×

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

ΚΑΤʼ ΗΧΟΝ

Ἐκ τρίου ψαλλόμενα

__________

Ἦχος αʹ.

Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων Χριστέ, τὴν ψυχήν μου καθάρισον ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας,

__________

Ἦχος βʹ.

Τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, ἐξαπόστειλον Κύριε, καὶ φώτισον τὰ ὄμματα τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας μου,

__________

Ἦχος γʹ.

Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ φώτισον τὴν καρδίαν μου,

__________

Ἦχος δʹ.

Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷ κόσμῳ σου, τὴν ἐν σκότει ψυχήν μου ὑπάρχουσαν, ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον,

__________

Ἦχος πλ. αʹ.

Φωτοδότα Κύριε, ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, καὶ φώτισον τὴν καρδίαν μου,

__________

Ἦχος πλ. βʹ.

κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον.

__________

Ἦχος βαρύς.

Διέγειρόν με Κύριε, πρὸς τὴν σὴν ὑμνῳδίαν, καὶ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου,

__________

Ἦχος πλ. δʹ.

Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν σοί,

__________

Ἰστέον, ὅτι τὴν συμπλήρωσιν τοῦ φωταγωγικου, ψαλλομένου τρὶς (ἐξαιρέσει τοῦ φωταγωγικοῦ τοῦ πλ. βʹ ἤχου) ποιοῦμεν οὕτω·

Τοῦ αʹ.

Τῇ Δευτέρᾳ

προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

Τῇ Τρίτῃ

πρεσβείαις τοῦ Προδρόμου, καὶ σῶσόν με.

Τῇ Τετάρτῃ καὶ Τῇ Παρασκευῇ

δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, καὶ σῶσόν με.

Τῇ Πέμπτῃ

πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων, καὶ σῶσόν με.

Τῷ Σαββάτῳ

πρεσβείαις τῶν Ἁγίων καὶ σῶσόν με.

Τοῦ βʹ.

Ἐφʼ ὅσον ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπʼ ὀνόματι Ἁγίου ἢ Ἁγίας τινός, μετὰ μνείας τῆς τάξεως εἰς ἣν ἀνήκει ὁ Ἅγιος ἢ ἡ Ἁγία,

πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων (ἢ τῶν Ἱεραρχῶν ἢ τοῦ Ὁσίου) καὶ σῶσόν με.

Ἄλλως ὡς τοῦ αʹ, ἐξαιρέσει τῆς Πέμπητες, καθʼ ἣν τὴν συμπλήρωσιν ποιοῦμεν μετὰ τοῦ

πρεσβείαις τοῦ Ἱεράρχου, καὶ σῶσόν με.

Τοῦ γ, καὶ ἐν Σαββάτῳ τοῦ β, ὡς ψαλλομένου μόνον δίς, ἀείποτε μετὰ τοῦ

πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με.

Ἰστέον καὶ τοῦτο, ὅτι τὴν συμπλήρωσιν τοῦ φωταγωγικοῦ τοῦ πλ. βʹ ἤχου ποιοῦμεν ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, προσθέτοτνες καὶ τό, "Κύριε".

Προστασίαις, Κύριε, τῶν Ἀσωμάτων,

Πρεσβείαις, Κύριε, τοῦ Προδρόμου,

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε,

Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν Ἀποστόλων,

Πρεσβείαις Κύριε τῶν Ἁγίων,

Πρεσβείαις Κύριε τῆς Θεοτόκου,

Οὑτωσὶ συμπληροῦμεν καὶ τὸ τέλος τοῦ φωταγωγικοῦ τοῦ δʹ ἤχου, ὡς στερουμένου κλητικῆς προσφωνήσεως.