×

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

PHOTAGOGIC HYMNS

ΚΑΤʼ ΗΧΟΝ

IN EACH MODE

Ἐκ τρίου ψαλλόμενα

Sung three times

__________

__________

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων Χριστέ, τὴν ψυχήν μου καθάρισον ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας,

O Christ, who make the light to rise, purify my soul of every sin, [SD]

__________

__________

Ἦχος βʹ.

Mode 2.

Τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, ἐξαπόστειλον Κύριε, καὶ φώτισον τὰ ὄμματα τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας μου,

Send out Your eternal light, O Lord, and illumine the hidden eyes of my heart, [SD]

__________

__________

Ἦχος γʹ.

Mode 3.

Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ φώτισον τὴν καρδίαν μου,

Send out Your light, O Christ God, and enlighten our hearts, [SD]

__________

__________

Ἦχος δʹ.

Mode 4.

Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷ κόσμῳ σου, τὴν ἐν σκότει ψυχήν μου ὑπάρχουσαν, ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον,

O Lord, who cause the light to rise on Your world, purify from every sin my soul, which is in the darkness; [SD]

__________

__________

Ἦχος πλ. αʹ.

Mode pl. 1.

Φωτοδότα Κύριε, ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, καὶ φώτισον τὴν καρδίαν μου,

O Lord and Giver of light, send out Your light and illumine my heart, [SD]

__________

__________

Ἦχος πλ. βʹ.

Mode pl. 2.

κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον.

send down Your eternal light to souls.

__________

__________

Ἦχος βαρύς.

Grave Mode.

Διέγειρόν με Κύριε, πρὸς τὴν σὴν ὑμνῳδίαν, καὶ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου,

Awaken me, O Lord, that I may sing Your praises; and teach me to do Your will, [SD]

__________

__________

Ἦχος πλ. δʹ.

Mode pl. 4.

Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν σοί,

You are the light, O Christ. In yourself illumine me, [SD]

__________

__________

Ἰστέον, ὅτι τὴν συμπλήρωσιν τοῦ φωταγωγικου, ψαλλομένου τρὶς (ἐξαιρέσει τοῦ φωταγωγικοῦ τοῦ πλ. βʹ ἤχου) ποιοῦμεν οὕτω·

Note: The endings of the Photagogic Hymns that are sung three times are as follows (except that of Mode pl. 2):

Τοῦ αʹ.

The first time

Τῇ Δευτέρᾳ

On Monday

προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

by the protection of the Bodiless Hosts, and save me. [SD]

Τῇ Τρίτῃ

On Tuesday

πρεσβείαις τοῦ Προδρόμου, καὶ σῶσόν με.

by the intercessions of the Forerunner, and save me. [SD]

Τῇ Τετάρτῃ καὶ Τῇ Παρασκευῇ

On Wednesday and On Friday

δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, καὶ σῶσόν με.

by the power of Your Cross, and save me. [SD]

Τῇ Πέμπτῃ

On Thursday

πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων, καὶ σῶσόν με.

by the intercessions of the Apostles, and save me. [SD]

Τῷ Σαββάτῳ

On Saturday

πρεσβείαις τῶν Ἁγίων καὶ σῶσόν με.

by the intercessions of the Saints, and save me. [SD]

Τοῦ βʹ.

The second time

Ἐφʼ ὅσον ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπʼ ὀνόματι Ἁγίου ἢ Ἁγίας τινός, μετὰ μνείας τῆς τάξεως εἰς ἣν ἀνήκει ὁ Ἅγιος ἢ ἡ Ἁγία,

If the church is named after a Saint, we use the rank appropriate for the Saint,,

πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων (ἢ τῶν Ἱεραρχῶν ἢ τοῦ Ὁσίου) καὶ σῶσόν με.

by the intercessions of the Martyrs (or the Hierarchs, or the Saint), and save me. [SD]

Ἄλλως ὡς τοῦ αʹ, ἐξαιρέσει τῆς Πέμπητες, καθʼ ἣν τὴν συμπλήρωσιν ποιοῦμεν μετὰ τοῦ

Otherwise, the same as the first time, except on Thursdays, on which we say,

πρεσβείαις τοῦ Ἱεράρχου, καὶ σῶσόν με.

by the intercessions of the Hierarch, and save me. [SD]

Τοῦ γ, καὶ ἐν Σαββάτῳ τοῦ β, ὡς ψαλλομένου μόνον δίς, ἀείποτε μετὰ τοῦ

The third time, and on Saturday the second time since it is sung only twice, in every case we say,

πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με.

by the intercessions of the Theotokos, and save me. [HC]

Ἰστέον καὶ τοῦτο, ὅτι τὴν συμπλήρωσιν τοῦ φωταγωγικοῦ τοῦ πλ. βʹ ἤχου ποιοῦμεν ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, προσθέτοτνες καὶ τό, "Κύριε".

Note: For the Photagogic Hymn of Mode pl. 2, we position the supplemental words at the beginning, and we add the word "Lord."

Προστασίαις, Κύριε, τῶν Ἀσωμάτων,

By the protection of the Bodiless Hosts, O Lord, [SD]

Πρεσβείαις, Κύριε, τοῦ Προδρόμου,

By the intercessions of the Forerunner, O Lord, [SD]

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε,

By the power of Your Cross, O Lord, [SD]

Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν Ἀποστόλων,

By the intercessions of the Apostles, O Lord, [SD]

Πρεσβείαις Κύριε τῶν Ἁγίων,

By the intercessions of the Saints, O Lord, [SD]

Πρεσβείαις Κύριε τῆς Θεοτόκου,

By the intercessions of the Theotokos, O Lord, [SD]

Οὑτωσὶ συμπληροῦμεν καὶ τὸ τέλος τοῦ φωταγωγικοῦ τοῦ δʹ ἤχου, ὡς στερουμένου κλητικῆς προσφωνήσεως.

We also add the word "Lord" to the supplemental words of the Photagogic Hymn of Mode 4, if it lacks the vocative address.