×

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ

ON TUESDAY EVENING

Εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα, Προσόμοια.

At, Lord, I have cried, Prosomoia.

Στιχηρὰ Σταυρώσιμα.

Stichera for the Cross.

Ἦχος πλ. δʹ. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Mode pl. 4. What a paradoxal.

Λόγε Θεοῦ ὑπεράγαθε, ὁ διʼ ἡμᾶς ἐν Σταυρῷ, κρεμασθεὶς ὡς κατάκριτος, τοῦ πυρὸς τοῦ μέλλοντος, καὶ φρικτῆς ἀποφάσεως, καὶ ποινῆς πάσης ἡμᾶς ἐξάρπασον, ἐκδυσωπούσης τῆς Θεομήτορος· σὲ γὰρ φιλάνθρωπε, καθʼ ἑκάστην ἅπαντες, ἐν λογισμοῖς, Χριστὲ παροργίζομεν, τὸν ὑπεράγαθον.

O most benevolent Word of God * who were suspended for us * on the Cross as a criminal, * snatch us from the future fire, * and the frightening sentence we pray; * also exempt us from every penalty, * having the Mother of God imploring You. * For, Lover of mankind, * every one of us, on any given day, * angers You with sinful thoughts, * O most benevolent Christ.

Ἥλιος ἰδών σε ἔφριξεν, ἐπὶ Σταυροῦ Ἰησοῦ, ἡπλωμένον θελήματι, καὶ ἡ γῆ ἐσείετο, καὶ αἱ πέτραι ἐῤῥήγνυντο, καὶ τὰ μνημεῖα φόβῳ ἠνοίγοντο, καὶ αἱ Δυνάμεις πᾶσαι ἐξίσταντο· σὲ ὡς ἑώρακεν, ἡ Παρθένος Δέσποτα, ἐν τῷ Σταυρῷ, Οἴμοι! ἀνεκραύγαζε, τί τὸ ὁρώμενον;

Seeing You, the sun was horrified, * as it beheld You, O Lord, * to be stretched out upon the Cross * voluntarily. And earth * shook and also the stones split apart. * The tombs in turn also opened out of fear. * And all the heavenly Powers stood in awe. * Then, as the Virgin watched * You, O Jesus, hanging there upon the Cross, * she cried out and said: Alas! * What is this sight I see?

Ὢ τῆς ἀπείρου χρηστότητος, τοῦ σαρκωθέντος ἐκ σοῦ, Θεοτόκε πανύμνητε! Σταυρὸν γὰρ καὶ θάνατον, ἑκουσίως ὑπέμεινεν, ἵνα τὸν κόσμον, σώσῃ ὃν ἔπλασεν, ὃν ἐκδυσώπει, κᾀμὲ τὸν ἄθλιον, καὶ πολυώδυνον, ῥύσασθαι κολάσεως, ἔνθα τὸ φῶς, λάμπει τὸ ἀνέσπερον, κατασκηνῶσαί με.

Ἕτερα Στιχηρά. Τῆς Θεοτόκου. Ὅμοια.

Additional Stichera. For the Theotokos. Same Melody.

Χαῖρε Παρθένε Θεόνυμφε, χαῖρε πιστῶν ἡ ἐλπίς, χαῖρε κόσμου καθάρσιον, χαῖρε πάσης θλίψεως, ἡ τοὺς δούλους σου σῴζουσα, ἡ τοῦ θανάτου, χαῖρε κατάλυσις, ὁ ζωηφόρος χαῖρε Παράδεισος, χαῖρε ἀντίληψις, τῶν προσκαλουμένων σε, χαῖρε Θεοῦ, θεῖον ἐνδιαίτημα, καὶ ὄρος ἅγιον.

Χαῖρε Θεοτόκε Πάναγνε, χαῖρε πηγὴ τῆς ζωῆς, χαῖρε κλῖμαξ οὐράνιε, χαῖρε πάσης Δέσποινα, καὶ Κυρία τῆς Κτίσεως. Εὐλογημένη, χαῖρε Πανάμωμε, δεδοξασμένη, χαῖρε ἀμόλυντε, χαῖρε πανύμνητε, χαῖρε θεῖον σκήνωμα, χαῖρε σεμνή, χαῖρε Μητροπάρθενε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Χαῖρε Μητρόθεε Δέσποινα, χαῖρε ἡ μόνη ἐλπίς, τῶν βροτῶν καὶ ἀντίληψις, χαῖρε καταφύγιον, χαῖρε λυχνία φωτός, ἠγλαϊσμένον, χαῖρε παλάτιον, τὸ φωτοφόρον, χαῖρε λαμπάδιον, χαῖρε ἀμόλυντον, παρθενίας καύχημα, χαῖρε πηγή, βρύουσα, ἰάματα, τοῖς προσιοῦσί σοι.

Lady and the Mother of our God, * rejoice, O singular hope * and support of the human race; * sanctuary, O rejoice; * sacred lampstand of light, rejoice; * glittering palace of God the King, rejoice; * rejoice, O lantern, bearing the holy light; * rejoice, O undefiled * glory of virginity; again rejoice, * fount that gushes healings for * all those who come to you.

Δόξα· καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Stavrotheotokion. Same Melody.

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυστηρίου καινοῦ! ὢ φρικτῆς ἐγχειρήσεως! ἡ Παρθένος ἔλεγεν, ἐν Σταυρῷ σε ὡς ἔβλεψεν, ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν κρεμάμενον, ὃν ἀνωδίνως, φρικτῶς ἐκύησεν, ἔκλαιε κράζουσα· Οἴμοι Τέκνον φίλτατον! πῶς σε δεινός, δῆμος καὶ ἀχάριστος, Σταυρῷ προσήλωσεν.

What a paradoxal miracle; * Oh, novel mystery! Oh, * what an awful event this is!" * So Your Virgin Mother spoke, * as she witnessed You hanging there, * between two robbers on Golgotha, O Lord, * whom she had borne without labor wondrously. * Weeping she cried to You, * "Woe is me, O most beloved Son of mine! * Harsh and thankless are the ones who had You crucified!"

Εἰς τὸν Στίχον.

At the Aposticha.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δʹ. Σταυρώσιμα.

Aposticha. Mode pl. 4. For the Cross.

Ὑψώθης ἐν Σταυρῷ Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἔσωσας τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, δοξάζομέν σου τὰ παθήματα.

You were lifted on the Cross, O Christ our God, and You saved the human race; therefore, we glorify Your sufferings.

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν Κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς Κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Verse: I lift my eyes to You, who dwell in heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hands of their masters, as the eyes of the maidservant look to the hands of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until He shall have compassion on us. [SAAS]

Ἐπάγης ἐν τῷ Σταυρῷ Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἤνοιξας παραδείσου τὰς πύλας, δοξάζομέν σε Λυτρωτὰ ἡμῶν.

You were nailed upon the Cross, O Christ our God, and You opened the gates of Paradise. You, our Redeemer, do we glorify.

Στίχ. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.

Verse: Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are greatly filled with contempt; our soul is greatly filled with it. We are a disgrace to those who prosper, and a contempt to the arrogant. [SAAS]

Μαρτυρικόν. Αὐτόμελον.

For the Martyrs. Automelon.

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐπιλαθόμενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ, καταφρονήσαντες καὶ τῶν βασάνων, διὰ τὴν μέλλουσαν ζωήν, ταύτης κληρονόμοι ἀνεδείχθησαν· ὅθεν καὶ Ἀγγέλοις συναγάλλονται. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, δώρησαι τῷ λαῷ σου, τὸ μέγα ἔλεος.

Your martyr Saints, O Lord, having become oblivious to life''s endeavors * even disdaining the tormenting tortures all for the life which is to come, * came to be regarded its inheritors. * Therefore they exult with the angelic hosts. * Bestow upon Your people great mercy, at the fervent appeals of these Your Saints.

Δόξα· καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Stavrotheotokion. Same Melody.

Σταυρῷ σε καθηλούμενον, ὡς ἐθεάσατο ἡ σὲ τεκοῦσα, μόνε Μακρόθυμε, ὀδυρομένη δάκρυα ἔῤῥει κρουνηδόν, καὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς χρηστότητος, καὶ τὸ συμπαθὲς τὸ ὑπὲρ ἄνθρωπον, λίαν ἐκπληττομένη, ὕμνει τὸ μακρόθυμον πολυεύσπλαγχνε.

Lamenting as she watched You the only long-suffering and gentle Master * being attached with nails unto the Cross, * Your Mother poured out a flood of tears. * And greatly amazed by Your superlative * charity and superhuman sympathy, * she lauded Your forbearance, O compassionate Lord.

__________

__________

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΠΡΩΪ

ON WEDNESDAY MORNING

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

MATINS

Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Καθίσματα. Σταυρώσιμα.

After the first Psalter reading, Kathismata. For the Cross.

Ἦχος πλ. δʹ.

Mode pl. 4.

Βλέπων ὁ Ληστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον, ἔλεγεν· Εἰ μὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρκωθείς, ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς, οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν, οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαίνετο. Ἀλλʼ ὁ πάντων ἀνεχόμενος· Μνήσθητί μου Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.

When the Robber saw the Author of life hanging on the Cross, he said, "If He who is crucified with us were not God incarnate, the sun would not have hid its rays, nor would the earth have quaked and trembled. I pray You who endure everything, remember me, O Lord, in Your Kingdom."

Ἐν μέσῳ δύο Λῃστῶν, ζυγὸς δικαιοσύνης, εὑρέθη ὁ Σταυρός σου, τοῦ μὲν καταγομένου εἰς ᾅδην, τῷ βάρει τῆς βλασφημίας, τοῦ δὲ κουφιζομένου πταισμάτων, πρός γνῶσιν θεολογίας, Χριστὲ ὁ Θεός, δόξα σοι.

Between the two robbers, Your Cross was a balance of justice. One was weighed down to hell by the weight of his blasphemy, the other floated up from his sins to the knowledge of theology. O Christ God, glory to You.

Δόξα· καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Glory. Both now. Stavrotheotokion. By conceiving the wisdom.

Τὸν Ἀμνὸν καὶ Ποιμένα, καὶ Λυτρωτήν, ἡ Ἀμνὰς θεωροῦσα, ἐν τῷ Σταυρῷ, ὠλόλυζε δακρύουσα, καὶ πικρῶς ἀνεκραύγαζεν· Ὁ μὲν κόσμος ἀγάλλεται, δεχόμενος τὴν λύτρωσιν, τὰ δὲ σπλάγχνα μου φλέγονται, ὁρώσης σου τὴν σταύρωσιν, ἥν περ ὑπομένεις, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, Θεὲ ὑπεράγαθε, ἀνεξίκακε Κύριε· ᾗ πιστῶς ἐκβοήσωμεν· Σπλαγχνίσθητι Παρθένε ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ πταισμάτων δώρησαι τὴν ἄφεσιν, τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει, αὐτοῦ τὰ παθήματα.

When the Ewe-lamb beheld hanging on the Cross * the Redeemer and Shepherd and Lamb of God, * she wept and she wailed with grief, * and she bitterly cried aloud, * "Now the world is receiving its redemption, and it leaps for joy; * whereas I see You crucified, and my heart burns inside of me. * In your tender mercy You endure crucifixion, * O God most benevolent, and long-suffering Lord of all." Now with faith we pray to her, * "O Virgin, show compassion to us, * and forgiveness of offences grant to us * who with faith duly honor your Son''s holy suffering."

Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα. Σταυρώσιμα.

After the second Psalter reading, Kathismata. For the Cross.

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν.

When You, the Life of all.

Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδέμ, ξύλον θάνατον ἤνθησεν, ἐν μέσῳ δὲ τῆς γῆς, ξύλον ζωὴν ἐβλάστησε· γευσάμενοι γὰρ τοῦ πρώτου, ἄφθαρτοι ὄντες, φθαρτοὶ γεγόναμεν, σχόντες δὲ τοῦ δευτέρου, τῆς ἀφθαρσίας κατετρυφήσαμεν· ἐν τῷ Σταυρῷ γὰρ ἔσωσε Χριστός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

A tree once blossomed death in the middle of Eden. * The tree in the middle of the earth has produced life. * Tasting from the former, * we the incorrupt became corruptible, * whereas with the latter * we have delighted in incorruptibility. * For Christ our God has saved the human race * by means of His divine Cross.

Τὸ προσταχθέν.

When he perceived.

Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν, ξύλον ἐγύμνωσεν, ἐπὶ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρός, εἰσφέρων νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, ἀνθρώποις, φέρον ἐπάγη, ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κόσμος, ὅλος ἐπλήσθη, πάσης χαρᾶς, ὃν ὁρῶντες ὑψούμενον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως ἐκβοήσωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός σου.

Of old the tree in the garden stripped us naked, * and by its taste did the enemy bring in death. * Now the tree of the Cross, which for all mankind is bearing * the garment of life, was planted upon the earth, * and therefore is all the world filled with every joy. * As we see it exalted now, let us, O peoples, cry aloud * together unto God in faith: * Full of glory is Your house, O Lord.

Δόξα· καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Stavrotheotokion. Same Melody.

Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ, δακρυῤῥοοῦσα, ἐλεεινῶς ἡ Θεοτόκος ἀνεβόα· Ἀκατάληπτον ὄντως, Υἱὲ τὸ πάθος σου, οὐ φέρω τῶν σπλάγχνων μου χωρισμόν, οὐ στέγω ὁρῶσά σε, ἐν Σταυρῷ, μὴ παρίδῃς τὴν δούλην σου, ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, δοξάζων με κραυγάζουσαν· Πολυέλεε δόξα σοι.

The Theotokos, standing by the Cross and weeping * and in a pitiable condition, uttered crying: * Son, Your Passion is truly beyond comprehension. * I cannot endure to be separated from * my own flesh and blood, nor see You upon a cross. * Overlook not Your handmaiden. Resurrect from the dead, * and glorify me crying out: * Glory be to You, most merciful One.

Μετὰ τὴν γʹ Στιχολογίαν, ἕτερα Καθίσματα. Σταυρώσιμον.

After the third Psalter reading, Kathismata. For the Cross.

Τὸ προσταχθέν.

When he perceived.

Ξύλον πικρίαν ἐν Ἐδέμ, τὸ πρὶν ἐξήνεγκε, ξύλον Σταυροῦ δὲ γλυκεράν, ζωὴν ἐξήνθησεν· ὁ Ἀδὰμ γὰρ φαγών, εἰς φθοράν, κατώλισθεν· ἡμεῖς δέ, κατατρυφῶντες σαρκός Χριστοῦ, ζωούμεθα, καὶ θεούμεθα μυστικῶς, Βασιλείαν λαμβάνοντες, ἀΐδιον τοῦ Θεοῦ· διὸ καὶ πίστει κράζομεν· Δόξα Λόγε τῷ πάθει σου.

The tree in Eden of old produced bitterness, * whereas the tree of the Cross has flowered sweet life. * For when Adam had eaten he slipped into corruption. * But we who enjoy the food of the flesh of Christ * are given new life and mystically deified, * and moreover do we receive the everlasting rule with God. * And therefore we cry out in faith: * Glory be to Your Passion, O Word.

Μαρτυρικόν. Ὅμοιον.

For the Martyrs. Same Melody.

Διʼ ἐγκρατείας τῶν παθῶν, τὰς πυριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες ὁρμάς, καὶ τὰς κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες, ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους ἀποδιώκειν, τῶν ἀσθενῶν, καὶ ζῶντες καὶ μετὰ τέλος, θαυματουργεῖν, ὄντως θαῦμα παράδοξον! ὅτι ὀστέα γυμνά, ἐκβλύζουσιν ἰάματα. Δόξα τῷ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν.

When they had deadened burning impulses and movements * of sinful passions by their self-control and virtue, * then the Martyrs of Christ were given the divine grace * of driving away the illnesses of the sick * and working wonders, alive and after their death. * Paradoxical miracle it is indeed, that naked bones * should pour out cures abundantly. * Glory be to our only God.

Δόξα· καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν.

Glory. Both now. Stavrotheotokion. When You, the Life of all.

Ἡ ἄσπιλος ἀμνάς, τὸν ἀμνὸν καὶ ποιμένα, κρεμάμενον Σταυρῷ, κατιδοῦσα ἐβόα· Τέκνον μου τί τὸ ξένον, καὶ παρʼ ἐλπίδα, νῦν τοῦτο θέαμα; Πῶς ἡ ζωὴ τῶν πάντων, βροτοῖς ὁμοίως καταδεδίκασαι; Ἀλλὰ ἀνάστα Λόγε ἐκ νεκρῶν, τριήμερος ὡς εἴρηκας.

The Ewe-lamb without spot saw the Lamb and the Shepherd * suspended on the Cross and she cried out and uttered: * What is it that I see now, * my Son, this strange and unhoped for spectacle? * How have You been convicted * as the mortals, being the Life of all? * Yet, on the third day, arise from the dead, * O Word of God, as You have said.

Κανὼν Σταυρώσιμος.

Canon for the Cross.

Ἦχος πλ. δʹ. ᾨδὴ αʹ. Ὁ Εἱρμός.

Mode pl. 4. Ode i. Heirmos.

Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦσα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτύπως πλήξασα, καὶ διελοῦσα θάλασσαν· Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ᾆσμα τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα.

The rod of Moses working wonders once submerged Phar''onic charioteers * when it smote the waters * in the figure of a cross and thereby split the sea in two; * while it rescued on dry land wayfaring fugitive Israel, * which to God resoundingly sang a song. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Τῇ ἐκ τοῦ ξύλου ἐνηδόνῳ βρώσει με, νεκρὸν γενόμενον, ἐπὶ Σταυροῦ Λόγε, νεκρωθεὶς ἐζώωσας, καὶ δόξῃ κατεκάλλυνας· προσκυνῶ σου τὸ κράτος, ὑμνολογῶ τὰ παθήματα, καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν τὴν ἄμετρον.

When I had pleasurably eaten from the tree, then I became one dead. * You, O Word, revived me, by Your dying on the Cross, * adorning me with glory. Hence I adore Your dominion, * and I extol Your immeasurable * mercy, and I honor Your suffering.

Ὡς ἐφηπλώθη ἐπὶ ξύλου ἄμπελος, ἡ ἀγεώργητος, οἶνον ἡμῖν θείας, χάριτος ἀπέσταξε, καρδίας τὸν εὐφραίνοντα, καὶ τῆς πλάνης τὴν μέθην, ὁλοσχερῶς ἀναστέλλοντα, καὶ τὴν ἁμαρτίαν καθαίροντα.

When He was crucified, our Lord and Savior, the uncultivated Vine, * gave us His divine grace as if dripping out like wine * that gladdens the believers'' hearts, while completely restraining * deceptive error like drunkenness, * and cleansing the sin from our hearts and souls.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Πεποικιλμένοι ἱεροῖς ἐν στίγμασι, Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες, καὶ ἀθλητῶν πόνοις, ἐγκαλλωπιζόμενοι, καλλοποιῷ παρίστασθε, μετὰ δόξης Δεσπότῃ, πανευκλεῶς εὐφραινόμενοι, καὶ θεοειδεῖς γνωριζόμενοι.

Adorned with sacred marks of torture you endured, O holy Martyrs of Christ, * glorying in labors of your martyrdom, you stand * with glory near your Lord and God, the producer of beauty. * And now with glory you celebrate, * O renowned and Godlike, all-honored Saints.

Ῥώμῃ τῇ θείᾳ προφανῶς ῥωννύμενοι, ἅγιοι Μάρτυρες, τοῦ δυνατοῦ πᾶσαν, ἰσχὺν τὴν ὀλέθριον, ἀνδρείως κατεβάλετε, καὶ στεφθέντες ὡραίως, νικητικοῖς διαδήμασι, χαίροντες Κυρίῳ παρίστασθε.

O holy Martyrs, being clearly strengthened by the strength that comes from God, * manfully you struck down all of the destructive might * of him who had been powerful. Therefore you were awarded * glorious crowns for your victory. * Now you stand with joy near the Lord of all.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ σου Κύριε, ἡ Ἀπειρόγαμος, καὶ τὰς ἐν σοὶ τρώσεις, καθορῶσα Δέσποτα, τιτρωσκομένη ἔλεγεν· Οἴμοι! Τέκνον· ὠδῖνας, ἀποφυγοῦσα τῷ τόκῳ σου, νῦν ὀδυνηρῶς κατατρύχομαι.

As she was standing by Your Cross, O Lord, and as she saw the injuries * on Your holy body, Your pure Virgin Mother wept. * And pricked in heart she said, "Alas! Woe is me, O my Child. * I felt no pain giving birth to You. * Now I am worn out by this awful pain."

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

Ἁρματηλάτην Φαραώ.

The rod of Moses.

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, δεδοξασμένη Ἁγνή, ἡ τῶν πιστῶν δόξα, μόνη χρηματίσασα· διὸ μελλούσης δόξης με, κοινωνὸν σαῖς πρεσβείαις, δοξάζοντά σε ἀνάδειξον, ἄχραντε πανάμωμε Δέσποινα.

Concerning you, O Lady, pure and glorified, glorious things have been said. * You became the only glory of believers all. * Please make me a partaker of future glory, O Virgin, * by your entreaties, and I will sing * glorifying you, O all-blameless one.

Εὐλογημένος ὁ καρπὸς Πανάμωμε, ὁ τῆς κοιλίας σου, διʼ οὗ βροτοὶ πάντες, τῆς ἀρᾶς ἐλύθημεν· εὐλογημένη Πάναγνε, ἀνερμήνευτον θαῦμα, ἀκατανόητον ὅραμα, πάντων τῶν βροτῶν τὸ διάσωσμα.

Blessed indeed, O ever-blessed Virgin, is the holy fruit of your womb, * through Whom all we mortals from the curse have been released. * All-blameless and all-holy one, inexplicable wonder, * and mystifying phenomenon, * how through your Son saved humanity!

Ἡ τῶν Ἀγγέλων δυσωπεῖ σὲ Κύριε, πληθὺς ἑκάστοτε, τῶν Μαθητῶν δῆμος, Προφητῶν ὁ σύλλογος, Μαρτύρων καὶ Ὁσίων σου. Διὰ τῆς Θεοτόκου, ἁμαρτημάτων συγχώρησιν, δώρησαι ἡμῖν ὡς φιλάνθρωπος.

The hosts of Angels importune You earnestly, O Master, every day, * with the congregation of Disciples and the band * of Prophets and Your martyr Saints * and Your holy Ascetics. * Lord, in Your love for humanity, * through the Theotokos forgive our sins.

Σὲ τὴν ἐν σπλάγχνοις δεξαμένην Ἄχραντε, τὸ πῦρ τὸ ἄστεκτον, ἐκδυσωπῶ πίστει, τῆς γεέννης ῥῦσαί με, καὶ τῆς ἀποκειμένης μοι, διὰ πλῆθος πταισμάτων, κολάσεως ἐλευθέρωσον, σοῦ ταῖς εὐπροσδέκτοις δεήσεσι.

With faith I pray to you who welcomed in your womb the unendurable fire: * O all-blameless Lady, from Gehenna rescue me; * and free me from the punishment that for me has been stored up * because of my many sinful deeds, * through your own acceptable prayers to God.

ᾨδὴ γʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iii. Heirmos.

Ὁ στερεώσας κατʼ ἀρχάς, τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἑδράσας, ἐν τῇ πέτρᾳ με Χριστέ, τῆς Ἐκκλησιάς στήριξον, ὅτι οὐκ ἔστι πλήν σου, ἅγιος μόνε Φιλάνθρωπε.

In the beginning, You O Christ, * established all of the heavens, * and You made firm the earth upon the waters, * with intelligence divine. Confirm me on the Church''s rock. * No one but You is holy, and only You love humanity. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὁ στερεώσας οὐρανόν, καὶ γῆν ὁ θεμελιώσας, καὶ τὴν θάλασσαν τῷ λόγῳ πεδήσας, σὺ ἐδέθης διʼ ἐμέ, Σταυρῷ προσαναρτώμενος, ὅπως δεσμῶν με λύσῃς, τῆς ἁμαρτίας Φιλάνθρωπε.

You once establish by a word * the heavens and set the earth on * its foundation, with the sea being shackled. * You were bound for me and hung * upon the Cross, that from the bonds * of sin You might release me, * O Lord who love all humanity.

Σταυροῦ τῷ ξύλῳ ὁ ἐχθρός, προσκόψας ἐθανατώθη, σὺν τοῖς δαίμοσιν αὐτοῦ τοῖς κακούργοις· καὶ ὁ γεύσει πονηρᾷ, κατακριθεὶς ἠλέηται, καὶ ἑδρασμῷ ἡ κτίσις, τῆς εὐσεβείας ἐνίδρυται.

The foe, encountering the tree, * namely the Cross, was together * with his vicious demons slain; while the one who * tasting wrongly was condemned * is granted mercy once again. * And also all creation * is fully stablished in piety.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Πολυειδέσιν αἰκισμοῖς, καὶ ξίφεσι καὶ θηρίοις, καὶ γυμνότητι σωμάτων οἱ θεῖοι, καὶ γενναῖοι Ἀθληταί, διδόμενοι ἀχείρωτοι, τῷ πονηρῷ διώκτῃ, ἔμειναν νεύσει τῇ κρείττονι.

Although subjected to a host * of divers tortures and swords and * savage beasts and to bodily exposure, * the courageous and divine * Athletes remained invincible * against their persecutor, * receiving strength from the higher Might.

Ἀποσκοποῦντες λογισμῷ, νηφούσῃ τε διανοίᾳ, πρὸς τὰ μένοντα ῥεόντων τελείως, κατεφρόνησαν, Χριστοῦ, οἱ Μάρτυρες οἱ ἔνδοξοι· ὅθεν τοὺς ἀνυποίστους, πόνους ὑπέφερον χαίροντες.

The holy Witnesses of Christ, * through wakeful thinking and reason, * did aspire after that which is lasting * and did utterly disdain * all that is fleeting. Hence did they * endure with great rejoicing * the unendurable suffering.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Ἡ πολυύμνητος Ἀμνάς, τὸν Ἄρνα θεασαμένη, πρὸς ἑκούσιον ἑλκόμενον πάθος, καὶ σταυρούμενον σαρκί, ἠλάλαζε δακρύουσα, καὶ τὴν μακροθυμίαν, ὕμνει τὴν τούτου δοξάζουσα.

Watching the Lamb of God be led * to His deliberate Passion * and be crucified in body, the Ewe-lamb * who is greatly honored wept * while she lamented in distress; * and offering up glory * did she extol His longsuffering.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Οὐρανίας ἁψῖδος.

Canon for the Theotokos. O divine Master Builder.

Ἱερᾶς πολιτείας, ἀποπεσὼν Ἄχραντε, παρασυνεβλήθην τοῖς κτήνεσι, καὶ κατάκριτος, ὅλος γεγένημαι· ἡ τὸν Κριτὴν τετοκυῖα, πάσης κατακρίσεως, ῥῦσαι καὶ σῶσόν με.

Having fallen, O Pure one, from a divine way of life, * I have been compared to the cattle, and now I have become * condemned in every way. * Since you have borne the divine Judge, * save me and deliver me from condemnation all.

Στεναγμοὺς ἀσιγήτους, καὶ ἐκτενὲς δάκρυον, καὶ διηνεκῆ μοι παράσχου, Κόρη κατάνυξιν, ὅπως πενθήσω μου, τὰ συμφυέντα μοι πάθη, σαρκικῷ φρονήματι, Θεοχαρίτωτε.

Grant me sighs unsubsiding, and tears, O Maid graced by God, * in my soul; and grant me persistent compunction in my heart, * that I may properly * lament the passions that with me * naturally developed due to my own carelessness.

Ἐπουράνιαι τάξεις, λειτουργικὰ πνεύματα, δῆμος Προφητῶν Ἀποστόλων σου, καὶ Μαρτύρων σου, σὺν τῇ Τεκούσῃ σε, ἐκδυσωποῦσιν Οἰκτίρμον· τῷ λαῷ σου δώρησαι, πταισμάτων ἄφεσιν.

O compassionate Master, * heavenly hierarchies * ministering spirits, the Prophets and Your Apostles’ band * and martyr Saints all join * Your holy Mother entreating: * Grant unto Your people the remission of their sins.

Συμπαθείας με θείας, ὡς συμπαθὴς Ἄχραντε, νῦν καταξιῶσαι δυσώπει, τὸν εὐσυμπάθητον· τρόπους ἀσπλάγχνους γάρ, ἀσυμπαθεῖς κεκτημένον, μετανοίας τρόποις με, νῦν ἀνακάλεσαι.

O compassionate Lady, beseech compassionate God * to account me worthy, O Pure one, of divine sympathy, * even if I possess * an uncompassionate manner. * Call me back from callousness by means of penitence.

ᾨδὴ δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iv. Heirmos.

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε· σύ μου καὶ δύναμις· σὺ Θεός μου· σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικοὺς κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν, πτωχείαν ἐπισκεψάμενος· διὸ σὺν τῷ προφήτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγάζω· Τῇ δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.

You are my strength. * You are my power, O Christ my Lord. * God my Savior, You are my exceeding joy. You came to us, never absent from the bosom of the Father, * and You assumed human poverty. * And so I join the Prophet Habakkuk, singing: Glory * to Your strength, O Lord who love humanity! [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Γένος βροτῶν, τοῦ πτώματος ἀνακέκληται, οὗ ὑπέστη, πάλαι ὁ πρωτόπλαστος· ὁ γὰρ τῶν ὅλων Δημιουργός, ἤρθη ἐπὶ ξύλου, δακτύλους ἐξαιματούμενος, καὶ ἥλοις ἑκουσίως, προσηλούμενος χεῖρας, καὶ πλευρὰν ὑπὸ λόγχης νυττόμενος.

The human race has been recalled from the fateful fall * that the first-man Adam had sustained of old, for now the Lord who created all * of His own volition was lifted up on a wooden cross. * His holy fingers bloody, with nails His hands were fastened * to the cross, and His side by a lance was pierced.

Ἔστη Σταυρός, καὶ πλάνη πᾶσα κατέπεσεν· ἐγυμνώθη, Σῶτερ ὁ ἀλλότριος, σοῦ γυμνωθέντος, καὶ ὁ Ἀδάμ, θείας ἀφθαρσίας, καταστολὴν ἐπενδύσατο· ἡ κτίσις ἐφωτίσθη, σκοτισθέντος ἡλίου, ἐπὶ ξύλου Χριστὲ σταυρουμένου σου.

The Cross was raised, causing the fall of deception all. * You were stripped, O Savior, and the hostile foe was stripped as well, and Adam was clothed * in the sacred garment of incorruption indeed divine. * O Christ, the sun was darkened during Your crucifixion, * and the world was enlightened because of this.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Νεοσφαγῆ, καθάπερ θύματα Μάρτυρες, τῷ τυθέντι, Λόγῳ προσηνέχθητε, ταῖς τῶν αἱμάτων ἐπιῤῥοαῖς, πλάνης τὰς θαλάσσας, ξηράναντες θείᾳ χάριτι, καὶ χύσιν παθημάτων, ἐπομβρίαις θαυμάτων, ἀναστέλλοντες πάντοτε ἔνδοξοι.

For Christ the Word, who for the world sacrificed himself, * you, O Martyrs, offered up yourselves as newly slaughtered victims; and with the streams * of your blood you dried up deception''s ocean, by grace divine. * And now you ever hold back the overflow of illness * with miraculous cures that you rain on us.

Τῆξιν μελῶν, καὶ τῶν ὀδόντων ἐκρίζωσιν, καὶ ὀνύχων, Μάρτυρες ὑπέστητε, χεῖρας κοπτόμενοι ἀφειδῶς, γλῶσσάν τε καὶ πόδας, καὶ ἁρμονίας τοῦ σώματος· διὸ ὑπερβαλλούσης, ἠξιώθητε δόξης, τῷ τῶν ὅλων Θεῷ παριστάμενοι.

You underwent excruciating dismemberment, * mutilation of your bodies, the extraction of your teeth, fingernails, and tongues. * Hands and feet were brutally amputated, O Martyr Saints. * Now you are counted worthy of superlative glory, * and you stand near the throne of the God of all.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Τὸν ἑαυτῆς, μόσχον ἡ ἄμεμπτος δάμαλις, κατιδοῦσα, ξύλῳ ἀναρτώμενον, τέκνον ἐβόα ὀλολυγμῷ, πῶς σε παρανόμων, δῆμος οὐδόλως ᾠκτείρησεν, αὐτὸν ᾠκτειρηκότα, ἀλλὰ σκέψει δολίᾳ, θανατῶσαι ἀδίκως προείλετο;

The spotless Ewe beheld her Calf being crucified. * As she watched Him being lifted on the cross she cried aloud, and lamenting said, * "How could these transgressors have no compassion on You, my Son, * since You showed them such mercy, but instead they have chosen * Your unjust execution by treachery?"

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Σύ μου ἰσχύς.

Canon for the Theotokos. You are my strength.

Τὸ πονηρόν, ἁμαρτιῶν μου χειρόγραφον, θείᾳ λόγχῃ, Πάναγνε διάῤῥηξον, τῇ κεντησάσῃ θείαν πλευράν, τοῦ ἐνανθρωπῆσαι, ἐκ σοῦ Παρθένε θελήσαντος, καὶ βίβλῳ με γραφῆναι, σῳζομένων δυσώπει, τὸν ἀφρόνως Θεοῦ μακρυνόμενον.

Tear up the bond, the wicked record of all my sins, * blessed Mother, with the holy spear that pierced the divine side of your Son who willed * to become incarnate of you, O Virgin immaculate. * And pray Him to enroll me, who have mindlessly drifted * far from God, in the book of those being saved.

Ἵνα φωναῖς, χαριστηρίοις δοξάζω σε, ἵνα θείῳ, πόθῳ μεγαλύνω σε, τὴν τῷ μεγίστῳ σου τοκετῷ, πάντας σμικρυνθέντας, Πανάμωμε μεγαλύνασαν, μεγάλως ἁμαρτῶντα, καὶ δεινῶς συμπτωθέντα, συγχωρήσεως Κόρη ἀξίωσον.

All-blameless Maid, by your superlative childbirth, * you have magnified all who were once debased, with whom I too seriously fell * and sinned more than others. Oh, count me worthy to be absolved; * and I will glorify you and also magnify you * with my songs of divine love and gratitude.

Νόμοι ἐν σοί, κεκαινοτόμηνται φύσεως· ὑπὲρ φύσιν, Λόγον γὰρ ἐκύησας· διό σε πίστει ἐκδυσωπῶ· Τὸν ὑπὲρ τὴν φύσιν, τὴν ἀνθρωπίνην Πανάμωμε, πολλὰ ἡμαρτηκότα, καὶ Θεοῦ μακρυνθέντα, ἐπιστρέψαντα σῶσον πρεσβείαις σου.

In you, O Maid, the laws of nature were redefined * when transcending nature you were pregnant with the Word of God. I implore you now: * Blameless Virgin, save me, by interceding on my behalf. * Alas, I have committed many sins and have wandered * far from God; but wholeheartedly I repent.

Ὁ δυσμενής, τῆς ἁμαρτίας τοῖς βέλεσι, τὴν ψυχήν μου, ὅλην ἐτραυμάτισε, καὶ κατεμόλυνεν ἡδοναῖς, τὴν ἐμὴν καρδίαν, καὶ τῆς ὁδοῦ ἀπεπλάνησε, Παρθένε τῆς εὐθείας· διὰ τοῦτο βοῶ σοι· Ἐπιστρέφοντα δέξαι καὶ σῶσόν με.

The hostile foe, using the poisonous darts of sin, * gravely wounded my entire soul, and he has likewise wholly defiled my heart * with sensual pleasures, and from the straight way led me astray. * I therefore now entreat you, Theotokos, accept me * now returning, and save me, O Virgin pure.

ᾨδὴ εʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode v. Heirmos.

Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν δείλαιον; Ἀλλʼ ἐπίστρεψόν με, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι.

Why reject me, Your servant, * from before Your face, O Lord the light that never sets? * Miserable sinner that I am, now this strange darkness covers me. * Savior, I implore You to bring me back to Your commandments, * which are light, and I pray You to guide my ways. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἵνα τῆς ἐνηδόνου, γεύσεως λυτρώσῃς με χολῆς Μακρόθυμε, ἀπεγεύσω θέλων, καὶ νεκρώσεως, ὅπως ἐκδύσῃς με, Ἰησοῦ τὸ πάθος, γυμνὸς παγῆναι κατεδέξω, ἐπὶ ξύλου· ὑμνῶ σου τὸ εὔσπλαγχνον.

O long-suffering Jesus, * willingly You tasted gall to free me from the taste * of sensual pleasure. * To divest me of cursed mortality, * naked You were fastened unto the cross during Your Passion. * I extol Your compassion and love for me.

Τὴν φθαρεῖσαν ψυχήν μου, Λόγε τοῖς παθήμασι καινοποιούμενος, τὴν ψυχὴν παρέθου, τῷ Πατρὶ ἐπὶ ξύλου κρεμάμενος· καὶ οὐ φέρει ταῦτα, ἄψυχος γῆ κατανοοῦσα, ἀλλὰ φόβῳ κλονεῖται ὑμνοῦσά σε.

By enduring Your Passion, * You rendered my soul, which was corrupted, new again. * Crucified, O Logos, * to the Father you gave up your soul and died. * Earth did not endure it * when, though inanimate, it saw this; * and in fear it was quaking, extolling You.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὡραιώθητε θείοις, Μάρτυρες παθήμασι καλλωπιζόμενοι, καὶ ἰχνηλατοῦντες, τὸν τοῖς πάθεσι πᾶσιν ἀπάθειαν, δεδωκότα Λόγον, μονογενῆ Πατρὸς ἀνάρχου· διὰ τοῦτο αὐτῷ συνδοξάζεσθε.

You, O Martyrs, are highly * decorated for the tortures you endured for God, * following the One who * through His Passion has given dispassion to all, * the eternal Father''s only-begotten Son and Logos, * with whom You are eternally glorified.

Ξενωθέντες τῶν κάτω, τὰ μὴ θεωρούμενα κατεκληρώσασθε, ἐν ἐπουρανίοις, αὐλιζόμενοι θείοις σκηνώμασι, καὶ μεθέξει θείᾳ, θεοποιούμενοι ἀΰλως, τοῦ Σωτῆρος ἀήττητοι Μάρτυρες.

O invincible Martyrs * of the Savior, estranged from the things below, * you received your portion * of the unseen divine palaces on high, * where you are residing, and by divine participation * immaterially you are deified.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Ξένον θέαμα βλέπω, ἔκραζες Πανύμνητε· πῶς ὁ τῷ βλέμματι, πᾶσαν γῆν σαλεύων, ἐπὶ ξύλου ὑψούμενος ὕπνωσας, τοὺς ὑπνοῦντας μέλλων, ἐκ τοῦ αἰῶνος ἀφυπνίζειν; Προσκυνῶ σου Υἱὲ τὸ μακρόθυμον.

Lauded Lady, you cried out, * "Never was this seen before. The One who looks on earth * and thus makes it tremble * has been nailed to a cross and has gone to sleep, * wishing to awaken those who have slept from the beginning! * O my Son, I adore Your long-suffering."

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Ἵνα τί με ἀπώσω.

Canon for the Theotokos. Why reject me, Your servant.

Γενεαὶ γενεῶν σε, τὴν ἀειμακάριστον νῦν μακαρίζουσιν· οὐρανῶν δυνάμεις, ὡς τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάψασαν, εὐφημοῦσι μόνην, ἐν γυναιξίν· Εὐλογημένη, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.

Now do all generations * call you ever-blessed, as you prophesied they would. * And the hosts of heaven * sing your praise, for among women you alone * joined to things in heaven the things on earth: "You are the blessed * restoration of Adam who fell of old!"

Διαμένειν με σῶον, μὴ περιτρεπόμενον στάσεως κρείττονος, ἀλλʼ εὐθυποροῦντα, καὶ Θεῷ τὰ εὐάρεστα πράττοντα, ἐνδυνάμωσόν με, τὸν ἀγαθὸν τεκοῦσα Λόγον, τὸν ἡμᾶς ἀλογίας ῥυσάμενον.

I entreat you, O Virgin, * Mother of the Word, who from irrationality * saved us, in His goodness. * Give me strength to remain safe and not to fall * from my good condition, that undeterred I may continue * to be pleasing to God in my words and deeds.

Ὁ τὸ αἷμά σου Λόγε, διὰ ὑπερβάλλουσαν ἐλέους ἄβυσσον, ἐν Σταυρῷ κενώσας, τῶν παθῶν μου τὴν ἄβυσσον ξήρανον, καὶ ἐν κατανύξει, σοὶ τῷ Θεῷ εὐαρεστῆσαι, διὰ τῆς Θεοτόκου ἀξίωσον.

You, O Word, in Your mercy, * deeper than the ocean, emptied Your all-holy blood * on the Cross to save me. * Now I pray You to dry up the ocean of * my unseemly passions, that in compunction I may please You, * by the prayers of Your Mother, O Lord my God.

ᾨδὴ Ϛʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vi. Heirmos.

Ἄβυσσος ἁμαρτιῶν, καὶ πταισμάτων καταιγίς με ταράττει, καὶ πρὸς βυθὸν βιαίως, συνωθεῖ ἀπογνώσεως· ἀλλ’ αὐτὸς τὴν κραταιὰν χεῖρά μοι ἔκτεινον, ὡς τῷ Πέτρῳ, ὦ Κυβερνῆτα καὶ διάσωσον.

My transgressions and my sins, * like a tempest on the deep sea, afflict me * and forcibly compel me to the depths of despondency. * So I pray You to extend * Your mighty arm to me, as to Peter, * O God, my Pilot, and to rescue me. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὕμνησαν τῶν οὐρανῶν, αἱ δυνάμεις καὶ ἐξέστησαν πᾶσαι, ἐπὶ σταυροῦ σε Λόγε, καθορῶσαι κρεμάμενον· καὶ Ἀδὰμ ὁ πληγωθείς, Σῶτερ ἰάτρευται τῇ πληγῇ σου, καὶ ἡ κατάρα ἐξωστράκισται.

All angelic hosts on high * were extolling You, O Lord, in amazement, * as they beheld You hanging on the cross, You the Word of God. * By Your wound, O Savior, You healed first-made Adam, who had been wounded. * And now the ancient curse is nullified.

Λέλυται ἐκ τῶν δεσμῶν, τὸ ἀνθρώπινον Μακρόθυμε γένος, σοῦ ἐν σαρκὶ δεθέντος, καὶ δεσμεῖται ὁ τύραννος, ὑπὸ πάντων τῶν πιστῶν, καταπαιζόμενος ὡς στρουθίον. Δόξα Χριστὲ τῇ δυναστείᾳ σου.

Glory to Your might, O Christ! * For the human race was freed from the shackles * when You yourself were shackled in the flesh, O forbearing Lord. * And the tyrant has been bound, and all the faithful now ridicule him * like a little bird in a fowler''s snare.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Ὤφθητε θεοειδεῖς, Ἀθλοφόροι ὥσπερ ἄνθρακες πᾶσαν, τῆς δυσσεβείας ὕλην, κατακαίοντες χάριτι, ἐπʼ ἀνθράκων τε πυρός, ὁλοκαυτούμενοι καὶ τὴν θείαν, ἀναψυχήν ὑποδεχόμενοι.

Medaled Martyrs, you appeared * to be godlike, for like coals glowing brightly, * by grace you burned up all the fuel of pagan impiety, * lying on the fiery coals as whole-burnt offerings, and receiving * divine refreshment from your Lord and God.

Θρέμματα ἀληθινοῦ, δεδειγμένοι Ἀθλοφόροι Ποιμένος, μέσον ἀγρίων λύκων, ἀβλαβεῖς διεμείνατε· καὶ τελέσαντες καλῶς, δρόμον τὸν ἔνθεον ἐν τῇ μάνδρᾳ, τῇ οὐρανίῳ ἐσκηνώσατε.

You, O medaled Martyr Saints, * as the flock of Christ, the true and good Shepherd, * remained uninjured even in the midst of ferocious wolves. * And when you had finished well the race for God, you entered the sheepfold * above in heaven, there to dwell with Him.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Κύριόν σε τῆς ζωῆς, καὶ ὡραῖον ἀπεκύησα κάλλει, ὑπὲρ υἱοὺς ἀνθρώπων, ἡ Παρθένος ἐκραύγαζε· καὶ πῶς θνήσκεις νῦν Υἱέ, κάλλος οὐκ ἔχων ἐν τῷ σταυροῦσθαι, ὁ καλλωπίζων πάντα νεύματι;

"Lord of life are You, my Son! * I conceived You as a virgin and bore You, * more beautiful than all the sons of men," so the Virgin cried. * "So how can it be that You die on the cross now devoid of beauty, * Who beautify all things by willing it?"

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Canon for the Theotokos. Be gracious to me.

Ἠλέηται διὰ σοῦ, ἡ φύσις τῆς ἀνθρωπότητος· τὸν ἐλεήμονα γάρ, ἐκύησας Κύριον, ἐλεῆμον Πάναγνε· ὅθεν δυσωπῶ σε, τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐλέησον.

The nature of humankind * received great mercy, O merciful * and all-pure Virgin, though you, * for you carried in your womb * the merciful Lord and God. * Therefore I implore you * to have mercy on my sorry soul.

Τῶν Ἀσωμάτων Χριστέ, τὰ τάγματα δυσωποῦσί σε, Μαρτύρων τε Προφητῶν, καὶ τῶν Ἀποστόλων σου, διὰ τῆς Τεκούσης σε, τὸν λαόν σου σῶζε, ἀπὸ πάσης περιστάσεως.

The bodiless hosts on high * with all the Prophets and Hierarchs * and Your Apostles, O Christ, * and Martyrs implore You now. * At the intercessory * prayers of her who bore You, * save Your people from calamity.

Ἡ ἀγεώργητος γῆ, τὸν γεωργὸν ἡ κυήσασα, καὶ πάντων Δημιουργόν, τὴν ὑλομανήσασαν, ψυχήν μου τοῖς πάθεσι, δεῖξον καρποφόρον, διὰ θείας ἐπιγνώσεως.

O Virgin, you are like earth * that without tillage produced its fruit, * the Tiller who made all things. * I entreat you, show my soul * to be fruitful through divine * knowledge, for by passions * it is overgrown through carelessness.

Παρέβην τὰς ἐντολάς, τὰς πρὸς Θεὸν ὁδηγούσας με, καὶ θέλων τοῖς πονηροῖς, δεδούλωμαι πάθεσι· διὸ ἱκετεύω σε· Τῆς αὐτῶν με ῥῦσαι, δεσποτείας Ἀειπάρθενε.

I disobeyed the commands * that were designed to lead me to God, * and I have become a slave * to the passions willfully. * Therefore I implore you now, * ever-virgin Mary: * Set me free from their command of me.

ᾨδὴ ζʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vii. Heirmos.

Θεοῦ συγκατάβασιν, τὸ πῦρ ἠδέσθη ἐν Βαβυλῶνι ποτέ· διὰ τοῦτο οἱ παῖδες, ἐν τῇ καμίνῳ ἀγαλλομένῳ ποδί, ὡς ἐν λειμῶνι χορεύοντες ἔψαλλον· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

The fire in Babylon * withdrew in fear from the condescension of God. * For this reason the Servants * within the furnace as in a moist meadow danced * with feet exultant, and sang that immortal hymn, * saying, "O God of our fathers, blessed are You!" [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἐπλήγης τὰς χεῖράς σου, ἐν αἷς εἰργάσω Χριστὲ τὰ θαύματα, καὶ τραυμάτων ἠνέσχου, τὰ τραύματά μου πάντα ἰώμενος· ὑμνῶ σε Λόγε κραυγάζων Μακρόθυμε. Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

Your hands suffered injury, * those hands by which You performed the miracles. * You endured to be wounded * and in so doing, O Christ, You healed all my wounds. * Forbearing Logos, I sing out extolling You, * saying: O God of our fathers, blessed are You!

Ὠρύχθης τὰς χεῖράς σου, καὶ πόδας ἥλοις Χριστὲ σταυρούμενος, καὶ πλευρὰν ἐλογχεύθης, κρουνοὺς πηγάζων πᾶσιν ἀφέσεως, τοῖς μελῳδοῦσιν ἀπαύστως καὶ λέγουσιν· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

O Christ, You were crucified, * and You were pierced in the hands and feet with nails. * By a spear was Your side pierced, * and You gushed forth forgiveness of sins for all, * who never cease to extol You in sacred hymns, * singing: "O God of our fathers, blessed are You!"

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Χορείαν στησώμεθα, ὑμνολογοῦντες Θεοῦ τοὺς Μάρτυρας, τοῖς χοροῖς τῶν Ἀγγέλων, ἀριθμουμένους καὶ τὰ ἐπίγεια, φωταγωγοῦντας καὶ πάντοτε μέλποντας. Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

Let us form a chorus now * and sing in praise of the Martyr Saints of God. * In the heights they are numbered * with hosts of Angels, and they are luminous guides * for those on earth, and they praise Him unceasingly, * singing: "O God of our fathers, blessed are You!"

Ἁγίων λαμπρότησιν, ἁγιασθέντες κατεσκηνώσατε, ἐπιπέμποντες πᾶσιν, ἁγιασμόν τε καὶ ἀπολύτρωσιν, τοῖς εὐφημοῦσιν ὑμᾶς καὶ κραυγάζουσιν· Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.

Because you were sanctified, * you now reside in the splendid light of the Saints, * and you graciously send down * sanctification and liberation from sin * to all who praise you in song and who worship Christ, * singing: "O God of our fathers, blessed are You!"

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Ὁ ἄδυτος ἥλιος, πῶς ἔδυς ξύλῳ Λόγε τεινόμενος, ἡ Παρθένος ἐβόα, καὶ βλέπων ἔστη τοῦ δρόμου ἥλιος, φαίνειν μὴ σθένων σοῦ πάσχοντος Δέσποτα; Ὑμνολογῶ προσκυνῶ, τὸ θεῖον κράτος σου.

"O Word, You are crucified!" * the Virgin cried. "O unsetting Sun, You have set! * And beholding the Passion * of You its Master, the sun halted in its path; * it could not bear it to shine, so it hid its light. * Yet I extol and adore Your power, O God."

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Θεοῦ συγκατάβασιν.

Canon for the Theotokos. The fire in Babylon.

Ἀῤῥήτῳ κυήσει σου, φρικτῶν ἀῤῥήτων ἡμᾶς ἠξίωσας, Θεοτόκε πραγμάτων· διὸ φρικτῆς με ῥῦσαι κολάσεως, καὶ τῆς ἀῤῥήτου χαρᾶς καταξίωσον, ἵνα ὑμνῶ σε ἀεί, τὴν πολυΰμνητον.

You granted ineffable. * terrific blessings to us, O Mother of God, * by your ineffable childbirth. * Save me, I pray, from terrible punishment, * and grant ineffable joy to my sorry soul, * and I will ever extol you, all-lauded one.

Ῥαθύμως τὸν βίον μου, ἐκδαπανήσας ἄκαρπος ἔμεινα, καὶ πτοοῦμαι τὴν δίκην, καὶ τῆς γεέννης τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον· ἡ πῦρ τεκοῦσα Παρθένε τὸ ἄστεκτον, ῥῦσαί με τοῦ πυρός, τῇ μεσιτείᾳ σου.

I frittered away my life, * and being lazy I have not borne any fruit. * O Virgin, I am frightened * of condemnation and the unquenchable fire. * To you who bore the unbearable Fire I pray: * By your entreaties, save me from eternal fire.

Θαυμάτων ἐπέκεινα, τὸ μέγα θαῦμα τῆς σῆς κυήσεως· διὰ τοῦτο βοῶ σοι· Ἁγνὴ Παρθένε θεογεννήτρια, τὰ σὰ ἐλέη ἐπʼ ἐμοὶ θαυμάστωσον, καὶ τῆς μελλούσης ὀργῆς, ῥῦσαι καὶ σῶσόν με.

Surpassing all miracles * is the great miracle of your childbirth. * O immaculate Virgin. * So I entreat you, all-holy Mother of God, * to show your mercies and love to me wondrously, * and save and rescue from the coming wrath of God.

Ἐμὲ τὸν βιώσαντα, ἐν ἀμελείᾳ, καὶ παραβλέψαντα, τοὺς ἁγίους σου νόμους, καὶ τὰ σεπτά σου Σῶτερ ἐντάλματα, οἴκτειρον σῶσον διὰ τῆς Τεκούσης σε, ὡς εὐεργέτης Θεός, καὶ πολυέλεος.

I know that I lived my life * with crass indifference and that I ignored * Your most godly commandments, * O Christ my Savior, and your all-holy laws. * Take pity. Save me, through her who gave birth to You, * O very merciful Lord, my Benefactor and God.

ᾨδὴ ηʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode viii. Heirmos.

Ἑπταπλασίως κάμινον, τῶν Χαλδαίων ὁ τύραννος, τοῖς θεοσεβέσιν, ἐμμανῶς ἐξέκαυσε· δυνάμει δὲ κρείττονι, περισωθέντας τούτους ἰδών, τὸν Δημιουργόν, καὶ Λυτρωτὴν ἀνεβόα, οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

The tyrant king of Babylon * had the furnace made seven times * hotter for the godly men, for he was furious. * But after he witnessed how * a higher power rescued them, * he cried out and said, "You Servants, bless the Creator; * sing hymns to the Redeemer, O you priests; and you people * exalt Him beyond measure, unto all the ages." [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ῥίζης Χριστὲ ἐβλάστησας, Ἱεσσαὶ σωματούμενος, καὶ ῥιζοτομεῖς, τὴν ἐκφυεῖσαν ἄκανθαν, Ἀδὰμ παραβάσεως, στέφος φορῶν ἀκάνθινον· ξύλῳ δὲ παγείς, τὴν ἐκ τοῦ ξύλου ἰάσω, βλαστήσασαν κατάραν, καὶ τοὺς μέλποντας σῴζεις· Λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Christ, when You were incarnated, * You blossomed forth from Jesse''s root. * When You wore the crown of thorns You uprooted the thorns * that sprang up as a result * of Adam''s disobedience. * And when You were nailed to the Tree, You counteracted * the curse the tree had blossomed. * You save those who are singing: * "You peoples now exalt Christ unto all the ages."

Ἵνα Θεὸν τὸν ἄνθρωπον, ἀπεργάσῃ Φιλάνθρωπε, γέγονας βροτός, καὶ τῷ Σταυρῷ ὡμίλησας, πλευρὰν ἐκκεντούμενος, καὶ ὄξος ποτιζόμενος· ὅθεν οἱ σωθέντες, σοῦ τοῖς πάθεσι Λόγε, βοῶμεν εὐχαρίστως· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

You, Lord, became a mortal man * so that man might become divine. * Savior, You were crucified and given gall to drink * and pierced in Your holy side, * in Your love for humanity. * We who have been saved by what You suffered, O Logos, * with gratitude are singing, "O you priests and you peoples * supremely now exalt Christ, unto all the ages."

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Συμποδισθέντες Μάρτυρες, καὶ ὡς ἄρνες θυόμενοι, καὶ ἐπὶ πυρός, ἀνηλεῶς ὀπτώμενοι, θηρσὶν ἐκδιδόμενοι, τὰς κεφαλὰς τεμνόμενοι, χαίρετε χαρᾷ, ἀνεκλαλήτῳ βοῶντες· Οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Bound hand and foot, O Martyr Saints, * as if lambs, you were sacrificed, * mercilessly roasted on a spit over the fire, * or thrown to the wild beasts; * for some of you, your heads were cut off. * Now with joy unutterable you are all rejoicing * and singing, "O you Servants, O you priests and you peoples * supremely now exalt Christ, unto all the ages."

Στεφανηφόροι Μάρτυρες, τῶν Ἀγγέλων συνόμιλοι, οἱ τοὺς ὠμοτάτους, δυσμενεῖς πατήσαντες, πρεσβείαν ποιήσατε, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον, ὅπως ἐν ἀγάπῃ, καὶ πολλῇ ὁμονοίᾳ, ζησώμεθα βοῶντες· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Martyrs, you dwell with Angels now, * wearing crowns for your victories; * for you trampled brutal and ferocious enemies. * We pray you to intercede * on our behalf and pray to the Lord, * that we may conduct our lives with love and with concord, * extolling Him and singing, "O you priests; and you peoples * supremely now exalt Christ, unto all the ages."

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Ὀδυνηρῶς στενάζουσα, μητρικῶς ὀλολύζουσα, καὶ τὴν ἐκ τῶν σπλάγχνων, συνοχὴν μὴ φέρουσα, Σταυρῷ ἐνητένιζες, τῷ ἐκ τῆς σῆς τεχθέντι γαστρός· Τέκνον ἐκβοῶσα, τί τὸ ὅραμα τοῦτο; πῶς πάσχεις ὁ τῇ θείᾳ, ἀπαθὴς φύσει! θέλων, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, φθορᾶς ἐλευθερῶσαι.

As you were looking at the Son * of your womb being crucified, * you could not endure the anguish that you felt inside. * You sighed with distress and pain, * and with maternal cries of lament, * you cried out and said, "My Child, what am I seeing? * Though in Your divine nature * impassible, You suffer! * You will to liberate the human race from corruption."

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Ἑπταπλασίως κάμινον.

Canon for the Theotokos. The tyrant king.

Νενεκρωμένην ζώωσον, συμπτωθεῖσαν ἀνάστησον, τετραυματισμένην, τὴν ψυχήν μου ἴασαι, τὸν νοῦν μου εἰρήνευσον, τῶν πειρασμῶν τὰ κύματα, πράϋνον Παρθένε, καὶ βοῶντά με σῶσον. Οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Virgin, revive my deadened soul; * raise it up from its fateful fall; * heal it of the wounds that it sustained throughout my life. * Bring peace to my mind and heart, * and calm the billowing waves of life''s * trials and calamities, and save me who cry out: "O Servants, bless. Extol Him, O you priests. And you peoples * supremely now exalt Christ, unto all the ages."

Ὡς ὁ λῃστὴς κραυγάζω σοι· Μνήσθητί μου Φιλάνθρωπε· κλαίω ὡς ἡ πόρνη, καὶ βοῶ σοι· Ἥμαρτον, ὡς πάλαι ὁ ἄσωτος, μετανοοῦντα δέξαι με, τὸν ἀπεγνωσμένον, διὰ τῆς Θεοτόκου, προθύμως ἵνα μέλπω· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

I, like the Robber on the cross, * cry to You, "Lord, remember me!" * Like the harlot, I am weeping. Like the Prodigal, * I cry to You, "I have sinned." * I am despairing yet penitent. * Take me back, through intercessions of the Theotokos. * And I will sing with fervor: * "O you priests and you peoples * supremely now exalt Christ, unto all the ages."

Ἱκετικῶς βοῶμέν σοι, Θεοτόκε Πανύμνητε, μετὰ τῶν ἀπείρων, νοερῶν δυνάμεων, Μαρτύρων Ὁσίων τε, καὶ Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν· Ποίησον πρεσβείαν, ὑπὲρ πάντων τῶν πίστει, ἐνθέως μελῳδούντων· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

O Theotokos, praised by all, * we entreat you and all the saints, * the uncounted hosts of holy angels in the heights, * the Martyrs, Ascetic Saints, * Apostles, and the Prophets of old. * Intercede for all the faithful who are inspired * to sing, "O Servants, bless Him. * O you priests and you peoples * supremely now exalt Christ, unto all the ages."

ᾨδὴ θʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode ix. Heirmos.

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωματικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν, εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι.

The heavens were astounded because of this, * and the ends of the earth were astonished, because God himself * bodily appeared to the human race, * O Theotokos, coming forth * from your virgin womb, which indeed became * more spacious than the heavens. * And therefore by the orders * of men and angels you are magnified. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ἰατρεύσας μου Δέσποτα τὰς πληγάς, πληγωθεὶς καὶ αἱμάξας, τὰς χεῖράς σου, καὶ πρὸς ὁδούς, βαίνειν σωτηρίους ὡς ἀγαθός, κατεύθυνάς με Κύριε, πόδας ὀρυχθείς ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, οὓς πάλαι οἱ γενάρχαι, ἀκούσαντες βαδίζειν, ἐν Παραδείσῳ κατεκρύπτοντο.

O Master, by Your Passion You healed my wounds, * by the wounds You sustained and Your holy blood that stained Your hands. * Good One, You directed my steps along * the paths of salvation, Lord, * even if Your own feet were pierced with nails: * those feet which our first parents * in Paradise of old heard * as You were walking, and they hid themselves.

Ὠρθώθη ὀρθωθέντος σου ἐν Σταυρῷ, ὁ πεσὼν πτῶμα μέγα πρωτόπλαστος, ἡ δὲ ἰσχύς, ἅπασα ἐπτώθη τοῦ δυσμενοῦς, πᾶσα δὲ γῆ ἡγίασται, αἵματι καὶ ὕδατι ἐκ τῆς σῆς, πλευρᾶς προχεομένῳ· διό σε Πανοικτίρμον, ἀκαταπαύστως μεγαλύνομεν.

The first-created man fell a major fall. * Now he stands upright, for You were fastened upright to the Cross. * All the devil’s might has been overthrown. * And all the earth is sanctified * by the blood and water that issued from * Your holy side. And therefore, * O tender-loving Savior, * we magnify You now unceasingly.

Μαρτυρικά.

For the Martyrs.

Στρεβλούμενοι τὰς στρέβλας τοῦ πονηροῦ, διελύσατε ἅγιοι Μάρτυρες, καὶ τοῖς δεσμοῖς, οἷς περ ὑπεμείνατε καρτερῶς, τοῦτον συνεποδίσατε, καὶ καθυπετάξατε τοῖς ποσίν, αἰσχύνης πεπλησμένον, καὶ γέλως τοῖς ὁρῶσι, χάριτι θείᾳ χρηματίσαντα.

While being mutilated, O Martyr Saints, * you dismantled the instruments of torture that you endured * valiantly tormented. And hand and foot * you bound the devil with chains * and the shackles that had been used on you, * subjecting him by God’s grace. * And thus humiliated * he was the laughing-stock of all who saw.

Ἡ γῆ καθηγιάσθη τοῖς ἱεροῖς, τῶν Μαρτύρων λειψάνοις καὶ αἵμασι· καὶ γὰρ πηγήν, βρύουσαν ἰάσεις παντοδαπάς, ταῦτα ἐνθέως κέκτηται, πάθη τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν, ἀπαύστως ἰωμένην, καὶ λώβην τῶν δαιμόνων, ἐκκρουομένην θείᾳ χάριτι.

The earth is sanctified by the sacred blood * and the all-holy relics of Martyrs that it has received. * They have providentially now become * an ever-flowing fountainhead * of all kinds of healing and cures for all * the ills of soul and body, * by grace divine repelling * the harm and injury the demons cause.

Σταυροθεοτοκίον.

Stavrotheotokion.

Φυγοῦσα τὰς ὠδῖνας τὰς μητρικάς, τῷ καιρῷ τῆς λοχείας Μακρόθυμε, σὲ ἐν τῷ νῦν, πάθει ἑκουσίως προσομιλεῖν, καὶ ἄλγος καθυφίστασθαι, ἤλγησα τὰ σπλάγχνα καὶ τὴν ψυχήν, ὀδύνης ἐπληρώθην, ἡ Πάναγνος ἐβόα· ἣν ἐπαξίως μεγαλύνομεν.

The Virgin cried aloud, "O forbearing Lord, * I eluded the labor of childbirth when You were born. * As You are enduring enormous pain * and voluntary suffering * in Your holy Passion, I feel the pain * is welling up inside me, * my soul is filled with anguish." * So let us magnify her worthily.

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή.

Canon for the Theotokos. All hearers shuddered.

Ὦ θεία κλίνη Σολομών, ἣν κυκλοῦσι δυνατοὶ νῦν ἑξήκοντα, ῥήσει τῆς θείας Γραφῆς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐπανεπαύσατο, ταῖς μυριάσι με ἀεί, δαιμόνων κλονούμενον, ἄτρωτον φύλαξον, τῇ δυνάμει σου ἁγνὴ Ἀειπάρθενε.

You were prefigured by the bed * of King Solomon surrounded by mighty men * sixty in number, O Maid, * as Holy Scripture describes it; for in you * did God the Logos lay and rest. * I pray you to keep me safe * by your own might, and repel * countless hordes of demons, for they have shaken me.

Στάζουσα θεῖον γλυκασμόν, τῶν ἁπάντων γλυκασμὸν ἡ κυήσασα, ἰῷ τοῦ ὄφεως, τὴν φαρμαχθεῖσαν ψυχήν μου γλύκανον, ἀλλοτριοῦσά με πικρᾶς, ἁμαρτίας πάντοτε, τῇ μεσιτείᾳ σου, προστασία τῶν πιστῶν ἀκαταίσχυντε.

Dripping with sweetness most divine, * as the Mother of the sweetness of all mankind, * sweeten my soul, I pray. * Alas! the serpent''s venom has poisoned it. * And intercede that I remain * a stranger to bitter sin, * now and forevermore, * O protection of the faithful that never fails.

Ἥλιε δόξης Ἰησοῦ, τὴν ἀθλίαν μου ψυχὴν φωταγώγησον, ταῖς παρακλήσεσι, τῆς σὲ τεκούσης Ἁγνῆς θεόπαιδος, τῶν Ἀσωμάτων λειτουργῶν, σεπτῶν Ἀποστόλων σου, Ἱεραρχῶν Προφητῶν, καὶ Μαρτύρων εὐκλεῶν καὶ Ὁσίων σου.

Glorious Sun, O Jesus Christ, * please illuminate this miserable soul of mine, * heeding the prayers of her * who bore You, Mary the all-pure child of God, * as well as those of Your divine * Apostles and Hierarchs, * Prophets and Martyr Saints, * the Ascetics and Your bodiless Ministers

Φρίττω σου μόνε Βασιλεῦ, τὴν δευτέραν παρουσίαν καὶ δέδοικα, ὅλος κατάκριτος, ἠπορημένος ὑπάρχων Κύριε· διὸ πρὸ τέλους σοι βοῶ, διὰ τῆς Τεκούσης σε· Φεῖσαι καὶ σῶσόν με, ἐλεῆμον Ἀγαθὲ καὶ Φιλάνθρωπε.

Master, I shudder at the thought * of Your fearful Second Coming, O only King; * and I am so afraid, * for I am wholly condemned and at a loss. * Before the end I cry to You: * Spare me, O good and merciful * Savior who loves mankind, * by your Mother''s intercessions, and save me, I pray.

Εἰς τὸν Στίχον τῶν Αἴνων.

At the Aposticha of Lauds.

Ἀπόστιχα Στιχηρά. Ἦχος πλ. δʹ. Σταυρώσιμα.

Aposticha. Mode pl. 4. For the Cross.

Τοῦ Μωϋσέως ἡ ῥάβδος, τὸν τίμιον Σταυρόν σου, προετύπου Σωτὴρ ἡμῶν· ἐν αὐτῷ γὰρ σῴζεις, ὡς ἐκ βυθοῦ θαλάσσης, τὸν λαόν σου Φιλάνθρωπε.

The rod of Moses prefigured Your precious Cross, O our Savior. For by means thereof You save Your people as from the depth of the sea, O You who love humanity.

Στίχ. Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν· εὐφρανθείημεν ἀνθʼ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά. Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.

Verse: We were filled with Your mercy in the morning, and in all our days we greatly rejoiced and were glad; gladden us in return for the days You humbled us, for the years we saw evil things. And behold Your servants and Your works, and guide their sons. [SAAS]

Αὐτόμελον.

Automelon.

Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισός ποτε, τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, ἀνεβλάστησεν ἐν μέσῳ τῶν φυτῶν· ἡ Ἐκκλησία σου Χριστέ, τὸν Σταυρόν σου ἐξήνθησε, τὸν πηγάσαντα τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· ἀλλὰ τὸ μὲν ἐθανάτωσε, βρώσει φαγόντα τὸν Ἀδάμ, τὸ δὲ ἐζωοποίησε, πίστει σωθέντα τὸν Λῃστήν· οὗ τῆς ἀφέσεως, κοινωνοὺς ἡμᾶς ἀνάδειξον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τῷ πάθει σου λύσας, τὴν καθʼ ἡμῶν μανίαν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς, τῆς βασιλείας σου Κύριε.

The paradise of Eden once produced the tree of the knowledge of good and evil in the midst of all the plants. * Whereas the holy Church, O Christ, now has brought forth Your precious Cross, * gushing forth eternal life into the world. * But while the one brought on Adam''s death when he had taken it for food, * the other gave the Robber life * when for believing he was saved. * Make us partakers of the forgiveness he received from You, O Christ, * who by Your Passion ended the frenzy aimed against us of the foe; * and, O Lord, account us worthy of inheriting Your heavenly Rule.

Στίχ. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφʼ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

Verse: And let the brightness of the Lord our God be upon us, and prosper for us the works of our hands. [SAAS]

Μαρτυρικόν. Τί ὑμᾶς καλέσωμεν.

For the Martyrs. What are we to call you.

Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, οἱ νικήσαντες τὴν πλάνην, τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, ἀπολαύετε τὴν χάριν, αἰωνίως τῆς ζωῆς. Τυράννων, ἀπειλὰς οὐκ ἐπτοήθητε, βασάνοις, αἰκιζόμενοι εὐφραίνεσθε, καὶ νῦν τὰ αἵματα ὑμῶν, γέγονεν ἰάματα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Invincible Martyrs of Christ our God, * having triumphed over error by the power of the Cross, * you have duly now received the grace of everlasting life. * Of tyrants’ * angry threats you were not terrified. * Tormented * by their tortures, you were full of joy. * And now your blood has become for us * the cure of body and soul alike. * Do intercede, * we entreat you, that our souls be saved.

Δόξα· καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον. Ὅμοιον.

Glory. Both now. Stavrotheotokion. Same Melody.

Ξύλῳ προσπηγνύμενον Κύριε, ὡς ἑώρακεν ἀσπόρως, ἡ Τεκοῦσά σε Ἀμνάς, κατεξαίνετο τὰς ὄψεις, καὶ ἐβόα ἐν κλαυθμῷ; Υἱέ μου, πῶς σφαγὴν φέρεις τὴν ἄδικον, πῶς θνῄσκεις, ὁ ἀθάνατος ὡς ἄνθρωπος, λόγον μοι δὸς φῶς γλυκύτατον, βλέψον Μητέρα θρηνοῦσάν σε, καὶ δόξασον, ταύτην Λόγε τῇ ἐγέρσει σου.

She who as the Ewe-lamb gave birth to You * without seed, as she beheld You to be crucified, O Lord, * dug her nails into her face and, weeping, cried aloud to You: * How can You * bear this unjust slaughter, O my Son? * How is it * that as man You die, Immortal One? * O sweetest Light, speak a word to me. * Look at Your Mother lamenting You, * and glorify her, O Logos, by Your resurrection.

__________

__________

ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ

LITURGY

Οἱ Μακαρισμοί. Ἦχος πλ. δʹ.

The Beatitudes. Mode pl. 4.

Μνήσθητι ἡμῶν, Χριστὲ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὥσπερ τοῦ λῃστοῦ, ἐμνήσθης ἐπὶ ξύλου, καὶ καταξίωσον πάντας μόνε Οἰκτίρμον, τῆς οὐρανίου Βασιλείας σου.

Savior of the world, remember us Your servants * as upon the Cross You remembered the Robber, * only compassionate Christ, and account us worthy * of inheriting Your heavenly Rule.

Ῥάβδῳ Μωϋσῆς, Σταυρὸν ἐξεικονίζει, τέμνει τὸν βυθόν, λαὸν Ἰσραηλίτην, διαβιβάζων, ἡμεῖς δὲ τοῦτον τυποῦντες, τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς τροπούμεθα.

Moses once portrayed the Cross when he extended * his rod and split the sea for the Israelite people * to pass. And making the sign of the Cross, do we now * turn back our spiritual enemies.

Πάλαι Ἰακώβ, ἐπευλογῶν τοὺς Παῖδας, χεῖρας ἐναλλάξ, ἐφήπλου σημαινούσας, τὸν σὸν Σταυρόν, διʼ οὗ πάντες ἐκ τῆς κατάρας, Χριστὲ Σωτὴρ ἠλευθερώθημεν.

Jacob stretched his hands in cruciform of old when * blessing Joseph’s sons. And thus did he prefigure * Your precious Cross, through which we all have been delivered, * O Christ our Savior, from the ancient curse.

Μαρτυρικόν.

For the Martyrs.

Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ζηλοῦντες Ἀθλοφόροι, βάσανα πικρά, ἠνέγκατε γενναίως, καὶ ἀφθαρσίας στεφάνοις καταστεφθέντες, τοὺς οὐρανοὺς περιπολεύετε.

Bravely you endured excruciating tortures, * imitating Christ’s own sufferings, O Martyrs. * Having been crowned with the laurels of incorruption, * you promenade about the heavens now.

Δόξα.

Glory.

Δόξα τῷ Πατρί, τῷ μόνῳ ἀθανάτῳ, δόξα τῷ Υἱῷ, τῷ ζῶντι εἰς αἰῶνας, δόξα τῷ Πνεύματι ἅμα, τῷ παναγίῳ, τῷ πᾶσαν κτίσιν ἁγιάζοντι.

Glory to Father the only immortal; * glory to the Son who lives unto the ages; * and glory equally to the all-holy Spirit * the sanctifier of the universe.

Καὶ νῦν. Σταυροθεοτοκίον.

Both now. Stavrotheotokion.

Ἐκ παρθενικῆς, ἀνέτειλε γαστρός σου, ὁ Δημιουργός, ἡλίου καὶ σελήνης, ὃν καθορῶσα σταυρούμενον Θεοτόκε, πᾶσα ἡ κτίσις ἐκυμαίνετο.

From your virgin womb has risen the Creator * of the sun and moon, O ever-blessed Maiden. * And all creation was quaking as it perceived Him, * O Theotokos, to be crucified.