in Him.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Ἄφραστον θαῦμα.

Wonder past speech (NM)

Ὢ ξένου τρόπου! τὸν Ἰσραὴλ ὁ ῥυσάμενος, ἐκ δουλείας τῆς τοῦ Φαραώ, σταυροῦται ἑκὼν ὑπʼ αὐτοῦ, καὶ λύει σειρὰς ἀμπλακημάτων, ᾧ πίστει μελῳδοῦμεν· Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

O strange conduct! The one who delivered Israel from the slavery of Pharao is willingly crucified by him and looses the bands of his errors. To him we sing with faith, ''God, our Redeemer, blessed are you!''

Σὲ τὸν Σωτῆρα, ἐν τῷ Κρανίῳ ἐσταύρωσαν, παρανόμων παῖδες ἀσεβεῖς, τὸν πύλας χαλκᾶς, καὶ μοχλοὺς συνθλάσαντα, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων· Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Impious children of transgressors crucified on Calvary you, the Saviour, who smashed gates of bronze and their bolts for the salvation us who sing, ''God, our Redeemer, blessed are you!''

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Εὔας τῆς πάλαι, ἐλευθερίαν κυήσασα, τῆς κατάρας λύεις τὸν Ἀδάμ, Παρθένε ἁγνή· διὸ μετʼ Ἀγγέλων σε, σὺν τῷ Υἱῷ σου ὑμνοῦμεν καὶ βοῶμεν· Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητός εἶ.

By bearing the first Eve''s liberation, pure Virgin, you delivered Adam from the curse, therefore with Angels we hymn you with your Son and we cry out, ''God, our Redeemer, blessed are you!''

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον.

An Angel made the furnace. (NM)

Νεανίας τρεῖς ἡ κάμινος οὐκ ἔφλεξε, γέννησιν προτυποῦσα τὴν σήν· τὸ γὰρ θεῖον πῦρ, σὲ μὴ φλέξαν ᾤκησεν ἐν σοί, καὶ πάντας ἐδίδαξε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

The furnace did not burn three youths, fore-imaging your giving birth, for the divine fire, without burning you, dwelt in you, and taught all to sing, ''Blessed are you, the God of our fathers!''

Μακαρίζουσι τὰ πέρατα σὲ Πάναγνε, μῆτερ ὡς προεφήτευσας, φωτιζόμενα, φωτοβόλοις λάμψεσι ταῖς σαῖς, καὶ χάριτι μέλποντα βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

The ends of the earth call you blessed, all-pure Mother, as you prophesied; enlightened by your shining beams and grace they sing, ''Blessed are you, the God of our fathers!''

Ὀλεθρίους μὲν ὀδόντας μοι ἐνέπειρεν, ὄφις ὁ πονηρότατος, ἀλλʼ αὐτοὺς ὁ σὸς Θεομῆτορ ἔθλασεν Υἱός, ἰσχὺν δέ μοι δέδωκε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

The most evil serpent impaled me on his deadly fangs, but your Son shattered them, Mother of God, and gave me strength to cry out, ''Blessed are you, the God of our fathers!''

Ἱλαστήριον τῆς φύσεως σὺ πέφυκας, μόνη θεομακάριστε· τὸν ἐπʼ ὤμων γάρ, Χερουβείμ, καθήμενον Θεόν, ἀγκάλαις βαστάζουσα βοᾷς· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

You alone are nature''s mercy-seat; bearing in your arms the God who is seated on the shoulders of the Cherubim, you cry out, ''Blessed are you, the God of our fathers!''

ᾨδὴ ηʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode viii. Heirmos.

Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ δρᾷς, Χριστὲ μόνῳ τῷ βούλεσθαι· σὲ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

From the flame You refreshed pious Servants as with dew * and with water consumed the righteous Prophet''s sacrifice. * You accomplish all, O Christ, simply by willing it. * We exalt You beyond measure, unto all the ages. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἰουδαίων τὸν πάλαι προφητοκτόνον λαόν, θεοκτόνον ὁ φθόνος, νῦν ἀπειργάσατο, σὲ ἐπὶ Σταυροῦ, ἀναρτήσαντα Λόγε Θεοῦ· ὃν ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

It was envy that made Jewish people, who of old * killed their prophets, now kill You, their very God himself, * when they had You hung upon the Cross, O Logos of God. * We exalt You beyond measure, unto all the ages.

Οὐρανίους ἁψῖδας, οὐ καταλέλοιπας, καὶ εἰς ᾅδην φοιτήσας, ὅλον συνήγειρας, κείμενον Χριστέ, ἐν σαπρίᾳ τὸν ἄνθρωπον, σὲ ὑπερυψοῦντα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Without ever departing Your heavenly abode, * You went down into Hades and found humanity * lying in decay, and You raised it with yourself, O Christ. * We exalt You beyond measure, unto all the ages.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἐκ φωτὸς φωτοδότην Λόγον συνέλαβες, καὶ τεκοῦσα ἀφράστως, τοῦτον δεδόξασαι· Πνεῦμα γὰρ ἐν σοί, Κόρη θεῖον ἐσκήνωσεν· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

You conceived God the Word, the Giver of light from light, * and ineffably bore Him and thus are glorified. * For the Holy Spirit of God truly dwells in you. * Therefore, we extol you, Virgin, unto all the ages.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ.

Be astonished, O heaven. (NM)

Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, ὅπως ὁ Ὕψιστος ἑκών, ἦλθεν ἐπὶ γῆς, τοῦ ᾍδου τὴν ἰσχὺν χειρώσασθαι, διὰ Σταυροῦ καὶ ταφῆς, καὶ πάντας διεγεῖραι κραυγάζειν· Οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Every ear trembled to hear that the Most High had willingly come on earth to subdue the strength of Hades through Cross and Burial, and to raise up all to cry aloud, ''Youths bless, priests praise, people highly exalt him to all the ages.''

Πέπαυται ᾍδου τυραννίς, καὶ τὸ βασίλειον ἐξουδένωται λοιπόν. Σταυρῷ γὰρ ἐπὶ γῆς πηγνύμενος, ὁ ἐπὶ πάντων Θεός, τὴν τούτου δυναστείαν καθεῖλεν, ὃν παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

The tyranny of Hades has ceased, and its palace been set at naught, for nailed to a Cross on earth the God who is over all destroyed its power. Youths bless, priests praise, people highly exalt him to all the ages.

Ὢ τῆς ἀφράστου σου Χριστέ, φιλανθρωπότητος, καὶ ἀῤῥήτων ἀγαθῶν! ἐμὲ γὰρ καθορῶν ὀλλύμενον, ἐν τῇ τοῦ ᾍδου φρουρᾷ, τὰ πάθη ὑπομείνας ἐῤῥύσω· διό σε εὐλογοῦμεν, τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

How great, O Christ, is your ineffable love for humankind; how great your inexpressible blessings! For when you saw me perishing in Hades'' prison you underwent your Passion and delivered me, and we bless you, Master of all things, and highly exalt you to all the ages.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις.

From flame you made a source. (NM)

Διαχρύσῳ ἐσθῆτι ὥσπερ βασίλισσαν, ὁ Υἱός σου λαμπρύνας, αἴγλῃ τοῦ Πνεύματος, σὲ ἐκ δεξιῶν, αὐτοῦ ἔστησε Πάναγνε, ὃν ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Your Son adorned you with a shining garment woven with gold as a Queen with the radiance of the Spirit and placed you at his right hand, O All-pure. We highly exalt him to all the ages.

Ὁ θελήματι μόνῳ κόσμον πηξάμενος, ἐξ ἀχράντου σου μήτρας σάρκα δανείζεται, ἄνωθεν αὐτήν, ἀναπλάσαι βουλόμενος, ὃν ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

The One who fixed the world by his will alone borrowed his flesh from your immaculate womb, wishing to refashion it from on high. We highly exalt him to all the ages.

Συναφείας τοῦ Λόγου πρός με τὸν ἄνθρωπον, ἐνδιαίτημα θεῖον Πάναγνε πέφυκας, λάμψασα σαφῶς, παρθενίας λαμπρότησιν· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

You became a divine dwelling of the connection of the Word to me, humanity, pure Virgin, who shine out with the radiance of virginity. Therefore we sing your praise to all the ages.

Χρυσαυγῆς σε λυχνία προδιετύπωσε, δεξαμένην ἀφράστως Φῶς τὸ ἀπρόσιτον, γνώσει τῇ αὐτοῦ καταυγάζον τὰ σύμπαντα· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, Ἁγνὴ εἰς τοὺς αἰῶνας.

The golden lampstand prefigured you who received the unapproachable Light that illumines the universe with his knowledge. Therefore we sing your praise, pure Virgin, to the ages.

ᾨδὴ θʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode ix. Heirmos.

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὂν οὐ τολμᾶ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος· ὂν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν.

It is impossible for God to be seen * by people; and angelic orders dare not to look at Him. * But the Word incarnate has been seen by mankind, through you, O all-pure Virgin. * Now magnifying Him, * joining the celestial hosts, all generations call you blest. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Παθῶν ἀμέτοχος σὺ διέμεινας, Λόγε Θεοῦ σαρκὶ προσομιλήσας τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ λύεις τῶν παθῶν τὸν ἄνθρωπον, πάθεσι χρηματίσας, πάθος Σωτὴρ ἡμῶν· μόνος γὰρ ὑπάρχεις ἀπαθής, καὶ παντοδύναμος.

O Word of God, You did not participate * in sinful passions when You met the passions, becoming flesh. * But You free from passions all humanity, Savior, for at Your Passion * You had become for us * sin and passion, only Lord almighty and impassible.

Φθορὰν θανάτου καταδεξάμενος, διαφθορᾶς ἐτήρησας τὸ σῶμά σου ἄγευστον· ἡ δὲ σὴ ζωοποιὸς καὶ θεία ψυχή, Δέσποτα ἐν τῷ ᾅδῃ, οὐ καταλέλειπται· ἀλλʼ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἀναστάς, ἡμᾶς συνήγειρας.

Though You accepted the ruin that is death, * You kept Your body free of putrefaction and all decay. * Your divine and vivifying soul that went down * into Hades, O Master, * was not abandoned there. * But as if from slumber You arose and also raised us with You.

Τριαδικόν.

For the Trinity.

Θεὸν Πατέρα Υἱὸν συνάναρχον, πάντες βροτοὶ ἐν χείλεσιν ἁγνοῖς μὲν δοξάζομεν, τὴν δὲ ἄῤῥητον καὶ ὑπερένδοξον, Πνεύματος παναγίου, δύναμιν σέβομεν· μόνη γὰρ ὑπάρχεις πανσθενής, Τριὰς ἀχώριστος.

With guiltless lips all we mortals glorify * our God the Father and His Son, with Him unoriginate, * and we worship the exceedingly glorious * and ineffable power * of the Holy Spirit. * Undivided Trinity, You only are omnipotent.

Κανὼν Σταυροαναστάσιμος.

Canon for the Cross and Resurrection.

Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ.

Do not weep for me. (NM)

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες, ὡς θνητὸς ζωοδότα, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου τὴν ἰσχύν, διέλυσας Χριστέ, συνεγείρας νεκρούς, οὓς καὶ συγκατέπιε, καὶ ἀνάστασιν πᾶσι, παρέσχες ὡς Θεός, τοῖς ἐν πίστει καὶ πόθῳ, σὲ μεγαλύνουσιν.

Though you descended into a tomb as mortal, O Giver of life, yet you destroyed the strength of Hades, O Christ, and with you raised the dead that it had swallowed; and as God you grant resurrection to all who magnify you with faith and love.

Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον· ὁ γὰρ Χριστὸς ἐκ τῶν νεκρῶν ἠγέρθη ὡς Θεός. Ποῦ σου θάνατε, νῦν τὸ κέντρον; κράζομεν. Ποῦ σοῦ ᾅδη τὸ νῖκος; Κάθεῖλέ σε εἰς γῆν, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ὡς εὔσπλαγχνος.

Let creation rejoice and flower like a lily, for Christ has been raised from the dead as God. ''Where now death is your sting?'' we cry. ''Where Hades your victory?'' The One who exalts our horn as compassionate has utterly destroyed you.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, καὶ κατέχεις ὡς βρέφος, ἐν ταῖς χερσὶ τὸν ἐκ χειρὸς ῥυόμενον ἡμᾶς, πολεμίου ἐχθροῦ ἄχραντε Δέσποινα, καὶ ὁρᾷς ἐπὶ ξύλου ὑψούμενον Σταυροῦ, τὸν ἐκ βόθρου κακίας ἡμᾶς ὑψώσαντα.

You carry the One who carries all things, and you clasp in your hands as an infant the One who delivers us from the hand of the warlike foe, immaculate Sovereign Lady; and you see lifted up on the tree of the Cross the One who lifted us up from the pit of wickedness.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Θεὸν ἀνθρώποις.

It is impossible. (NM)

Ἀστὴρ ἐκλάμπων αὐγαῖς Θεότητος, ἐξ Ἰακὼβ τοῖς ζόφῳ κρατουμένοις ἀνέτειλε· διὰ σοῦ νῦν Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Θεός, Λόγος σεσαρκωμένος, ᾧ φωτιζόμενοι, σὺν ταῖς οὐρανίαις στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν.

A star, shining out with rays of divinity, has now dawned from Jacob for those held fast by deep darkness, through you, All-pure, Christ God, Word incarnate, enlightened by whom, along with the heavenly hosts, we call you blessed.

Ῥωσθεὶς δυνάμει τῇ σῇ καὶ χάριτι, σοὶ τὴν ᾠδὴν προθύμως, ἐκ καρδίας ἀνέθηκα, ἀλλὰ ταύτην πρόσδεξαι Παρθένε ἁγνή, χάριν ἀντιδιδοῦσα, σοῦ τὴν πολύφωτον, ἐκ τῶν ἀκηράτων θησαυρῶν, θεομακάριστε.

Strengthened by your power and grace, fervently I offer you from the heart this song. But accept it, pure Virgin, giving me in return grace with many lights from your undefiled treasures.

Ἱστὸς ἐδείχθης σαφῶς Θεότητος, ἐν ᾧ στολὴν τοῦ σώματος, ὁ Λόγος ἐξύφανε, θεουργήσας τὴν ἐμὴν Παρθένε μορφήν, ἥν περ ἐνδεδυμένος, πάντας διέσωσε, τοὺς ἐκ διανοίας καθαρᾶς, σὲ μεγαλύνοντας.

You were declared to be the womb of the Godhead, on which the Word wove the robs of his body, making my form divine, O Virgin; putting it on he saved all those who from a pure mind magnify you.

Νεκροῖς ἀνάστασις νῦν δεδώρηται, διὰ τῆς σῆς ἀφράστου καὶ ἀῤῥήτου κυήσεως, Θεοτόκε πάναγνε· ζωὴ γὰρ ἐκ σοῦ, σάρκα περικειμένη, πᾶσιν ἐξέλαμψε, καὶ τὸ τοῦ θανάτου ἀμειδές, σαφῶς διέλυσε.

Now resurrection has been granted to the dead through your ineffable and inexpressible conceiving, all-pure Mother of God; for life clothed in flesh has shone out from you for all, and has destroyed the gloom of death.

Ἐξαποστειλάριον, τὸ ἐνδιάτακτον Ἑωθινόν.

The appointed Eothinon Exaposteilarion.

Εἰς τοὺς Αἴνους.

At Lauds.

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα. Ἦχος πλ. βʹ.

Resurrectional Stichera. Mode pl. 2.

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου· καὶ ἐπʼ αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν· ἐλέησον ἡμᾶς.

Lord, Your Cross is life and resurrection for us Your people; and trusting in it we extol You, our God, who has risen. Have mercy on us.

Ἡ ταφή σου, Δέσποτα, Παράδεισον ἤνοιξε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν· ἐλέησον ἡμᾶς.

Sovereign Lord, Your burial has opened Paradise to the human race; and now, redeemed from corruption, we extol You, our God, who has risen. Have mercy on us.

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὸν ἀνυμνήσωμεν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκβοῶμεν· Σὺ ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀνάστασις, ἐλέησον ἡμᾶς.

As to the Father and the Spirit, so to Christ who rose from the dead let us sing our hymns of praise; and to Him let us cry out, "You are our life and resurrection. Have mercy on us."

Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ τάφου, καθὼς γέγραπται, συνεγείρας τὸν Προπάτορα ἡμῶν· διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν Ἀνάστασιν.

Ἕτερα Στιχηρὰ Ἀνατολικά.

Additional Stichera by Anatolios.

Κύριε, μέγα καὶ φοβερὸν ὑπάρχει, τῆς σῆς Ἀναστάσεως τὸ μυστήριον· οὕτω γὰρ προῆλθες ἐκ τοῦ τάφου, ὡς νυμφίος ἐκ παστάδος, θανάτῳ θάνατον λύσας, ἵνα τὸν Ἀδὰμ ἐλευθερώσῃς· ὅθεν ἐν οὐρανοῖς, Ἄγγελοι χορεύουσι, καὶ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι δοξάζουσι, τὴν εἰς ἡμᾶς γενομένην, εὐσπλαγχνίαν σου φιλάνθρωπε.

O Lord, the mystery of Your resurrection is great and awesome; for You emerged from the sepulcher as a bridegroom from the bridal chamber, having destroyed death by death, in order to free Adam. Therefore the Angels in the heavens sing in chorus, and on earth human beings glorify Your compassion toward us, O Lover of humanity.

Ὦ παράνομοι Ἰουδαῖοι, ποῦ εἰσιν αἱ σφραγῖδες, καὶ τὰ ἀργύρια, ἃ ἐδώκατε τοῖς στρατιώταις; οὐκ ἐκλάπη ὁ θησαυρός, ἀλλὰ ἀνέστη ὡς δυνατός, αὐτοὶ δὲ κατῃσχύνθητε, ἀρνησάμενοι Χριστόν, τὸν Κύριον τῆς δόξης, τὸν παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, αὐτὸν προσκυνήσωμεν.

O iniquitous Judeans, where are the seals, and where is the money that you gave to the soldiers? The treasure was not stolen, but He rose, the Mighty one. You yourselves were put to shame for renouncing Christ the Lord of glory, who suffered and was buried and resurrected from the dead. Let us worship Him.

Σφραγισθέντος τοῦ μνήματος, πῶς ἐσυλήθητε Ἰουδαῖοι, φύλακας καταστήσαντες, καὶ σημεῖα θέντες; τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, προῆλθεν ὁ Βασιλεύς· ἢ ὡς νεκρόν παραστήσατε, ἢ ὡς Θεὸν προσκυνήσατε, σὺν ἡμῖν μελῳδοῦντες· Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ σόυ, καὶ τῇ Ἀναστάσει σου.

With the tomb being sealed shut, how were you robbed, O Judeans? After all, you posted guards and affixed the seals. And yet while the doors were shut, the King emerged. Either produce Him as dead, or adore Him as God, with us together singing, "Glory to Your Cross, O Lord, and Your Resurrection."

Τὸ ζωοδόχον σου μνῆμα, αἱ μυροφόροι Γυναῖκες, ὀδυρόμεναι κατέλαβον Κύριε, καὶ μύρα βαστάζουσαι, τὸ Σῶμά σου τὸ ἄχραντον μυρίσαι ἐπεζήτουν, εὗρον δὲ φωτοφόρον Ἄγγελον, ἐν τῷ λίθῳ καθήμενον, καὶ πρός, αὐτὰς φθεγγόμενον καὶ λέγοντα· Τί δακρύετε τὸν ἐκ πλευρᾶς πηγάσαντα τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν; τί ἐπιζητεῖτε ὥσπερ θν ητόν ἐν μνήματι τὸν Ἀθάνατον; δραμοῦσαι δὲ μᾶλλον, ἀπαγγείλατε τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς, τῆς αὐτοῦ ἐνδόξου Ἀναστάσεως τὴν παγκόσμιον χαρμονήν, ἐν ᾗ καὶ ἡμᾶς Σωτήρ φωτίσας, δώρησαι ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

The myrrh-bearing women arrived at Your life-bearing tomb lamenting, O Lord. They carried ointments with them, intending to anoint Your immaculate body. But what they found was a radiant Angel sitting on the stone, who spoke to them, saying, "Why do you weep for Him, who from His side gushed forth life for the world? Why do you seek the Immortal, as if He were a mortal in a tomb? Rather, run quickly and announce the universal joy of His glorious resurrection to His Disciples." By Your rising, illumine us, O Savior, and grant us expiation and great mercy.

Δόξα. Τὸ Ἑωθινὸν τῆς Κυριακῆς.

Glory. The Eothinon of the Sunday.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε· διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, ὁ ᾅδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεις ἐζωοποιήθημεν· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας δόξα σοι.

You are supremely blessed, O Virgin Theotokos. For through Him who from you became incarnate was Hades taken prisoner, and Adam has been summoned back; the curse has been neutralized, and Eve has been liberated; death has been put to death, and we have been brought to life. Therefore extolling we cry out: O Christ our God, You are blessed, for so was Your good pleasure. Glory to You!

Δοξολογία μεγάλη, καὶ μετʼ αὐτήν, τὸ τροπάριον·

The Great Doxology, followed by the Troparion:

Ἦχος δʹ.

Mode 4.

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν. ᾌσωμεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς ἡμῶν· καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Today has salvation come to pass in the world. Let us sing to Him who resurrected from the tomb and is the Author of our life. For, destroying death by death, He gave us the victory and the great mercy.

ἀντὶ τοῦ πάλαι ψαλλομένου εἰς τὸν πλ. α, πλ. β, βαρὺν καὶ πλ. δ ἦχον, ἔχοντος οὕτως·

instead of the one that used to be sung on Sunday''s of Modes pl. 1, pl. 2, Grave, and pl. 4, which goes like this:

Ἦχος πλ. δʹ.

Mode pl. 4.

Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, καὶ τὰ δεσμὰ διαῤῥήξας τοῦ ᾍδου, ἔλυσας τὸ κατάκριμα, τοῦ θανάτου Κύριε, πάντας ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος, ἐμφανίσας σεαυτὸν τοῖς, Ἀποστόλοις σου, ἐξαπέστειλας αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κήρυγμα, καὶ διʼ αὐτῶν τὴν εἰρήνην παρέσχες τῇ οἰκουμένῃ, μόνε πολυέλεε.

When You rose from the sepulcher and broke the bonds of Hades, You repealed the sentence of death, O Lord, and delivered all from the snares of the enemy. And when You showed yourself to Your Apostles, You sent them out to preach, and through them You granted peace to the whole world, O only very merciful One.

__________

__________

ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ

LITURGY

Τὰ Τυπικά, καὶ οἱ Μακαρισμοί.

The Typika and Beatitudes.

Ἦχος πλ. βʹ.

Mode pl. 2.

Μνήσθητί μου, ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, καὶ σῶσόν με, ὡς μόνος φιλάνθρωπος.

Like the robber I entreat You, O my Savior, * when You come in Your kingdom, remember me, * O Lord, and save me, O only God who loves mankind.

Διὰ ξύλου, τὸν Ἀδὰμ ἀπατηθέντα, διὰ ξύλου Σταυροῦ πάλιν ἔσωσας, Λῃστὴν βοῶντα· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Through a tree was Adam tricked, but You saved him * through a tree, and You saved the robber as well * who cried to You, Lord: In Your kingdom remember me.

ᾍδου πύλας, καὶ μοχλοὺς συντρίψας Ζωοδότα, νεκροὺς ἀνέστησας ἅπαντας, Σωτὴρ βοῶντας· Δόξα τῇ ἐγέρσει σου.

After smashing Hades’ bars and gates, O Savior, * as the Giver of life You raised all the dead, * who shouted: Glory to Your resurrection, O Lord.

Μνήσθητί μου, ὁ τὸν θάνατον σκυλεύσας, τῇ ταφῇ σου καὶ τῇ Ἀναστάσει σου, χαρᾶς τὰ πάντα, πληρώσας ὡς εὔσπλαγχνος.

By Your burial You plundered death, O Savior, * and by Your resurrection You filled all things * with joy and gladness. Remember me, O merciful Lord.

Μυροφόροι, ἐν τῷ μνήματι ἐλθοῦσαι, τοῦ Ἀγγέλου κραυγάζοντος ἤκουον· Χριστὸς ἀνέστη, φωτίσας τὰ σύμπαντα.

When the Myrrh-bearing women came in earnest * to the sepulcher, they heard the Angel say: * The Lord has risen, illumining the universe.

Τὸν ἐν ξύλῳ, τοῦ Σταυροῦ προσηλωθέντα, καὶ τὸν κόσμον ἐκ πλάνης ῥυσάμενον, συμφώνως πάντες, Χριστὸν ἀνυμνήσωμεν.

O believers, all together now extol Christ * who was nailed to the tree of the Cross for us * and who delivered the world from deception and death.

Δόξα.

Glory.

Τὸν Πατέρα, καὶ Υἱὸν δοξολογοῦμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, λέγοντες· Τριὰς ἁγία, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

To the Father and the Son and Holy Spirit * we send up sacred hymns of doxology * and say: O Holy Trinity, save our souls.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἡ ἀῤῥήτως, ἐπʼ ἐσχάτων συλλαβοῦσα, καὶ τεκοῦσα τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον, Παρθένε σῷζε, τοὺς σὲ μεγαλύνοντας.

In the latter days, ineffably conceiving, * you gave birth to the Lord who created you. * O Virgin, save us who magnify you in song.