×

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ

ON MONDAY EVENING

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, Προσόμοια.

At, Lord, I have cried, Prosomoia.

Στιχηρὰ Δεσποτικά.

Stichera for the Master.

Ἦχος πλ. δʹ. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Mode pl. 4. What a paradoxal.

Τίνι ψυχὴ ἐξωμοίωσαι, ἐν ῥαθυμίᾳ πολλῇ, τὴν ζωήν σου ἐξάγουσα, ὕπνῳ βαθυτάτῳ τε, χαλεπῆς καταπτώσεως, βαρυνομένη; Δράμε καὶ πρόφθασον, καὶ τῷ τὰ πάντα, εἰδότι πρόσπεσον, κλαῦσον καὶ αἴτησαι, καιρὸν μετανοίας σοι, πρὶν τοῦ πυρός, τοῦ ἀσβέστου τάλαινα, γένῃ ὑπέκκαυμα.

Whom do you resemble, O my soul, * as you are passing the days * of your life in great indolence, * heavy with the deepest sleep * of intractable lethargy? * Wretch that you are, now run and anticipate, * and fall down prostrate to Him who knows all things. * Cry out, and supplicate * that He give you time in order to repent * before you become the fuel * for the unquenchable fire.

Οἶδας Χριστὲ τὴν ἀσθένειαν, τῆς ἀνθρωπίνης σαρκός, καὶ τὸ χαῦνον τῆς φύσεως, ἐπίστασαι Δέσποτα, ὡς ποιητὴς καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὸν σάλον κόπασον τῆς καρδίας μου, διδοὺς γαλήνην τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, δίδου διόρθωσιν, τῶν ἀτόπων ἔργων μου, καὶ τοῦ πυρός, τοῦ ἀσβέστου ῥῦσαί με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

You know the weakness of human flesh, * as our Creator and Lord; * as our Maker, You thoroughly * understand the sluggishness * of our nature, O Christ our God. * Abate, I pray You, the surging in my heart, * bestowing calmness upon my humble soul. * Grant me correction of * my unseemly deeds, and from eternal fire * rescue me, for only You * are most compassionate.

Ὅλον τὸν βίον ἠνάλωσα, καὶ τὴν ζωήν μου αἰσχρῶς, καὶ ἀσώτως Φιλάνθρωπε, μὴ προσχὼν τὸ σύνολον, ταῖς ἐκεῖθεν κολάσεσιν, ἀλλὰ Θεέ μου, νῦν ἐπιστρέφοντα, δέξαι Σωτήρ μου, ὥσπερ τὸν Ἄσωτον, ταῖς τοῦ Προδρόμου σου, καὶ πάντων Ἁγίων σου, σεπταὶς λιταῖς, καὶ τῆς κυησάσης σε, Χριστὲ καὶ σῶσόν με.

Ἕτερα Στιχηρά. Τοῦ Προδρόμου. Ὅμοια.

Additional Stichera. For the Forerunner. Same Melody.

Τῆς στειρευούσης τὸ βλάστημα, τὸ τῆς ἁγνείας φυτόν, τῶν βροτῶν ἐγκαλλώπισμα, τοῦ Δεσπότου Πρόδρομε, Ἰωάννη πανεύφημε, φύλαξ ὁ θεῖος, τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς, τὴν σὴν πρεσβείαν καὶ τὴν βοήθειαν, δίδου λυτρούμενος, μηχανῶν τοῦ ὄφεως, καὶ πονηρᾶς, τούτου με κακώσεως, καὶ ἐπιθέσεως.

Ἵνα δοξάζω καὶ σέβωμαι, ἵνα τιμῶ καὶ ὑμνῶ, καὶ γεραίρω ἐκ πίστεως, σοῦ τὸ θεῖον ὄνομα, τὸ φαιδρὸν χαριτώνυμε, μὴ ἀφιστάνου, ποτὲ τοῦ δούλου σου, μηδὲ χωρίζου μου, θεῖε Πρόδρομε, ἀλλὰ ταῖς πτέρυξι, τῆς σεπτῆς πρεσβείας σου, διὰ παντός, σκέπε με καὶ φύλαττε ἀπὸ παντοίων κακῶν.

Never abandon your votary; * never reject me, I pray, * so that I may extol and praise, * venerate and glorify, * and devotedly celebrate * your bright, divine name, synonymous with grace, * O holy Prophet, Forerunner, Baptist John. * Under the wings of your * venerable intercessions evermore * shelter me, and guard me from * evils of every kind.

Ὅλος ὑπάρχεις ἡδύτητος, καὶ γλυκασμοῦ θεϊκοῦ, πεπλησμένος ἀοίδιμε, καὶ εὐφραίνεις ἅπαντας, τοὺς πιστῶς προσιόντας σοι, καταγλυκαίνων τὰ αἰσθητήρια, τὰ τῆς ψυχῆς τε καὶ τὰ τοῦ σώματος, νόσων καὶ θλίψεων, συμφορῶν κακώσεων, καὶ ὀδυνῶν, ψυχοφθόρων πάντοτε, ἡμᾶς λυτρούμενος.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Theotokion. Same Melody.

Χαῖρε Θεοτόκε Δέσποινα, χαῖρε Θεοῦ καθαρόν, οἰκητήριον Ἄχραντε, χαῖρε θεῖον ὄχημα, τοῦ Λόγου θεοχώρητε, τὸ θεότευκτον, χαῖρε παλάτιον, θεοπάροχον, χαῖρε θησαύρισμα, θάλαμος ἔμψυχος, Θεοῦ θεία τράπεζα, καὶ κιβωτέ, καὶ κατοικητήριον, τοῦ θείου Πνεύματος.

Lady Theotokos, we cry out saluting you: Rejoice! * You are God''s most pure dwelling place. * Rejoice! Divine chariot * of the Logos, where God was held. * Rejoice! O palace that God made for himself. * Rejoice! O treasure that God provides to us. * Animate bridal room * of our God. The holy Table and the Ark * symbolize you, for in you the Holy Spirit dwelt.

Εἰς τὸν Στίχον.

At the Aposticha.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δʹ. Κατανυκτικά.

Aposticha. Mode pl. 4. For compunction.

Σὲ τὸν Βασιλέα καὶ Δεσπότην, Ἄγγελοι ἀπαύστως ἀνυμνοῦσιν, ἐγὼ δέ σοι προσπίπτω, ὡς ὁ Τελώνης κράζων, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με.

Angels unceasingly extol You the King and Lord and Master. But I, like the Publican, am bowed as I implore You: O God, be gracious to me and save me.

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν Κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς Κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Verse: I lift my eyes to You, who dwell in heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hands of their masters, as the eyes of the maidservant look to the hands of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until He shall have compassion on us. [SAAS]

Ἀθάνατος ὑπάρχουσα ψυχή μου, τοῖς κύμασι τοῦ βίου μὴ καλύπτου, ἀνάνηψον βοῶσα, πρὸς τὸν σὸν εὐεργέτην, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με.

O soul of mine, since you are immortal, let not mundane concerns inundate you. Come to your senses, and pray to your Benefactor: "O God, be gracious to me and save me."

Στίχ. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.

Verse: Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are greatly filled with contempt; our soul is greatly filled with it. We are a disgrace to those who prosper, and a contempt to the arrogant. [SAAS]

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Μάρτυρες Κυρίου, ἱκετεύσατε τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ αἰτήσασθε ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, πλῆθος οἰκτιρμῶν, καὶ τὸν ἱλασμόν, τῶν πολλῶν παραπτωμάτων δεόμεθα.

Martyrs of the Lord, we pray you earnestly entreat our God, and ask for an abundance of tender mercy for our souls, and the forgiveness of our many sins.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Ἡ σκέπη σου Θεοτόκε Παρθένε, ἰατρεῖον ὑπάρχει πνευματικόν· ἐν αὐτῇ γὰρ καταφεύγοντες, ψυχικῶν νοσημάτων λυτρούμεθα.

Your shelter, O Virgin Theotokos, is for us a spiritual clinic; for therein taking refuge, we are freed from disorders that affect the soul.

__________

__________

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΠΡΩΪ

ON TUESDAY MORNING

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

MATINS

Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Καθίσματα. Κατανυκτικά.

After the first Psalter reading, Kathismata. For compunction.

Ἦχος πλ. δʹ.

Mode pl. 4.

Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ Κύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, ὅτι κατὰ μικρὸν ἡ ζωή μου δαπανᾶται, καὶ ἐξ ἔργων ἐμοὶ οὐχ ὑπάρχει σωτηρία, διὰ τοῦτο δέομαι. Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ Κύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, καὶ σῶσόν με.

O Lord: look on my lowliness with a compassionate eye, ⁄ for there is no salvation for me in my deeds and my life is soon spent. ⁄⁄ So i cry out: O Lord, look on my lowliness with a compassionate eye and save me.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

N/M (By conceiving the wisdom.)

Τὴν ἡμέραν ἐκείνην, τὴν φοβεράν, ἐννοοῦσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ἀνάπτουσα λαμπάδα σου, ἐν ἐλαίῳ φαιδρύνουσα· οὐ γὰρ οἶδας πότε, πρὸς σὲ ἐπελεύσεται, ἡ φωνὴ ἡ λέγουσα· Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος σου. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ νυστάξῃς καὶ μείνῃς, ἔξωθεν κρούουσα, ὡς αἱ πέντε Παρθένοι, ἀλλʼ ἀγρύπνως καρτέρησον, ἵνα ὑπαντήσῃς Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἐν ἐλαίῳ πίονι, καὶ δῴη σοι, τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ.

Keep watch, O my soul, and bear in mind that fearful day. ⁄ Kindle your lamp and make it burn bright with the oil of compassion. ⁄ For you do not know when you will hear the cry: Behold the Bridegroom. ⁄ Stay awake, then, O my soul, and do not slumber, ⁄ lest you be left outside, knocking at the door like the five virgins. ⁄ Continue awake and go out to meet Christ your God, ⁄ with the rich oil of mercy in your lamp. ⁄⁄ May he grant you the divine bridal chamber of his glory.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Theotokion. Same Melody.

Χαριστήριον αἶνον, χρεωστικῶς, ὡς ἡ Χήρα ἐκείνη, δύο λεπτά, προσφέρω σοι Δέσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν χαρίτων σου· σὺ γὰρ ὤφθης σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀεί με ἐξαίρουσα. Ὅθεν ὡς ἐκ μέσου, φλογιζούσης καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων με, ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι· Θεοτόκε βοήθει μοι, πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δοθῆναί μοι· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦλός σου.

Duty-bound I present you this hymn of praise, * like the widow''s two cents, out of gratitude, * O Lady, because of all your benevolent favors. * For you are my shelter and likewise my help in need; * from troubles and temptations you ever deliver me. * Therefore being rescued from the things that afflict me, * as though from a furnace fire, from my heart I cry out to you, * Theotokos help me, I pray, * interceding with your Son and God * that He grant forgiveness of offences * to those who faithfully worship your Son, O immaculate one.

Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα. Κατανυκτικά.

After the second Psalter reading, Kathismata. For compunction.

Ὡς τοῦ Κριτοῦ παρόντος, μερίμνησον ψυχή, καὶ τῆς φρικτῆς ἡμέρας, τὴν ὥραν ἐννοοῦ· ἡ γὰρ κρίσις ἀνίλεώς ἐστι, τοῖς μὴ πράξασιν ἔλεος· διὸ πρὸ τέλους βόησον. Φεῖσαί μου Σωτήρ· μόνος γὰρ ὑπάρχεις φιλάνθρωπος.

Be full of anxious fear, O my soul, ⁄ as though you stand in the presence of the Judge; ⁄ call to mind that dreadful day and hour. ⁄ The judgment shall be without mercy for those who showed no mercy. ⁄⁄ Therefore spare me, O Savior, as the only Lover of mankind.

Ὡς ἡ πόρνη σοι προσπίπτω, ἵνα λάβω τὴν ἄφεσιν, καὶ ἀντὶ μύρου, τὰ δάκρυα ἐκ καρδίας, προσφέρω σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ἵνα ὡς ἐκείνην οἰκτειρήσῃς με Σωτήρ, καὶ παράσχῃς ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν· ὡς αὐτὴ γὰρ κραυγάζω σοι· Λύτρωσαί με τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου.

Begging to receive forgiveness, ⁄ I fall down before you like the harlot, O Christ my God; ⁄ in place of ointment I offer you the tears from my heart. ⁄ Have mercy on me, O Savior, as you did on her; ⁄ grant me the remission of my sins. ⁄⁄ For like her, I cry out to you: Deliver me from the filthiness of my deeds.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν.

Glory. Both now. Theotokion. When You, the Life of all.

Εἰς πέλαγος δεινῆς, ἐμπεσὼν ἀθυμίας, ἐκ πλήθους πονηρῶν, καὶ ἀθέσμων μου ἔργων, ἦλθον εἰς ἀπορίαν, καὶ ἀπογνώσει νυνὶ συνέχομαι. Δέσποινα Θεοτόκε, αὐτή με σῶσον τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου· ἁμαρτωλῶν σὺ γὰρ εἶ βοηθός, καὶ κάθαρσις σωτήριος.

I fell into the ocean of terrible depression * because of all my deeds that were wicked and unlawful. * Now I am at a loss, and desperation possesses me. * O Lady Theotokos, in your compassion save me and deliver me. * For we know you to be the one who helps * and cleanses sinners for salvation.

Μετὰ τὴν γʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα.

After the third Psalter reading, Kathismata.

Κατανυκτικόν.

For compunction.

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν.

When You, the Life of all.

Ψυχή μου ἀμελῶς, τὴν ζωὴν δαπανῶσα, ἀνάστηθι ποτέ, πρὸς μετάνοιαν βλέψον, κλαῦσον πικρῶς ἐκ βάθους, μήπως θρηνήσῃς ἐκεῖ ἀνόητα· φρῖξον κατανοοῦσα, τὴν τοῦ Δεσπότου δευτέραν ἔλευσιν, καὶ πρὸ τῆς δίκης δίκασον σαυτήν, καὶ φεύξῃ δίκην ἔνδικον.

My soul, since you have wasted your life, being carefree, * arise now from your torpor and look to your repentance. * Bitterly weep with feeling, lest in the next life you grieve to no avail. * Shudder now as you ponder * the Second Coming of Christ the righteous Judge. * Before the judgment comes convict yourself, * and thus escape a just conviction.

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Φωστῆρες νοεροί, ἀνεδείχθητε ἅγιοι Μάρτυρες· τὴν γὰρ ἀχλὺν τῆς πλάνης, κατηργήσατε διὰ τῆς πίστεως, τὰς ψυχικὰς ὑμῶν λαμπάδας ἐφαιδρύνατε, καὶ τῷ Νυμφίῳ μετὰ δόξης συνεισήλθετε, εἰς τὸν οὐράνιον νυμφῶνα, καὶ νῦν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Holy Martyrs, you were shown to be spiritual luminaries; for by faith you ended the fogginess of error, you brightened the lamps of our souls, and with glory you entered the celestial bridal hall with the Bridegroom. Now we pray you entreat Him to save our souls.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Τὸ ἀσάλευτον στήριγμα, τὸ τῆς πίστεως, καὶ σεβάσμιον δώρημα, τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύνωμεν πιστοί. Χαῖρε ἡ τὴν πέτραν τῆς ζωῆς, ἐν γαστρί σου χωρήσασα, χαῖρε τῶν περάτων ἡ ἐλπίς, θλιβομένων ἀντίληψις, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

O Believers, let us magnify the Theotokos in hymns. She is the unshakable support of the Faith, and the venerable gift to our souls. "Rejoice! for in your womb you contained the Rock of life. Rejoice! as the hope of all the earth, and the help of those in trouble! Rejoice, O unwedded Bride!"

Κανὼν Κατανυκτικός.

Canon of Compunction.

Ἦχος πλ. δʹ. ᾨδὴ αʹ. Ὁ Εἱρμός.

Mode pl. 4. Ode i. Heirmos.

Τῷ συντρίψαντι πολέμους, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, καὶ διαβιβάσαντι τὸν Ἰσραήλ, ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, ᾄσωμεν αὐτῷ, ὡς λυτρωτῇ ἡμῶν Θεῷ, ὅτι δεδόξασται.

To the Lord who crushed combatants * by His strong and upraised arm * for His people Israel, * and led them as they passed over the Red Sea, * let us sing, for He is our deliverer and God and greatly glorified. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Πλήρωσόν μου τὴν καρδίαν, κατανύξεως Χριστέ, ὅπως εἰσελεύσωμαι ἐν μετανοίᾳ, εἰς σκηνώματά σου, καὶ ἐξομολόγησιν, προσάξω σοι, χρεῶν με λύουσαν.

Send Your light and fill my heart now with compunction, O my Christ. * Lead me to Your tabernacles, so that I may enter in repentance. * There will I give thanks to You and also my confession, which forgives my debts.

Λῦσον Λόγε τῶν δεσμῶν με, τῶν ἀμέτρων μου κακῶν, ἵνα βηματίζω σου ἐν μετανοίᾳ, τὰς δικαίας τρίβους, θείαν ὁδηγούσας, εἰς κατάπαυσιν, τερπνῶν τῶν αἰωνίων.

Lord, release me from the bonds of my countless sins, I pray, * so that in repentance I may walk Your paths of righteousness, O Logos. * Set me on a path that leads me to Your divine rest with its eternal delights.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ἤρθη μέγιστον πρὸς ὕψος, τῶν Μαρτύρων σου Χριστέ, ἡ μεγαλοπρέπεια πανευπρεπῶς· καὶ γὰρ διηθληκότες, τοῖς ὑπερφυέσι, σοῦ χαρίσμασιν ἐμεγαλύνθησαν.

The magnificence and grandeur of Your Martyr Saints, O Christ, * is indeed exalted to the greatest height; for when they had competed, * they were magnified by Your extraordinary gifts of grace to them, O God.

Ῥαντισμῷ θείων αἱμάτων, τῶν ἁγίων Ἀθλητῶν, αἷμα ἐπιβώμιον τῷ δυσμενεῖ, φερόμενον ἐπαύθη, καὶ καθηγιάσθη, τὰ ἐπίγεια, Πνεύματος χάριτι.

Ever since the Martyr Athletes gave their holy blood for Christ, * sacrifice of blood upon a pagan altar is no longer practiced. * Now the earth is sanctified and consecrated by the Holy Spirit''s grace.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Μετανοίας μοι Παρθένε, καθυπόδειξον ὁδούς, καὶ τῆς ἀπαγούσης με πρὸς ἁμαρτίαν, ἀπόστρεψον τρίβου, ἵνα σε ὑμνῶ, τὴν πολυΰμνητον, καὶ παμμακάριστον.

I implore you, holy Virgin, to divert me from the path * that leads me away to sin, and show me ways that guide me to repentance; * and I will extol you, the all-lauded and all-blessed Mother of God.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τῷ ἐκτινάξαντι.

Canon for the Forerunner. He overthrew.

Πρόδρομε κήρυξ τῆς μετανοίας, μετανοεῖν με ἐκ ψυχῆς, πάντοτε δυσώπει τὸν Δεσπότην καὶ Κύριον, τὸν νοῦν μου φωταγωγῶν, καὶ τὴν καρδίαν τοῦ πίστει σε τιμῶντος.

Forerunner and preacher of repentance, * ever implore the Lord our God, * that I may wholeheartedly repent while I still have time; * and send down His holy light * upon my mind and heart, as I extol you.

Ὡς τῆς ἐρήμου κάλλιστον θρέμμα, Πρόδρομε κήρυξ τοῦ Χριστοῦ, νῦν ἐν ἐρημίᾳ με καλῶν αὐλιζόμενον, ὁδήγησον εἰς ὁδόν, τῆς σωτηρίας θείᾳ σου ἐντεύξει.

You are the finest son of the desert, * Forerunner and preacher of Christ. * Guide me on the way of salvation, by your holy prayer; * for desolate is my soul, * devoid of virtue, dwelling in the desert.

Τῆς τυραννούσης με ἁμαρτίας, τῇ μεσιτείᾳ σου σοφέ, Πρόδρομε ἐν τάχει δυσωπῶ ἐλευθέρωσον, καὶ θραῦσον τὴν κατʼ ἐμοῦ, ἐγειρομένην δαιμόνων καταιγίδα.

Sin, like a tyrant, now dominates me. * Therefore I earnestly entreat: * By your intercession, quickly free me, O Forerunner; * and quiet the raging storm * of the temptations that demons rouse against me.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σῶσόν με [ἁγνὴ] Μῆτερ τῆς ἀληθείας, κλυδωνιζόμενον δεινῶς, ὑπὸ τῶν παθῶν καὶ συνεχῶς βυθιζόμενον, καὶ ἴθυνόν με Σεμνή, πρὸς σωτηρίας τὸν εὔδιον λιμένα.

The passions throw me into confusion, * and I repeatedly succumb * to their waves, and grievously I sink in sea of sin. * Save me, O Mother of Truth. * Steer me to the calm harbor of salvation.

ᾨδὴ γʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iii. Heirmos.

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ μου, ἐπλατύνθη ἐπʼ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίῳ σου.

My heart exults and in the Lord firmly is established; * and in my God is my horn exalted; * and my mouth is open wide at my enemies, and in Your salvation I rejoice. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ῥύπου κακίας ἀποπλύνας μου τὴν καρδίαν, ὀφθῆναι ἄμεμπτον ἐναντίον σου, ἐν ἡμέρᾳ φοβερᾷ καταξίωσον, Χριστέ μου ὡς ὑπεράγαθος.

O Christ, I pray You, most benevolent, to prepare me * to stand before You completely blameless * on that fearful day of judgment, and purify * my heart of the stains passion and sin.

Ἴσχυσε δόλῳ θανατῶσαί με ὁ βελίαρ, τῷ κέντρῳ Λόγε τῆς ἁμαρτίας· ἀλλʼ αὐτός με ζωηφόροις ἰάτρευσον, φαρμάκοις τῆς μετανοίας Χριστέ.

The devil tricked me into sinning and thus he killed me: * the sting of sin, after all, is deadly. * Now I pray You, Christ, revive me through penitence, * that life-saving antidote, O Word.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Στῶμεν ἀνδρείως ἐπεφώνουν οἱ Ἀθλοφόροι, ἀλλήλοις μή τις ἀποστατήσῃ· ὁ Δεσπότης βοηθὸς ἡμῶν πάρεστιν, ἀθλοῦσι γενναιοτάτῳ νοΐ.

The Martyrs shouted their encouragement to one another, * as they competed with faith and courage, * "Know that Christ the Lord is present and helping us! * We stand valiantly and no one deserts!"

Τοὺς ὑπερτίμους λίθους πάντες τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς θείους πύργους τῆς εὐσεβείας, τοὺς τῆς πλάνης καθαιρέτας ἐν ᾄσμασι, τιμῶμεν πιστοὶ τοὺς Μάρτυρας.

Come, all believers, let us honor the holy Martyrs. * They are like towers that guard the true Faith, * for they overthrew deception. And now the Church * displays them like very precious gems.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Κατεῤῥαγμένων ἐπανόρθωσις Θεοτόκε, πτωθέντα ἔγειρον ἐκ βόθρου, τῶν κακῶν μου καὶ ἑδραίωσον Δέσποινα, ἐν πέτρᾳ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν.

Since you restore those broken down, Lady Theotokos, * I who have fallen beg you to raise me * from the cesspool of my vices, and stand me firm * on the rock of the commandments of God.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Στερέωσον ἡμῶν τὸν νοῦν.

Canon for the Forerunner. By Your word.

Ὄμβρησον κἀμοὶ σταγόνα μετανοίας, ὁ ἐν ποταμῷ τὴν ἄβυσσον βαπτίσας, τῆς εὐσπλαγχνίας τὸν Κύριον τῶν ἁπάντων, Πρόδρομε κήρυξ ἀξιάγαστε.

Forerunner of Christ, you baptized in the river * the infinite sea of mercy, namely Jesus * the Lord of all, and announced Him. Now I entreat you, * rain down a droplet of repentance on me.

Περιστατικαῖς συγχύσεσι τοῦ βίου, πάντοτε τὸν νοῦν κλονούμενος προσφεύγω, ὑπὸ τὴν σκέπην σου Πρόδρομε τοῦ Σωτῆρος· σπεῦσον βοήθησον τῷ δούλῳ σου.

When I am beset by troubles and temptations * and upset by life''s confusing circumstances, * I turn to you, holy Forerunner of the Savior. * Hurry, for I your servant need your help.

Ἐν νυκτεριναῖς εὐχαῖς ἐπικαλοῦμαι, τὸν ἡμερινὸν λαμπτῆρά σε τοῦ κόσμου· Θεομακάριστε Πρόδρομε φώτισόν μου, τὰ τῆς καρδίας αἰσθητήρια.

When I pray at night, O Baptist, I invoke you, * guiding light by day for me and for the whole world. * O holy Forerunner blessed of God, illumine * the sensing organs of my soul and heart.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Φώτισον ἁγνὴ Παρθένε τὴν ψυχήν μου, φῶς τὸ ἐκ φωτὸς τεκοῦσα Θεοτόκε, καὶ τῆς μερίδος με δεῖξον τῶν σωζομένων, ἵνα ὑμνῶ σε τὴν Πανύμνητον.

As the one who bore the light from light, O Virgin, * illumine my soul, all-holy Theotokos; * and let me be among those who receive salvation, * and I will praise you, the all-lauded one.

ᾨδὴ δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iv. Heirmos.

Ἀκήκοα Κύριε, τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, ὅτι ἀῤῥήτῳ βουλῇ, Θεὸς ὢν ἀΐδιος, ἐκ τῆς Παρθένου προῆλθες σαρκωθείς. Δόξα τῇ δόξῃ σου Χριστέ, δόξα τῇ δυνάμει σου.

I heard Your report, O Lord, and was afraid and greatly astonished, * that You the eternal God, in counsel ineffable, * became incarnate and were born of the Virgin. * Glory to Your glory, O Christ! * Glory to Your strength, O Lord! [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἐπλάνησε γεύσει με, τῆς ἁμαρτίας ἐχθρὸς ὁ πλάνος, καὶ ἀπὸ σοῦ Ἀγαθέ, πόῤῥω ἀπεμάκρυνε, καὶ τοῖς ὁδοῦσι κατάβρωμα αὐτοῦ, εἰργάσατο μόνε Σωτήρ· σπεῦσον ἐξελέσθαι με.

O Lord, the archenemy, that great deceiver, of old deceived me * to try the sweet taste of sin, * and he dragged me far away from You; and I was devoured by his teeth. * Good God and Savior, now I pray, * quickly come and rescue me.

Τὰ ἄδηλα Κύριε, καὶ κρύφιά μου αὐτὸς γινώσκεις· ἡμαρτηκότα πολλά, τοῖς πολλοῖς σου οἴκτειρον, ὡς συμπαθὴς οἰκτιρμοῖς μόνε Σωτήρ, καὶ μετανοίας μοι καιρόν, δίδου καθαρτήριον.

You know me completely, Lord; You even know all my unknown secrets, * how I have sinned many times. * In Your many tender-mercies, only Savior, be merciful to me. * In Your compassion, give me time * to repent and cleanse myself.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὡς κύμασι Μάρτυρες, περικυκλούμενοι ταῖς βασάνοις, τῇ κυβερνήσει Χριστοῦ, πρὸς λιμένας ἤχθητε, τῆς οὐρανῶν Βασιλείας παρʼ αὐτοῦ, νίκης στεφάνοις ἀληθῶς, κατακλεϊζόμενοι.

The tortures that you endured were like the waves in the sea, O Martyrs, * but by the steering of Christ * you were brought to harbor, that is to the kingdom of heaven, and received * crowns for your victory from Him. * Now you are extolled by all.

Νεώσαντες Μάρτυρες, τῇ εὐσεβείᾳ γῆν τῆς καρδίας, ὁμολογίας αὐτῇ, σπόρον κατεβάλετε, καὶ μαρτυρίου ἐδρέψασθε σαφῶς, ἑκατοστεύοντα τερπνόν, ἄσταχυν πανεύφημοι.

With true faith you tilled your hearts like land, O holy all-lauded Martyrs, * and there you planted the seed * of the good confession of your faith in Christ God, for which you clearly reaped * a hundredfold the sweetest corn of your sacred martyrdom.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Πανύμνητε Δέσποινα, μεγαλοφώνως ἀναβοῶ σοι· πλήρωσον πάσης χαρᾶς, τὴν ἐμὴν διάνοιαν, παρεχομένη μοι πένθος ἀγαθόν, καὶ μετανοίας ἀφορμάς, καὶ γνῶσιν σωτήριον.

O Lady, extolled by all, I sing my prayer to you with a loud voice. * Please fill my mind with all joy. * Also, grant me grief and joy-creating sorrow, that benefit the soul, * and the occasions to repent * and all I need to know to be saved.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Εἰσακήκοα Κύριε.

Canon for the Forerunner. I have heard the report.

Ἐμαυτὸν ἀποκλαίομαι, βίον ἀδιόρθωτον ἔχων πάντοτε· σῶσον οἴκτειρόν με Πρόδρομε, τὸν ἐν ἁμαρτίαις ἀπολλύμενον.

Holy Forerunner, rescue me, * perishing in sins as I am, and pity me, * as I am weep in grief about myself, * ruing the incorrigible life I lead.

Ἐν εὐχαῖς καὶ δεήσεσιν, εὕροιμι συλλήπτορά σε Μακάριε, τὴν ψυχήν μου ἐνισχύοντα, καὶ τὸν λογισμόν μου καταυγάζοντα.

May I have you, O blessed man, * praying and entreating the Lord on my behalf, * holy Forerunner, and strengthening * my enfeebled soul and shining light on my mind.

Βαπτιζόμενον κλύδωνι, τῶν ἁμαρτημάτων καὶ κινδυνεύοντα, Βαπτιστὰ Θεοῦ κυβέρνησον, πρὸς γαλήνην θείας ἐπιγνώσεως.

Now immersed in the waves of sin, * I am in grave danger of sinking under them. * Holy Baptist of the Savior Christ, * steer me to the stillness of the knowledge of God.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ταπεινώσασα σῶσόν με, τὸν ὑψηλοφρόνως πολιτευόμενον, ἡ τεκοῦσα τὸν ὑψώσαντα, τὴν ταπεινωθεῖσαν φύσιν Πάναγνε.

You gave birth to the One who raised * humbled human nature and then exalted it. * Pure one, save me now by humbling me, * for I have exalted thoughts about myself.

ᾨδὴ εʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode v. Heirmos.

Τὸν ζόφον τῆς ψυχῆς μου, διασκέδασον φωτοδότα Χριστὲ ὁ Θεός, τὸ ἀρχέγονον σκότος, διώξας τῆς ἀβύσσου, καὶ δώρησαί μοι τὸ φῶς, τῶν προσταγμάτων σου Λόγε, ἵνα ὀρθρίζων δοξάζω σε.

You drove out the abyss''s * primal darkness, O Christ God, of old, as Giver of light. * Now dispel gloomy darkness * from my soul, I entreat You, * O Word, and grant me the light * of Your commands, so that rising early, I may glorify You.. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὁ πόρνην καθαρίσας, καὶ λεπροὺς τῇ προστάξει Δημιουργὲ τοῦ παντός, τῆς εἰδεχθοῦς ἁμαρτίας, τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, καθάρισον καὶ στολαῖς, ἐξαστραπτούσαις ὡραίαν, ἀπέργασαι δέομαι.

You purified the harlot * and the lepers by Your command, O Creator of all. * Now I entreat You, O Master, * purify my humble soul * from sin, as from putrid sores, * and with the splendid apparel of grace make it beautiful.

Δεσμῶν με ἀπολύσας, τῶν πολλῶν μου ἁμαρτημάτων Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνεμποδίστως βαδίζειν, εὔθυνον τὰς ὁδούς σου, ὅπως λυθεὶς τῆς σαρκός, εἰς καταπαύσεις ἁγίας, σκηνώσας δοξάζω σε.

O Christ God, I now implore You * to release me from the shackles of my numerous sins, * that I might walk unimpeded; * and guide me on Your straight paths, * so that, released from the flesh, * I may reside in a holy resting place and glorify You.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὑφάναντες ἐκ πόνων, ἑαυτοῖς ἱμάτιον δόξης οἱ Μάρτυρες, καὶ στολισθέντες κοσμίως, τὰ ἄνω κατοικοῦσι, βασίλεια ἐν χαρᾷ, νίκης στεφάνοις ὡραίοις, ἐγκαλλωπιζόμενοι.

The Martyrs, by the torments * they endured, were weaving garments of glory for themselves. * And now most nobly appareled, * and finely decorated * with halos of victory, * they dwell on high in the royal residences joyfully.

Ῥεόντων τὰ ἑστῶτα, ἀντηλλάξασθε θεοφρόνως πανεύφημοι· στενοχωρίᾳ γὰρ πόνων, ποικίλων συσχεθέντες, πρὸς πλατυσμὸν ἀληθῆ, τῆς οὐρανίου Βασιλείας, Σοφοὶ κατηντήσατε.

O godly-minded Martyrs, * you exchanged what is fleeting for what is permanent. * You were constrained and afflicted * and variously tortured, * then you, O wise ones, arrived * at the heavenly kingdom, the true wide place extolled in the Psalms.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἁγία Θεοτόκε, ἡ τὸν ἅγιον Λόγον ἀποτεκοῦσα σαρκί, ἀναπαυόμενον μόνον, ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις, ἁγίασόν μου τὸν νοῦν, ταῖς πονηραῖς ἐργασίαις, ἀεὶ ἐπιμένοντα.

O holy Theotokos, * you gave birth to the incarnate holy Logos of God, * who only rests in the holy, * the saints of all the ages. * I pray you, hallow my mind, * for it persists in unholy endeavors and wicked deeds.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας.

Canon for the Forerunner. You lit the world.

Ἐν τῇ νυκτὶ τοῦ βίου, περιπλανώμενον ἔνδοξε Πρόδρομε, λύχνος ὢν τοῦ Ἡλίου, τῆς δικαιοσύνης καταύγασον.

This life is like the night-time, * and I am aimlessly wandering through it all. * Shine on me, holy Baptist, * as the lamp of the Sun of Righteousness.

Περιστατούμενόν με, καὶ ἐπηρείαις δαιμόνων κλονούμενον, στήριξόν με ἐν πέτρᾳ, θείων θελημάτων ἀοίδιμε.

My life is now in crisis, * and demonic assaults have unsettled me. * I entreat you, confirm me * in the will of God, famous Forerunner.

Ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει, ἡνίκα μέλλω Κυρίῳ παρίστασθαι, εὕροιμί σε προστάτην, δίκης με φρικτῆς ἐξαιρούμενον.

At the impending judgment, * when I will stand in the presence of Christ, O John, * may you be my defender. * From a dreadful sentence deliver me.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὡς ὑπερτέρα ἁπάντων, τῶν ποιημάτων ὑπέρτερον δεῖξόν με, τοῦ ἐχθροῦ τῶν παγίδων, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ ἀειπάρθενε.

Mother of God, Ever-Virgin, * you are highest of every created thing. * Make me be likewise higher * than the traps the enemy sets for me.

ᾨδὴ Ϛʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vi. Heirmos.

Ὡς τὸν Προφήτην ἐῤῥύσω, ἐκ βυθοῦ κατωτάτου Χριστὲ ὁ Θεός, κἀμὲ τῶν πταισμάτων μου, ῥῦσαι ὡς φιλάνθρωπος, καὶ κυβέρνησον τὴν ζωήν μου δέομαι.

O Christ my God, as You rescued * Prophet Jonah of old from the depths of the sea, * I pray You, now rescue me * from my sins, and steer the ship * of my life, as the Lord who loves humanity. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Μετανοοῦντά με δέξαι, ὡς ποτὲ Νινευΐτας ἀπειθήσαντας, τῷ θείῳ κηρύγματι, Χριστὲ τοῦ Προφήτου σου, καὶ κυβέρνησον τὴν ζωήν μου δέομαι.

When Your divine Prophet warned them, * then the once disobedient Ninevites * repented. And now, O Christ, * I am likewise penitent. * Please accept me, as You did them, and steer my life.

Ὡς ὁ τελώνης στενάζω, ὡς ἡ πόρνη δακρύω ὡς Πέτρος βοῶ, πολλοῖς βυθιζόμενος, Χριστὲ πλημμελήμασι· Βοηθείας μοι χεῖρα δὸς καὶ σῶσόν με.

O Christ, I weep like the harlot, * and with head down I sigh as did the Publican. * Like Peter, I shout to You: * Save me! Lend a helping hand! * I am sinking in the sea of my many sins.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Νεοφανεῖς ὡς ἀστέρες, φρυκτωρίαις τῶν ἄθλων αὐγάζετε, πάντα τὸν περίγειον, κόσμον καὶ διώκετε, πλάνης Μάρτυρες σκότος τὸ βαθύτατον.

O holy Martyrs, with medals * for your contests, you shine on the whole wide world * like new stars, most radiant; * and as such you drive away * the nefarious darkness of demonic deceit.

Μακαριώτατον τέλος, εὑρηκότες μακάριοι Μάρτυρες, Θεὸν τὸν μακάριον, γεραίρετε πάντοτε, ἐνηδόμενοι τούτου ταῖς λαμπρότησι.

O blessed Martyrs, in dying * for the Lord, you indeed had a blessed end. * And now for eternity * you honor the blessed God, * as you bask in the splendor of His brilliant light.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἡ μανναδόχος σε στάμνος, Θεοτόκε ποτὲ προεικόνισε· Χριστὸν γὰρ ἐβλάστησας, τὸ μάννα τῆς γνώσεως, ἑπομβρίζοντα πᾶσι τοῖς τιμῶσί σε.

You were prefigured in times past * by the jar with the manna, O Mother of God. * For Christ, who was born of you, * rains down the true manna bread * of the knowledge of God on all who honor you.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Χιτῶνά μοι παράσχου.

Canon for the Forerunner. I pray that You will grant.

Τῷ κήτει συσχεθεὶς τῶν πειρασμῶν, ἐκ βάθους καρδίας μου, κραυγάζω σοι Πρόδρομε· Ὀδυνῶν με χαλεπῶν ἐλευθέρωσον.

Like Jonah in the whale, I am constrained * by temptations. Thus from the depths of my heart I cry: * Rescue me from my distress, holy Forerunner.

Ἀξίνῃ μετανοίας ἀληθοῦς, τὴν ὕλην καθάρισον, Σοφὲ τῆς καρδίας μου, καρποφόρον ἀρεταῖς ἐργαζόμενος.

The axe of true repentance will cut down * the brushwood within my heart, and thus it will bear the fruit * of the virtues, by your prayers, holy Forerunner.

Ψυχή μου μετανόησον θερμῶς· ἡ κρίσις ἐφέστηκεν· ἀνάνηψον κράζουσα· Ἰησοῦ μου ὁ Θεὸς σύ με οἴκτειρον.

O soul of mine, the judgment is at hand. * Fervently repent and with sobriety cry to God, "O my Jesus, pity me, at the prayers of John."

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἡ μόνη διὰ λόγου ἐν σαρκί, τὸν Λόγον κυήσασα, ῥῦσαι νῦν δεόμεθα, τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

We pray you now, O Virgin, who alone * by a word conceived the Word and carried Him in your womb: * From the snares of the enemy deliver us.

ᾨδὴ ζʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vii. Heirmos.

Ὁ διʼ Ἀγγέλου Παῖδας, ἐκ πυρὸς διασώσας, καὶ τὴν βροντῶσαν κάμινον, μεταβαλὼν εἰς δρόσον, εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

O Lord, You saved those Servants from the fire by an Angel, * and made the raging furnace be as though dewy refreshment. * We sing to You: Blessed are You, O God of our fathers. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὅτι ἐν ἀνομίαις, συνελήφθην Οἰκτίρμον, καὶ γεννηθεὶς ἡμάρτηκα, ὑπὲρ ἀνθρώπους πάντας, ἐπιστροφῆς μοι δὸς καιρόν, δικαιοῦντά με.

Behold, I was conceived in iniquities, O Good One, * and after I was born in sins, I sinned more than all others. * O Savior, vindicate me and give me time to repent.

Ὑπεραρθεὶς ἀφρόνως, ὡς ὁ πρὶν Φαρισαῖος, πτῶμα δεινὸν κατέπεσα, καὶ καθορῶν με χαίρει, ὁ δυσμενής. Λόγε Θεοῦ, μὴ παρίδῃς με.

Foolishly, like the Pharisee, I was self-exalted. * I fell into calamity, and now the foe rejoices * seeing me thus. O Word of God, I pray, despise me not.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Δῆμος σεπτῶν Μαρτύρων, στρατὸς δυσμαχώτατος, παρεμβολὴ ἁγία τε, ἐπολιτογραφήθη, ἐν οὐρανοῖς ἐπὶ γῆς, ἀριστεύσασα.

Those troops of honored Martyrs -- that invincible army * and holy regiment -- have been enrolled and admitted * into the heavens as citizens, for they excelled on earth.

Ἐθελουσίως πάθος, ὑπελθόντες γενναῖοι, ἀθανασίας πρόξενον, ῥεῖθρα τῶν ἰαμάτων, ἀναπηγάζετε βροτῶν, πάθη παύοντες.

O valiant Martyrs, voluntarily you suffered torture, * which brought you immortality. And now you pour out healings, * alleviating the suff''ring of humanity.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὑπὲρ αἰτίαν τίκτεις, τοῦ παντὸς τὸν αἴτιον, ὑπερβολῇ χρηστότητος, βροτὸν γεγενημένον· ὅθεν συμφώνως σε Ἁγνή, μακαρίζομεν.

O Virgin, without causing you distress, the Cause of all * was born of you, becoming man in His exceeding goodness. * All generations call you blessed now harmoniously.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Ὁ ἐν ἀρχῇ τὴν γῆν.

Canon for the Forerunner. O Lord, You founded earth.

Ὁ τὰς ὁδοὺς Κυρίου ἑτοιμάσας, τὰς πρὸς Θεόν κατεύθυνόν μου τρίβους, ἵνα κραυγάζω· Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν.

Forerunner, you are famous for preparing * the ways of Christ. I pray you now to make straight * my paths to God, so that I may cry out: * O Lord, the God of our fathers, blessed are You.

Κήρυξ φωτὸς φώτισον τὴν ψυχήν μου, καὶ τοῦ δεινοῦ ἀπάλλαξόν με σκότους, καὶ τῆς γεέννης τῆς φλογιζούσης, τὸν προσφεύγοντά σοι ἀδιστάκτῳ ψυχῇ.

Herald of light, I pray you to illumine * my soul, and save me from the outer darkness * and from the hell fire of Gehenna. * I unhesitatingly take refuge in you.

Στείρας βλαστὸς κατάκαρπος ὑπάρχων, τὴν τῆς ἐμῆς καρδίας ἀκαρπίαν, εὔκαρπον δεῖξον ταῖς σαῖς πρεσβείαις, μεταποιούμενος Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ.

Baptist of Christ, you are the very fruitful * son of the barren woman. I entreat you, * transform my heart, barren and unfruitful, * and make fruitful, by your holy prayers for me.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἡ ἐκλεκτὴ ἀμνὰς τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῖς ἐκλεκτοῖς προβάτοις με ἐν ὥρᾳ, φοβερωτάτῃ καταριθμῆσαι, ἱκέτευε τὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα Θεόν.

I pray you, chosen Ewe of God the Logos, * implore Him who from you became incarnate, * that He, as God, in that fearful hour, * number me together with His chosen sheep.

ᾨδὴ ηʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode viii. Heirmos.

Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι, τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς θαλάσσῃ ὅριον ψάμμον, καὶ συνέχων τὸ πᾶν, σὲ ὑμνεῖ ἥλιος, σὲ δοξάζει σελήνη, σοὶ προσφέρει ὕμνον πᾶσα κτίσις, τῷ Δημιουργῷ καὶ Κτίστῃ εἰς τοὺς αἰώνας.

In the waters You lay the beams of upper chambers, O Christ. * For the sea You placed the sand as its bound. You hold all things in Your hand. * Sun and moon glorify, sing Your praise, and extol You. * Lord, to You the Maker and Creator, * all creation offers worship, unto the ages. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Χεῖρας πάσας ἐμόλυνας, ἀκαθαρσίᾳ ψυχή, καὶ πῶς ταύτας αἴρεις ἐπὶ τὸ ὕψος, ὁμιλοῦσα Θεῷ; πόδας ἠχρείωσας, ἐπὶ ἔργα βαδίζοντας, αἰσχύνης· σπεῦσον πορευθῆναι, διὰ μετανοίας εἰς τρίβους σωτηρίας.

You defiled your hands with every sordidness, O my soul, * so how dare you lift them up when you pray now * and you speak to the Lord? * You have debased your feet, for you walked to your shameful deeds. * Now, through repentance, rise, and hasten * to walk down the paths that will lead to your salvation.

Οὐκ ἐνέμεινα Κύριε, ταῖς ἐντολαῖς σου ποτέ· οὐκ ἐποίησά σου ἡμέραν μίαν, θέλημα Ἀγαθέ· ποίοις οὖν ὄμμασιν, ἀτενίσω σοι, ποιουμένῳ κρίσιν τὴν δικαίαν, καὶ τοὺς ὑπευθύνους ἐκπέμποντι εἰς κρίσιν;

I have not persevered at all in Your commandments, O Lord. * There is not a single day when I followed Your divine will, O God. * How will I look at You when I face You, O Good One, * on that day You render righteous judgment * and You send the guilty to eternal perdition?

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὑφαπτούσας ἐσβέσατε, πολυθεΐας σοφοί, Ἀθληταὶ καμίνους καθάπερ ὕδωρ, ἐκκενοῦντες πολύ, τὰ ὑμῶν αἵματα, τὰ ἀδίκως χυθέντα, διʼ ἀγάπην τοῦ πεποιηκότος· ὅθεν τὸν χειμάῤῥουν τρυφῆς κληρονομεῖτε.

You extinguished the furnace fires that the pagans had lit, * pouring out on them, like buckets of water, * your own blood that was spilled * unjustly for love of the Lord and Creator. * Therefore you inherited the river * of delight from God, wise and holy Martyr Athletes.

Ὑπερέβητε Ἅγιοι, τῆς ταπεινώσεως, τὸ γεῶδες σῶμα καὶ τὰς βασάνους, ὥσπερ πάσχοντος, ἄλλου ἠνέγκατε, ἐκτεμνόμενοι χεῖράς τε, καὶ πόδας· ὅθεν ὑπερτέρας, νῦν καταξιοῦσθε ζωῆς εἰς τοὺς αἰῶνας.

You, O Martyrs, were tortured, and your arms and legs were cut off. * You endured it stoically, as if it were someone else who suffered. * Thus you transcended the earthly body of our humiliation. * Now you have been counted worthy to enjoy * superior life forever.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Κυματούμενον σάλῳ με, τῆς ἁμαρτίας Ἁγνή, τῇ σῇ μεσιτείᾳ πρὸς σωτηρίους, μετανοίας βοῶ, ἴθυνον Δέσποινα, παγγαλήνους λιμένας, ὅπως βλέψω φῶς σωτηρίας, ἐσκοτισμένος ἀεὶ τῇ ῥαθυμίᾳ.

Overwhelmed by my sin, as if by waves in turbulent seas, * I cry out to you, immaculate Lady: By your prayers for me, * steer me to calm and saving harbors of repentance, * that I, who am blinded by indifference, * might see the light of salvation, by your intercessions.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τὸν ἄναρχον Βασιλέα.

Canon for the Forerunner. The regiments.

Τὸν αἴροντα ἁμαρτίας τοῦ κόσμου, Ἀμνὸν Θεοῦ ὃν ὑπέδειξας πᾶσι, δυσώπει Βαπτιστά, τὰ πάθη μου νεκρῶσαι, καὶ σῶσαι τὴν ψυχήν μου.

O Forerunner, pray for me to the Savior, * the Lamb of God who takes away the world''s sins, * whom you announced to all, to mortify my passions * and save my soul, O Baptist.

Ἐμάκρυνας φυγαδεύων Προφῆτα, ηὐλίσθης δὲ ἐν ἐρήμῳ ἀβάτῳ· διό σε δυσωπῶ, τὰ πάθη τῆς ψυχῆς μου, ἐρήμωσον ἐν τάχει.

You fled far away and lodged in a desert * impassable, holy Prophet and Baptist. * I pray you now to make my soul''s unruly passions * to speedily desert me.

Ἐλάφρυνον τὸν κλοιὸν τῆς ψυχῆς μου, πολέμησον τοὺς ἐμὲ πολεμοῦντας, Κυρίου Βαπτιστά, καὶ ἄτρωτρόν με δεῖξον, τῆς τούτων κακουργίας.

Alleviate all my soul''s heavy burdens. * Make war against those who wage war against me, * O Baptist of the Lord, I pray you, and preserve me * uninjured by their malice.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἡ ἄμπελος ἡ τὸν βότρυν τεκοῦσα, τὸν πέπειρον κατανύξεως πόμα, ποτίζουσά με νῦν, ἀνάστειλον τὴν μέθην, Παρθένε τῶν κακῶν μου.

O Virgin Maid, like a grape-vine you brought forth * the Lord, who is like a sweet ripened cluster. * Reverse the drunkenness of sin in me by giving me the drink of compunction.

ᾨδὴ θʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode ix. Heirmos.

Εὐλογητὸς ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἐγείρας κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ παιδὸς αὑτοῦ· ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, καὶ κατεύθυνεν ἡμᾶς, εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

Blessed is He who raised a horn of salvation in the house * of His servant David, as He spoke by the mouth * of Prophets, the Lord God of Israel. * The Day dawned upon us from on high, and He gave light and guided * our feet into the way of peace through His mercy. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἵνα κἀγὼ σωζόμενος, εὐχαρίστως σε Χριστέ, μεγαλύνω βλέψον εἰς ἐμὲ τὸν πολλάς, πληγὰς ἐπὶ νώτου δεξάμενον, καὶ ἴασαι οἶνον ἐπʼ αὐτάς, καὶ ἔλαιον προχέων, τὰ τῆς σῆς γνωρίσματα, Σῶτερ εὐσπλαγχνίας.

I bear the many wounds the foe has inflicted on my back. * Look at me and heal me, I entreat You, O Christ, * applying the unctions of wine and oil, * those signs of Your mercy, so that saved by You, O my Savior, * with eternal gratitude I may magnify You.

Ὡς τὸν λῃστὴν εὐγνώμονα, ἀναπέμψαντα φωνήν, ἐλυτρώσω φόνων καὶ μυρίων κακῶν, ὡς ᾤκτειρας πόρνην δακρύσασαν, ὡς Πέτρον τὸν μέγαν μαθητήν, καὶ Δαυῒδ τὸν Προφήτην, καὶ ἐμὲ ἐλέησον, τὸν ἀπεγνωσμένον.

That grateful robber on the cross uttered but a single prayer. * You released him from his many murders and sins. * You pitied the harlot who wept for You. * On David the Prophet and Your great Disciple You had mercy. * Likewise, Lord, be merciful to me who am desperate.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Συμμορφωθέντες πάθεσι, τοῦ παθόντος διʼ ἡμᾶς, Ἀθλοφόροι τούτῳ συνδοξάζεσθε, νῦν θεούμενοι θείαις μεθέξεσι, καὶ λάμποντες ὑπὲρ τὰς αὐγάς, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου, καὶ καταφωτίζοντες, πάντων τὰς καρδίας.

In what you suffered, you became like Him who suffered for us. * Martyrs, you are glorified with Him, * by divine communion now deified. * Resplendently shining like the sun, or rather even brighter, * you illuminate the hearts of devout believers.

Ἡ ἀρετὴ ἐξέλαμψε, τῶν ἁγίων Ἀθλητῶν· πᾶσα πόλις τούτους θησαυροὺς ἀληθῶς, ἀσύλους πλουτεῖ διὰ πίστεως, ἀστράπτοντας χάριν δαψιλῆ, θαυμάτων παραδόξων· οὓς ὑμνολογήσωμεν, ὡς κοινοὺς προστάτας.

The virtue of the Martyr Saints has resplendently shone forth. * They are the secure and sacred treasure for all * who faithfully honor them everywhere. * Like lightning they flash abundant grace of miraculous wonders. * Let us sing in praise of them, our common protectors.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Φωτιστικαῖς Πανάμωμε, ἀστραπαῖς τοῦ ἐκ τῆς σῆς, προελθόντος μήτρας Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, τοὺς πίστει ὑμνοῦντάς σε φαίδρυνον, καὶ σκότους ἡμᾶς τοῦ ἀφεγγοῦς, καὶ τῆς αἰωνιζούσης, ἐξελοῦ κολάσεως, τῇ σῇ μεσιτείᾳ.

All-blameless Lady, faithfully we extol you and we pray: * Shine on us illuminating flashes of light * of Him who came forth from your holy womb; * and rescue us from eternal hell and everlasting darkness * that is void of any light, by your intercessions.

Κανὼν τοῦ Προδρόμου. Τὸν προδηλωθέντα.

Canon for the Forerunner. Let us sing to Him.

Μέλλων τῷ φρικτῷ σου, παρίστασθαι Λόγε θρόνῳ, καὶ τῶν πράξεων τῶν ἐμῶν, εἰσπράττεσθαι εὐθύνας, ποίαν εὕρω ἀπολογίαν ὁ τάλας; Κύριε Θεέ μου τότε φεῖσαί μου.

When I will appear at Your fearful and just tribunal, * and the record of all my deeds will undergo an audit, * what defense will I proffer, O Logos? * Spare me and forgive me then, O Lord my God.

Ὡς φωνὴ τοῦ Λόγου, κατεύθυνον τὰς φωνάς μου, πρὸς Θεὸν σοφὲ Βαπτιστά, καὶ ῥῦσαί με κακίας, τῶν δαιμόνων καὶ ἐπηρείας ἀνθρώπων, ἵνα κατὰ χρέος μακαρίζω σε.

As the voice of the Word, wise and holy Baptist, * guide to God the voice of my prayer, and save me from the evil * of demons and malice of bad people, * so that I may call you blessed as is right.

Θρέψον με Χριστοῦ, ἐντολῶν τροφῇ ἀθανάτῳ, πότισόν με πόμα ζωῆς, Βαπτιστὰ καὶ Προφῆτα, καὶ παράστησον τῷ Θεῷ σεσωσμένον, τὸν ὑπὸ τὴν σκέπην σου προστρέχοντα.

Forerunner, I pray you to keep me in your protection. * Nourish me with the immortal food of Christ''s commandments * and the drink of life, O Baptist and Prophet, * and to God present me as one of the saved.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Δέσποινα Παρθένε, ἁγνὴ καὶ δεδοξασμένη, μετὰ τοῦ Προδρόμου τὸν σόν, Υἱὸν καὶ Βασιλέα, καθικέτευε ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, σῶσαι τοὺς πιστῶς σε μακαρίζοντας.

O all-holy Lady, and glorious all-pure Virgin, * join the holy Baptist to pray in earnest for your servants * to your Son and our King to save us from disasters, * as we ever call you blessed faithfully.

Εἰς τὸν Στίχον τῶν Αἴνων.

At the Aposticha of Lauds.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δʹ. Κατανυκτικά.

Aposticha. Mode pl. 4. For compunction.

Ὅταν λάβω κατὰ νοῦν, τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, καὶ εἰς ἔννοιαν ἔλθω, τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἐτάσεως, τρόμῳ συνεχόμενος, πρὸς σὲ καταφεύγω τὸν φιλάνθρωπον Θεόν. Διὸ μή με παρίδῃς ἱκετεύω σε, μόνε ἀναμάρτητε, δώρησαι κατάνυξιν τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, πρὸ τελευτῆς καὶ σῶσόν με.

When I bring to mind the many terrible things I have done, and when I think about that terrifying judgment, I am overcome by trembling, and I turn to You, my God who loves humanity. So I pray to You, the only sinless One, do not despise me; but before the end, give compunction to my humble soul and save me.

Στίχ. Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν· εὐφρανθείημεν ἀνθʼ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά. Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.

Verse: We were filled with Your mercy in the morning, and in all our days we greatly rejoiced and were glad; gladden us in return for the days You humbled us, for the years we saw evil things. And behold Your servants and Your works, and guide their sons. [SAAS]

Δάκρυά μοι δὸς ὁ Θεός, ὡς ποτὲ τῇ γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξίωσόν με βρέχειν τοὺς πόδας σου, τοὺς ἐμὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πλάνης ἐλευθερώσαντας, καὶ μύρον εὐωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρόν, ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθέντα, ἵνα ἀκούσω κᾀγὼ τῆς εὐκταίας σου φωνῆς. Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην.

Give me tears, O Lord, as once You did to the sinful woman, and grant that I may wet Your feet, which freed me from the way of error, and like her to offer You, as fragrant ointment, a pure life that is built on repentance; so that I, too, may hear those cherished words of Yours: "Your faith has saved you, go in peace."

Στίχ. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

Verse: And let the brightness of the Lord our God be upon us, and prosper for us the works of our hands. [SAAS]

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Μεγάλως ἠγωνίσασθε Ἅγιοι, τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων, ὑπομείναντες γενναίως, καὶ Χριστὸν ὁμολογοῦντες, ἐναντίον βασιλέων, καὶ πάλιν μεταστάντες ἐκ τοῦ βίου, δυνάμεις ἐνεργεῖτε ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀσθενεῖς θεραπεύετε, ἐκ τῶν παθῶν αὐτῶν Ἅγιοι. Πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Holy Martyrs, you contested greatly: you bravely endured the tortures of the lawless, and you confessed Christ before kings. And now, since you have passed from this life, you work miracles in the world, and you heal the infirm of their ailments. We entreat you to intercede for the salvation of our souls.

Δόξα· καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Glory. Both now. Theotokion.

Ἐγὼ Παρθένε ἁγία Θεοτόκε, τῇ σκέπῃ σου προστρέχω, οἶδα ὅτι τεύξομαι τῆς σωτηρίας· δύνασαι γὰρ Ἁγνὴ βοηθῆσαί μοι.

O Virgin and holy Theotokos, I take refuge in your protection. I am confident of my salvation, for you, O Pure One, are able to help me.

__________

__________

ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ

LITURGY

Οἱ Μακαρισμοί. Ἦχος πλ. δʹ.

The Beatitudes. Mode pl. 4.

Μνήσθητι ἡμῶν, Χριστὲ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὥσπερ τοῦ λῃστοῦ, ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, καὶ καταξίωσον πάντας μόνε Οἰκτίρμον, τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου.

Savior of the world, remember us Your servants * as upon the Cross You remembered the Robber, * only compassionate Christ, and account us worthy * of inheriting Your heavenly Rule.

Πέλαγος Χριστέ, ὑπάρχων εὐσπλαγχνίας, ψῦξον τῶν ἐμῶν, πταισμάτων τὰ πελάγη, καὶ κατανύξεως δάκρυσί με ἐκπλύνας, ὅλον καθάρισον ὡς Εὔσπλαγχνος.

Christ our God, You are an ocean of compassion. * I pray You to dry up the seas of my offences;* wash them away with the teardrops of my compunction, and wholly purify me, merciful Lord.

Πάλαι τὸν Χριστόν, ἐν ὕδασι βαπτίσας, θεῖε Βαπτιστά, παθῶν με τρικυμίαις, κλυδωνιζόμενον ὅρμῳ τῆς μετανοίας, σαῖς ἱκεσίαις ἐγκαθόρμισον.

Holy Baptist John, you baptized in the waters * Christ of old. Now I am drowning in the sea storm * of sinful passions. So guide me into the harbor * of true repentance, by your prayers for me.

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Αἵμασιν ὑμῶν, ἁγίοις Ἀθλοφόροι, σβέσαντες πυράν, τῆς εἰδωλομανίας, ῥεῖθρα πηγάζετε, πάντοτε ἰαμάτων, πάθη ποικίλα θεραπεύοντες.

With your holy blood, O Martyrs, you extinguished * the unholy fire of the worshiping of idols; * and now each day you pour out streams of wondrous healings, * curing all kinds of ills and suffering.

Δόξα.

Glory.

Ἄναρχε Πατήρ, Υἱὲ καὶ θεῖον Πνεῦμα, ταῖς τοῦ Βαπτιστοῦ, πρεσβείαις δυσωπῶ σε. Τὰ πολυχρόνια πάθη τὰ τῆς ψυχῆς μου, παῦσον καὶ σῶσόν με τὸν δοῦλόν σου.

Unoriginate Father and Son and Spirit, * I entreat you now to end the chronic passions * of my soul, and to save me Your humble servant, * by the entreaties of the Baptist John.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Λύτρωσαι ἡμᾶς, παθῶν τῆς ἀτιμίας, καὶ τῆς χαλεπῆς, ἐν ἅδῃ τιμωρίας, ταῖς ἱκεσίαις σου Ἄχραντε Θεοτόκε, τοὺς εὐσεβῶς σε μακαρίζοντας.

Deliver us from all the shameful sinful passions, * also from the torments of punishment in Hades, * by your entreaties, immaculate Theotokos, * for us who honor you and call you blest.