×

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ

ON SUNDAY EVENING

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, Προσόμοια.

At, Lord, I have cried, Prosomoia.

Στιχηρὰ Δεσποτικά.

Stichera for the Master.

Ἦχος πλ. δʹ. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Mode pl. 4. What a paradoxal.

Ὢ πῶς διάγω ἀμέριμνος, τὸν τῆς ζωῆς μου καιρόν, μετεώρως παρέρχομαι, μὴ εἰς νοῦν βαλλόμενος, τὰς πολλὰς ἁμαρτίας μου, μὴ τοῦ θανάτου, τὴν φοβερὰν ἀπειλήν, καὶ τῆς ἐτάσεως, τὸ ἀδέκαστον! ὢ τίς με ῥύσεται, πυρὸς αἰωνίζοντος, εἰμὴ Θεέ, μόνε ὑπεράγαθε, σὺ οἰκτειρήσῃς με;

Οἴμοι ψυχή μου ταλαίπωρε, πόσα θρηνήσεις ἐκεῖ, ἐνθυμοῦσα τὰς πράξεις σου, ὅταν εἰς αἰώνιον, βασιλείαν οἱ δίκαιοι, καλῶνται σὺ δέ, εἰς πῦρ αἰώνιον, κατακριθήσῃ, διὰ τὰς πράξεις σου! Στέναξον δάκρυσον, ἀπεντεῦθεν πρόσδραμε, τῷ λυτρωτῇ, Χριστῷ καὶ ἀπόνιψαι, τὰς ἁμαρτίας σου.

Woe to you, O wretched soul of mine! * How greatly you will lament * at the judgment, when you recall * all your deeds, when righteous men * will be bidden to enter God''s * eternal Kingdom, while to eternal fire * you will be sentenced because of your misdeeds! * Sigh, weep, and run to Christ * the Redeemer, being on this side of death. * Wash away the multitude * of your iniquities.

Ἕως καιρός σοι ἐνέστηκεν, ὁ τῆς παρούσης ζωῆς, ὦ ψυχὴ μετανόησον, καὶ ἐνταῦθα πόνησον, διὰ τὰς ἁμαρτίας σου, ἵνα ἐκεῖσε, εὕρῃς ἀνάπαυσιν, καὶ αἰωνίου, ῥυσθῇς κολάσεως, Κύριε Κύριε, ἀγαθὲ καὶ εὔσπλαγχνε, τῶν ἐκλεκτῶν, μοίρας με ἀξίωσον, γενέσθαι μέτοχον.

While the time is yet available * to you in this present life, * O my soul, fervently repent, * and as long as you are here, * come and grieve for your sins with pain, * that you might find repose on the other side, * and be redeemed from eternal punishment. * Lord, Lord compassionate, * being good, account me worthy to become * a partaker in the lot * of the elect, I pray.

Ἕτερα Στιχηρά. Τῶν Ἀσωμάτων. Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ.

Additional Stichera. For the Angels. Lord, even if.

Κύριε, σὲ τῶν Ἀσωμάτων οἱ δῆμοι, ἀκαταπαύστως δοξάζουσι, τῷ σῷ ἐνηδόμενοι κάλλει, καὶ τῇ ἀφράστῳ ὡραιότητι, καὶ τρισηλίῳ αὐγῇ, πλουσίως αὐγαζόμενοι, ὧν ταῖς πρεσβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σωτὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κύριε, τὰς παναρμονίους χορείας, σὺ τῶν Ἀγγέλων ὑπέστησας, τῷ παντοδυνάμῳ σου Λόγῳ, καὶ τῷ ἁγίῳ σου Πνεύματι, ἀμεταπτώτοις αὐγαῖς, τὰς ἐλλάμψεις χαριζόμενος, ὧν ταῖς πρεσβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σωτὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κύριε, σὲ τὰ Σεραφεὶμ ἀνυμνοῦσι, καὶ Ἐξουσίαι καὶ Ἄγγελοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες θρόνοι, καὶ Δυνάμεις καὶ Ἀρχάγγελοι, καὶ Χερουβεὶμ τὰ φρικτά, τὸν αἶνόν σοι προσάγουσιν, ὧν ταῖς πρεσβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σωτὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Lord our God, all the Seraphim and Dominions, * as well as Thrones and Authorities, * and the Principalities extol You * with the Powers and Archangels too; * Angels and awesome Cherubim * present to You their hymns of praise. * And through their guardianship, O Savior, * and their intercessions, save our souls.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Glory. Both now. Theotokion. What a paradoxal.

Χαῖρε δαιμόνων ἀφάνισις, χαῖρε θυγάτηρ Ἀδάμ, ἀληθῶς ἡ ἀνθήσασα, ἄνθος τὸ ἀμάραντον, χαῖρε δόξα τῶν δούλων σου, δεινῶν ἡ λύσις, χαῖρε Πανάμωμε, τὸ δῶρον χαῖρε, παρὰ Θεοῦ δωρηθέν, κόσμῳ διάσωσμα, τῶν παρακαλούντων σε, χαῖρε Σεμνή, χαῖρε δόξα Δέσποινα, τῶν δοξαζόντων σε.

Εἰς τὸν Στίχον.

At the Aposticha.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δʹ. Κατανυκτικά.

Aposticha. Mode pl. 4. For compunction.

Σὲ τὸν Βασιλέα καὶ Δεσπότην, Ἄγγελοι ἀπαύστως ἀνυμνοῦσιν, ἐγὼ δέ σοι προσπίπτω, ὡς ὁ Τελώνης κράζων, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με.

Angels unceasingly extol You the King and Lord and Master. But I, like the Publican, am bowed as I implore You: O God, be gracious to me and save me.

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν Κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς Κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Verse: I lift my eyes to You, who dwell in heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hands of their masters, as the eyes of the maidservant look to the hands of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until He shall have compassion on us. [SAAS]

Ἀθάνατος ὑπάρχουσα ψυχή μου, τοῖς κύμασι τοῦ βίου μὴ καλύπτου, ἀνάνηψον βοῶσα, πρὸς τὸν σὸν εὐεργέτην, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με.

O soul of mine, since you are immortal, let not mundane concerns inundate you. Come to your senses, and pray to your Benefactor: "O God, be gracious to me and save me."

Στίχ. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.

Verse: Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are greatly filled with contempt; our soul is greatly filled with it. We are a disgrace to those who prosper, and a contempt to the arrogant. [SAAS]

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θεραπεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυσθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα.

Martyrs of the Lord, you sanctify every locality, and you heal every infirmity. And now we pray you to intercede that our souls be delivered from the snares of the enemy.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Glory. Both now. Theotokion. What a paradoxal.

Χαῖρε παλάτιον ἔμψυχον, περιστερὰ λογική, χαῖρε πόλις τοῦ Κτίστου σου, χαῖρε καταφύγιον, τῶν πιστῶν καὶ προπύργιον, ἡ προστασία, τῶν πεποιθότων ἐν σοί, καὶ σωτηρία, καὶ ἀπολύτρωσις, χαῖρε ἡ γέφυρα, πάντας ἡ μετάγουσα, πρὸς οὐρανόν, χαῖρε παντευλόγητε, ἁγία Δέσποινα.

Animate palace of God, rejoice. * Rejoice, O rational dove. * O rejoice, holy city of * your Creator. Battlement * of the faithful and refuge, rejoice; * and the protection of those who hope on you, * and their salvation, and their deliverance. * Ladder and bridge, rejoice, * that conveys to heaven the believers all. * Ever-blessed one, rejoice. * all-holy Lady, rejoice.

__________

__________

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΠΡΩΪ

ON MONDAY MORNING

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

MATINS

Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Καθίσματα.

After the first Psalter reading, Kathismata.

Κατανυκτικά. Ἦχος πλ. δʹ.

For compunction. Mode pl. 4.

Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ Κύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, ὅτι κατὰ μικρὸν ἡ ζωή μου δαπανᾶται, καὶ ἐξ ἔργων ἐμοὶ οὐχ ὑπάρχει σωτηρία, διὰ τοῦτο δέομαι. Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ Κύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, καὶ σῶσόν με.

O Lord: look on my lowliness with a compassionate eye, ⁄ for there is no salvation for me in my deeds and my life is soon spent. ⁄⁄ So i cry out: O Lord, look on my lowliness with a compassionate eye and save me.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

N/M (By conceiving the wisdom.)

Τὴν ἡμέραν ἐκείνην, τὴν φοβεράν, ἐννοοῦσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ἀνάπτουσα λαμπάδα σου, ἐν ἐλαίῳ φαιδρύνουσα· οὐ γὰρ οἶδας πότε, πρὸς σὲ ἐπελεύσεται, ἡ φωνὴ ἡ λέγουσα· Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος σου. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ νυστάξῃς καὶ μείνῃς, ἔξωθεν κρούουσα, ὡς αἱ πέντε Παρθένοι, ἀλλʼ ἀγρύπνως καρτέρησον, ἵνα ὑπαντήσῃς Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἐν ἐλαίῳ πίονι, καὶ δῴη σοι, τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ.

Keep watch, O my soul, and bear in mind that fearful day. ⁄ Kindle your lamp and make it burn bright with the oil of compassion. ⁄ For you do not know when you will hear the cry: Behold the Bridegroom. ⁄ Stay awake, then, O my soul, and do not slumber, ⁄ lest you be left outside, knocking at the door like the five virgins. ⁄ Continue awake and go out to meet Christ your God, ⁄ with the rich oil of mercy in your lamp. ⁄⁄ May he grant you the divine bridal chamber of his glory.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Theotokion. Same Melody.

Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, καὶ Ποιητής, ἐξ ἀχράντου σου μήτρας, σάρκα λαβών, προστάτιν σε ἔδειξε, τῶν ἀνθρώπων Πανάμωμε· διὰ τοῦτο πάντες, πρὸς σὲ καταφεύγομεν, ἱλασμὸν πταισμάτων, αἰτούμενοι Δέσποινα, καὶ αἰωνιζούσης, λυτρωθῆναι βασάνου, καὶ πάσης κολάσεως, τῆς ἐκεῖσε δεόμεθα, ἵνα πίστει βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τοῦ δοθῆναι πᾶσι Κόρη ἄφεσιν, τοῖς πιστῶς προσιοῦσι τῇ σκέπῃ σου.

The Creator and Master of all the world, * who took flesh from your all-pure and holy womb, * made you, the all-blameless Maid, * the protectress of humanity. * For this reason all we faithful now have recourse to you, * and we ask you, O Lady, to be forgiven our offenses, * and to be delivered from eternal perdition * We pray you to rescue us from all punishments that are there. * And with faith we cry out to you: * Intercede with Christ our God * that He grant forgiveness of offenses * to those who faithfully run to you for shelter, O Bride of God

Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα.

After the second Psalter reading, Kathismata.

Ὡς τοῦ Κριτοῦ παρόντος, μερίμνησον ψυχή, καὶ τῆς φρικτῆς ἡμέρας, τὴν ὥραν ἐννοοῦ· ἡ γὰρ κρίσις ἀνίλεώς ἐστι, τοῖς μὴ πράξασιν ἔλεος· διὸ πρὸ τέλους βόησον. Φεῖσαί μου Σωτήρ· μόνος γὰρ ὑπάρχεις φιλάνθρωπος.

Be full of anxious fear, O my soul, ⁄ as though you stand in the presence of the Judge; ⁄ call to mind that dreadful day and hour. ⁄ The judgment shall be without mercy for those who showed no mercy. ⁄⁄ Therefore spare me, O Savior, as the only Lover of mankind.

Ὡς ἡ πόρνη σοι προσπίπτω, ἵνα λάβω τὴν ἄφεσιν, καὶ ἀντὶ μύρου, τὰ δάκρυα ἐκ καρδίας, προσφέρω σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ἵνα ὡς ἐκείνην οἰκτειρήσῃς με Σωτήρ, καὶ παράσχῃς ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν· ὡς αὐτὴ γὰρ κραυγάζω σοι· Λύτρωσαί με τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου.

Begging to receive forgiveness, ⁄ I fall down before you like the harlot, O Christ my God; ⁄ in place of ointment I offer you the tears from my heart. ⁄ Have mercy on me, O Savior, as you did on her; ⁄ grant me the remission of my sins. ⁄⁄ For like her, I cry out to you: Deliver me from the filthiness of my deeds.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Τὸ προσταχθέν.

Glory. Both now. Theotokion. When he perceived.

Θεοχαρίτωτε ἁγνή, εὐλογημένη, τὸν διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, ἐκ σοῦ τεχθέντα, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, καὶ τοῖς Ἀρχαγγέλοις, καὶ πᾶσι τοῖς Ἀσωμάτοις, ὑπὲρ ἡμῶν, δυσώπει ἀκαταπαύστως, δοῦναι ἡμῖν, πρὸ τοῦ τέλους διόρθωσιν, καὶ ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ βίου ἐπανόρθωσιν, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος.

O Lady, pure, graced by God, and ever-blessed, * join with the Powers in the heavens, the Archangels, * all the Bodiless Hosts and ceaselessly petition * the Lord, who in His compassion was born from you, * entreating on our behalf that before the end * He will grant us correction and the expiation of our sins, * amendment of our way of life, * so that mercy await us all.

Μετὰ τὴν γʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα.

After the third Psalter reading, Kathismata.

Κατανυκτικόν. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

For compunction. N/M (By conceiving the wisdom.)

Ἕως πότε ψυχή μου, ζῇς ἀμελῶς; ἕως πότε ῥαθύμως, διατελεῖς; τοῦ ὕπνου ἐξεγέρθητι, ῥαθυμίας ταλαίπωρε, καὶ κατὰ νοῦν λαβοῦσα, τὰς πράξεις σου στέναξον, καὶ τοῦ δικαίου φρῖξον, Κριτοῦ τὴν ἀπόφασιν. Τί ἀπολογήσῃ, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ; ἢ πῶς τῆς μελλούσης, λυτρωθήσῃ φλογώσεως, ἀδιόρθωτος μένουσα; Βόησον πρὸ τέλους τῷ Κριτῇ, τῶν πταισμάτων δός μοι Σῶτερ ἄφεσιν· σὺ γὰρ μόνος ὑπάρχεις μακρόθυμος.

How long, O my soul, will you live in carelessness? ⁄ How long will you continue in your slothfulness? ⁄ Wake up, O wretched one, from the sleep of laziness; ⁄ sigh deeply and tremble in fear at the thought of your deeds. ⁄ What answer shall you give for yourself in that hour when the just Judge gives sentence? ⁄ Without changing your ways, how will you be delivered from the fire to come? ⁄ Call out to the Judge before the end: ⁄⁄ O Savior: grant me forgiveness of my sins for you alone are merciful.

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Φωτὶ οὐρανίῳ καταλάμπεται, σήμερον αὕτη ἡ σκηνή· ἐν αὐτῇ γὰρ στρατιαί, Ἀγγέλων ἀγάλλονται, σὺν αὐταῖς καὶ Δικαίων, χοροὶ εὐφραίνονται, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἀθλοφόρων. Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσι, κατάπεμψον τῷ κόσμῳ σου, τὴν εἰρήνην Χριστέ, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

This tabernacle is splendidly illumined today with heavenly light. For herein do the armies of Angels greatly rejoice, and with them the hosts of the Righteous are cheerful, as the victorious Martyrs are commemorated. O Christ, by their supplications, send down peace and great mercy to Your world.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Αὐτόμελον.

Glory. Both now. Theotokion. Automelon.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὂν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!

When he perceived what had secretly been ordered, * to the abode of Joseph urgently reported * the unbodied one saying unto the Unwedded: * "The Lord who has bowed the heavens in His descent, * in you is contained completely and without change; * and beholding Him in your womb * taking the form of a slave, * astounded I cry out to you: * Rejoice, O unwedded Bride."

Κανὼν Κατανυκτικός.

Canon of Compunction.

Ἦχος πλ. δʹ. ᾨδὴ αʹ. Ὁ Εἱρμός.

Mode pl. 4. Ode i. Heirmos.

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.

Of old when the Israelite had crossed * the watery passage as if over a tract of land, * fleeing from the misery of Egypt, * he cried: "To God our Redeemer, O let us sing." [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ῥῦσαί με γεέννης ἣν ἐμαυτῷ, διʼ ἔργων ἀτόπων, προεξένησα Λυτρωτά, καὶ τῆς σῆς ἀγάπης ἄναψόν μου, ἐν τῇ καρδίᾳ τὸ πῦρ τὸ μακάριον.

Rescue me from hell fire, which I have earned * through the foul and sinful things I did, O Redeemer Christ, * and ignite instead the blessed fire * of that divine love for You in my mind and heart.

Ὑπέκυψα πάθεσι σκοτισθείς, καὶ ἄλογος ὤφθην, λόγῳ Κύριε τιμηθείς· ἀνάνηψιν δίδου τῇ ψυχῇ μου, καὶ οἷς ἐπίστασαι κρίμασι σῶσόν με.

Eclipsed by the passions, I have succumbed. * I am like a dumb brute, though endowed with reason, O Lord. * Grant my soul to come back to its senses, * and by the judgments which You know, deliver me.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Στρεβλούμενοι σῶμα τοῖς αἰκισμοῖς, ἐδήλουν τῆς γνώμης, τὸ ὀρθόν τε καὶ ἀκλινές, καὶ τὴν πρὸς τὸν Κτίσαντα ἀγάπην, στεφανηφόροι πανεύφημοι Μάρτυρες.

Submitting to torments, the all-extolled * Martyrs showed that they had an unflinching correct intent * and love for their Savior and Creator; * and as their bodies were tortured, they won the crowns.

Αἱμάτων συῤῥεύσαντες ποταμοί, σωμάτων ἁγίων, τῶν ἐνδόξων σου Ἀθλητῶν, εἰδωλομανίας τὰς ἀκάνθας, τῇ σῇ δυνάμει Οἰκτίρμον ἀπέῤῥηξαν.

Compassionate Lord, rivers of the blood * from the holy bodies of Your glorious martyr saints * flowed into one stream, and by Your power * they swept away all the thorns of idolatry.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἴασαι νοσοῦντά με χαλεπῶς, τῆς θανατηφόρου, ἀσθενείας τῶν σαρκικῶν, Ἁγνὴ ψυχικῶν τε παθημάτων, ὅπως ἐν πίστει ἀεὶ μακαρίζω σε.

Undefiled Virgin, as I am now * suffering from ailments of the body and of the soul, * seriously ill, I pray you cure me, * who shall with faith call you blessed forevermore.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός.

Canon for the Bodiless Hosts. Same Heirmos.

Ὑγρὰν διοδεύσας.

Of old when the Israelite.

Ἁγίων Ἀγγέλων ὡς ἀρχηγοί, καὶ τῆς θεοπτίας, ἀπολαύοντες τηλαυγῶς, τὸν ἀγαθοδότην καὶ Σωτῆρα, ὑπὲρ ἡμῶν καθικετεύσατε.

As chiefs of the holy angelic hosts, * and as ones who clearly are enjoying the sight of God, * earnestly entreat the Lord and Savior, * who is the Giver of good things, on our behalf.

Βιαίοις κρατούμενοι πειρασμοῖς, ὑμῖν ὡς προστάταις, νῦν προσφεύγομεν οἱ πιστοί· Ἀρχάγγελοι θεῖοι τὸν Δεσπότην, νῦν ἐκτενῶς ἐκδυσωπήσατε.

By violent temptations are we controlled. * To you, our protectors, we the faithful now turn for help. * O godly Archangels, we entreat you, * implore the Master in earnest on our behalf.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Γενοῦ μοι Παρθένε καταφυγή, λιμήν τε καὶ τεῖχος, καὶ προστάτις ἡ τὸν Θεόν, ἐν σαρκὶ τεκοῦσα Θεομῆτορ, τὸν λυτρωτὴν καὶ πανοικτίρμονα.

Come be my protectress, O Virgin pure, * my refuge and harbor, and a mighty defensive wall, * as the one who in the flesh have mothered * our all-compassionate God who delivered us.

ᾨδὴ γʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iii. Heirmos.

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας Δομῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

O divine Master Builder of the celestial vault, * as the only Lover of mankind and Founder of the Church, * establish me, O Lord, in love for You, the believers'' * firm support and ultimate object of all desire. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ποίοις βλέψω σε τότε, Χριστὲ Σωτὴρ ὄμμασι, μίαν ἐντολὴν ἐπὶ γῆς σου, μὴ ἐργασάμενος; πῶς τῷ ἀστέκτῳ σου, παρασταθήσομαι θρόνῳ, λόγον τῶν ἀμέτρων μου, κακῶν ποιούμενος;

Each and every commandment of Yours have I disobeyed. * With what eyes will I look at You on that day, O Savior Christ? * How will I stand before * Your unbearable tribunal, * when I give account for all the evils I have done?

Ὑφαπλώσας ἀγκάλας, σῶν οἰκτιρμῶν δέξαι με, ἄσωτον ὡς πρὶν ἐφʼ ὁμοίοις, τρόποις δουλεύσαντα, ἀτίμοις πάθεσι, καὶ ἀπὸ σοῦ μακρυνθέντα, Ἰησοῦ φιλάνθρωπε, καὶ ὑπεράγαθε.

Most benevolent Jesus, with tender love''s open arms * receive me, who much like that famous prodigal son of old, * have also been enslaved * to the dishonorable passions, * going far away from You who love humanity.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ῥιζωθέντες ἐν πέτρᾳ, τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως, Μάρτυρες Χριστοῦ ἀθλοφόροι, ξίφει τῆς πίστεως, ἐξεῤῥιζώσατε, τῆς ἀγνωσίας ἀκάνθας, καὶ καρποὺς ἀθλήσεως, ἐγεωργήσατε.

Ever praising the Martyrs, we say, "You were firmly fixed * on the rock of knowledge of God and eradicated thorns * of ignorance of God, * using the sword of the true faith, * and you harvested the fruits of martyrdom for Christ."

Οἱ ἀκράδαντοι πύργοι, τῆς ἀληθοῦς πίστεως, τὰ περιφανῆ Ἐκκλησίας, ἐγκαλλωπίσματα, οἱ ὡραιότατοι, καὶ ἐθελόθυτοι ἄρνες, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες, ἀνευφημείσθωσαν.

Famous jewels adorning the holy Church are the Saints, * the true Faith''s unshakable towers, the Martyrs of the Lord, * who voluntarily * were sacrificed as the finest * lambs of Christ; and therefore they are worthily extolled.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σὲ φρουρὸν Παναγία, ἐν πειρασμοῖς κέκτημαι· σὲ μετὰ Θεὸν προστασίαν, ἔχω ἀκοίμητον· σὲ ῥυομένην με, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς δίκης, πάσης κατακρίσεως, εὕροιμι Πάναγνε.

Ready help and assistance in all the trials of life, * I have you, all-holy, pure Virgin, watching and guarding me. * And after God you are * my never-sleeping protection. * From all condemnation rescue me on Judgment Day.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός.

Canon for the Bodiless Hosts. Same Heirmos.

Δωρεαῖς πολυτρόποις, ἀγγελικῆς τάξεως, οἷα Ταξιάρχαι δεικνύμενοι, Ἀρχιστράτηγοι, κατακοσμούμενοι, τὰς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀσφαλῶς φρουρήσατε, ταῖς προστασίαις ὑμῶν.

Demonstrating that you are adorned with many diverse * gifts of grace as Leaders of ranks of angelic hosts on high, * O Chief Commanders, guard * the holy churches of Christ God * under your protection and preserve them free of harm.

Εὐδοκίας ἐν ὅπλῳ, τὸ τῶν πιστῶν πλήρωμα, τῆς ὀρθοδοξίας τῷ κάλλει, νῦν στεφανούμενοι, ἐκ περιστάσεως, ὡς εὐκλεεῖς παραστάται, τοῦ Θεοῦ λυτρώσασθε, θεῖοι Ἀρχάγγελοι.

Ever-wakeful Archangels, famously standing near God, * Chief Commanders, now with the beauty of orthodoxy crowned, * deliver from all harm * the complement of believers, * since you have divine good pleasure as armor and shield.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ζωῆς τῆς ἀκηράτου, θεία σκηνὴ γέγονας, μόνη ἐξ αἰῶνος φανεῖσα, Παρθενομῆτορ ἁγνή· ὅθεν καὶ δέομαι· Τὸν ἐν σκιᾷ τοῦ θανάτου, πρὸς ζωὴν ὁδήγησον, νῦν με πρεσβείαις σου.

For the Life undefiled did you become the divine * dwelling, as you only, O Virgin Mother, were truly chaste. * I pray you lead me now to life, by your intercessions, * for I sit in darkness and in the shadow of death.

ᾨδὴ δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iv. Heirmos.

Ἐξ ὄρους κατασκίου, Λόγε ὁ προφήτης, τῆς μόνης Θεοτόκου, μέλλοντος σαρκοῦσθαι, θεοπτικῶς κατενόησε καὶ ἐν φόβῳ ἐδοξολόγει σου τὴν δύναμιν.

The Prophet understood that You would be incarnate * from the Theotokos when he had considered * with divine vision, O Logos, the shaded mountain. * Afraid, he glorified Your power, O Lord. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Μέγιστος ἀγών, ψυχῆς χωριζομένης· τρόμος φοβερός, Κριτοῦ καθεζομένου, καὶ κρινομένων ἀνθρώπων, ἡμαρτηκότων· οἴμοι! τί πράξω ὁ κατάκριτος;

Oh, the agony when a soul is departing! * Dreadful is the trembling when the Judge is seated * and when the people are judged for the sins committed! * What shall I do, alas, for I am condemned!

Ἔχων μολυσμῶν, ἀνάπλεων καρδίαν, καὶ ἁμαρτιῶν, δυσβάστακτα φορτία, τοῖς οἰκτιρμοῖς σου προστρέχω· μή με παρίδῃς, ἀλλὰ οἰκτείρησόν με δέομαι.

Master, I have run to Your divine compassion, * for I have a heart infected and polluted, * and the unbearable burdens of my transgressions. * Do not ignore me but take pity on me.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Τίμιος ὑμῶν, ὁ θάνατος ἐδείχθη, ἔναντι Θεοῦ, γενναῖοι Ἀθλοφόροι· οὐ γὰρ ἠρνήσασθε τοῦτον, πόνοις μυρίοις, καὶ αἰκισμοῖς περικυκλούμενοι.

Though you were beset by countless painful torments, * you did not renounce your faith in Christ the Savior, * O valiant Athletes and Martyrs; and for this reason * your death was precious in the sight of God.

Ἤλγησεν ἐχθρός, τῷ ἄλγει τῶν Μαρτύρων· πέπτωκεν αὐτοῦ, ὀφρὺς ἐπαιρομένη· καὶ μεγαλύνεται τούτων, ὁ στεφοδότης, μέλεσι θείοις δοξαζόμενος.

Hurt was the foe by the torment of the Martyrs, * for his high conceit was humbled and has fallen, * whereas their Lord who rewards them is now exalted * and in their holy bodies glorified.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σὲ τὸ καθαρόν, δοχεῖον τοῦ Δεσπότου, πίστει δυσωπῶ, καθάρισόν με πάσης, Θεογεννῆτορ κηλῖδος, καὶ οἶκον δεῖξον, τοῦ καθαροῦ καὶ θείου Πνεύματος.

Earnestly I pray in faith to you, O Virgin, * who gave birth to God, pure vessel of the Master, * to purify me from all stain and thus to show me * to be the pure and Holy Spirit''s house.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Εἰσακήκοα Κύριε.

Canon for the Bodiless Hosts. I have heard the report.

Ἡ δυὰς ἡ πρωτεύουσα, τῆς τῶν Ἀρχαγγέλων διακοσμήσεως, τοὺς προστρέχοντας τῇ σκέπῃ ὑμῶν, ἐκ παντὸς κινδύνου διασώσατε.

Greatest duo and foremost pair * of the class and order of holy Archangels, * we entreat you to deliver us * from all danger when to your protection we run.

Θεωροὶ τῆς λαμπρότητος, τῆς θεαρχικῆς καὶ ἀγαθοδότιδος, Ἀρχιστράτηγοι πανένδοξοι, νῦν τὴν ποίμνην ὑμῶν ἐκλυτρώσασθε.

Holy glorious Archangels, * you are the beholders of divine radiance * and the light that gives good things to all. * Now preserve your flock from any injury.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἱερῶς σε δοξάζουσι, τὰ τῶν Ἀσωμάτων θεῖα στρατεύματα, Θεομῆτορ πανσεβάσμιε· τὸν γὰρ Κτίστην τούτων ἀπεκύησας.

In the heavens, the godly hosts * of bodiless armies devoutly glorify * you, O Theotokos, all-revered, * for to their Creator you have given birth.

ᾨδὴ εʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode v. Heirmos.

Φώτισον ἡμᾶς, τοῖς προστάγμασί σου Κύριε, καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, τὴν σὴν εἰρήνην, παράσχου ἡμῖν φιλάνθρωπε.

Sovereign Lord our God, * as the One who loves humanity, * with your commandments enlighten us, we pray; * and also grant us * Your peace with Your own uplifted arm. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Γνώμῃ πονηρᾷ, παρεπίκρανά σε Κύριε, ἐργαζόμενος τὰ ἄτοπα· ἀλλʼ οἴκτειρόν με, ἐπιστρέφοντα καὶ σῶσόν με.

From a bad intent * I have done unseemly acts, O Lord, * and by these I have embittered You. * But show me mercy * and save me who am repentant now.

Ἔχων λογισμόν, τῶν κακῶν μὴ ἀνανεύοντα, ἀναισθητῷ ὁ ἀσυνείδητος· τὴν πώρωσίν μου, Ἰησοῦ λῦσον καὶ σῶσόν με.

I possess a mind * that does not recoil from wicked thoughts, * and without conscience I am insensible. * Save me, O Jesus, and release me from indifference.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ἔθετο ὑμᾶς, ὥσπερ λύχνους φῶς αὐγάζοντας, θεογνωσίας θεῖοι Μάρτυρες, ὁ Φωτοδότης, καὶ τῆς πλάνης σκότος λύοντας.

Radiating light * of divine knowledge, you are the lamps * that the Giver of Light placed in the world, * ending the darkness * of delusion, holy Martyr Saints.

Νόμοις πονηροῖς, νόμους θείους ἀντεθήκατε, καὶ Θεὸν ἀληθῆ κηρύττοντες, θανατωθῆναι, διʼ αὐτὸν προεθυμήθητε.

Eager to be killed for the love of God, O Martyr Saints, * preaching the true God, you set His holy laws * in opposition * to the wicked laws and died for Him.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Νέκρωσον Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὰ κινήματα, ἡ νεκρώσασα τῷ τόκῳ σου, τὴν ζῶσαν Κόρη, ἁμαρτίαν τοῦ προπάτορος.

O pure virgin Maid, * by your childbirth you put to death * the living sin of our Foremother Eve. * Now put to death all impassioned movements in me, I pray.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός.

Canon for the Bodiless Hosts. Same Heirmos.

Κύκλῳ τοῦ Θεοῦ, παρεστῶτες Ἀρχιστράτηγοι, καὶ ταῖς ἐκεῖθεν πηγαζούσαις αὐγαῖς, λελαμπρυσμένοι, τὴν ποίμνην ὑμῶν φρουρήσατε.

Keep your flock from harm, * Chief Commanders of angelic hosts, * who near God stand round about His throne, * and are illumined * by the rays of light that shine from it.

Λύτρωσιν ἡμῖν, δωρηθῆναι ἱκετεύσατε, τὸν Δεσπότην καὶ Θεὸν ἡμῶν, ὡς παραστάται, τῆς πάντων ἀπολυτρώσεως.

Listen to our prayer, * and entreat our Lord and God to give * His salvation and redemption to us, * for you have access * to the Savior who redeemed us all.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Μύρον μυστικῶς, ὀνομάζομέν σε Πάναγνε, ὡς γεννήσασαν Θεὸν ἐν σαρκί, τὸν τὰ εὐώδη, ἀναβρύοντα χαρίσματα.

Mystically are you * named Perfume, all-holy Virgin pure, * for in the flesh you have given birth * to God who pours forth * the most fragrant gifts of grace divine.

ᾨδὴ Ϛʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vi. Heirmos.

Τὸν Ἰωνᾶν, ἐν τῷ κήτει Κύριε, μονώτατον κατῴκισας· ἐμὲ δὲ τὸν πεπεδημένον, ἐν ἄρκυσι τοῦ ἐχθροῦ, ὡς ἐκ φθορᾶς ἐκεῖνον διάσωσον.

O Lord, you made Prophet Jonah settle as a solitary in the whale. * You led him out then from corruption; * do likewise now rescue me, * for I am held in bondage in nets of the foe. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἡλιακόν, φῶς τῆς μετανοίας μοι, ἀνάτειλον ὑπάρχοντι, ἐν σκότει τῶν ἁμαρτημάτων, Χριστὲ φωτὸς χορηγέ, ἵνα ὑμνῶ τὴν σὴν ἀγαθότητα.

From heaven shine sunlight of repentance in my soul, for I am languishing * in darkness of my sinful actions, O Christ the giver of light, * and I will sing and praise Your benevolence.

Σοῦ τὸ φρικτόν, βῆμα φρίττω πάντοτε, κακῶν δὲ οὐκ ἀφίσταμαι, δουλεύων φαύλῃ συνηθείᾳ· διόρθωσόν με Χριστέ, ἵνα ὑμνῶ τὴν σὴν ἀγαθότητα.

Having Your dread judgment seat in mind I shudder, yet cease not from wicked deeds, * being a slave to sinful habits. * Grant me correction, O Christ, * and I will sing and praise Your benevolence.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Χοροὶ σεπτῶν, Μαρτύρων ἐνήθλησαν, καὶ πλῆθος ἐτροπώσαντο, δαιμόνων καὶ χοροῖς Ἀγγέλων, συνήφθησαν ἐν χαρᾷ. Τούτων εὐχαῖς σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Eminent hosts of Martyrs competed, and they put to flight a multitude * of demons; and they have united * in joy with angelic hosts. * Deliver us, O Lord, as they pray for us.

Ῥώμῃ τῇ σῇ, δυνατοὺς ἀπέδειξας, τοὺς Μάρτυράς σου Κύριε, καὶ πᾶσαν δύναμιν καθεῖλον, τοῦ παλαιοῦ πτερνιστοῦ. Τούτων εὐχαῖς σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Lord, You have shown how Your holy Martyrs are empowered by Your mighty strength, * for they dismantled all the power * of him who tripped us of old. * Deliver us, O Lord, as they pray for us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἵνα φωναῖς, εὐχαρίστοις πάντοτε, Πανάμωμε δοξάζω σε, ψυχῆς μου δίωξον τὸ σκότος, καὶ μετανοίας φωτί, τὰ ζοφερὰ λῦσόν μου ἐγκλήματα.

Lady, dispel darkness from my soul, and shine in me the light of penitence, * by which release me from my dark sins; * and I will glorify you, * all-blameless Virgin, and sing my gratitude.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.

Canon for the Bodiless Hosts. I pour out my supplication.

Νῦν θρόνῳ τῷ φοβερῷ παρίστασθαι, ἀκλινῶς ἀξιωθέντες θεόπται, καὶ ταῖς αὐγαῖς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐμφορηθῆναι ὑμῖν τοὺς προστρέχοντας, πρεσβεύσατε καὶ πειρασμῶν, καὶ παθῶν λυτρωθῆναι Ἀρχάγγελοι.

Now granted a place in perpetuity * near the fearsome throne, and filled with the rays of * the Holy Trinity, as you behold God, * holy Archangels, we pray you to intercede * on our behalf that we be freed * from temptations and passions and suffering.

Ξενίας δεσποτικῆς δεήθητε, τοὺς ὑμᾶς μελῳδικῶς ἀνυμνοῦντας, ἐπιτυχεῖν καὶ χαρᾶς ἀϊδίου, ἀξιωθῆναι καὶ θείας λαμπροτητος, Ἀρχάγγελοι θεοειδεῖς, Μιχαὴλ Γαβριήλ τε πανένδοξοι.

O god-like Archangels, pray to God for us * who melodiously praise and extol you, * that we be blest to be guests of the Master, * and that He grant us to have everlasting joy * and divine splendor, by your prayers, * O all-glorious Michael and Gabriel.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ ἔμψυχος τοῦ Δεσπότου θάλαμος, ὁ λαμπραῖς τῆς παρθενίας ἀκτῖσι, φωτοειδῶς ὥσπερ κρίνον ἐκλάμπων, τῆς ἀκανθώδους ἐν μέσῳ συγχύσεως, ἡ Πάναγνος καὶ εὐπρεπής, Θεοτόκος Παρθένος δοξάζεται.

Pure Virgin is the august immaculate * Theotokos, whom we glorify, singing. * She is the Lord''s metaphorical chamber, * aglow with luminous rays of virginity. * Amid confusion she is light, * like a radiant lily amid the thorns.

ᾨδὴ ζʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vii. Heirmos.

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες Παῖδες, ἐν Βαβυλῶνί ποτε, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Those Servants from Judea, * who of old were deported and sent to Babylon, * once treaded on the fire * of the furnace by holding * to the faith in the Trinity * and chanted: Blessed are You the God of our fathers. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Στεναγμόν μοι παράσχου, ὡς ποτὲ τῷ τελώνῃ, καὶ ὡς τὴν πόρνην Χριστέ, δάκρυσιν ἀποπλύνας, τὰ ἕλκη τῶν κακῶν μου, καὶ βοῶντά με οἴκτειρον· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

O my Christ, grant me deep sighs * like the Publican; and like the harlot who was cleansed * with tears, so wash away now * the sores of my transgressions, * and have mercy on me who sing * and cry out: Blessed are You, the God of our fathers.

Τὸν λῃσταῖς ψυχοφθόροις, Σῶτερ περιπεσόντα, καὶ πληγωθέντα δεινῶς, ἰάτρευσον ἐλαίῳ, γνησίας μετανοίας, καὶ κατάνυξον ψάλλοντα· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Come and find me, O Savior, * for I fell among robbers, the kind that harm the soul; * and heal my wounds with oil * of genuine repentance. * Grant compunction to me who sing * and cry out: Blessed are You, the God of our fathers.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ἑνεκρώθητε κόσμῳ, καὶ νεκρὸν ζωηφόρον, Χριστὸν γενόμενον, ἠρνήσασθε οὐδόλως, γενναῖοι Ἀθλοφόροι, ἐναθλοῦντες καὶ ψάλλοντες· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ.

Holy champions and Martyrs, * you were dead to the world, and without renouncing Christ, * our life-bearing Redeemer * who died and resurrected, * you competed courageous * and chanted: "Blessed are You, the God of our fathers."

Μίαν φύσιν Τριάδος, ἐν τρισὶ χαρακτῆρσιν ὁμολογοῦντες σοφοί, πολύθεον ἀπάτην, εἰδώλων Ἀθλοφόροι, διελύσατε ψάλλοντες· Ο τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ.

Rightly claiming that God is * in hypostases three and in nature singular, * the Trinity, O Martyrs, * you ended the delusion * of idolatry''s many gods, and chanted: "Blessed are You, the God of our fathers."

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὁ Θεοῦ Θεὸς Λόγος, ἐν γαστρί σου σκηνώσας Θεοχαρίτωτε, ἁπάντων προστασίαν, τῶν καταπονουμένων, καὶ βοώντων δεικνύει σε· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ.

In your all-holy body, * Lady full of divine grace, did God the Word of God * abide, O Theotokos. * He made you the protectress * of all people who are in pain * and who sing: "Blessed are You, the God of our fathers."

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Εἱρμὸς ὁ αὐτός.

Canon for the Bodiless Hosts. Same Heirmos.

Πολυποίκιλον χάριν, Ἀρχιστράτηγοι θεῖοι, ὑμῖν δεδώρηται, ὁ πάντων Εὐεργέτης, οὗ νῦν τὴν Ἐκκλησίαν, διασώσατε ψάλλουσαν· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ.

Quell the scandals and schisms, * O divine Chief Commanders of the angelic hosts, * for God our Benefactor * has given you diverse gifts * of His grace to protect His Church, which cries out: "Blessed are You, the God of our fathers."

Ῥώμῃ τοῦ παντεπόπτου, δυναμούμενοι πάντα, τῆς γῆς τὰ πέρατα, τρανῶς περισκοπεῖτε, καὶ πάντας τοὺς ἐν πίστει, περισῴζετε ψάλλοντας· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Round about the four corners * of the earth you patrol, O Archangels of the Lord, * our God who is omniscient, * by whom you are empowered * to deliver the faithful all * who cry out: "Blessed are You, the God of our fathers."

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σωτηρίας λιμένα Θεοτόκε Παρθένε, σὲ νῦν κατέχοντες, τοῦ βίου τοὺς κινδύνους, ἐκφεύγομεν καὶ ζάλας, τῷ Υἱῷ σου κραυγάζοντες· Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ.

Storms of daily existence * agitate us, but we have a safe haven in you, * O Virgin Theotokos, * where we escape all danger, * as we sing to your Son and God, * and cry out: "Blessed are You, the God of our fathers."

ᾨδὴ ηʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode viii. Heirmos.

Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ δοξασθέντα, καὶ ἐν βάτῳ πυρὶ τὸ τῆς Ἀειπαρθένου, τῷ Μωϋσῇ μυστήριον γνωρίσαντα, Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

O extol Him, who on the holy mountain * showed His glory, as Lord, * and in the bush with fire * revealed to Moses knowledge of the mystery * of the Ever-Virgin, supremely exalting Him unto all the ages. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπαχθέντα, σαρκὸς φιληδονίαις, καὶ σοῦ Λόγε ἀφρόνως μακρυνθέντα, ὁμοιωθέντα πᾶσί τε τοῖς κτήνεσι, Σῶτερ μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ πρὸ τοῦ τέλους, ἐπίστρεψον καὶ σῶσον.

Since submitting myself to carnal pleasures, * I have gone far away from You, O Logos. * I have become like all the other animals. * Please do not despise me, but convert and save me before the end, O Savior.

Τῶν πταισμάτων, ἀφίσταμαι οὐδόλως, καὶ βοῶ σοι τὸ Ἥμαρτον ὁ τάλας, ἐπιστροφὴν οὐδέποτε ποιούμενος· Κύριε οἰκτίρμον, τὴν πεπωρωμένην, κατάνυξον ψυχήν μου.

Though I cry out that I have sinned, O Master, * I do not cease committing my offenses, * for I have not repented, wretched that I am. * Lord of tender mercies, touch my hardened soul and imbue it with compunction.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Οἱ γενναῖοι, Κυρίου Ἀθλοφόροι, τῶν αἱμάτων τοῖς ῥείθροις βαπτισθέντες, δευτέροις ῥύποις οὐ κατεμολύνθησαν· ὅθεν στεφηφόροι, μετὰ τῶν Ἀγγέλων, χορεύουσιν ἀπαύστως.

Since the brave medaled Athletes of the Master * were in streams of their blood as Martyrs baptized, * they were untouched by subsequent defilement. * Therefore, wearing halos, they are celebrating unceasingly with Angels.

Νευρωθέντες, ἐλπίσι τῶν μελλόντων, τῶν βασάνων τὸν ὄγκον οἱ γενναῖοι, τῆς εὐσεβείας Μάρτυρες ὑπήνεγκαν, καὶ τελειωθέντες, θρόνῳ τοῦ Δεσπότου, παρίστανται ἀπαύστως.

Energized by their hopes of future blessings, * valiant Martyrs for true religion bravely * endured the massive tortures to the very end. * Now they occupy a permanent position near the throne of the Master.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἱσταμένων, βεβαίωσις ὑπάρχεις, καὶ πεσόντων ἀνόρθωσις Παρθένε· διὸ καταπτωθέντα με ἀνάστησον, ἵνα σε δοξάζω, τὴν Κεχαριτωμένην, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Raise me up, who have fallen down, O Virgin. * You are she who assures those who are standing, * and you restore those who like me have fallen down. * Raise me up, O Lady full of grace, and I will forever glorify you.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν.

Canon for the Bodiless Hosts. O praise and bless Him.

Τοὺς παραστάτας καὶ ὑμνῳδούς τῆς ἀφράστου, καὶ ἀῤῥήτου σου δόξης προσδέχου, σὲ νῦν δυσωποῦντας Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας.

The hosts of Angels * now stand about You extolling * Your sublime and ineffable glory, * O Christ, to the ages. Accept their supplications.

Ὑπὲρ ἡμῶν μόνε Ἀγαθὲ δυσωπούσας, στρατιὰς τῶν Ἀγγέλων προσδέχου, σὲ τῶν ἀνυμνούντων Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας.

Unto the ages, * O Christ our God, do the armies * of the Angels extol You. Accept them * as they now implore You on our behalf, O Good One.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Φαεινοτάταις σου ἀστραπαῖς Θεομῆτορ, τοὺς πιστῶς μελῳδοῦντας φαιδρύνοις, καὶ σὲ ἀνυμνοῦντας εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Virgin and Mother, * O Theotokos, we pray you * with your most splendid rays to illumine * all of us who praise you in song throughout the ages.

ᾨδὴ θʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode ix. Heirmos.

Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόῤῥητον Θεοῦ συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκὼν κατῆλθεν μέχρι καὶ σώματος, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, γενόμενος ἄνθρωπος· διὸ τὴν ἄχραντον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν.

All hearers shuddered when they heard * the unheard-of condescension of God to us: * that voluntarily * the Most High came down, and even bodily, * and from a Virgin''s womb was born, * becoming a man from her. * Hence, the immaculate * Theotokos we believers now magnify. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὡς πάλαι Πόρνην ἐν κλαυθμῷ, προσπεσοῦσάν σοι Χριστὲ ἐκαθάρισας, ὡς ἐδικαίωσας, Τελώνην Λόγε, μόνον στενάξαντα, ὡς προσεδέξω Μανασσῆν, ὡς Δαυῒδ ἠλέησας, μετανοήσαντα, οὕτω δέξαι με, καὶ σῶσον φιλάνθρωπε.

As it is written, You, O Christ, * cleansed the harlot who approached You with ardent tears; * You also justified * the Tax Collector who merely sighed, O Lord; * and You had mercy and received * both David and Manasseh the kings * when they repented of old. * So receive me now and save me, O Lover of man.

Στέναξον δάκρυσον ψυχή, τῶν προτέρων σου σφαλμάτων ἀπόστηθι, καὶ τῷ γινώσκοντι, τὰ κρύφιά σου φανερῶς πρόσπεσον, καὶ ἀναβόησον θερμῶς· Ἥμαρτόν σοι Κύριε, σῶσόν με οἴκτειρον, ἔχων σπλάγχνα οἰκτιρμῶν Πολυέλεε.

Pitiful soul of mine, desist * from your former sins, and weep ardent tears and sigh, * and to the One who knows * all of your secrets confess and openly * fall down and fervently cry out: * "I have sinned against You, O Lord. * Save me, have mercy on me, * in Your tender-love, O God very merciful."

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ἤθλησαν οἱ θεοειδεῖς, Ἀθλοφόροι ἐπὶ γῆς καρτερώτατα, καὶ τὴν ἀσάλευτον, νῦν Βασιλείαν, κλῆρον εἰλήφασι, καὶ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, μετέχουσι χαίροντες. Αὐτῶν πρεσβείαις Χριστέ, σοῦ τῆς δόξης κοινωνοὺς ἡμᾶς ποίησον.

Having competed well on earth * with amazing perseverance, the deified * Martyrs received the prize, * namely the kingdom which cannot be moved. * They now experience delight in Paradise and celebrate. * They intercede for us, * that You grant us to partake in Your glory, O Christ.

Φωστῆρες τὴν ἀνατολήν, τὴν ἀνέσπερον φωτίσαντες ὤφθητε, καὶ τὴν ἑσπέραν σοφοί, τῆς ἀθεΐας ἀπεμειώσατε καὶ δᾳδουχίαις ἱεραῖς, πάντας καταυγάζετε, τοὺς τὴν φωσφόρον ὑμῶν, Ἀθλοφόροι ἑορτὴν μεγαλύνοντας.

Illumine all of us who keep * your illustrious and luminous memory, * O medaled Athletes of Christ. * You are like stars in the Church''s firmament * that light the dawn that has no eve, * diminishing the evening of godless idolatry. * As we celebrate, you shine sacred light on us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Φώτισον πύλη τοῦ φωτός, τῆς καρδίας μου τὰ ὄμματα δέομαι, ἅπερ ἠμαύρωσε, τῆς ἁμαρτίας σκότος βαθύτατον, καὶ μετανοίας μοι αὐγήν, κατάπεμψον Δέσποινα, καὶ αἰωνίου πυρός, μεσιτείαις σου ἀεὶ ἐλευθέρωσον.

Mother of God, you are the gate * of the Light. So I implore you to shine on me * the light of penitence, * and make the eyes of my heart to see again; * for they were weakened and made blind * by sin which is extremely dark; * and intercede for me * with your Son, that He free me from eternal fire.

Κανὼν τῶν Ἀσωμάτων. Κυρίως Θεοτόκον.

Canon for the Bodiless Hosts. You are the Theotokos.

Χορείαις Ἀσωμάτων, νῦν τὴν Ἐκκλησίαν, διʼ ἀρετῆς μιμουμένην ἀνάδειξον, περιτειχίζων Ἀγγέλοις, Χριστὲ τὴν ποίμνην σου.

We pray You to surround us * with a wall of Angels, * so that the Church and Your whole flock might imitate * the hosts of bodiless powers in godly virtue, O Christ.

Ψυχῶν τὴν σωτηρίαν, Ἄγγελοι προστάται, παρὰ Θεοῦ δυσωποῦντες δωρήσασθε, τοῖς προσιοῦσι τῇ σκέπῃ, ὑμῶν πανένδοξοι.

Expecting your protection, * all-glorious Angels, * we turn to you as our guardians and we pray * that by your earnest entreaties our souls be saved by God.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὡς ὄρθρος τοῖς ἐν σκότει, καὶ πεπλανημένοις, δικαιοσύνης Παρθένε τὸν Ἥλιον, ἐν ταῖς ἀγκάλαις κρατοῦσα, Χριστὸν ἀνέτειλας.

You held in your embraces * Christ, and thus, O Virgin, * like dawn, gave rise to the true Sun of Righteous * for us, deluded in darkness; and thus you dazzled us.

Εἰς τὸν Στίχον τῶν Αἴνων.

At the Aposticha of Lauds.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δʹ. Κατανυκτικά.

Aposticha. Mode pl. 4. For compunction.

Ὅταν λάβω κατὰ νοῦν, τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, καὶ εἰς ἔννοιαν ἔλθω, τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἐτάσεως, τρόμῳ συνεχόμενος, πρὸς σὲ καταφεύγω τὸν φιλάνθρωπον Θεόν. Διὸ μή με παρίδῃς ἱκετεύω σε, μόνε ἀναμάρτητε, δώρησαι κατάνυξιν τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, πρὸ τελευτῆς καὶ σῶσόν με.

When I bring to mind the many terrible things I have done, and when I think about that terrifying judgment, I am overcome by trembling, and I turn to You, my God who loves humanity. So I pray to You, the only sinless One, do not despise me; but before the end, give compunction to my humble soul and save me.

Στίχ. Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν· εὐφρανθείημεν ἀνθʼ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά. Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.

Verse: We were filled with Your mercy in the morning, and in all our days we greatly rejoiced and were glad; gladden us in return for the days You humbled us, for the years we saw evil things. And behold Your servants and Your works, and guide their sons. [SAAS]

Δάκρυά μοι δὸς ὁ Θεός, ὡς ποτὲ τῇ γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξίωσόν με βρέχειν τοὺς πόδας σου, τοὺς ἐμὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πλάνης ἐλευθερώσαντας, καὶ μύρον εὐωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρόν, ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθέντα, ἵνα ἀκούσω κᾀγὼ τῆς εὐκταίας σου φωνῆς. Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην.

Give me tears, O Lord, as once You did to the sinful woman, and grant that I may wet Your feet, which freed me from the way of error, and like her to offer You, as fragrant ointment, a pure life that is built on repentance; so that I, too, may hear those cherished words of Yours: "Your faith has saved you, go in peace."

Στίχ. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

Verse: And let the brightness of the Lord our God be upon us, and prosper for us the works of our hands. [SAAS]

Μαρτυρικόν. Αὐτόμελον.

For the Martyrs. Automelon.

Τί ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι; Χερουβίμ; ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύσατο Χριστός. Σεραφίμ; ὅτι ἀπαύστως ἐδοξάσατε αὐτόν. Ἀγγέλους; τὸ γὰρ σῶμα ἀπεστράφητε. Δυνάμεις; ἐνεργεῖτε ἐν τοῖς θαύμασι. Πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόματα, καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα, πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

What are we to call you, O holy ones? * Cherubim, inasmuch as Christ has found repose in you. * Seraphim, for without ceasing you were glorifying Him. * Or Angels, from the body you had turned away. * Or Powers, you are active doing miracles. * Your names are many, and greater are * the spiritual gifts that you received. * So intercede, we entreat you, that our souls be saved.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε, Κεχαριτωμένη Μήτηρ ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν, Θεοτόκε πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

All in heaven sing your praises, O unwedded Mother who are full of grace. And we also glorify you and your incomprehensible childbirth. O Theotokos, intercede for the salvation of our souls.

__________

__________

ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ

LITURGY

Οἱ Μακαρισμοί. Ἦχος πλ. δʹ.

The Beatitudes. Mode pl. 4.

Μνήσθητι ἡμῶν, Χριστὲ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὥσπερ τοῦ λῃστοῦ, ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, καὶ καταξίωσον πάντας μόνε Οἰκτίρμον, τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου.

Savior of the world, remember us Your servants * as upon the Cross You remembered the Robber, * only compassionate Christ, and account us worthy * of inheriting Your heavenly Rule.

Ἴασαι Χριστέ, τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου, μόνε ἰατρέ, ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, καὶ κατανύξεως ῥείθροις με ἀποπλύνας, ὅλον καθάρισον ὡς Εὔσπλαγχνος.

Compassionate Christ, the only true physician * of our souls and bodies, I pray You cure the passions * of my soul, and in rivers of my compunction * wash them away and purify me, O Lord.

Θρόνον τῆς σεπτῆς, κυκλοῦντες θεαρχίας, θρόνοι, Χερουβείμ, Ἀρχαὶ καὶ Ἐξουσίαι, καὶ αἱ λοιπαὶ Ἀσωμάτων Ταξιαρχίαι, ἱερωτάτως ἀναλάμπουσι.

Orbiting the throne of the all-holy Godhead, * Thrones and Cherubim, Principalities, Dominions * and all the rest of the heavenly hierarchies * are glowing brightly and most sacredly.

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Ζέσει τῆς Χριστοῦ, πυρούμενοι ἀγάπης, ἄφλεκτοι πυρός, διέμειναν ἐν μέσῳ, οἱ Ἀθληταὶ πυρπολήσαντες τὰς ἀκάνθας, τῆς δυσσεβείας, θείᾳ χάριτι.

On fire with the ardor of love for Christ the Savior, * the Martyrs were not burned when thrown into the fire, * but rather they by divine grace consumed with fire * the thorny brambles of impiety.

Δόξα.

Glory.

Ὦ Τριὰς ἁπλῆ, Μονὰς ἀρχικωτάτη, λύτρωσαι πυρός, σοὺς δούλους τοῦ ἀσβέστου, ταῖς ἱκεσίαις τῶν θείων σου Ἀσωμάτων, καὶ Βασιλείας καταξίωσον.

Simple Trinity, and Unity, we pray You, * Ruler most-supreme, deliver us Your servants * from the unquenchable fire; and grant us Your kingdom, * by the entreaties of Your bodiless hosts.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Τόμον σε ποτέ, προεῖδεν Ἠσαΐας, ἐν ᾧ τοῦ Πατρός, δακτύλῳ κατεγράφη, θεοχαρίτωτε, Λόγος ἀνερμηνεύτως, βίβλῳ ζωῆς ἐγκαταγράφων ἡμᾶς.

Isaiah foresaw you of old to be a volume, * in which inexplicably the finger of the Father * wrote the Logos, O Virgin filled with divine grace; * and He enrolled us in the book of life.